Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за пресата

По-добра защита за жертвите на насилие в целия ЕС

Брюксел, 09 Януари 2015

От тази неделя във всяка държава — членка на ЕС, ще бъдат по-добре защитени жертвите на насилие и особено лицата, жертви на домашно насилие или преследване. Чрез новите правила заповедите за въздържане от насилие, за защита и за отстраняване от дома на жертвата, издадени в държава членка, могат да се признават бързо и лесно в целия ЕС чрез обикновено сертифициране.

Сега правата на жертвите на насилие ще бъдат гарантирани и извън страната им, където и да се намират в Европа“, заяви Вера Йоурова, комисар на ЕС по правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете. „В ЕС приблизително всяка трета жена е подложена на насилие в даден момент от живота си и за съжаление насилникът най-често е близък човек — например партньорът ѝ.“

Гражданите, претърпели домашно насилие, вече ще могат да се чувстват сигурни при пътуване извън собствената си страна, като просто прехвърлят заповедта, която ги защитава от извършителя. Преди жертвите трябваше да преминават през сложни процедури, за да може защитата им да бъде призната в други държави — членки на ЕС, и трябваше да започват различна процедура за сертифициране във всяка държава. Понастоящем тези заповеди за защита ще бъдат лесно признавани във всяка държава — членка на ЕС, което означава, че гражданин, който е претърпял насилие, може да пътува, без да се налага да минава през тежки процедури.

„Новата процедура означава, че пострадалите от насилие жени и мъже ще бъдат защитени както заслужават и ще могат да живеят спокойно. Те ще могат да живеят в друга държава от ЕС или да пътуват в чужбина през ваканцията, без да се страхуват за сигурността си“, добави Вера Йоурова.

Новият механизъм се състои от два отделни инструмента: Регламента относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела и Директивата относно европейската заповед за осигуряване на защита. Двата инструмента ще гарантират, че всички жертви на насилие имат възможност да осигурят признаването на заповедите си за защита във всяка държава — членка на ЕС. Механизмите отразяват различията в националните мерки за защита на държавите членки, които могат да бъдат от гражданско, наказателно или административно естество. Заедно правилата ще гарантират, че най-често срещаните видове мерки за защита се изпълняват в целия ЕС.

Жертвите се нуждаят от по-силна подкрепа

В публикуван днес доклад от Агенцията на ЕС за основните права (FRA)се подчертава необходимостта от подкрепа и закрила на жертвите и се прави заключението, че са необходими по-целенасочени услуги за подкрепа на жертвите в ЕС. Службите за подкрепа на жертвите в много държави членки все още са изправени пред предизвикателства въпреки подобренията. Сред конкретните предложения за подобрения са осигуряването на достъп на жертвите до целеви услуги за подкрепа, включително подкрепа при претърпяна травма и психологическа помощ, премахването на бюрократичните пречки, за да могат жертвите да получават правна помощ, и гаранции, че хората разполагат с информация относно правата си и наличните услуги.

Европейската комисия се ангажира да подобри правата на 75-е милиона души, които стават жертви на престъпления всяка година. През 2012 г. директива на ЕС за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления в целия ЕС се превърна в закон (IP/12/1066) и ще придобие задължителна сила за държавите членки до 16 ноември 2015 г. С мерки, като заповедите за защита, важащи за целия ЕС, които се прилагат от неделя, и минималните права на жертвите Европейската комисия работи за укрепване на правата на всички лица в ЕС, станали жертви на престъпление, независимо къде в ЕС се е случило това.

История на досието

Регламентът относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела получи подкрепата на Европейския парламент през май 2013 г. (MEMO/13/449) и на министрите в Съвета по правосъдие и вътрешни работи през юни 2013 г. (IP/13/510), като допълва Директивата относно европейската заповед за защита, приета през декември 2011 г. И двата инструмента влязоха в сила на 11 януари 2015 г. В съответствие с Договора от Лисабон Дания няма да участва в прилагането им.

За да засили съществуващите национални мерки и мерки на равнище ЕС за правата на жертвите, на 18 май 2011 г. Европейската комисия предложи пакет от мерки (IP/11/585), с които да се осигури минимално равнище на права, подкрепа и защита за жертвите в целия ЕС. Пакетът включваше Директивата относно правата на жертвите и Регламента относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела, както и съобщение, в което се представят текущите и бъдещите действия на Комисията във връзка с жертвите на престъпления.

За повече информация

Доклад на Агенцията на ЕС за основните права: https://fra.europa.eu/en/publication/2015/victims-crime-eu-support 

  • Europa – права на жертвите:

   http://ec.europa.eu/justice/criminal/victims/rights/index_en.htm

IP/15/3045

Лица за контакти с медиите

Melanie VOIN (+ 32 2 295 86 59)
Christian WIGAND (+ 32 2 296 22 53)

Въпроси на граждани:

Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба

Side Bar