Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Samråd om investeringsskyddet i handelsförhandlingarna mellan EU och USA – ny rapport

Strasbourg, 13 januari 2015

Idag publicerade EU-kommissionen sin analys av de nästan 150 000 svar som den fick på sitt webbsamråd om investeringsskydd och tvistelösning mellan investerare och stat (ISDS) i det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP). Kommissionen frågade allmänheten vad den ansåg om de nya förslagen för att skydda investeringar och lösa investeringstvister mellan privata investerare och regeringar. En viktig fråga i samrådet var om EU:s förslag skulle uppnå den rätta balansen i TTIP mellan skydd av investerare och bevarandet av EU:s rätt och förmåga att stifta lagar i allmänhetens intresse.

I kommissionens rapport görs en grundlig analys av alla svar. Tillsammans med Europaparlamentet, EU-länderna och andra berörda aktörer, bland annat frivilligorganisationer, näringslivet, fackföreningar, konsumentorganisationer och den akademiska världen kommer kommissionen nu att diskutera hur man bäst kan gå vidare.

Samrådet visar klart och tydligt att många är mycket skeptiska till ISDS, säger handelskommissionär Cecilia Malmström i en kommentar.

Malmström tillägger: Vi måste föra en öppen och rättfram diskussion om investeringsskyddet och ISDS i TTIP med EU-ländernas regeringar, Europaparlamentet och det civila samhället innan vi lägger fram politiska rekommendationer på det här området. Det kommer att bli nästa steg nu.Många konstruktiva förslag har lagts fram i samrådet på områden som kan reformeras, och vi ska titta noga på de här förslagen under dialogen. Dessutom måste vi ta ställning till vad vi ska göra med de 1 400 bilaterala avtal av detta slag som EU-länderna redan har. Vissa av dem är till och med från 1950-talet.

De allra flesta av dessa avtal innehåller inte den typ av garantier som EU skulle vilja se. Detta är också en viktig dimension när vi diskuterar hur man bäst ska handskas med investeringsskydd i handelsavtal. Om vi inte ersätter de existerande avtalen med mer moderna bestämmelser kommer de att fortsätta finnas - med all den fullt berättigade oro som de har lett till under de senaste månaderna, påpekade kommissionären.

– Det handelsavtal med USA som EU-kommissionen förhandlar om och kommer lägga fram för ratificering ska vara bra för tillväxten och jobben i EU. Avtalet ska öka EU:s inflytande i världen och hjälpa oss att skydda våra stränga standarder. EU-kommissionen skulle aldrig godta ett avtal som sänker våra standarder eller begränsar våra regeringars rätt att stifta lagar. Det skulle inte EU-länderna eller Europaparlamentet heller, betonade Cecilia Malmström.


Uppgifter om rapporten

Frågeformuläret vid samrådet redogjorde i detalj för EU:s förslag när det gäller de 12 punkter som rörde investeringsskydd och ISDS i TTIP. Förslagen bygger på de förbättringar av det nuvarande systemet som EU vill åstadkomma. De 12 områden som samrådet gällde var bl.a. garantier rörande regeringarnas rätt att stifta lagar i allmänhetens intresse, full insyn i tvistelösningsförfarandena, etiska krav på skiljedomare och en eventuell överklagandeinstans.

De flesta svar, ca 145 000 (eller 97 %) lämnades in på nätet av intressegrupper och bestod av fördefinierade, negativa svar. Dessutom fick kommissionen individuella svar från mer än 3 000 personer och cirka 450 organisationer som företrädde ett brett spektrum av EU:s civila samhälle, bland annat frivilligorganisationer, näringslivsorganisationer, fackföreningar, konsumentgrupper, advokatbyråer och den akademiska världen. Dessa svar går i allmänhet mer in i detalj på de föreslagna lösningarna (se MEMO/15/3202).

Svaren kan i stort sett delas in i tre kategorier:

  • Svar där man motsätter sig eller är orolig för TTIP i allmänhet.
  • Svar där man motsätter sig eller är allmänt orolig för investeringsskyddet/ISDS i TTIP.
  • Svar där man lämnar detaljerade kommentarer som representerar olika åsikter om EU:s förslag rörande TTIP.

Det stora antalet svar i de två första kategorierna visar klart och tydligt på de tvivel som många EU-invånare har när det gäller TTIP i allmänhet och investeringsskyddet och ISDS i synnerhet.

Svaren i den tredje kategorin innehåller specifika kommentarer om olika delar av EU:s förslag och i vissa fall konkreta förslag till ytterligare ändringar. Åsikterna går i sär i nästan alla 12 frågorna. Av kommentarerna att döma verkar det finnas ett antal områden som är särskilt viktiga för samrådsdeltagarna:

̶        Skyddet av rätten att stifta lagar.

̶        Inrättandet av skiljedomstolar och deras funktion.

̶        Förhållandet mellan nationella rättssystem och ISDS.

̶        Översynen av ISDS beslut när det gäller rättsenligheten genom en appellationsmekanism.

Det här är fyra områden som EU-kommissionen kommer att arbeta vidare med.


Nästa steg

Under det första kvartalet 2015 kommer kommissionen att anordna ett antal samråd med EU-ländernas regeringar, Europaparlamentet och olika aktörer, bland annat frivilligorganisationer, näringslivet, fackföreningar och konsument- och miljöorganisationer för att diskutera investeringsskyddet och ISDS i TTIP på grundval av denna rapport. Som ett första steg kommer resultaten av samrådet att presenteras för utskottet för internationell handel i Europaparlamentet den 22 januari. Efter dessa samråd under det första kvartalet kommer kommissionen att utarbeta särskilda förslag för TTIP-förhandlingarna.


Bakgrund

EU-länderna har bett kommissionenatt ta med investeringsskyddet och ISDS i TTIP-förhandlingarna.

Enligt dessa förhandlingsdirektiv för TTIP-förhandlingarna, (som också kallas ”mandatet” och som har offentliggjorts) kommer investeringsskyddet och ISDS att tas med förutsatt att vissa villkor uppfylls. I slutet av förhandlingarna kommer ett beslut att fattas om ISDS ska tas med eller inte.

Förhandlingarna om investeringsskydd i TTIP-avtalet har lagts på is. De återupptas först när kommissionen bedömer att dess nya förslag bland annat garanterar att domstolarnas behörighet i EU-länderna inte kringskärs av särskilda bestämmelser när det gäller tvister mellan investerare och stater.

Till följd av det stora allmänna intresset för investeringsskydd och ISDS i TTIP, anordnade kommissionen ett offentligt samråd mellan den 27 mars och den 13 juli 2014. Vid samrådet ville man ha synpunkter på frågan om EU:s nya förslag skulle skapa den rätta balansen mellan skydd av investerare och bevarandet av EU:s och EU-ländernas rätt och förmåga att stifta lagar i allmänhetens intresse. Tvistelösning mellan investerare och stater genom ett internationellt skiljeförfarande är inget nytt. Ett sådant förfarande ingår i de över 1 400 investeringsavtal som EU-länderna har slutit, och det totala antalet avtal i hela världen är cirka 3 000.

År 2009 överfördes behörigheten för investeringsskydd till EU genom Lissabonfördraget. Sedan dess har kommissionen gjort stora insatser för att reformera de nuvarande systemen för investeringsskydd och ISDS. EU:s nya förslag skiljer sig avsevärt från bestämmelserna i de 3 000 nuvarande avtalen som innehåller klausuler om traditionellt investeringsskydd och ISDS. Många av dessa avtal härstammar från 1960-, 1970- och 1980-talet. EU har infört moderniserade bestämmelser för investeringsskydd och ISDS i sina handelsavtal med Kanada (CETA) och Singapore. Bestämmelserna om investeringsskyddet och ISDS i dessa avtal innehåller de högsta standarderna för insyn, rättssäkerhet och ansvarsutkrävande. De nya förslagen bygger också på EU:s framgångsrika insatser i Uncitral i FN för att skapa ett första system med allmänna bestämmelser om insyn när det gäller ISDS.


Länkar

Offentligt samråd på webben om investeringsskydd och tvistelösning mellan investerare och stat (ISDS) i det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP).

MEMO om samråden

Deltagarnas svar vid samrådet

Faktablad om ISDS

Förhandlingsdirektiven för TTIP


Fler frågor och svar
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1233

IP/15/3201

Presskontakter

Joseph WALDSTEIN (+ 32 2 29 56184)
Daniel ROSARIO (+ 32 2 295 61 85)

För allmänheten:

Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post

Side Bar