Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 10. jaanuar 2014

ELi liikuvuse edetabeli põhjal oleks üliõpilaste välismaal õppimist või koolitust vaja edendada

ELi liikuvuse esimese edetabeli andmetel on parimad avalikud tugisüsteemid, mille kaudu edendatakse õppimist ja koolitust välismaal ning antakse üliõpilastele sellekohast nõu, Saksamaal, Belgias, Hispaanias, Prantsusmaal ja Itaalias. Tulemustabel on üks osa Euroopa Komisjoni vastusest liikmesriikide üleskutsele kõrvaldada välismaal õppimise ja koolituse ees seisvad takistused1. See omakorda on osa laialdasemast tegevusest, mille eesmärk on aidata noortel omandada oskusi ja kogemusi oma tööalase konkurentsivõime suurendamiseks.

Androulla Vassiliou sõnul on „välismaal õppimine ja koolitus suurepärane viis saada väärtuslikke oskusi ja kogemusi ning seetõttu on EL suurendanud märkimisväärselt liikuvuse rahastamist uue programmi Erasmus+ raames. Tänu liikuvuse tulemustabelile saame esimest korda ülevaate, kuivõrd on riigid suutnud luua üliõpilaste liikuvust soodustava keskkonna ja kus oleks vaja rohkem pingutada.

Liikuvuse tulemustabelis keskendutaks viiele põhitegurile, mis mõjutavad noorte motivatsiooni ja võimet välismaal õppida või koolitust saada. Selgub, et liikmesriikide lõikes on tegemist väga erinevate asjaoludega, ning et ühelgi riigil ei õnnestunud oma „liikuvuskeskkonna” kõigi meetmete osas maksimumtulemust saada.

Peamised järeldused

Teave ja suunised liikumisvõimaluste kohta. Kõige mitmekülgsemat toetust pakuvad Saksamaa, Belgia, Hispaania, Prantsusmaa ja Itaalia. Nõrgemal järjel on teavitamine ja suunamine Bulgaarias, Kreekas, Sloveenias ja Küprosel.

Õpingutoetuse ülekantavus võimaldab üliõpilastel saada riiklikke toetusi ja laene teises riigis samadel tingimustel kui oma kodumaal õppides. Üliõpilastoetused ja -laenud on ülekantavad Belgia flaami ja saksa keelt kõnelevates osades, Küprosel, Luksemburgis, Sloveenias, Soomes ja Rootsis. Kõige piiratumad on üliõpilastele rahalise toetuse andmise süsteemid seevastu Belgia prantsuskeelses osas, Bulgaarias, Tšehhi Vabariigis, Kreekas, Horvaatias, Leedus, Rumeenias ja Slovakkias.

Võõrkeelte valdamine. Võõrkeeled mängivad välismaal õppimise kasuks otsustamisel sageli olulist rolli. Küprosel, Luksemburgis ja Belgia saksakeelses osas pannakse koolides toimuvale keeleõppele kõige enam rõhku. Iirimaal ning Ühendkuningriigis Šotimaal ei ole võõrkeele õppimine koolides kohustuslik.

Välismaal läbitud õpingute tunnustamine (Euroopa ainepunktide kogumise ja ülekandmise süsteemi ja diplomilisa kasutamine). Saksamaa, Belgia ja Hispaania teevad märkimisväärseid jõupingutusi, et kontrollida selliste Euroopa vahendite nagu Euroopa ainepunktide kogumise ja ülekandmise süsteemi (ECTS) ja diplomilisa kasutamist, mis aitavad üliõpilastel oma välismaal toimunud õpingutele tunnustust saada, kuid enamik riike pöörab sellele küsimusele suhteliselt vähe tähelepanu.

Ebasoodsa sotsiaalmajandusliku taustaga õpilaste toetamine. Belgia flaamikeelne osa, Saksamaa, Itaalia ja Austria tõusevad teistest esile oma hästi väljatöötatud rahalise toetuse süsteemidega, mis on mõeldud ebasoodsa sotsiaalmajandusliku taustaga õpilastele, kes soovivad välismaal õppida või koolitust saada, samuti süsteemidega, mille abil jälgida liikuvuse ja sotsiaalse tausta seost.

Taustteave

Liikuvuse tulemustabel hõlmab kõiki 28 ELi liikmesriiki, samuti Islandi, Norrat, Liechtensteini ja Türgit. See on esimene ülevaade teguritest, mida käsitleti nõukogu 2011. aasta soovituses õppega seotud liikuvuse kohta, ühtlasi on see aluseks tulevasele ühisele ELi tasandi järelevalvele. Järgmisena on ülevaadet kavandatud ajakohastada 2015. aastal.

Liikuvuse tulemustabeli töötas välja võrgustik Eurydice tihedas koostöös Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide ekspertide nõuandva rühmaga. Eurydice on riiklike üksuste võrgustik, mida koordineerib Euroopa Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus (EACEA), mis pakub Euroopa haridussüsteemide ja -poliitikasuundade alast teavet ja analüüse.

Kasulikud lingid

MEMO/14/07 Liikuvuse tulemustabel. Korduma kippuvad küsimused

Eurydice'i aruanne: Liikuvuse edetabeli suunas. Euroopa-sisese välismaal õppimise tingimused.

Erasmus+ veebisait

Korduvad küsimused programmi Erasmus+ kohta

Erasmus+ Facebookis

Sissejuhatus programmi Erasmus+ (reklaamklipp)

Statistika Erasmuse kohta

Androulla Vassiliou veebisait

Jälgige Androulla Vassilioud Twitteris @VassiliouEU

Kontaktisikud:

Dennis Abbott (+32 22 95 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22 95 96 67)


Side Bar