Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

315 miliard eur pro investiční plán je připraveno – právní základ pro Evropský fond pro strategické investice je hotový

Štrasburk, 13 leden 2015

Pouhých 50 dnů poté, co oznámila svůj ambiciózní investiční plán pro Evropu, který má nastartovat růst a zaměstnanost, přijala dnes Evropská komise legislativní návrh na zřízení Evropského fondu pro strategické investice, a to v úzké spolupráci s Evropskou investiční bankou (EIB). Fond tvořící samotné jádro investiční ofenzívy předsedy Komise Jean-Clauda Junckera zmobilizuje soukromé i veřejné investice v celé Evropské unii o objemu nejméně 315 miliard eur. Podpořit má zejména strategické investice, mimo jiné do širokopásmových a energetických sítí, ale i do menších podniků do 3 000 zaměstnanců. Kromě toho návrh počítá se zřízením Evropského centra pro investiční poradenství, které by mělo pomáhat s identifikací, přípravou a rozvojem projektů napříč Unií. Díky seznamu evropských investičních projektů pak investoři budou mít více informací o stávajících i připravovaných projektech.

Předseda Evropské komise Juncker prohlásil: „Tato Komise bere svou práci vážně. Dnešním návrhem na Evropský fond pro strategické investice plníme, spolu s naším partnerem EIB, slib, který jsme dali v listopadu na plenárním zasedání Evropského parlamentu. Je to důležitý krok k návratu Evropanů do práce a k nastartování unijní ekonomiky. Nyní spoléhám na politické vedení našich spoluzákonodárců, Evropského parlamentu a Rady, a na to, že návrh co nejdříve přijmou, aby fond mohl nejpozději v červnu začít fungovat a investice mohly začít plynout. Evropští občané nic menšího neočekávají a my nemůžeme ztrácet čas.“

Místopředseda Komise Jyrki Katainen, který odpovídá za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost, k tomu dodal: „Dnes pokládáme základ investičního plánu pro Evropu – z Evropského fondu pro strategické investice budeme podporovat projekty s vyšší mírou rizika, aby se začalo investovat v těch zemích a odvětvích, kde jsou růst a nová pracovní místa potřeba nejvíce. Naším dalším krokem bude znásobit účinek investičního plánu pro Evropu a odstartovat pozitivní vývoj: více investic, které povedou k více a lepším pracovním místům a ke stabilnímu růstu. Na svém turné po celé Evropské unii se právě toho snažím dosáhnout a pozitivní ohlasy, které zatím dostávám, jsou pro mě motivací.“

 

Návrh Komise má několik částí.

1. Evropský fond pro strategické investice (EFSI)

Fond EFSI je hlavním nástrojem mobilizace nejméně 315 miliard eur dodatečných investic do reálné ekonomiky v průběhu příštích tří let. Bude použit k financování projektů s vyšší mírou rizika, čímž se maximalizuje dopad veřejných výdajů a uvolní soukromé investice. Fond bude zřízen v rámci Evropské investiční banky, strategického partnera Komise.

Zapojení členských států

Členské státy se mohou na fungování fondu EFSI podílet. Zapojit se mohou rovněž třetí země, například vnitrostátní podpůrné banky a veřejné agentury vlastněné nebo ovládané členskými státy, soukromoprávní subjekty a subjekty ze zemí mimo EU se souhlasem stávajících přispěvatelů.

Pakt o stabilitě a růstu

Komise již v listopadu předeslala, že zajistí, aby byly vnitrostátní příspěvky do fondu EFSI v rámci Paktu o stabilitě a růstu zvýhodněny. Podrobněji se tímto tématem zabývá dnešní sdělení Komise o flexibilitě v rámci současných pravidel paktu.

Z něho jasně vyplývá, že příspěvky členských států do fondu EFSI se nebudou započítávat do fiskální korekce, a to ať už se na daný členský stát vztahuje preventivní, nebo nápravná položka paktu.

Zvýhodnění v rámci paktu bude platit i pro státy, na něž se vztahuje tzv. „investiční doložka“, státy spolufinancující projekty EFSI a investiční platformy.

Správa fondu EFSI

O obecném zaměření fondu, pravidlech investování, rizikovém profilu, strategii a rozdělování aktiv bude rozhodovat řídící výbor v souladu s Politickými směry Komise. Dokud budou jedinými přispěvateli do fondu EIB a Komise, bude počet členů a hlasů přidělován podle výše příspěvků a všechna rozhodnutí budou přijímána na základě konsenzu. Až se připojí další přispěvatelé, počet členů a hlasů zůstane úměrný jejich příspěvkům a nebude-li dosaženo konsenzu, budou rozhodnutí přijímána prostou většinou. Komise a EIB přitom budou mít právo veta.

Řídícímu výboru bude odpovídat investiční výbor,který bude posuzovat konkrétní projekty a schvalovat podporu z fondu EFSI nezávisle na jakýchkoliv geografických nebo odvětvových kvótách. Výbor bude tvořit šest nezávislých expertů na trh a výkonný ředitel, který bude mít na starosti běžný provoz fondu. Výkonného ředitele a jeho zástupce jmenuje řídící výbor na společný návrh Komise a EIB.

2. Evropské centrum pro investiční poradenství (EIAH)

Centrum EIAH bude využívat dosavadních znalostí a zkušeností a fungovat jako kontaktní místo pro celou Unii, které bude nabízet pomoc s identifikací, přípravou, rozvojem a financováním projektů. Rovněž bude nabízet poradenství ohledně využití inovativních finančních nástrojů a partnerství veřejného a soukromého sektoru.

3. Transparentní seznam evropských projektů

Díky transparentnímu seznamu evropských projektů budou mít investoři více informací o stávajících i připravovaných projektech. Hlavní překážkou, která dosud investice brzdila, byl totiž nedostatek informací o projektech. Seznam bude pravidelně aktualizován, aby měli investoři při rozhodování k dispozici spolehlivé a aktuální informace. Společná pracovní skupina Komise a EIB již vybrala zhruba 2 000 potenciálních projektů v hodnotě 1,3 bilionu eur.

4. Záruční fond EU a dopad na rozpočet EU

Návrh zřizuje záruční fond EU, který poskytne likvidní rezervu pro rozpočet Unie pro případ ztrát vzniklých z podpory projektů z fondu EFSI. Prostřednictvím plateb z rozpočtu EU bude záruční fond do roku 2020 postupně navýšen až na 8 miliard eur, což si vyžádá úpravu rozpočtu na rok 2015, tak aby vznikly nové odpovídající rozpočtové položky, na něž bude převedeno 1,36 miliardy eur v prostředcích na závazky a 10 milionů eur v prostředcích na platby. Celkový dopad na rozpočet EU na rok 2015 bude neutrální. Prostředky na platby ve výši 10 milionů eur přispějí k pokrytí administrativních nákladů Evropského centra pro investiční poradenství.

Další kroky

Dnešní návrh Komise musí schválit Evropský parlament a Rada v tzv. řádném legislativním postupu (spolurozhodování). Na prosincovém zasedání Evropské rady hlavy států a předsedové vlád vyzvali „unijní zákonodárce (...), aby [návrh] do června schválili, aby nové investice mohly být aktivovány již v polovině roku 2015“. Dalším krokem Komise v rámci investičního plánu bude odstranění dalších regulativních překážek bránících investicím a posílení jednotného trhu. Soubor prvních opatření již byl začleněn do Pracovního programu Komise na rok 2015.

Souvislosti

Následkem ekonomické a finanční krize klesla úroveň investic v EU od roku 2007, kdy dosáhla vrcholu, zhruba o 15 %. Finanční likvidita existuje, nicméně investice tlumí nejistota ohledně hospodářského výhledu a vysoké veřejné i soukromé zadlužení v některých částech EU. Investiční plán pro Evropu tak může pomoci – tím, že spojí projekty s dostupnou likviditou a nasměruje peněžní prostředky tam, kde jsou třeba.

Předseda Juncker označil investiční plán pro Evropu za svou hlavní prioritu a jako takový jej představil již takřka tři týdny po svém nástupu do úřadu, 26. listopadu 2014. O několik týdnů později, 18. prosince 2014, schválila plán Evropská rada.

Více informací

Q&A

Webové stránky

LinkedIn

Twitter

IP/15/3222

Kontaktní osoby

Pro veřejnost:


Side Bar