Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - lehdistötiedote

Työllisyys- ja sosiaalipoliittinen kehitys: vuotuisessa katsauksessa valotetaan keskeisiä tekijöitä kriisinsietokyvyn taustalla

Bryssel, 15 tammikuu 2015

Maat, joissa on tarjolla korkealaatuisia työpaikkoja ja toimiva sosiaalinen suoja ja joissa investoidaan inhimilliseen pääomaan, ovat osoittautuneet iskukykyisemmiksi talouskriisissä. Tämä on yksi keskeisistä havainnoista Euroopan sosiaalista ja työllisyyskehitystä käsittelevässä vuoden 2014 katsauksessa, jossa tarkastellaan laman seurauksia. Katsauksessa korostetaan tarvetta investoida ammatilliseen koulutukseen ja työvoiman oikeanlaisten taitojen ylläpitoon tuottavuuden tueksi. Esiin otetaan myös haasteet, jotka liittyvät jäsenvaltioiden lähentymiseen.

Katsauksessa on tarkasteltu lamasta saatuja kokemuksia, joiden perusteella havaittiin, että negatiiviset vaikutukset työllisyyteen ja tulotasoon olivat pienempiä niissä maissa, joissa työmarkkinat ovat avoimemmat ja vähemmän segmentoituneet ja joissa on investoitu enemmän elinikäiseen oppimiseen. Näissä maissa työttömyysetuuksien piiriin kuuluvat yleensä monet työttömistä, etuudet on liitetty aktivointitoimiin ja ne reagoivat talouden suhdanteisiin.

Työllisyys- ja sosiaaliasioista, osaamisesta ja työvoiman liikkuvuudesta vastaava komissaari Marianne Thyssen totesi, että uusien työpaikkojen luominen on kiireellisin tehtävä, josta kriisin seuraukset tekevät entistäkin haastavamman. ”Tämän katsauksen mukaan on välttämätöntä toteuttaa rakenteellisia uudistuksia ja toimenpiteitä kulutuksen ja kysynnän tueksi. Euroopassa tarvitaan lisäinvestointeja ihmisiin, jotta heidät saadaan entistä paremmin koulutettua ja aktivoitua työmarkkinoita varten. Puheenjohtaja Junckerin vetämän komission ehdottamalla investointialoitteella autetaan osaltaan saamaan aikaan konkreettista ja merkittävää edistystä näillä ratkaisevilla aloilla”, komissaari jatkoi.

Katsauksessa tuodaan esiin, että jotkin jäsenvaltiot ovat siirtymässä sellaiseen sosiaalisten investointien malliin, jossa edistetään ihmisten potentiaalia koko eliniän ajan ja tuetaan laajempaa osallistumista työmarkkinoille. Aiemmat uudistukset, joiden tavoitteena oli lisätä naisten ja ikääntyneiden työntekijöiden osuutta työelämässä, ovat auttaneet säilyttämään työssäkäyntiasteet Euroopassa. Tämä vahvistaa sitä, että on tarpeen jatkaa työmarkkinauudistuksia ja sosiaalisen suojelun nykyaikaistamista.

Parempaa ammattitaitoa vastaavia parempia työpaikkoja

Kun Euroopan väestö ikääntyy ja supistuu, inhimilliseen pääomaan tehtävät investoinnit ovat keskeisen tärkeitä, jotta voidaan tukea tuottavuutta ja varmistaa jatkossa työpaikkoja tuottava ja osallisuutta edistävä kasvu. Katsauksessa korostetaan, että inhimilliseen pääomaan tehtävät tehokkaat investoinnit edellyttävät oikeiden taitojen opettamisen lisäksi riittäviä puitteita, joilla autetaan ihmisiä pitämään yllä, päivittämään ja käyttämään näitä taitoja läpi työelämän. Tämän mukaisesti tarvitaan asianmukaisia toimintalinjoja, jottei inhimillistä pääomaa hukata olemalla työmarkkinoiden ulkopuolella tai jättämällä ihmisten työllistymispotentiaali hyödyntämättä.

Toisaalta ammattitaitoisen inhimillisen pääoman tarjonnan lisääntyminen edellyttää korkealaatuisten työpaikkojen tarjonnan lisäämistä, jotta työvoima olisi tuottavampaa. Tulevien haasteiden ja mahdollisuuksien osalta katsauksessa todetaan, että tekniikan edistymiseen, globalisaatioon, väestörakenteeseen ja talouden vihertymiseen liittyvien käynnissä olevien muutosten pitäisi tarjota mahdollisuuksia korkealaatuisten työpaikkojen luomiseen. Ne voivat kuitenkin myös tehdä joistakin taidoista ja ammateista vanhentuneita ja polarisoida palkkoja. Tämän vuoksi tarvitaan ennakoivaa politiikkaa, jolla tuetaan elinikäistä koulutusta, tehokkaampaa työnhaun tukemista ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua innovaatioiden kehittämiseksi ja toteuttamiseksi.

Lähentymispolitiikan tuominen takaisin

Katsauksessa korostetaan lopuksi, että sosioekonomiseen lähentymiseen johtavan toiminnan palauttaminen on toinen tärkeä tehtävä kriisivuosien jälkeen, etenkin eteläisissä ja syrjäisissä EU15-jäsenvaltioissa. Kriisin aikaansaamien erojen taustalla ovat taloudellisen shokin laajuuden lisäksi myös rakenteelliset epätasapainotekijät, jotka olivat olemassa jo ennen kriisiä maissa, joissa vaikutukset tuntuvat pahimmin. Tällaisia ovat heikko tuottavuus, puutteelliset investoinnit inhimilliseen pääomaan, heikkoudet pankkisektorilla ja sosiaaliturvajärjestelmissä sekä kiinteistökuplat. Katsauksella osallistutaan käynnissä olevaan keskusteluun asianmukaisimmista tavoista, joilla voidaan palauttaa lähentymiseen johtavaa toimintaa, syventää talous- ja rahaliittoa ja vahvistaa sen sosiaalista ulottuvuutta.

Euroopan työllisyys- ja sosiaalipolitiikan kehitystä vuonna 2014 koskeva katsaus

Kyseessä on neljäs kerta, kun komissio julkaisee tämän vuotuisen katsauksen (Annual Review of Employment and Social Developments in Europe). Siinä raportoidaan työllisyys- ja sosiaalipolitiikan tuoreimmista suuntauksista ja pohditaan tulevia haasteita ja mahdollisia poliittisia vastauksia niihin. Katsaus on lisäksi komission tapa täyttää perussopimuksen mukainen velvoitteensa raportoida sosiaalisesta tilanteesta EU:ssa.

Katsauksessa esitetään komission yksikköjen tekemiä analyysejä, jotka perustuvat tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin ja alan kirjallisuuteen, ja sen keskeiset havainnot tukevat komission aloitteita työllisyys- ja sosiaalipolitiikan alalla.

Lisätietoja

IP/15/3321

Lisätietoa tiedotusvälineille

Tove ERNST (+32 2 298 67 64)
Christian WIGAND (+ 32 2 296 22 53)

Lisätietoa yleisölle:


Side Bar