Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Iværksættelse af en investeringsplan til 315 mia. EUR: Kommissionen præsenterer lov om Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer

Strasbourg, 13 januar 2015

Blot 50 dage efter at have offentliggjort sin ambitiøse Investeringsplan for Europa med det formål at fremme beskæftigelse og vækst har Europa-Kommissionen i dag vedtaget lovforslaget om Den Europæiske Fond for Strategiske Investering, som vil blive oprettet i tæt samarbejde med Den Europæiske Investeringsbank (EIB). Fonden er det centrale element i formand Junckers investeringsoffensiv, som vil mobilisere mindst 315 mia. EUR i private og offentlige investeringer i hele Den Europæiske Union. Den vil især støtte strategiske investeringer, f.eks. i bredbånds- og energinet, samt i mindre virksomheder med under 3 000 ansatte. Forslaget omfatter ligeledes oprettelse af et Europæisk Knudepunkt for Investeringsrådgivning, der skal hjælpe med identifikation, udarbejdelse og udvikling af projekter i hele EU. Endelig vil en Europæisk Kanal for Investeringsprojekter forbedre investorernes viden om eksisterende og kommende projekter.

Formanden for Europa-Kommissionen, Jean-Claude Juncker, udtalte: "Denne Kommission mener det alvorligt. Med dagens forslag om Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer opfylder vi, sammen med vores partner, EIB, det løfte, vi gav i november på Europa-Parlamentets plenarmøde. Vi tager nu et vigtigt skridt hen imod at få europæerne tilbage i arbejde og få sat gang i EU's økonomi igen. Jeg sætter nu min lid til, at medlovgivernes (Europa-Parlamentet og Rådet) politiske lederskab får vedtaget forslaget hurtigt, så fonden er funktionsdygtig senest i juni, og nye investeringer kommer i gang. Europas borgere venter intet mindre, og der er ingen tid at spilde."

Næstformand Jyrki Katainen, der har ansvaret for vækst, beskæftigelse, investeringer og konkurrenceevne, udtalte: "I dag får vi essensen af Investeringsplanen for Europa på plads: Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer vil støtte projekter med en højere risikoprofil, således at investeringer påbegyndes i lande og sektorer, hvor jobskabelse og vækst er mest nødvendig. Det næste skridt bliver at mangfoldiggøre virkningen af investeringsplanen i Europa og at skabe en god cirkel: Flere investeringer fører til flere og bedre arbejdspladser og stabil vækst. Jeg rejser i øjeblikket rundt i hele Den Europæiske Union for at få dette til at ske, og jeg bliver opmuntret af de positive tilbagemeldinger, jeg har modtaget indtil nu."

 

Kommissionens forslag indeholder flere elementer:

1. Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI)

EFSI er den vigtigste kanal til mobilisering af mindst 315 mia. EUR i yderligere investeringer i realøkonomien i løbet af de næste tre år. Den vil finansiere projekter med en højere risikoprofil og derved maksimere virkningen af de offentlige udgifter og åbne for private investeringer. Fonden oprettes under Den Europæiske Investeringsbank, EIB, som bliver Kommissionens strategisk partner.

Medlemsstaternes deltagelse

Medlemsstaterne kan deltage i EFSI. Deltagelse i EFSI er ligeledes åben for tredjepart, som f.eks. nationale erhvervsfremmende banker eller offentlige agenturer, der ejes eller kontrolleres af medlemsstater, enheder i den private sketor og enheder uden for EU, afhængigt af samtykke fra eksisterende bidragydere.

Behandling under stabilitets- og vækstpagten

Kommission anførte allerede i november, at den ville sikre gunstig behandling under stabilitets- og vækstpagten af nationale bidrag til EFSI. En særskilt meddelelse, som blev offentliggjort af Kommissionen i dag om anvendelsen af fleksibilitet i henhold til pagtens nuværende regler, indeholder yderligere vejledning om dette spørgsmål.

Den gør det klart, at medlemsstaters bidrag til EFSI ikke vil blive regnet med, når den finanspolitiske tilpasning beregnes. Det vil være tilfældet for alle medlemsstater, hvad enten det er i den forebyggende eller den korrigerende del af pagten.

Hvad angår lande, der drager nytte af den såkaldte investeringsklausul, vil samfinansiering med EFSI af projekter eller investeringsplatforme ligeledes drage nytte af en gunstig behandling i henhold til pagten.

Forvaltning af EFSI

En styringskomité fastlægger fondens overordnede retningslinjer, investeringsretningslinjer, risikoprofil, strategiske politik og aktivfordeling i tråd med Kommissionens Politiske retningslinjer. Så længe EIB og Kommissionen er de eneste bidragydere til EFSI, vil antallet af medlemmer og stemmer blive fordelt på grundlag af størrelsen af deres bidrag, og alle beslutninger vil blive truffet ved konsensus. Når andre bidragydere slutter sig til fonden, vil antallet og stemmerne forblive proportionale med bidragene, og beslutninger vil blive truffet ved simpelt flertal, såfremt der ikke kan opnås konsensus. En beslutning kan ikke vedtages, såfremt Kommissionen eller EIB stemmer imod den.

Et Investeringsudvalg bliver ansvarligt over for styringskomitéen.Det vil undersøge særlige projekter og beslutte, hvilke der modtager støtte fra EFSI, uden geografiske kvoter eller sektorkvoter. Udvalget kommer til at bestå af seks uafhængige markedseksperter og en administrerende direktør, som vil være ansvarlig for den daglige forvaltning af EFSI. Den administrerende direktør og dennes stedfortræder udpeges af styringskomitéen efter Kommissionens og EIBs fælles forslag.

2. Det Europæiske Knudepunkt for Investeringsrådgivning (EIAH)

Ved hjælp af eksisterende ekspertise vil knudepunktet blive stedet, der hjælper med at identificere projekter i hele EU og forberede, udvikle og finansiere dem. Det vil ligeledes rådgive med hensyn til brugen af innovative finansielle instrumenter og offentlig-private partnerskaber.

3. En gennemskuelig europæisk kanal for investeringsprojekter

En gennemskuelig europæisk kanal for investeringsprojekter vil informere investorer om tilgængelige eksisterende og mulige kommende projekter. I dag er manglen på oplysninger en af de store forhindringer for investeringer. Kanalen vil blive ajourført regelmæssigt, så investorer har pålidelige og tidssvarende oplysninger, når de skal træffe beslutninger vedrørende investeringer. En fælles investeringstaskforce for Kommissionen-EIB har allerede identificeret omkring 2 000 mulige projekter til en værdi af 1,3 billioner EUR.

4. En EU-garantifond og virkninger på EU's budget

Forslaget omfatter en EU-garantifond, som vil fungere som en likviditetsmæssig stødpude for EU's budget mod eventuelle tab, som EFSI påføres i forbindelse med støtte af projekter. Fonden vil gradvis nå op på 8 mia. EUR inden 2020 via betalinger fra EU's budget. Dette kræver en ændring af EU's budget for 2015, hvorved de nødvendige nye budgetposter oprettes, og der overføres 1,36 mia. EUR i forpligtelsesbevillinger og 10 mio. EUR i betalingsbevillinger til disse nye poster. Den samlede virkning på EU's budget for 2015 er neutral. De 10 mio. EUR i betalinger vil hjælpe med til at dække administrationsomkostningerne i forbindelse med Det Europæiske Knudepunkt for Investeringsrådgivning.

De næste skridt

Kommissionens forslag i dag skal vedtages i henhold til den "almindelige lovgivningsprocedure" (fælles beslutningstagning) af EU-lovgiverne, Europa-Parlamentet og Rådet. På Det Europæiske Råds møde i december opfordrede stats- og regeringsledere indtrængende til, at "EU-lovgiverne (…) bliver enige om [forslaget] inden juni, således at de nye investeringer kan aktiveres allerede i midten af 2015." Som endnu et element af investeringsplanen arbejder Europa-Kommissionen på at få fjernet yderligere lovgivningsmæssige hindringer for investeringer og styrke det indre marked. Den første række foranstaltninger er fastsat i Kommissionens arbejdsprogram for 2015.

Baggrundsviden

Som følge af den økonomiske og finansielle krise er investeringsniveauet i EU faldet med ca. 15 %, siden det toppede i 2007. Der er finansiel likviditet til rådighed. Usikkerhed i de økonomiske udsigter og en høj offentlig og privat gæld i dele af EU er imidlertid en hæmsko for investeringerne. Det er grunden til, at investeringsplanen for Europa kan være med til at parre projekter med eksisterende likviditet og kanalisere pengene derhen, hvor der er brug for dem.

Formand Juncker gjorde investeringsplanen for Europa til sin første prioritet og præsenterede den den 26. november 2014, godt tre uger efter sin tiltrædelse. Få uger senere tilsluttede Det Europæiske Råd sig planen på sit møde den 18. december.

Yderligere oplysninger

Q&A

Websted

LinkedIn

Twitter

IP/15/3222

Pressehenvendelser

Borgerhenvendelser:


Side Bar