Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - lehdistötiedote

Komissio esittää Euroopan strategisten investointien rahaston perustamista 315 miljardin euron investointiohjelman toteuttamiseksi

Strasbourgin, 13 tammikuu 2015

Euroopan komissio hyväksyi tänään säädösehdotuksen Euroopan strategisten investointien rahastosta. Ehdotus hyväksyttiin vain 50 päivää sen jälkeen kun komissio oli esitellyt työllisyyden ja kasvun vauhdittamiseen tähtäävän kunnianhimoisen Euroopan investointiohjelmansa. Ehdotettu rahasto perustetaan läheisessä yhteistyössä Euroopan investointipankin (EIP) kanssa. Se on keskeinen osa puheenjohtaja Junckerin investointialoitetta, jolla on tarkoitus saada aikaan vähintään 315 miljardin euron arvosta yksityisiä ja julkisia investointeja kaikkialla Euroopan unionissa. Rahastosta tuetaan etenkin strategisia investointeja, kuten laajakaista- ja energiaverkkoja, sekä alle 3 000 työntekijän yrityksiä. Ehdotetussa säädöksessä esitetään lisäksi, että perustetaan Euroopan investointineuvontakeskus, jonka tehtävänä on auttaa määrittelemään, valmistelemaan ja suunnittelemaan hankkeita kaikkialla unionissa, ja luodaan eurooppalainen investointihankejatkumo, joka tarjoaa sijoittajille nykyistä parempaa tietoa käynnissä olevista ja tulevista hankkeista.

Euroopan komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin mukaan komissio on tosissaan. "Tänään hyväksytyllä Euroopan strategisten investointien rahastoa koskevalla ehdotuksella komissio täyttää yhdessä kumppaninsa EIP:n kanssa lupauksen, jonka se antoi Euroopan parlamentin marraskuun täysistunnossa. Ehdotus on tärkeä askel kohti Euroopan työllisyyden parantamista, ja se antaa sysäyksen unionin talouskasvulle. Luotan nyt Euroopan parlamentin ja neuvoston poliittiseen johtajuuteen, jolla varmistetaan ehdotuksen nopea hyväksyminen, jotta rahasto voi aloittaa toimintansa kesäkuuhun mennessä ja uudet investoinnit saadaan käyntiin. Euroopan kansalaiset odottavat tuloksia, eikä meillä ole aikaa hukattavana", Juncker totesi.

Työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaavan varapuheenjohtajan Jyrki Kataisen mukaan tänään hyväksytyllä ehdotuksella luodaan Euroopan investointiohjelman tärkein perusta. ”Jotta investointeja saataisiin käyntiin siellä, missä työpaikkoja ja kasvua tarvitaan eniten, Euroopan strategisten investointien rahastosta tuetaan hankkeita, joihin liittyy keskimääräistä suurempia riskejä. Seuraavana vaiheena on Euroopan investointiohjelman vaikutusten moninkertaistaminen ja sellaisen positiivisen kierteen luominen, jossa investointien lisääntyminen johtaa parempiin uusiin työpaikkoihin ja vakaaseen kasvuun. Kierrän parhaillaan Euroopan unionia esittelemässä hankettamme, ja tähän mennessä saamani myönteinen palaute on ollut kannustavaa", Katainen totesi.

 

Komission ehdotus sisältää useita osatekijöitä:

1. Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR-rahasto)

ESIR-rahasto on tärkein väline hankkeessa, jonka tavoitteena on saada reaalitalouden käyttöön vähintään 315 miljardin euron lisäinvestoinnit seuraavien kolmen vuoden aikana. Rahastosta tuetaan hankkeita, joihin liittyy keskimääräistä suurempia riskejä. Näin pyritään maksimoimaan julkisilla varoilla aikaansaatavat vaikutukset ja houkuttelemaan yksityisiä investointeja. Rahasto perustetaan Euroopan investointipankin (EIP) yhteyteen, ja komissio tekee EIP:n kanssa yhteistyötä strategisena kumppanina

Jäsenvaltioiden osallistuminen

Jäsenvaltiot voivat osallistua ESIR-rahaston toimintaan. Sen toimintaan voivat osallistua myös kolmannet osapuolet, kuten kansalliset kehityspankit, jäsenvaltioiden omistuksessa tai määräysvallassa olevat julkiset yhteisöt sekä yksityisen sektorin toimijat ja unionin ulkopuoliset toimijat, jos rahaston muut rahoittajat hyväksyvät niiden osallistumisen.

Käsittely vakaus- ja kasvusopimuksen yhteydessä

Komissio ilmoitti jo marraskuussa varmistavansa, että ESIR-rahastoon maksetut kansalliset rahoitusosuudet saavat edullisen kohtelun vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisessa tarkastelussa. Komissio on tänään julkistanut erillisen tiedonannon vakaus- ja kasvusopimuksen nykyisten sääntöjen tarjoaman joustavuuden hyödyntämisestä.

Tiedonannossa selvennetään, ettei jäsenvaltioiden ESIR-rahastoon maksamia rahoitusosuuksia oteta huomioon julkisen talouden sopeuttamista arvioitaessa. Tämä koskee kaikkia jäsenvaltioita siitä riippumatta, sovelletaanko niihin vakaus- ja kasvusopimuksen ennaltaehkäisevää tai korjaavaa osiota.

Jos sellaiset jäsenvaltiot, jotka voivat hyödyntää ns. investointilauseketta, rahoittavat hankkeita tai investointijärjestelyjä yhdessä ESIR-rahaston kanssa, myös tällaiset rahoitusosuudet saavat vakaus- ja kasvusopimuksen yhteydessä edullisen kohtelun.

ESIR-rahaston hallinnointi

Rahaston yleisistä suuntaviivoista, sen sijoituspolitiikasta, riskiprofiilista, strategisesta toimintapolitiikasta ja sen varojen jakostrategiasta päättää johtokunta komission antamien poliittisten suuntaviivojen mukaisesti. Niin kauan kuin EIP ja komissio ovat ESIR-rahaston ainoat rahoittajat, johtokunnan jäsen- ja äänimäärät määräytyvät näiden kahden rahoittajan rahoitusosuuksien suuruuden mukaan ja kaikki päätökset tehdään yksimielisesti. Jos rahastoon liittyy muita rahoittajia, jäsen- ja äänimäärät määräytyvät edelleen suhteessa rahoitusosuuksien suuruuteen, ja päätökset tehdään yksimielisesti tai yksinkertaisella enemmistöllä, jos yksimielisyyttä ei saavuteta. Päätöstä ei kuitenkaan anneta, jos komissio tai EIP äänestää sitä vastaan.

Johtokunnan alaisuudessa toimii investointikomitea, joka arvioi yksittäiset hankkeet ja päättää, mitkä hankkeista saavat ESIR-tukea. ESIR-tukeen ei sovelleta maantieteellisiä eikä alakohtaisia kiintiöitä. Investointikomiteassa on kuusi riippumatonta markkina-asiantuntijaa ja ESIR-rahaston toimitusjohtaja, joka vastaa rahaston päivittäisen toiminnan johtamisesta. Toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan nimittää johtokunta komission ja EIP:n yhteisestä ehdotuksesta

2. Euroopan investointineuvontakeskus

Investointineuvontakeskus hyödyntää EU:lla jo olevaa asiantuntemusta ja toimii tältä pohjalta keskitettynä EU:n laajuisena neuvontapisteenä, joka auttaa hankkeiden määrittelyssä, valmistelussa, kehittämisessä ja rahoittamisessa. Se neuvoo myös innovatiivisten rahoitusvälineiden käytössä ja julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien hyödyntämisessä.

3. Läpinäkyvä eurooppalainen hankejatkumo

Läpinäkyvä eurooppalainen hankejatkumo tarjoaa sijoittajille tietoa käynnissä olevista ja tulevista investointihankkeista. Nykyään investointeja jarruttaa etenkin tiedon puute. Hankejatkumoa päivitetään jatkuvasti, jotta sijoittajille voidaan tarjota luotettavaa ja ajankohtaista tietoa investointipäätösten tueksi. Komission ja EIP:n yhteinen työryhmä on jo kartoittanut noin 2 000 investointihanketta, joiden arvo on yhteensä 1,3 biljoonaa euroa.

4. EU:n takuurahasto ja vaikutukset EU:n talousarvioon

Ehdotuksessa esitetään myös EU:n takuurahaston perustamista. Takuurahasto tarjoaa likviditeettipuskurin, jolla suojataan EU:n talousarviota ESIR-rahaston hankkeille myöntämästä tuesta mahdollisesti aiheutuvilta tappioilta. Takuurahastoon on tarkoitus kerryttää vuoteen 2020 mennessä 8 miljardia euroa suorittamalla siihen maksuja EU:n talousarviosta. Tätä varten tarvitaan EU:n vuoden 2015 talousarviota muuttava lisätalousarvio, jossa perustetaan tarvittavat uudet budjettikohdat ja siirretään 1,36 miljardia euroa maksusitoumusmäärärahoja ja 10 miljoonaa euroa maksumäärärahoja näihin budjettikohtiin. Ehdotuksella ei ole kokonaistasolla vaikutusta EU:n talousarvioon vuonna 2015. Maksumäärärahat käytetään Euroopan investointineuvontakeskuksen hallintomenojen kattamiseen.

Seuraavat vaiheet

Unionin lainsäätäjät eli Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät komission tänään esittämän ehdotuksen tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen (yhteispäätösmenettely). Joulukuussa pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa valtion- ja hallitusten päämiehet kehottivat unionin lainsäätäjiä sopimaan ehdotuksesta kesäkuuhun mennessä, jotta uudet investoinnit saataisiin käyntiin jo vuoden 2015 puolivälissä. Euroopan komissio pyrkii lisäksi osana investointiohjelmaa poistamaan investointeja haittaavia sääntelyesteitä ja lujittamaan sisämarkkinoita. Ensimmäiset tähän liittyvät toimet on esitetty komission vuoden 2015 työohjelmassa.

Taustaa

Talous- ja rahoituskriisi on aiheuttanut sen, että investoinnit ovat EU:ssa vähentyneet noin 15 prosenttia vuoden 2007 huippulukemista. EU:ssa on rahoituslikviditeettiä, mutta talouden näkymiin liittyvä epävarmuus ja julkisen ja yksityisen velan suuri määrä osassa EU:ta haittaavat investointeja. Euroopan investointiohjelmalla autetaan ohjaamaan saatavilla oleva rahoitus sitä tarvitseviin hankkeisiin.

Puheenjohtaja Juncker esitteli tärkeimmäksi tavoitteekseen ottamansa Euroopan investointiohjelman vain runsaat kolme viikkoa virkaanastumisensa jälkeen 26. marraskuuta 2014, ja Eurooppa-neuvosto hyväksyi ohjelman muutamaa viikkoa myöhemmin 18. joulukuuta.

Lisätietoja

Q&A

Verkkosivut

LinkedIn

Twitter

IP/15/3222

Lisätietoa tiedotusvälineille

Lisätietoa yleisölle:


Side Bar