Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за пресата

Заетост и социално развитие: В годишен преглед се посочват основните фактори за устойчивост на кризи

Брюксел, 15 Януари 2015

В страните, в които се предлагат висококачествени работни места, осигурява се ефективна социална закрила и се инвестира в човешки капитал, се наблюдава по-голяма устойчивост на икономическата криза. Това е един от основните изводи в прегледа на заетостта и социалното развитие в Европа за 2014 г., в който се разглеждат последиците от рецесията. В прегледа също така се подчертава необходимостта от инвестиции за създаване и поддържане на подходящи умения на работната сила с цел повишаване на производителността, както и от възстановяване на сближаването между страните от ЕС.

Според прегледа поуките от рецесията показват, че тя е имала по-малко отрицателно въздействие върху заетостта и доходите в страните с по-отворени и по-слабо сегментирани пазари на труда и с по-големи инвестиции в ученето през целия живот. В тези страни обезщетенията при безработица обхващат голяма част от безработните, свързани са с активизиране и са съобразени с икономическия цикъл.

Мариан Тейсен, комисар по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност, заяви: „Създаването на работни места е нашата най-спешна задача и последиците от кризата я правят още по-трудна. Според това проучване е необходимо да извършим структурни реформи, както и да предприемем мерки в подкрепа на потреблението и търсенето. Нуждаем се от допълнителни инвестиции за още по-добро обучение и активизиране на европейците за пазара на труда. Инвестиционната офанзива на Комисията на Юнкер ще помогне за постигане на съществени резултати в тези изключително важни области.“

В прегледа се отбелязва, че редица държави от ЕС постепенно преминават към модел на социални инвестиции, чрез който се насърчава развитието на потенциала на хората през техния живот и се подкрепя по-широко участие на пазара на труда. Предишните реформи за привличане на повече жени и по-възрастни работници на работа са помогнали за поддържане на равнищата на активност в Европа. Това потвърждава необходимостта от продължаване на реформите на пазара на труда и модернизирането на социалната закрила.

По-добри умения в съчетание с по-добри работни места

Предвид застаряващото и намаляващо население в ЕС инвестициите в човешки капитал са от съществено значение за повишаване на производителността и гарантиране на приобщаващ растеж, съпроводен със създаване на работни места, в бъдеще. В прегледа се подчертава, че ефективното инвестиране в човешки капитал изисква не само образование и обучение за развитие на подходящи умения, но също така и адекватни рамки, за да се помага на хората да поддържат, подобряват и използват тези умения през целия си професионален живот. В този смисъл са необходими подходящи политики, за да се предотврати пилеенето на човешки капитал поради неактивност и недостатъчно използване на потенциала за заетост на хората.

От друга страна, увеличаването на броя на квалифицираните работници трябва да бъде съпроводено от увеличаване на предлагането на качествени работни места, за да се повиши производителността на работната сила. По отношение на бъдещите предизвикателства и възможности в прегледа се посочва, че текущите промени, като технологичния напредък, глобализацията, демографските промени и екологизирането на икономиката, ще предложат възможности за създаване на висококачествени работни места, но също така могат да направят някои умения и работни места излишни и да доведат до още по-големи разлики в заплащането. Затова са необходими проактивни политики за подкрепа на обучението през целия живот и подобряване на помощта при търсене на работа и социалния диалог, за да бъдат предвиждани и използвани иновациите.

Възстановяване на сближаването

В прегледа също така се подчертава, че възстановяването на социално-икономическото сближаване е друга важна задача след годините на криза, особено по отношение на южните и периферните държави от ЕС-15. Породените от кризата различия се дължат не само на силата на икономическите сътресения, но и на структурните дисбаланси, които съществуваха още преди кризата в най-засегнатите страни, като например ниска производителност, липса на инвестиции в човешки капитал, слабости в банковия сектор и имотни балони, проблеми в системите за социално подпомагане. Прегледът е и принос към настоящия дебат за най-подходящите начини за възстановяване на сближаването, задълбочаване на икономическия и паричен съюз и укрепване на неговото социално измерение.

Преглед на заетостта и социалното развитие в Европа

Това е четвъртото издание на годишния преглед на заетостта и социалното развитие в Европа, в който Комисията разглежда последните тенденции в областта на заетостта и в социалната сфера и анализира предстоящите предизвикателства и евентуалните политики във връзка с тях. С прегледа Комисията също така изпълнява задължението си съгласно Договора да докладва за социалното положение в ЕС.

Прегледът се извършва от службите на Комисията въз основа на най-новите данни и публикации, а резултатите от него се използват при разработването на инициативите на Комисията в областта на заетостта и социалната политика.

За повече информация

 

IP/15/3321

Лица за контакти с медиите

Tove ERNST (+32 2 298 67 64)
Christian WIGAND (+ 32 2 296 22 53)

Въпроси на граждани:

Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба

Side Bar