Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Pakt stability a rastu: Komisia vydala usmernenia na podporu štrukturálnych reforiem a investícií

Strasburg, 13 január 2015

Európska komisia dnes predložila podrobné nové usmernenia, v ktorých vysvetlila, akým spôsobom bude uplatňovať existujúce pravidlá Paktu stability a rastu v záujme posilnenia prepojenia medzi štrukturálnymi reformami, investíciami a fiškálnou zodpovednosťou na podporu zamestnanosti a rastu.                                                        

Usmernenia, ktoré bude Komisia odteraz uplatňovať, majú tri hlavné ciele:

  1. podporiť účinnú realizáciu štrukturálnych reforiem;
  2. podporiť investície, a to najmä v kontexte nového Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) (IP/15/3222 );
  3. lepšie zohľadniť hospodársky cyklus v jednotlivých členských štátoch.

Účelom týchto usmernení je rozvíjať aj zámery fiškálnej politiky v eurozóne, ktoré budú viac podporovať rast.

Oznámenie vychádza zo záväzku, ktorý predseda Komisie Jean-Claude Juncker prijal vo svojich politických usmerneniach, na základe ktorých Komisiu zvolil Európsky parlament. Otázka dodržiavania paktu a súčasného čo najlepšieho využívania flexibility existujúcej v rámci jeho pravidiel bola stredobodom diskusií aj na zasadnutí Európskej rady v júni 2014.

Komisia teraz členským štátom poskytuje dodatočnú istotu, pokiaľ ide o spôsob uplatňovania paktu. Ťažiskom paktu je rovnaké zaobchádzanie so všetkými členskými štátmi, ako aj predvídateľnosť pravidiel.

Podpredseda pre euro a sociálny dialóg Valdis Dombrovskis uviedol: „Pakt stability a rastu je základným kameňom európskej správy hospodárskych záležitostí a my sa snažíme zabezpečiť, aby sa uplatňoval inteligentným, účinným a dôveryhodným spôsobom. Cieľom dnešných usmernení o využívaní flexibility v rámci paktu je uľahčiť štrukturálne reformy a investície, ktoré sú nevyhnutné na oživenie rastu a vytváranie pracovných miest v Európe. Zároveň sa usilujeme zabezpečiť dodržiavanie spoločne dohodnutých pravidiel.

Pierre Moscovici, komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá, vyhlásil: „Fiškálna zodpovednosť je nevyhnutnou podmienkou zamestnanosti a rastu, sama osebe ale nepostačuje. Musíme realizovať aj štrukturálne reformy a zintenzívniť investície. Inteligentnejšie uplatňovanie Paktu stability a rastu, ktoré dnes navrhujeme, nám pomôže dosahovať výraznejší pokrok vo všetkých troch oblastiach.“

1. Objasnenia týkajúce sa štrukturálnych reforiem

Komisia bude zohľadňovať pozitívne fiškálne dôsledky štrukturálnych reforiem. To sa v rôznom rozsahu týka členských štátov, ktoré dodržiavajú referenčné hodnoty deficitu vo výške 3 % HDP a dlhu vo výške 60 % HDP stanovené v zmluve (preventívna časť paktu), ako aj členských štátov, ktoré tieto hodnoty nedodržiavajú (nápravná časť paktu, inými slovami krajiny, na ktoré sa vzťahuje postup pri nadmernom deficite).

Komisia v prípade členských štátov, na ktoré sa vzťahuje preventívna časť paktu, zohľadní vplyv reforiem (tzv. výnimku z dôvodu štrukturálnych reforiem) za predpokladu, že reformy i) budú zásadné; ii) budú mať preukázateľný dlhodobý pozitívny vplyv na rozpočet, okrem iného aj v podobe zvýšenia potenciálneho udržateľného rastu, a iii) budú zrealizované. Reformné opatrenia sa môžu zohľadniť aj vopred, ak členské štáty predložia osobitný plán štrukturálnych reforiem, v ktorom stanovia podrobne vymedzené opatrenia a dôveryhodné lehoty na ich prijatie a realizáciu.

Komisia reformy posúdi pred tým, než odporučí Rade, aby povolila prípadné dočasné odchýlky od strednodobého rozpočtového cieľa alebo postupu fiškálnych úprav smerom k tomuto cieľu. Takéto odchýlky by nemali presahovať 0,5 % HDP. Musí sa zachovať primeraná bezpečnostná rezerva, aby bola dodržaná referenčná hodnota deficitu vo výške 3 % HDP. Strednodobý rozpočtový cieľ by sa mal dosiahnuť do štyroch rokov od uplatnenia výnimky.

Komisia pri začatí postupu pri nadmernom deficite môže odporučiť dlhšiu lehotu na nápravu nadmerného deficitu za predpokladu, že existuje osobitný plán štrukturálnych reforiem, ako sa uvádza vyššie. V prípade krajín, na ktoré sa vzťahuje postup pri nadmernom deficite a ktoré síce vykonali požadovanú fiškálnu konsolidáciu, no na dosiahnutie referenčnej hodnoty vo výške 3 % potrebujú viac času, môže Komisia za predpokladu, že existuje uvedený osobitný plán štrukturálnych reforiem, odporučiť ešte dlhšiu lehotu na nápravu nadmerného deficitu.

Komisia bude reformy dôkladne monitorovať a navrhne potrebné opatrenia, ak členské štáty reformy nezrealizujú.

2. Objasnenia týkajúce sa investícií

Priaznivé stanovisko k vnútroštátnym príspevkom do EFSI

Komisia už vo svojom Investičnom pláne pre Európu zverejnenom v novembri minulého roka jasne naznačila, že v rámci Paktu stability a rastu má k vnútroštátnym príspevkom do Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) v úmysle zaujať priaznivé stanovisko. V súvislosti s týmto fondom dnes prijala aj legislatívny návrh (doplniť odkaz). Svoj úmysel teraz potvrdzuje vyhlásením, že príspevky členských štátov do EFSI sa pri stanovovaní fiškálnych úprav v rámci preventívnej alebo nápravnej časti paktu nebudú započítavať. V prípade nedodržania referenčnej hodnoty deficitu vo výške 3 % Komisia postup pri nadmernom deficite nezačne, ak k nemu došlo v dôsledku príspevku a za predpokladu, že odchýlka je malá a očakáva sa, že bude dočasná. Príspevky do EFSI sa pri posudzovaní dodržiavania dlhového kritéria nebudú zohľadňovať.

Ľahšie využiteľná a jednoznačne vymedzená „investičná výnimka“

Komisia v minulosti vypracovala usmernenie k tomu, akým spôsobom sa v rámci paktu môžu zohľadňovať verejné investície. V dnešnom oznámení sa toto usmernenie (bežne nazývané „investičná výnimka“) spresňuje a formalizuje. Objasňuje sa v ňom, že členské štáty, na ktoré sa vzťahuje preventívna časť paktu, sa môžu dočasne odchýliť od svojho strednodobého rozpočtového cieľa alebo dohodnutého postupu fiškálnych úprav smerom k tomuto cieľu, aby bolo možné zrealizovať investície, za týchto podmienok:

  1. rast HDP členských štátov je záporný alebo HDP zostáva výrazne nižší, než je jeho potenciálna úroveň (a vedie tak k vzniku zápornej produkčnej medzery, ktorá je väčšia než –1,5 % HDP);
  2. odchýlka nevedie k nedodržaniu referenčnej hodnoty deficitu vo výške 3 % a je zachovaná primeraná bezpečnostná rezerva;
  3. výsledkom je skutočné zvýšenie úrovne investícií;
  4. oprávnenými investíciami sú vnútroštátne výdavky na projekty spolufinancované EÚ v rámci štrukturálnej politiky a politiky súdržnosti (vrátane projektov spolufinancovaných v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí), transeurópskych sietí a Nástroja na prepájanie Európy, ako aj spolufinancovanie projektov z EFSI;
  5. odchýlka sa vykompenzuje do konca horizontu programov stability alebo konvergenčných programov členských štátov (strednodobých fiškálnych plánov členských štátov).

3. Objasnenia týkajúce sa cyklických podmienok

S cieľom lepšie zohľadniť výkyvy hospodárskeho cyklu bude Komisia odteraz uplatňovať maticu, na základe ktorej sa stanoví primeraný postup fiškálnych úprav očakávaný od krajín, na ktoré sa vzťahuje preventívna časť paktu. To znamená, že od členských štátov sa bude vyžadovať väčšia fiškálna konsolidácia v priaznivejšom období a menšia fiškálna konsolidácia v hospodársky ťažkom období.

Komisia v prípade krajín, na ktoré sa vzťahuje nápravná časť paktu a teda postup pri nadmernom deficite, vypracovala nový prístup k posudzovaniu požadovanej štrukturálnej fiškálnej konsolidácie, ktorý Rada ECOFIN schválila na zasadnutí v júni 2014. Tento prístup pomáha čo najlepšie rozlíšiť rozpočtový vývoj, o ktorom možno predpokladať, že je pod kontrolou vlády, od vývoja, ktorý možno pripísať neočakávanému poklesu hospodárskej činnosti.

Ďalšie kroky

Komisia nenavrhuje žiadne zmeny platných pravidiel. Nie sú preto potrebné žiadne legislatívne kroky a Komisia začne nové usmernenia uplatňovať okamžite.

Komisia začne dialóg s členskými štátmi a Radou, aby poskytla potrebné vysvetlenia ešte pred predložením programov stability/konvergenčných programov a národných programov reforiem očakávaných na jar 2015.

Komisia predloží toto oznámenie aj Európskemu parlamentu.

Okrem toho Komisia osloví zainteresované strany na všetkých úrovniach, aby vymedzila ďalšie kroky pri prehlbovaní hospodárskej a menovej únie. Na samite eurozóny 24. októbra bol predseda Komisie vyzvaný, aby v úzkej spolupráci s predsedom samitu eurozóny, predsedom Euroskupiny a prezidentom Európskej centrálnej banky pripravil ďalšie kroky smerom k lepšej správe hospodárskych záležitostí v eurozóne. V zmysle dohody dosiahnutej na decembrovom zasadnutí Európskej rady by sa správa o týchto záležitostiach mala predložiť hlavám štátov a predsedom vlád najneskôr do júna 2015. Komisia sa vo svojom pracovnom programe na rok 2015 zaviazala podniknúť ďalšie kroky smerom k združenej suverenite správy hospodárskych záležitostí.

Ďalšie informácie možno nájsť na:

MEMO/15/3221

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/2015-01-13_communication_sgp_flexibility_guidelines_en.pdf

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/index_en.htm


 

IP/15/3220

Kontaktné osoby pre médiá

Pre verejnosť:


Side Bar