Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Νέες επιχορηγήσεις που γεφυρώνουν το χάσμα όσον αφορά την αριστεία στην έρευνα ανά την Ευρώπη

Βρυξέλλες, 30 Ιανουάριος 2015

Η ΕΕ ανακοινώνει σήμερα νέες επιχορηγήσεις που θα συμβάλουν στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά την αριστεία στην έρευνα και θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη σε όλη την Ευρώπη. Το νέο μέσο συνεργασίας μέσω ομαδικών δράσεων («Teaming»), βάσει του οποίου παρέχονται οι εν λόγω επιχορηγήσεις, θα συμβάλει στη βελτίωση των επιδόσεων της έρευνας και την αύξηση των επενδύσεων σε χώρες με χαμηλότερες κατατάξεις της αριστείας στον τομέα της έρευνας. 31 σχέδια από τις χώρες αυτές, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», έχουν επιλεγεί για την κατάρτιση επιχειρησιακών προγραμμάτων για νέα κέντρα αριστείας με τη σύμπραξη με ιδρύματα υψηλού επιπέδου από ολόκληρη την Ευρώπη.

Ο Επίτροπος έρευνας, καινοτομίας και επιστήμης CarlosMoedas δήλωσε: «Με απλά λόγια, θέλουμε να επωφελείται ένα όσο το δυνατόν ευρύτερο φάσμα ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων από τους πόρους του «Ορίζων 2020». Είμαστε αποφασισμένοι να μην υστερήσει καμία περιοχή της Ευρώπης όσον αφορά την έρευνα και την καινοτομία.Το "Teaming" μας βοηθά τώρα να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο, δημιουργώντας συμπράξεις μεταξύ των κορυφαίων και όσων έχουν το μεγαλύτερο δυναμικό. Το "Ορίζων 2020" επιβραβεύει την αριστεία και, το σημαντικότερο, την επιδίωξη της αριστείας».

Επικεφαλής των πρώτων έργων Teaming που επελέγησαν για χρηματοδότηση θα τεθούν ερευνητικά ιδρύματα ή οργανισμοί, καθώς και εθνικές ή περιφερειακές αρχές. Στο στάδιο 1 της παρούσας δράσης, τα έργα θα λάβουν έως και 500.000 ευρώ το κάθε ένα (14,5 εκατ. ευρώ συνολικά) για την κατάρτιση επιχειρησιακών σχεδίων για νέα κέντρα αριστείας ή για την αναβάθμιση των υφιστάμενων κέντρων.

Τα χρηματοδοτούμενα έργα περιλαμβάνουν συμπράξεις από όλη την Ευρώπη. Για παράδειγμα, ένα σλοβενικό ινστιτούτο συνεργάζεται με το ίδρυμα Karolinska στη Σουηδία σε μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα κέντρο αριστείας στον τομέα της ιατρικής καινοτομίας. Μια άλλη επιτυχής πρόταση αφορά την προσπάθεια ενός βουλγαρικού ινστιτούτου ερευνών για τη σύσταση ενός κέντρου αριστείας σε βιώσιμες τεχνολογίες βιολογικής βάσης, σε σύμπραξη με το ίδρυμα MaxPlanck της Γερμανίας.

Ιστορικό του φακέλου

Το «Teaming» αποτελεί σημαντικό τμήμα της προσπάθειας της ΕΕ να ελευθερωθεί το δυναμικό της Ευρώπης στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. Στα επιλέξιμα κράτη μέλη βάσει του «Teaming» περιλαμβάνονται όλα τα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην ΕΕ μετά το 2004, μαζί με την Πορτογαλία και το Λουξεμβούργο, καθώς και οκτώ από τα τρίτα κράτη που είναι συνδεδεμένα με το «Ορίζων 2020». Το «Teaming» θα τα βοηθήσει να ξεκινήσουν νέες συνεργασίες, να οικοδομήσουν νέα επιστημονικά δίκτυα και να επωφεληθούν από ευκαιρίες σε νέες αγορές.

Όλα τα έργα επιλέγονται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες του «Ορίζων 2020». Η δράση έχει δύο στάδια. Η χρηματοδότηση στο στάδιο 1 αποσκοπεί στην ανάπτυξη «επιχειρηματικού σχεδίου» για το μελλοντικό Κέντρο. Στο στάδιο 2, έως και δέκα από τα έργα αυτά θα μπορούσαν να επιλεγούν για περαιτέρω στήριξη για την υλοποίηση του Κέντρου, μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας εξέτασης. Η χρηματοδότηση για τις προτάσεις του πρώτου σταδίου (επελέγησαν 31 από τις 169 που υποβλήθηκαν) ανήλθε σε 14,5 εκατ. ευρώ και περίπου 87 εκατ. ευρώ προβλέπονται επί του παρόντος για το στάδιο 2. Οι συνέργειες μεταξύ του «Teaming» και της πολιτικής συνοχής μπορούν επίσης να επιτρέψουν στα έργα του σταδίου 2 να χρησιμοποιήσουν τη διαρθρωτική χρηματοδότηση που είναι διαθέσιμη για τη στήριξη της υλοποίησης των κέντρων αριστείας, καθώς και χρηματοδοτήσουν τις υποδομές και τον μεγάλο εξοπλισμό που δεν χρηματοδοτείται από επιχορηγήσεις «Teaming».

Στο πλαίσιο του «Ορίζων 2020», του ενωσιακού προγράμματος χρηματοδότησης της έρευνας, μια σημαντική δέσμη μέτρων με χρηματοδότηση έως και 800 εκατ. ευρώ, θα είναι διαθέσιμη για μέτρα διεύρυνσης της συμμετοχής των κρατών μελών που παρουσιάζουν χαμηλό επίπεδο έρευνας. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν το «Teaming», το «Twinning» (θεσμική δικτύωση, η οποία περιλαμβάνει υποστήριξη για ανταλλαγές προσωπικού, καθώς και παροχή συμβουλών και βοήθειας από εμπειρογνώμονες) και ειδικά βραβεία όπως το νέο μέσο για τις έδρες ΕΧΕ (IP/14/125).

Περισσότερες πληροφορίες

Παράρτημα: Κατάλογος των έργων που έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο του σταδίου 1 (στα αγγλικά)

Πρόσκληση «Teaming» στη διαδικτυακή πύλη για τους συμμετέχοντες

Ορίζων 2020

Υπεύθυνοι τύπου:

MirnaBRATOZ (+32 2 298 72 78)

Lucia CAUDET(+32 2 295 61 82)

Στοιχεία επαφής για το ευρύ κοινό:

EuropeDirect: τηλεφωνικά στο 00 800 67 89 10 11ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

IP/15/3885

Αρμόδιοι επικοινωνίας

Mirna BRATOZ (+32 2 298 72 78)
Lucia CAUDET (+32 2 295 61 82)

Ερωτήσεις του κοινού:


Side Bar