Navigation path

Left navigation

Additional tools

Fri rörlighet för personer: Europeiska kommissionen inviterar borgmästare för diskussion om utmaningar och utbyte av bästa praxis

European Commission - IP/14/98   04/02/2014

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL CS ET HU LT LV MT PL SK SL BG RO HR

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 4 februari 2014

Fri rörlighet för personer: Europeiska kommissionen inviterar borgmästare för diskussion om utmaningar och utbyte av bästa praxis

Mer än 100 borgmästare (och andra företrädare för lokala myndigheter) från orter runt om i Europa kommer att samlas i Bryssel den 11 februari för att diskutera aktuella utmaningar och möjligheter som har samband med den fria rörligheten för personer i Europeiska unionen. Syftet med borgmästarkonferensen – som Europeiska kommissionen och Regionkommittén anordnar gemensamt – är att hjälpa lokala myndigheter att utbyta idéer och bästa praxis när det gäller tillämpningen av reglerna om fri rörlighet. Borgmästarna kommer också att ta upp sådana på lokal nivå uppkommande utmaningar i fråga om social inkludering som har samband med den fria rörligheten. Konferensen är en av de fem åtgärder som Europeiska kommissionen presenterade den 25 november 2013 i syfte att förstärka rätten till fri rörlighet i EU och samtidigt hjälpa medlemsstaterna att ta vara på de fördelar som denna för med sig (IP/13/1151). Konferensen är öppen för pressen: journalister som önskar delta kan registrera sig på website eller kontakta Joshua.SALSBY@ec.europa.eu.

– Rätten till fri rörlighet är en grundläggande rättighet och utgör själva kärnan i EU-medborgarskapet. Mer än två tredjedelar av européerna anser att fri rörlighet är till gagn för deras land. Vi måste förstärka och skydda denna rättighet. Lokala myndigheter befinner sig i främsta linjen i tillämpningen av reglerna om fri rörlighet och arbetet med att få dessa att fungera. Konferensen ger oss en möjlighet att lyssna på företrädare för lokala myndigheter, få reda på vilka utmaningar de ställs inför på fältet och diskutera hur man kan säkerställa att EU-medel för social integrering sätts in där de behövs bäst, säger Europeiska kommissionens vice ordförande Viviane Reding, som har ansvar för rättsliga frågor och frågor som rör grundläggande rättigheter och unionsmedborgarskap.

László Andor, kommissionledamot med ansvar för sysselsättning, socialpolitik och inkludering, lägger till följande: – Det finns mycket som talar för att rörlighet är till gagn såväl för arbetstagarna som för värdlandet och hemlandet. Människor flyttar dit jobben finns. När det rör sig om en stor, plötslig tillströmning av medborgare från andra EU-medlemsstater kan emellertid lokala tjänster som utbildning och sjukvård utsättas för stora belastningar. Vi måste arbeta tillsammans för att möta dessa specifika utmaningar, i stället för att begränsa den fria rörligheten. Medlemsstaterna håller för närvarande på att planera hur de ska använda sina anslag från Europeiska socialfonden under de närmaste sju åren. Med tanke på att minst 20 % av medlen från ESF ska gå till att främja social inkludering och bekämpa fattigdom står vi beredda att ge medlemsstaterna råd om hur medlen kan användas på bästa sätt.

I slutet av 2013 lade kommissionen i syfte att till gagn för medborgarna främja tillväxt och sysselsättning fram ett meddelande med titeln Fri rörlighet för EU-medborgare och deras familjer: Fem åtgärder för att skapa förändring.

Ett av de fem åtgärderna rör lokala myndigheters behov och går bl.a. ut på att hjälpa lokala myndigheter att utbyta idéer och bästa praxis med myndigheter runt om i Europa när det gäller tillämpning av reglerna om fri rörlighet och hantering av sådana utmaningar i fråga om social inkludering som har samband med den fria rörligheten. Konferensen kommer att sammanföra borgmästare och andra företrädare för lokala myndigheter för en diskussion om verkningarna på lokal nivå av rörlighet inom EU.

Detta är den andra av de fem åtgärderna som genomförs: den 13 januari 2014 offentliggjordes en praktisk vägledning om kriteriet om stadigvarande bosättning, som används i EU-reglerna om samordning av systemen för social trygghet (se IP/14/13). De strikta riktlinjer som detta kriterium stöder sig på säkerställer att personer som inte arbetar kan få tillträde till systemet för social trygghet i en annan EU-medlemsstat först efter det att de verkligen har flyttat sitt intressecentrum till den medlemsstaten (t.ex. för att de har sin familj där).

Kommissionen har låtit utföra en studie av verkningarna på lokal nivå av den fria rörligheten för personer. Studien kommer att presenteras vid konferensen den 11 februari. I studien undersöks situationen i sex städer i EU (Barcelona, Dublin, Hamburg, Lille, Prag och Torino) och identifieras exempel på bästa praxis från varje stad när det gäller att hantera de utmaningar som den fria rörligheten kan föra med sig.

Bakgrund

Fri rörlighet, dvs. rätten att bo, arbeta och studera var som helst i unionen, är den EU-rättighet som européerna sätter störst värde på. Över 14 miljoner EU-medborgare bor i en annan EU-medlemsstat än den de är medborgare i. Arbetstagare i EU har kunnat dra fördel av rätten till fri rörlighet alltsedan Europeiska unionens begynnelse. Principen om fri rörlighet stadfästes redan i Romfördraget från 1957 (se MEMO/13/1041).

Fri rörlighet för personer är också en viktig beståndsdel av den inre marknaden och har varit av stor betydelse för att göra denna till en framgång. Den fria rörligheten befrämjar ekonomisk tillväxt genom att göra det möjligt för människor att resa, handla och arbeta över gränserna och för företag att rekrytera från en större talangpool. Arbetskraftsrörlighet mellan EU-medlemsstater bidrar, mot bakgrund av de väsentliga obalanserna på arbetsmarknaderna i EU och den åldrande befolkningen, till att man kan komma till rätta med missmatchningar av färdigheter och arbetstillfällen. Trots den ekonomiska krisen är för närvarande ungefär 2 miljoner lediga platser emellertid fortfarande obesatta i EU.

EU-reglerna om fri rörlighet omfattar ett antal skyddsåtgärder som gör det möjligt för EU-medlemsstater att förhindra olika former av missbruk av reglerna.

För att möta vissa EU-medlemsstaters farhågor om tillämpningen ”på fältet” av reglerna om fri rörlighet har Europeiska kommissionen presenterat fem åtgärder för att hjälpa nationella och lokala myndigheter att

bekämpa skenäktenskap: Genom att ta fram en handbok om hur man kan komma till rätta med skenäktenskap hjälper kommissionen nationella myndigheter att tillämpa EU-regler som gör det möjligt för dem att bekämpa eventuellt missbruk av rätten till fri rörlighet.

tillämpa EU-reglerna om samordning av systemen för social trygghet: Kommissionen har arbetat nära samman med medlemsstaterna för att klargöra kriteriet om stadigvarande bosättning, som används i EU-reglerna om samordning av systemen för social trygghet (förordning (EG) nr 883/2004). En praktisk vägledning om detta offentliggjordes den 13 januari 2014 (IP/14/13).

gripa sig an utmaningar i fråga om social inkludering: Medlemsstaterna bör i större utsträckning använda Europeiska socialfonden för att främja social inkludering. Från och med den 1 januari 2014 ska i varje medlemsstat minst 20 % av medlen från ESF gå till att främja social inkludering och bekämpa fattigdom.

säkerställa tillämpning på fältet av EU-reglerna om fri rörlighet: Kommissionen kommer före utgången av 2014 att i samarbete med medlemsstaterna inrätta en onlineutbildningsmodul för att hjälpa personal vid lokala myndigheter att till fullo förstå och tillämpa EU-medborgarnas rätt till fri rörlighet.

främja utbyte av bästa praxis mellan lokala myndigheter: Kommissionen kommer bl.a. genom borgmästarkonferensen att hjälpa lokala myndigheter att utbyta erfarenheter som förvärvats runt om i Europa om hur man på ett bättre sätt kan gripa sig an utmaningar i fråga om social inkludering.

Borgmästarkonferensen äger rum den 11 februari mellan 09.00 och 18.00, i Regionkommitténs lokaler (rum JDE 52), Rue Belliard/Belliardstraat 99-101, 1040 Bryssel. Närmare upplysningar finns på sidan Events och i utkastet till dagordning i bilagan.

Ytterligare upplysningar

Ofta ställda frågor – förklaringar om fri rörlighet:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-9_en.htm

Europeiska kommissionen – fri rörlighet

http://ec.europa.eu/justice/citizen/move-live/index_en.htm

Hemsidan för Europeiska kommissionens vice ordförande Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Följ Viviane Reding på Twitter: @VivianeRedingEU

Följ EU Justice på Twitter: @EU_Justice

ANNEX: DRAFT AGENDA

9:30: OPENING WORDS

László ANDOR, Member of the European Commission responsible for employment, social affairs and inclusion (video message)

Dimitrios KAFANTARIS, Mayor of Pylos

Mercedes BRESSO, 1st Vice-President of the Committee of the Regions

Françoise LE BAIL, Director-General for Justice, European Commission

10 :00 - 10:40: INFORMATION SESSION: EU POLICIES ON FREE MOVEMENT AND INCLUSION FOR THE LOCAL LEVEL

Claudia GALLO, Ernst & Young,

Chiara ADAMO, European Commission, DG Justice, Head of Unit for Union Citizenship and Free Movement

Armindo SILVA, Director, European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion,

Director for Employment and Social legislation, Social Dialogue Charlina VITCHEVA, Director for Inclusive Growth, Urban and Territorial Development and Northern Europe at DG Regional Policies

11:00 - 12:45: PANEL I: EXPERIENCES OF CITIES: IMPLEMENTING LOCAL POLICIES ON FREE MOVEMENT AND INCLUSION

Chair: Agnieszka KUDLINSKA, Director for Consultative Work at the Committee of the Regions

11:00-11:45 Panel interventions

Anna KÖNIG JERLMYR, Vice-Mayor of Stockholm for Social Affairs

Antonio Luis DOS SANTOS DA COSTA, Mayor of Lisbon and chair of the Committee of the Regions CIVEX commission

Jan PÖRKSEN, Hamburg State Secretary for work, social affairs, family and integration

11:45-12:45 General discussion

12:45 Press conference in Committee of the Regions, room JDE53

  • Viviane REDING, Vice-President of the European Commission

  • Antonio Luis DOS SANTOS DA COSTA, Mayor of Lisbon and chair of the Committee of the Regions CIVEX commission

14:15 - 15:45: PANEL II: IMPLEMENTING LOCAL POLICIES ON FREE MOVEMENT AND INCLUSION

Chair: Chiara ADAMO, European Commission, DG Justice, Head of Unit for Union Citizenship and Free Movement

14:15-15:00 Panel interventions

Richard BLAKEWAY, Deputy Mayor of London for housing

• Ovidiu PORTARIUC, Mayor of Botosani Municipality, Romania

Gilles PARGNEAUX, Vice-President of Eurometropolis Lille-Kortrijk-Tournai

15:00-16:00 General discussion

16:15 - 17:45: PANEL III: IMPLEMENTING LOCAL POLICIES ON FREE MOVEMENT AND INCLUSION

Chair: Lieve FRANSEN, Director European Commission, DG EMPLOYMENT Europe2020: Social policies

16:00-16:45 Panel interventions

Marnix NORDER, Deputy Mayor of The Hague for urban development, public housing and integration

Vladimir KISSIOV, Municipal Councillor of Sofia, Vice-Chair of Committee of the Regions CIVEX Commission (Commission for Citizenship, Governance, Institutional and External Affairs)

16:45-17:45 General discussion

17:45: CONCLUDING SPEECHES

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO, President of the Committee of the Regions

Viviane REDING, Vice-President of the European Commission

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

För allmänheten: Europe Direct per telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller per e­mail


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website