Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - sporočilo za medije

Naložbeni načrt v vrednosti 315 milijard EUR dobro na poti: Komisija predstavila zakonodajo za Evropski sklad za strateške naložbe

Strasbourg, 13 januar 2015

Samo 50 dni po objavi ambicioznega Naložbenega načrta za Evropo za ustvarjanje delovnih mest in večjo rast je Komisija danes predstavila zakonodajni predlog za Evropski sklad za strateške naložbe, ki bo ustanovljen v tesnem sodelovanju z Evropsko investicijsko banko (EIB). Sklad predstavlja ključni element naložbene ofenzive predsednika Jeana-Clauda Junckerja, s katero bo mobiliziranih vsaj 315 milijard EUR zasebnih in javnih naložb po Evropi. To bo še zlasti podprlo strateške naložbe, kot so naložbe v širokopasovna in energetska omrežja, kot tudi manjša podjetja z manj kot 3 000 zaposlenimi. V skladu s predlogom naj bi se vzpostavilo tudi Evropsko svetovalno vozlišče za naložbe za podporo pri izbiri, pripravi in razvoju projektov v Uniji. In končno, s pomočjo dinamičnega seznama evropskih naložbenih projektov se bodo vlagatelji bolje seznanili z obstoječimi in prihodnjimi projekti.  

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je izjavil: „Ta Komisija je resno poprijela za delo. Z današnjim predlogom za Evropski sklad za strateške naložbe skupaj z našo partnerico EIB izpolnjujemo zavezo, ki smo jo dali novembra na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta. To je pomemben korak, namenjen vračanju Evropejcev na delovna mesta in ponovnemu zagonu gospodarstva Unije. Zdaj računam, da bosta sozakonodajalca, Evropski parlament in Svet, prevzela politično pobudo za hitro sprejetje predloga, tako da bo sklad do junija operativen in se bodo začele nove naložbe. Evropski državljani ne pričakujejo nič manj in ne smemo izgubljati časa.“

Podpredsednik Evropske komisije Jyrki Katainen, ki je pristojen za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost, je dejal: „Danes vzpostavljamo bistveni element Naložbenega načrta za Evropo: Evropski sklad za strateške naložbe bo podpiral bolj tvegane projekte, tako da se bo začelo več vlagati v državah in sektorjih, v katerih sta ustvarjanje delovnih mest in rast najbolj potrebna. Kot naslednji korak moramo pomnožiti učinek Naložbenega načrta za Evropo in ustvariti krog pozitivnih učinkov: več vlaganja, ki privede do več in boljših delovnih mest ter stabilne rasti. Trenutno sem na turneji po vsej Evropski uniji, da bi zagotovil, da se to uresniči. Pri tem me spodbujajo pozitivni odzivi, ki sem jih prejel do zdaj.“

 

Predlog Komisije vsebuje več elementov:

1. Evropski sklad za strateške naložbe

Evropski sklad za strateške naložbe je glavno orodje za mobilizacijo vsaj 315 milijard EUR dodatnih naložb v realnem sektorju gospodarstva v naslednjih treh letih. S skladom se bodo financirali projekti z višjim profilom tveganja, s tem pa se bo v kar največji meri povečal učinek javne porabe ter sprostile zasebne naložbe. Sklad bo vzpostavljen v Evropski investicijski banki (EIB), s katero bo Komisija sodelovala kot strateška partnerica.

Sodelovanje držav članic

Države članice lahko sodelujejo v skladu. Sodelovanje v skladu je odprto tudi tretjim stranem, kot so nacionalne razvojno-spodbujevalne banke ali javne agencije v lasti ali pod nadzorom držav članic, subjekti iz zasebnega sektorja ter subjekti zunaj Unije, za kar je potrebno soglasje obstoječih vplačnikov.

Obravnava v okviru Pakta za stabilnost in rast

Komisija je že novembra napovedala, da bo v okviru Pakta za stabilnost in rast zagotovila ugodno obravnavo nacionalnih vplačil v Evropski sklad za strateške naložbe. Ločeno sporočilo o prožni uporabi obstoječih pravil pakta, ki ga je Komisija objavila danes, podaja dodatna pojasnila v zvezi s tem vprašanjem.

V sporočilu je pojasnjeno, da se vplačila držav članic v sklad ne bodo upoštevala pri oceni fiskalne prilagoditve. To bo veljalo za vse države članice, ne glede na to, ali zanje velja preventivni ali korektivni del pakta.

Za države, ki imajo koristi od tako imenovane „določbe o naložbah“, bo sofinanciranje projektov ali naložbenih platform skupaj s skladom prav tako deležno ugodne obravnave v okviru pakta.

Upravljanje Evropskega sklada za strateške naložbe

O splošni usmeritvi, naložbenih smernicah, profilu tveganja, strateških politikah in dodeljevanju sredstev sklada bo odločal usmerjevalni odbor v skladu s političnimi usmeritvami Komisije. Dokler sta EIB in Komisija edini vplačnici v sklad, se bo število članov in glasov določalo glede na velikost njunih vplačil, vse odločitve pa se bodo sprejemale soglasno. Ko se bodo skladu pridružili tudi drugi vplačniki, bosta število članov in glasov ostala sorazmerna z vplačili, odločitve pa se bodo sprejemale z navadno večino, če ne bo mogoče doseči soglasja. Brez soglasja Komisije ali EIB ne bo mogla biti sprejeta nobena odločitev.

Investicijski odbor bo odgovarjal usmerjevalnemu odboru.Pregledoval bo posamezne projekte in odločal, kateri bodo prejeli podporo sklada, brez geografskih ali sektorskih kvot. Odbor bo sestavljalo šest neodvisnih tržnih strokovnjakov in izvršni direktor, ki bo odgovoren za tekoče vodenje sklada. Izvršnega direktorja in njegovega namestnika bo imenoval usmerjevalni odbor na podlagi skupnega predloga Komisije in EIB.

2. Evropsko svetovalno vozlišče za naložbe

Z uporabo obstoječega strokovnega znanja bo vozlišče enotna točka, kjer se bo zagotovilo vse, od izbora in priprave do razvoja in financiranja projektov. Prav tako bo zagotavljalo nasvete glede uporabe inovativnih finančnih instrumentov in javno-zasebnih partnerstev.

3. Pregleden seznam evropskih projektov

S preglednim seznamom evropskih projektov se bo vlagatelje obveščalo o razpoložljivih obstoječih in možnih prihodnjih projektih. Dandanes je pomanjkanje informacij ena od glavnih ovir za naložbe. Seznam se bo redno dopolnjeval, tako da bodo imeli vlagatelji zanesljive in aktualne informacije za sprejemanje naložbenih odločitev. Skupna projektna skupina za naložbe, ki sta jo ustanovili Komisija in EIB, je na seznam že uvrstila okrog 2 000 potencialnih projektov v vrednosti 1,3 bilijona EUR.

4. Jamstveni sklad EU in posledice za proračun

Predlog predvideva ustanovitev Jamstvenega sklada EU, ki bo zagotavljal likvidnostno rezervo za proračun Unije v primeru morebitnih izgub Evropskega sklada za strateške naložbe pri financiranju projektov. Prek vplačil v proračun EU bo jamstveni sklad do leta 2020 postopoma dosegel 8 milijard EUR. To zahteva spremembo proračuna EU za leto 2015, s katero se bodo oblikovale potrebne nove proračunske postavke in na te nove postavke prerazporedilo 1,36 milijarde EUR v odobritvah za prevzem obveznosti ter 10 milijonov EUR v odobritvah plačil. Skupni učinek na proračun EU za leto 2015 je nevtralen. 10 milijonov EUR v plačilih bo pomagalo pokriti administrativne stroške Evropskega svetovalnega vozlišča za naložbe.

Kako naprej?

Današnji predlog Komisije mora biti sprejet z „rednim zakonodajnim postopkom“ (postopek soodločanja) sozakonodajalcev Unije, Evropskega parlamenta in Sveta. Na decembrskem zasedanju Evropskega sveta so voditelji držav oziroma vlad pozvali „zakonodajalca Unije (...), da dogovor [o predlogu] dosežeta do junija, da se lahko nove naložbe aktivirajo že sredi leta 2015.“ Kot dodaten del naložbenega načrta si Evropska komisija prizadeva za nadaljnjo odpravo regulativnih ovir za vlaganje in okrepitev enotnega trga. Prvi sklop ukrepov je določen v delovnem programu Komisije za leto 2015.

Ozadje

Zaradi gospodarske in finančne krize se je raven naložb v EU od najvišje ravni leta 2007 zmanjšala za približno 15 %. Likvidnosti je dovolj. Vendar negotovi gospodarski obeti ter visok javni in zasebni dolg v nekaterih delih EU zavirajo naložbe. Zato lahko Naložbeni načrt za Evropo pomaga tako, da projekte poveže z obstoječo likvidnostjo ter denar usmerja tja, kjer je potreben.

Predsednik Juncker si je kot prvo prednostno nalogo zastavil Naložbeni načrt za Evropo, ki ga je predstavil komaj dobre tri tedne po tem, ko je nastopil mandat, to je 26. novembra 2014. Nekaj tednov kasneje je Evropski svet med decembrskim zasedanjem 18. decembra podprl ta načrt.

Več informacij

Q&A

Spletišče

LinkedIn

Twitter

IP/15/3222

Kontakti za stike z mediji

Za vprašanja širše javnosti:


Side Bar