Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 10 Ιανουαρίου 2014

Πίνακας αποτελεσμάτων για την κινητικότητα της ΕΕ: απαιτείται μεγαλύτερη προσπάθεια για την προώθηση σπουδών και κατάρτισης στο εξωτερικό για σπουδαστές

Τα καλύτερα δημόσια συστήματα υποστήριξης για την προώθηση και την παροχή συμβουλών στους σπουδαστές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τις ευκαιρίες για σπουδές ή κατάρτιση στο εξωτερικό υπάρχουν στη Γερμανία, το Βέλγιο, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ιταλία, σύμφωνα με τον πρώτο «Πίνακα αποτελεσμάτων για την κινητικότητα». Ο πίνακας αποτελεσμάτων αποτελεί μέρος της απάντησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αίτημα των κρατών μελών1 για την άρση των εμποδίων όσον αφορά σπουδές και κατάρτιση στο εξωτερικό στο πλαίσιο των ευρύτερων προσπαθειών της να βοηθήσει τους νέους να αποκτήσουν τις δεξιότητες και την εμπειρία που χρειάζονται για να βελτιώσουν την απασχολησιμότητά τους.

Η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, ευρωπαία επίτροπος για θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας, δήλωσε: «Οι σπουδές και η κατάρτιση στο εξωτερικό είναι ένας εξαίρετος τρόπος για να αποκτηθούν πολύτιμες δεξιότητες και εμπειρία, γεγονός που αποτελεί και τον λόγο για τον οποίο η ΕΕ αύξησε σημαντικά τη χρηματοδότηση για την κινητικότητα βάσει του νέου προγράμματος Erasmus+. Ο πίνακας αποτελεσμάτων για την κινητικότητα μας επιτρέπει να διαπιστώσουμε, για πρώτη φορά, πόσο καλά οι χώρες δημιουργούν ένα θετικό περιβάλλον για την ανάπτυξη της κινητικότητας των σπουδαστών – και πού μπορούν να κάνουν περισσότερα

Ο πίνακας αποτελεσμάτων για την κινητικότητα επικεντρώνεται σε πέντε βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τα κίνητρα των νέων και τη δυνατότητά τους να σπουδάσουν ή να καταρτιστούν επαγγελματικά στο εξωτερικό. Από την εξέταση του πίνακα προκύπτει ότι οι παράγοντες αυτοί διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών – και ότι καμία χώρα δεν λαμβάνει υψηλή βαθμολογία σε όλα τα μέτρα του «περιβάλλοντος κινητικότητάς» τους.

Κύρια συμπεράσματα

Πληροφορίες και καθοδήγηση σχετικά με τις ευκαιρίες κινητικότητας: η Γερμανία, το Βέλγιο, η Ισπανία, η Γαλλία και η Ιταλία παρέχουν την πλέον ολοκληρωμένη υποστήριξη. Οι δομές ενημέρωσης και καθοδήγησης είναι λιγότερο ανεπτυγμένες στη Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Σλοβενία και την Κύπρο.

Δυνατότητα μεταφοράς της σπουδαστικής συνδρομής, η οποία επιτρέπει στους σπουδαστές να λαμβάνουν κρατικές επιχορηγήσεις και δάνεια σε άλλη χώρα με τους ίδιους όρους όπως όταν σπουδάζουν στην πατρίδα τους. Οι σπουδαστικές υποτροφίες και δάνεια είναι μεταφερόμενα στο ολλανδόφωνο και το γερμανόφωνο τμήμα του Βελγίου, στην Κύπρο, στο Λουξεμβούργο, στη Σλοβενία, στη Φινλανδία και στη Σουηδία. Αντίθετα, τα συστήματα οικονομικής υποστήριξης των σπουδαστών είναι πιο περιοριστικά στο γαλλόφωνο τμήμα του Βελγίου, τη Βουλγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Ελλάδα, την Κροατία, τη Λιθουανία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία.

Γνώση ξένων γλωσσών: αυτό αποτελεί συχνά σημαντικό παράγοντα για την απόφαση των νέων να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Η Κύπρος, το Λουξεμβούργο και το γερμανόφωνο τμήμα του Βελγίου δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην εκμάθηση γλωσσών στα σχολεία. Η Ιρλανδία και, στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Σκωτία δεν προβλέπουν την υποχρεωτική εκμάθηση ξένων γλωσσών στα σχολεία.

Αναγνώριση σπουδών στο εξωτερικό (χρήση του ECTS και του παραρτήματος διπλώματος): η Γερμανία, το Βέλγιο και η Ισπανία καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειες για να παρακολουθούν τη χρήση των ευρωπαϊκών εργαλείων που βοηθούν τους σπουδαστές να αποκτήσουν αναγνώριση των σπουδών τους στο εξωτερικό μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς διδακτικών μονάδων (ECTS) και του παραρτήματος διπλώματος, αλλά οι περισσότερες χώρες δίνουν ελάχιστη προσοχή στο θέμα αυτό.

Υποστήριξη για σπουδαστές από λιγότερο ευνοημένα κοινωνικά στρώματα: το ολλανδόφωνο τμήμα του Βελγίου, η Γερμανία, η Ιταλία και η Αυστρία διακρίνονται για την πολύ αναπτυγμένη οικονομική υποστήριξη των σπουδαστών που προέρχονται από λιγότερο ευνοημένα κοινωνικά στρώματα οι οποίοι επιθυμούν να σπουδάσουν ή να καταρτιστούν επαγγελματικά στο εξωτερικό, καθώς και των συστημάτων για την παρακολούθηση της κινητικότητας από την άποψη του κοινωνικού στρώματος.

Ιστορικό

Ο πίνακας αποτελεσμάτων για την κινητικότητα καλύπτει και τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Τουρκία. Πρόκειται για μια πρώτη επισκόπηση των παραγόντων που αναφέρονται στη σύσταση του Συμβουλίου του 2011 σχετικά με τη μαθησιακή κινητικότητα και θα αποτελέσει τη βάση για τη μελλοντική κοινή παρακολούθηση σε επίπεδο ΕΕ με την επόμενη επικαιροποίηση που προβλέπεται για το 2015.

Ο πίνακας αποτελεσμάτων για την κινητικότητα αναπτύχθηκε από το δίκτυο Eurydice σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μια συμβουλευτική ομάδα εμπειρογνωμόνων από τα κράτη μέλη. Το Eurydice είναι ένα δίκτυο εθνικών μονάδων, που συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA), ο οποίος παρέχει πληροφορίες και αναλύσεις σχετικά με τα ευρωπαϊκά συστήματα και πολιτικές για την εκπαίδευση.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

MEMO/14/07 Πίνακας αποτελεσμάτων για την κινητικότητα: Συχνές ερωτήσεις

Έκθεση Eurydice: Προς έναν πίνακα αποτελεσμάτων για την κινητικότητα: όροι για μάθηση στο εξωτερικό στην Ευρώπη

Δικτυακός τόπος Erasmus+

Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+

Erasmus+ στο Facebook

Μια εισαγωγή στο Erasmus+ (βιντεοκλίπ)

Στατιστικά στοιχεία για το Erasmus

Δικτυακός τόπος της κ. Ανδρούλλας Βασιλείου

Ακολουθήστε την κ. Ανδρούλλα Βασιλείου στο Twitter @VassiliouEU

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)· Twitter: @DennisAbbott

Ντίνα Αβραάμ (+ 32 2 295 96 67)


Side Bar