Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

315 mlrd. EUR investicijų planas įgyvendinamas laiku. Komisija pateikia teisės aktą dėl Europos strateginių investicijų fondo

Strasburgas, 13 Sausio 2015

Praėjus tik 50 dienų po paskelbto plataus užmojo Investicijų plano Europai, kuriuo siekiama skatinti darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą, šiandien Europos Komisija priėmė teisės akto dėl Europos strateginių investicijų fondo, kuris bus įsteigtas glaudžiai bendradarbiaujant su Europos investicijų banku (EIB), pasiūlymą. Fondas sudaro Komisijos Pirmininko J. C. Junckerio investicijų kampanijos, kuria visoje Europos Sąjungoje bus sutelkta ne mažiau kaip 315 mlrd. EUR privačiųjų ir viešųjų investicijų, pagrindą. Juo visų pirma bus remiamos strateginės investicijos, tokios kaip investicijos į plačiajuostį interneto ryšį ir energijos tiekimo tinklus, taip pat į mažesnes įmones, kuriose dirba mažiau nei 3 000 darbuotojų. Pasiūlymu taip pat įsteigiamas Europos investavimo konsultacijų centras, skirtas padėti visoje Sąjungoje nustatyti projektus, juos parengti ir plėtoti. Galiausiai Europos investicinių projektų bazė pagerins investuotojų žinias apie esamus ir būsimus projektus.  

Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude’as Junckerissakė: „Ši Komisija imasi praktinių veiksmų. Šiandienos pasiūlymu dėl Europos strateginių investicijų fondo drauge su EIB vykdome lapkričio mėn. Europos Parlamento plenariniame posėdyje prisiimtą įsipareigojimą. Žengiame svarbų žingsnį siekdami Europos gyventojus sugrąžinti į darbo rinką ir atgaivinti Sąjungos ekonomiką. Dabar tikiuosi, kad teisėkūros institucijų – Europos Parlamento ir Tarybos – politinio vadovavimo dėka pasiūlymas bus greitai priimtas ir kad Fondas pradės veikti ne vėliau kaip birželio mėn. ir pradės tekėti naujos investicijos. To iš mūsų tikisi Europos piliečiai ir delsti nebegalime.“

Už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Jyrkis Katainenassakė: „Šiandien dedame Investicijų plano Europai pagrindą. Europos strateginių investicijų fondas parems rizikingesnius projektus, kad būtų pradedama investuoti tose šalyse ir sektoriuose, kuriuose labiausiai juntamas darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo poreikis. Tolesniu etapu turėsime padidinti Investicijų plano Europai poveikį ir sukurti vertybių sistemą, pagal kurią daugiau investicijų skatintų kurti daugiau ir geresnių darbo vietų ir būtų užtikrinamas stabilus augimas. To siekdamas šiuo metu važinėju po visą Europos Sąjungą ir mane drąsina iki šiol gauti teigiami atsiliepimai“.

 

Komisijos pasiūlyme pateikiama keletas elementų:

1. Europos strateginių investicijų fondas (ESIF)

ESIF yra pagrindinė priemonė, leisianti per artimiausius trejus metus sutelkti ne mažiau kaip 315 mlrd. EUR papildomų investicijų į realiąją ekonomiką. Jis finansuos rizikingesnius projektus ir taip didins viešųjų išlaidų poveikį bei skatins privačiojo sektoriaus investicijas. Fondas bus sukurtas Europos investicijų banke (EIB), su kuriuo kaip strateginė partnerė bendradarbiaus Komisija.

Valstybių narių dalyvavimas

Valstybės narės gali dalyvauti ESIF. Dalyvavimas ESIF taip pat atviras trečiosioms šalims, kaip antai nacionaliniams skatinamąjį finansavimą teikiantiems bankams ar valstybėms narėms priklausančioms ar jų valdomoms viešosioms agentūroms, privačiojo sektoriaus subjektams ir, pritarus įnašų mokėtojams, Sąjungai nepriklausantiems subjektams.

Vertinimas pagal Stabilumo ir augimo paktą

Komisija lapkričio mėn. jau nurodė, kad nacionalinius įnašus į ESIF pagal Stabilumo ir augimo paktą ji vertins palankiai. Šiandien Komisijos paskelbtame atskirame komunikate dėl lankstumo taikant esamas pakto taisykles teikiama tolesnių gairių šiuo klausimu.

Jame išaiškinta, kad vertinant fiskalinį koregavimą į valstybių narių įnašus į ESIF atsižvelgiama nebus. Tokia taisyklė bus taikoma visoms valstybėms narėms, tiek toms, kurioms taikoma prevencinė, tiek toms, kurioms taikoma korekcinė pakto dalis.

Šalims, kurioms taikoma vadinamoji investicijų sąlyga, bendram su ESIF projektų ar investicijų platformų finansavimui taip pat bus taikomas palankus vertinimas pagal paktą.

ESIF valdymas

Valdančioji taryba, remdamasi Komisijos politinėmis gairėmis, spręs dėl Fondo bendros krypties, investavimo gairių, rizikingumo, strateginės politikos ir turto paskirstymo. Kol vieninteliai įnašų į ESIF mokėtojai yra EIB ir Komisija, narių bei balsų skaičius priklausys nuo įnašų dydžio ir visi sprendimai bus priimami bendru sutarimu. Kai prie Fondo prisidės kiti įnašų mokėtojai, narių ir balsų skaičius liks proporcingas įnašų dydžiui ir, jei negalima pasiekti bendro sutarimo, sprendimai bus priimami paprasta balsų dauguma. Sprendimas negali būti priimtas, jeigu Komisija arba EIB balsuoja prieš.

Investicijų komitetas bus atskaitingas valdančiajai tarybai.Jis tikrins konkrečių projektų tinkamumą ir nuspręs, kuriems bus skiriama ESIF parama, netaikant jokių geografinių ar sektorių kvotų. Komitetą sudarys šeši nepriklausomi rinkos ekspertai ir vykdomasis direktorius, kuris bus atsakingas už kasdienį vadovavimą ESIF. Vykdomąjį direktorių ir jo pavaduotoją, gavusi bendrą Komisijos ir EIB pasiūlymą, skirs valdančioji taryba.

2. Europos investavimo konsultacijų centras (EIKC)

Remdamasis turima kompetencija EIKC – ES lygmens vieno langelio principu veikiantis centras – padės nustatyti projektus, juos parengti, plėtoti ir finansuoti. Jis taip pat teiks patarimų, kaip naudoti novatoriškas finansines priemones ir viešojo ir privačiojo sektorių partnerystes.

3. Skaidri Europos projektų bazė

Dėl skaidrios Europos projektų bazės investuotojai galės gauti informaciją apie esamus ir potencialius būsimus projektus. Šiandien investicijas smarkiai varžo informacijos trūkumas. Bazė bus reguliariai atnaujinama, kad investicinius sprendimus investuotojai galėtų priimti turėdami patikimą ir naujausią informaciją. Bendra Komisijos ir EIB investicijų darbo grupė jau nustatė maždaug 2 000 potencialių projektų, kurių vertė siekia 1,3 trilijono EUR.

4. ES garantijų fondas ir poveikis ES biudžetui

Pasiūlymu sukuriamas ES garantijų fondas, kuris užtikrins Sąjungos biudžetui likvidumo atsargas, skirtas galimiems dėl projektų rėmimo atsiradusiems ESIF nuostoliams padengti. Dėl mokėjimų iš ES biudžeto jo suma palaipsniui iki 2020 m. pasieks 8 mlrd. EUR. Tam reikia pakeisti 2015 m. ES biudžetą, sukurti reikiamas naujas biudžeto eilutes ir į šias naujas eilutes perkelti 1,36 mlrd. EUR įsipareigojimų asignavimų ir 10 mln. EUR mokėjimų asignavimų. Bendras poveikis 2015 m. ES biudžetui yra neutralus. 10 mln. EUR mokėjimų padės padengti Europos investavimo konsultacijų centro administracines išlaidas.

Tolesni veiksmai

Šiandieninis Komisijos pasiūlymas turi būti priimtas pagal įprastą Sąjungos teisėkūros institucijų – Europos Parlamento ir Tarybos – (bendro sprendimo) teisėkūros procedūrą. Gruodžio mėn. Europos Vadovų Taryboje valstybių ir vyriausybių vadovai paragino Sąjungos teisėkūros institucijas dėl pasiūlymo „susitarti iki birželio mėn., kad naujos investicijos galėtų būti pradėtos naudoti jau 2015 m. viduryje“. Įgyvendindama tolesnį investicijų plano aspektą Europos Komisija dirba siekdama toliau šalinti investicijas varžančias reguliavimo kliūtis ir stiprinti bendrąją rinką. Pirmasis veiksmų rinkinys išdėstytas Komisijos 2015 m. darbo programoje.

Pagrindiniai faktai

Dėl ekonomikos ir finansų krizės padarinių investicijų lygis Europos Sąjungoje sumažėjo maždaug 15 % nuo 2007 m. pasiekto aukščiausio taško. Esama finansinio likvidumo, tačiau investicijas stabdo neaiškios ekonominės perspektyvos ir didelė viešoji ir privačioji skola kai kuriose ES dalyse. Būtent dėl to Investicijų planas Europai gali padėti projektus aprūpinti likvidžiomis lėšomis ir nukreipti pinigus ten, kur jų reikia.

Komisijos Pirmininkas J. C. Junckeris Investicijų planą Europai paskelbė savo pagrindiniu prioritetu ir pateikė jį 2014 m. lapkričio 26 d., praėjus šiek tiek daugiau nei trims savaitėms nuo vadovavimo Komisijai pradžios. Po kelių savaičių gruodžio mėn. posėdžiavusi Europos Vadovų Taryba patvirtino planą gruodžio 18 d.

Daugiau informacijos

Q&A

Interneto svetainė

LinkedIn

Twitter

IP/15/3222

Žiniasklaidai

Visuomenei:


Side Bar