Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Företagskoncentrationer: Kommissionen inleder en fördjupad undersökning av licensiering av musik på internet i det gemensamma företaget bestående av upphovsrättsorganisationerna PRSfM, Stim och Gema

Bryssel, 14 januari 2015

Europeiska kommissionen har inlett en fördjupad undersökning för att bedöma huruvida det föreslagna gemensamma företaget mellan tre upphovsrättsorganisationer för licensiering av musik på internet är i linje med EU:s förordning om företagskoncentrationer. Organisationerna som deltar i det gemensamma företaget är PRS for Music Limited (PRSfM) i Förenade kungariket, Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim) i Sverige samt Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (Gema) i Tyskland. Organisationerna förvaltar upphovsrättigheter för författare, artister och kompositörer. De beviljar också licenser på deras uppdrag och fördelar de royalties som upphovsrättigheterna genererar.

Kommissionens preliminära undersökning visade att den kombinerade musikrepertoaren som för närvarande kontrolleras av respektive PRSfM, stim och Gema skulle kunna resultera i högre avgifter och sämre ekonomiska villkor för leverantörer av digitala tjänster i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Detta skulle på sikt kunna leda till högre priser och mindre valfrihet för europeiska konsumenter av digital musik. Leverantörer av digitala tjänster erbjuder internettjänster till slutkunder, till exempel musik att ladda ner eller strömmande musik, och behöver licenser från upphovsrättsorganisationer för att fungera på marknaden. Kommissionen anser det problematiskt att transaktionen skulle kunna minska konkurrensen i EES för förvaltningen av upphovsrättigheter för vissa förläggare, eftersom den föreslagna transaktionen i princip skulle reducera antalet viktiga marknadsaktörer från fyra till två. Inledandet av en fördjupad utredning påverkar inte undersökningens slutresultat. Kommissionen har nu 90 arbetsdagar på sig (till och med den 29 maj 2015) för att slutligt bedöma om transaktionen påtagligt skulle hämma en effektiv konkurrens i EES.

Kommissionens undersökning avslöjade att den föreslagna transaktionen kan innebära konkurrensproblem på EES-marknaden för licensiering av musik på internet. Detta beror på att det gemensamma företaget skulle utfärda licenser i flera länder (multinationella licenser) för musikrättigheter som tillhör moderbolagen eller andra upphovsrättsorganisationer eller rättighetshavare som skulle ge det gemensamma företaget i uppdrag att förvalta licensiering av deras upphovsrättigheter. För att kunna fungera lagenligt på marknaden för musik på internet måste leverantörer av digitala tjänster förfoga över en licens från varje upphovsrättsorganisation som förvaltar de relevanta rättigheterna för musik som de vill marknadsföra. Sådana licenser kan täcka ett eller flera länder. Efter transaktionen skulle PRSfM, Stim och Gema inte längre erbjuda multinationella licenser för sin repertoar enskilt, och leverantörer av digitala tjänster skulle endast erhålla dessa från det gemensamma företaget. Kommissionens undersökning visade att en sammanslagning av PRSfMs, Stims och Gemas repertoarer som för närvarande är bland de största inom EES skulle kunna leda till att det gemensamma företagets förhandlingsposition stärktes. Detta skulle kunna ge det gemensamma företaget möjlighet att höja sina priser och försämra de ekonomiska villkoren för leverantörer av digitala tjänster. Detta skulle i sin tur kunna leda till högre priser, mindre valfrihet och minskad innovation för musikkonsumenter i EU.

Dessutom påvisade kommissionens undersökning konkurrensproblem gällande EES-marknaden för förvaltningen av upphovsrättigheter till så kallade ”alternativ 3-förläggare”. Dessa är större förläggare som, efter en rekommendation från kommissionen om gränsöverskridande kollektiv förvaltning av upphovsrättigheter på internet, har dragit tillbaka de mekaniska rättigheterna till sin anglo-amerikanska repertoar från systemet med upphovsrättsorganisationer och i stället licensierar sina rättigheter direkt, och endast använder upphovsrättsorganisationer för administrativa tjänster. Transaktionen skulle faktiskt innebära att antalet företag som kan lägga seriösa alternativ 3-anbud reduceras från fyra till två. Upphovsrättsorganisationer på denna marknad erbjuder tjänster för förvaltning av licenser som tillhandahålls av alternativ 3-förläggare. Dessa tjänster omfattar bland annat insamling och bearbetning av intäkter åt leverantörer av digitala tjänster, eller infrastruktur- och IT-tjänster. Transaktionen skulle innebära att parterna koncentrerade sin verksamhet inom det gemensamma företaget, och alltså upphöra att konkurrera med varandra. Detta skulle kunna inverka negativt på kvaliteten och villkoren för deras tjänster.

Kommissionen ska nu inleda en fördjupad undersökning för att avgöra om dess konkurrensfarhågor kan bekräftas.

Kommissionen underrättades om transaktionen den 28 november 2014 efter en begäran om hänskjutande från parterna i enlighet med artikel 4.5 i koncentrationsförordningen.


Företag och produkter

PRSfM, Stim och Gema är den brittiska, den svenska respektive den tyska organisationen för kompositörers upphovsrättigheter. Upphovsrättsorganisationers verksamhet omfattar licensiering till användare av musikaliska verk, övervakning och upptäckt av obehörig användning liksom förvaltning och fördelning av inkomster från utnyttjandet av upphovsrättigheter till rättighetshavare.

Det gemensamma företaget skulle förhandla om och tilldela multinationella licenser för mekaniska rättigheter och framföranderättigheter för internet- och mobil användning till leverantörer av digitala tjänster som är verksamma i flera medlemsstater. Det gemensamma företaget skulle dessutom tillhandahålla administrativa tjänster till alternativ 3-förläggare och andra upphovsrättsorganisationer.


Regler och förfaranden för koncentrationskontroll

Kommissionen är skyldig att bedöma koncentrationer och förvärv som rör företag vars omsättning överstiger vissa tröskelvärden (se artikel 1 i koncentrationsförordningen) och att förhindra koncentrationer som påtagligt kan hämma en effektiv konkurrens inom EES-området eller en väsentlig del av detta.

De allra flesta anmälda koncentrationer medför inga konkurrensproblem och godkänns efter en rutingranskning. Efter det att en transaktion har anmälts har kommissionen vanligtvis 25 arbetsdagar på sig att besluta om den ska godkänna transaktionen (fas 1) eller inleda en fördjupad undersökning (fas 2).

Förutom denna transaktion pågår för närvarande tre andra fas 2-koncentrationsutredningar. Den första är det planerade förvärvet av en kontrollerande andel i De Vijver Media av Liberty Global som ska beslutas senast den 5 mars 2015 (se IP/14/1029). Den andra gäller Zimmers planerade förvärv av Biomet, där tidsfristen för beslut för närvarande är avbruten (se IP/14/1091). Den tredje är det föreslagna förvärvet av den grekiska systemansvarige för överföringssystem Desfa genom State Oil Company of Azerbaijan Republic (SOCAR) som ska avgöras senast den 22 april 2015 (se IP/14/1442). Den fjärde är det föreslagna förvärvet av den spanska teleoperatören Jazztel genom konkurrenten Orange som ska avgöras senast den 24 april 2015 (se IP/14/2367). Den femte gäller det föreslagna gemensamma företaget mellan världsledande kaffeproducenterna Douwe Egberts Master Blenders (DEMB) och Mondelēz, som ska avgöras senast den 6 maj 2015 (se IP/14/2682).

Mer information kommer att finnas på kommissionens webbplats för konkurrenspolitik, i det offentliga ärenderegistret under nummer M.6800.

IP/15/3300

Presskontakter

Ricardo CARDOSO (+32 2 298 01 00)
Carolina LUNA GORDO (+32 2 296 83 86)

För allmänheten:

Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post

Side Bar