Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Investeringsplanen på 315 miljarder euro är på gång – kommissionen presenterar lagförslag för Europeiska fonden för strategiska investeringar

Strasbourg, 13 januari 2015

Kommissionen antog idag lagförslaget för Europeiska fonden för strategiska investeringar som ska inrättas i nära partnerskap med Europeiska investeringsbanken (EIB). Förslaget antogs endast 50 dagar efter det att den långtgående investeringsplanen för Europa, som ska stimulera sysselsättning och tillväxt, presenterades. Fonden är själva grunden i ordförande Junckers investeringsoffensiv och ska mobilisera minst 315 miljarder euro i privata och offentliga investeringar i hela EU. Den ska framför allt stödja strategiska investeringar, som bredbands- och energinät, men även mindre företag med under 3 000 anställda. I förslaget ingår även inrättandet av ett Europeiskt centrum för investeringsrådgivning som ska hjälpa till att välja ut, förbereda och utarbeta projekt. Slutligen ska investerare få bättre kunskap om befintliga och framtida projekt genom en europeisk förteckning över investeringsprojekt.

– Den här kommissionen går till handling, säger kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. Dagens förslag för Europeiska fonden för strategiska investeringar innebär att vi nu, tillsammans med vår partner Europeiska investeringsbanken, uppfyller det vi lovade i Europaparlamentet i november. Vi tar ett stort steg för att få igång sysselsättningen i EU igen och för att ge unionens ekonomi en kickstart. Nu räknar jag med att Europaparlamentet och rådet ser till att förslaget snabbt kan antas, så att fonden kan vara igång i juni och nya investeringar kan inledas. Detta är vad unionens invånare förväntar sig och vi har ingen tid att förlora.

– Idag presenterar vi Europeiska fonden för strategiska investeringar som är själva grunden i investeringsplanen för Europa, säger Jyrki Katainen, vice ordförande och ansvarig för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft. Fonden ska stödja projekt med högre riskprofil så att investeringarna kommer igång i de länder och på de områden där sysselsättning och tillväxt behövs allra mest. Nästa steg blir att mångfaldiga investeringsplanens effekt och skapa en god cirkel – mer investering leder till fler och bättre jobb och till stabil tillväxt. Jag reser för tillfället runt i unionen för att se till att detta sker och jag känner mig uppmuntrad av all den positiva respons jag hittills har fått.

 

Kommissionens förslag innehåller flera delar:

1. Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi)

Efsi är den främsta kanalen för mobilisering av minst 315 miljarder euro i ytterligare investeringar i den reala ekonomin under de närmaste tre åren. Fonden ska finansiera projekt med hög riskprofil och på så sätt maximera effekten av offentliga medel och frigöra privata investeringar. Fonden ska inrättas inom Europeiska investeringsbanken, som kommissionen kommer att ha ett strategiskt partnerskap med.

Medlemsstaternas medverkan

Medlemsstaterna kan delta i Efsi och även andra aktörer är välkomna att delta, till exempel nationella investeringsbanker eller offentliga organ som ägs eller styrs av medlemsstater, enheter inom den privata sektorn eller enheter utanför EU, under förutsättning att befintliga bidragsgivare godkänner det.

Behandling enligt stabilitets- och tillväxtpakten

Kommissionen angav redan i november att den skulle garantera förmånlig behandling enligt stabilitets- och tillväxtpakten för nationella bidrag till Efsi. I ett separat meddelande från kommissionen idag beskrivs närmare hur paktens befintliga regler ska användas på ett flexibelt sätt.

Där framgår tydligt att medlemsstaternas bidrag till Efsi inte ska räknas med vid den finanspolitiska anpassningen. Det gäller alla medlemsstater oavsett om de tillhör den förebyggande eller korrigerande delen av pakten.

Länder som omfattas av den så kallade investeringsklausulen kommer att få förmånlig behandling enligt pakten även vid samfinansiering med EFSI av projekt eller investeringsplattformar.

Styrning av Efsi

I linje med kommissionens Politiska riktlinjer kommer en styrelse att besluta om den allmänna inriktningen, riktlinjerna för investering, riskprofilen, den strategiska politiken och tillgångsfördelningen i fonden. Så länge EIB och kommissionen är enda bidragsgivare till Efsi, ska antalet medlemmar och röster tilldelas utifrån bidragens storlek och alla beslut fattas med konsensus. När andra bidragsgivare tillkommer, kommer antalet medlemmar och röster förbli proportionella till bidragen, och beslut ska fattas med enkel majoritet, om konsensus inte kan uppnås. Inga beslut kan antas om kommissionen eller EIB röstar emot.

En investeringskommitté ska ha ansvarsskyldighet inför styrelsen.Kommittén ska granska särskilda projekt och, utan några geografiska eller sektorsmässiga kvoteringar, besluta vilka som ska få Efsi-stöd. Kommittén ska bestå av sex oberoende marknadsexperter och en verkställande direktör som ska ansvara för den dagliga ledningen av Efsi. Den verkställande direktören och dennes ställförträdare ska utses av styrelsen utifrån ett gemensamt förslag från kommissionen och EIB.

2. Europeiskt centrum för investeringsrådgivning

Centrum för investeringsrådgivning ska utgöra en enda EU-omfattande kontaktpunkt som med hjälp av befintlig expertis ska erbjuda hjälp att välja ut investeringsprojekt och förbereda, utarbeta och finansiera dem. Man ska också ge råd om användningen av innovativa finansiella instrument och offentlig-privata partnerskap.

3. En öppen europeisk projektförteckning

Med en öppen europeisk projektförteckning kaninvesterare få information om tillgängliga befintliga och möjliga framtida projekt. Hittills har bristande information varit ett stort hinder för investeringar. Förteckningen ska regelbundet uppdateras så att investerare får tillgång till tillförlitlig och aktuell information när de ska fatta beslut. En gemensam arbetsgrupp för kommissionen och EIB har redan identifierat ungefär 2 000 möjliga projekt till ett värde av 1,3 biljoner euro.

4. En EU-garantifond och effekter på EU:s budget

Med förslaget inrättas en EU-garantifond som kommer att tillhandahålla en likviditetsbuffert för unionens budget för att skydda mot eventuella förluster som orsakas av Efsi i samband med stöd till projekt. Garantifonden ska uppgå till 8 miljarder euro år 2020, via betalningar från EU:s budget. Detta kräver en ändring av 2015 års EU-budget, så att de nödvändiga nya budgetposterna kan skapas och 1,36 miljarder i åtagandebemyndiganden och 10 miljoner i betalningsbemyndiganden kan överföras. Den sammanlagda budgeteffekten för 2015 års budget är neutral. Betalningarna om 10 miljoner euro ska bidra till att täcka de administrativa kostnaderna för centrumet för investeringsrådgivning.

Kommande åtgärder

Europaparlamentet och rådet måste anta dagens kommissionsförslag enligt det ”ordinarie lagstiftningsförfarandet” (medbeslutande). Vid Europeiska rådets möte i december uppmanade stats- och regeringscheferna unionens lagstiftare att enas om förslaget senast i juni 2015, så att nya investeringar kan komma igång redan i mitten av 2015. En ytterligare del i investeringsplanen är att kommissionen arbetar för att undanröja andra rättsliga hinder för investeringar och på så sätt stärka den inre marknaden. De första åtgärderna beskrivs i Kommissionens arbetsprogram 2015.

Bakgrund

Till följd av den ekonomiska och finansiella krisen har investeringarna i EU minskat med ungefär 15 % sedan toppåret 2007. Finansiell likviditet finns, men investeringarna hålls tillbaka av osäkra ekonomiska prognoser och av hög offentlig och privat skuldsättning i delar av EU. Därför kan investeringsplanen för Europa bidra genom att koppla ihop projekt med befintliga medel och leda ut pengar dit de behövs.

Ordförande Juncker utformade investeringsplanen för Europa som sin första prioritering och presenterade den efter endast dryga tre veckor i tjänst, den 26 november 2014. Några veckor senare, den 18 december, antogs planen vid Europeiska rådets decembermöte.

Mer information:

Q&A

Webbplats

LinkedIn

Twitter

IP/15/3222

Presskontakter

För allmänheten:


Side Bar