Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - pressiteade

315 miljardi euro suuruse investeerimiskava rakendamine edeneb: komisjon esitab ettepaneku Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi loomiseks

Strasbourg, 13 jaanuar 2015

Ainult 50 päeva pärast ambitsioonika teatise „Investeerimiskava Euroopa jaoks” avaldamist töökohtade loomise ja majanduskasvu hoogustamiseks, võttis Euroopa Komisjon täna vastu seadusandliku ettepaneku Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi loomiseks. Fond luuakse tihedas koostöös Euroopa Investeerimispangaga (EIP). Fond on oluline osa president Junckeri investeerimiskavast, mille kohaselt investeerivad avalik ja erasektor kogu Euroopa Liidus vähemalt 315 miljardit eurot. Sellega toetatakse eelkõige strateegiliste investeeringute tegemist (nt investeeringud lairibaühendusse ja energiavõrkudesse) ja ka väiksemaid ettevõtjaid, kellel on alla 3000 töötaja. Ettepanekuga luuakse ka Euroopa investeerimisnõustamise keskus, et aidata kaasa projektide kindlakstegemisele, ettevalmistamisele ja arendamisele kogu ELis. Lisaks parandab Euroopa investeerimisprojektide register investorite teadlikkust olemasolevatest ja tulevastest projektidest.  

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ütles: „Praegusel komisjonil on tõsi taga. Tänase Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi ettepanekuga viime me koos oma partneri EIPga ellu Euroopa Parlamendi täiskogu istungil novembris antud lubaduse. See on oluline samm, et anda eurooplastele taas töökohad ja tõuge liidu majandusele. Nüüd loodan kaasseadusandjate (st Euroopa Parlamendi ja nõukogu) poliitilisele juhtkonnale, et ettepanek saaks kiiresti vastu võetud nii, et fond toimiks juba juuniks ja uued investeeringud hakkaksid liikuma. Euroopa kodanikud ei lepi vähemaga ning me ei tohi kaotada aega.”

Töökohtade, majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime eest vastutav asepresident Jyrki Katainen märkis: „Täna me paneme paika Euroopa investeerimiskava põhipunktid. Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondist toetatakse kõrgema riskiprofiiliga projekte, nii et investeerimine hoogustub riikides ja valdkondades, kus on töökohtade loomist ja majanduskasvu kõige enam vaja. Järgmise sammuna peame mitmekordistama Euroopa investeerimiskava mõju ja looma positiivse mõjuringi, et investeeringute suurenemisega kaasneks rohkemate ja paremate töökohtade loomine ning stabiilne majanduskasv. Olen praegu käimas ringi kogu Euroopa Liidus, et seda ellu viia ja seni saadud positiivne tagasiside annab mulle julgust.”

 

Komisjoni ettepanek sisaldab mitmeid elemente.

1. Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI)

EFSI on peamine vahend, millega suunata reaalmajandusse järgmise kolme aasta jooksul vähemalt 315 miljardit eurot täiendavaid investeeringuid. Selle kaudu rahastatakse kõrgema riskiprofiiliga projekte, maksimeerides sellega avaliku sektori kulutuste mõju ja edendades erainvesteeringuid. Fond luuakse Euroopa Investeerimispanga (EIP) juurde, kes on komisjoni strateegiline partner.

Liikmesriikide osalemine

Liikmesriigid saavad osaleda EFSIs. EFSIs osalemine on avatud ka kolmandatele pooltele, sealhulgas riiklikele tugipankadele või liikmesriikide omandis olevatele või kontrollitavatele avalik-õiguslikele asutustele ning erasektori ettevõtetele ja väljaspool liitu asuvatele ettevõtetele, kui olemasolevad panustajad annavad selleks nõusoleku.

Stabiilsuse ja kasvu pakti käsitlemine

Komisjon märkis juba novembris, et ta tagaks, et EFSI tehtavaid liikmesriikide panuseid koheldaks stabiilsuse ja kasvu pakti raames soodsamalt. Eraldiseisvas teatises, mille komisjon täna avaldas ja milles käsitletakse paindlikkuse kasutamist pakti praeguste eeskirjade puhul, antakse täiendavaid juhtnööre.

Selles selgitatakse, et liikmesriigi panust EFSI ei võeta arvesse eelarve kohandamise hindamisel. See saab olema nii kõigi liikmesriikide puhul olenema sellest, kas nende suhtes kohaldatakse pakti ennetuslikku või paranduslikku osa.

Ka riikide suhtes, kes kasutavad nn investeerimisklauslit, kohaldatakse pakti paindlikumalt, kui nad kaasrahastavad projekte või investeerimisplatvorme koos EFSIga.

EFSI juhtimine

Juhtorgan otsustab fondi üldise suuna, investeerimissuunised, riskiprofiili, strateegilised põhimõtted ja varade jaotuse vastavalt komisjoni poliitilistele suunistele. Seni kuni EIP ja komisjon on ainsad EFSI panustajad, määratakse liikmete ja häälte arv kindlaks maksete suuruse põhjal ning kõik otsused võetakse vastu konsensuse alusel. Kui fondiga liituvad ka teised panustajad, jaotatakse liikmete ja häälte arv proportsionaalselt panustele ning otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, kui konsensust ei saavutata. Ühtegi otsust ei saa vastu võtta, kui komisjon või EIP hääletab selle vastu.

Investeeringute komitee annab aru juhtorganile. Komitee vaatab põhjalikult läbi konkreetsed projektid ja otsustab, millised saavad EFSI toetust, kusjuures geograafilisi ega valdkondlikke kvoote ei kasutata. Komiteesse kuuluvad kuus sõltumatut turueksperti ja EFSI igapäevase juhtimise eest vastutav tegevdirektor. Tegevdirektori ja tegevdirektori asetäitja nimetab ametisse juhtorgan komisjoni ja EIP ühisettepaneku alusel.

2. Euroopa investeerimisnõustamise keskus

Kasutades olemasolevaid eksperditeadmisi, hakkab investeerimisnõustamise keskus olema üleeuroopaline ühtne kontaktpunkt, mis aitab teha kindlaks projektid, neid ette valmistada, välja töötada ja rahastada. Samuti annab see nõu, kuidas kasutada uudseid rahastamisvahendeid ning avaliku ja erasektori partnerlust.

3. Läbipaistev Euroopa projektide register

Läbipaistev Euroopa projektide register teavitab investoreid olemasolevatest ja võimalikest tulevastest projektidest. Hetkel on investeeringute tegemisel peamiseks takistuseks teabe puudumine. Registrit ajakohastatakse korrapäraselt nii, et investoritel on investeerimisotsuste tegemiseks olemas usaldusväärne ja värske teave. Komisjoni ja EIP ühtne investeeringute rakkerühm on juba selgitanud välja umbes 2000 võimalikku projekti väärtuses 1,3 triljonit eurot.

4. ELi tagatisfond ja mõju ELi eelarvele

Ettepanekuga luuakse ELi tagatisfond, mis tagab liidu eelarvele likviidsuspuhvri EFSIst projektide toetamisel tekkivate võimalike kahjude vastu. Tagatisfond saavutab 2020. aastaks ELi eelarvest tehtavate maksete toel järk-järgult mahu 8 miljardit eurot. See eeldab ELi 2015. aasta eelarve muutmist, millega loodaks uued vajalikud eelarveread ning kantaks neile uutele eelarveridadele 1,36 miljardi euro väärtuses kulukohustuste assigneeringuid ja 10 miljoni euro väärtuses maksete assigneeringuid. Muudatuse kogumõju ELi 2015. aasta eelarvele on neutraalne. Maksete assigneeringud (10 miljonit eurot) aitavad katta Euroopa investeerimisnõustamise keskuse halduskulusid.

Edasised sammud

Komisjoni tänase ettepaneku peavad liidu seadusandjad (Euroopa Parlament ja nõukogu) vastu võtma seadusandliku tavamenetluse (kaasotsustamismenetlus) alusel. Euroopa Ülemkogu detsembrikuisel kohtumisel kutsusid riigipead ja valitsusjuhid liidu seadusandjaid üles jõudma kokkuleppele juuniks, nii et uued investeeringud saaks teha juba 2015. aasta keskpaigas. Lisaks töötab Euroopa Komisjon investeerimiskava raames selle kallal, et kõrvaldada täiendavad regulatiivsed takistused investeeringute tegemiselt ja tugevdada ühtset turgu. Esimesed meetmed on esitatud komisjoni 2015. aasta tööprogrammis.

Taustteave

Majandus- ja finantskriisi tagajärjel on investeeringute tase ELis võrreldes haripunktiga 2007. aastal vähenenud ligikaudu 15 %. ELis on finantslikviidsust, kuid investeeringute tegemist pärsib ebakindlus majandusväljavaadete suhtes ning avaliku ja erasektori kõrge võlakoormus ELi teatavates piirkondades. Seepärast aitab „Investeerimiskava Euroopa jaoks” kokku viia projektid olemasoleva likviidsusega ja suunata raha sinna, kus seda on vaja.

President Juncker on võtnud oma peamiseks prioriteediks „Investeerimiskava Euroopa jaoks”, mille ta esitas 26. novembril 2014, olles selleks ajaks olnud ametis vaid veidi rohkem kui kolm nädalat. Mõned nädalad hiljem, st 18. detsembril kiideti see kava Euroopa Ülemkogu detsembrikuisel kohtumisel heaks.

Lisateave

Q&A

Veebisait

LinkedIn

Twitter

IP/15/3222

Kontaktandmed ajakirjanikele

Kontaktandmed üldsuse jaoks:


Side Bar