Navigation path

Left navigation

Additional tools

Voľný pohyb: Európska komisia pozýva starostov na diskusiu o existujúcich výzvach a výmene najlepších postupov

European Commission - IP/14/98   04/02/2014

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI EL CS ET HU LT LV MT PL SL BG RO HR

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 4. februára 2014

Voľný pohyb: Európska komisia pozýva starostov na diskusiu o existujúcich výzvach a výmene najlepších postupov

Vyše 100 starostov a zástupcov miestnych orgánov z celej Európy sa 11. februára stretne v Bruseli, aby diskutovali o súčasných výzvach a príležitostiach týkajúcich sa voľného pohybu občanov v Európskej únii. Cieľom konferencie starostov, ktorú organizuje Európska komisia spoločne s Výborom regiónov, je pomôcť miestnym orgánom zhromažďovať nápady a osvedčené postupy pri uplatňovaní pravidiel voľného pohybu. Starostovia sa budú zaoberať aj výzvami v oblasti sociálneho začlenenia, ktoré vznikajú na miestnej úrovni a súvisia s voľným pohybom. Stretnutie je jedným z piatich opatrení, ktoré Európska komisia predložila 25. novembra 2013 s cieľom posilniť právo na voľný pohyb v rámci EÚ a súčasne pomôcť členským štátom ťažiť z prínosov, ktoré voľný pohyb prináša (IP/13/1151).Podujatie je otvorené pre tlač: žurnalisti, ktorí si želajú na ňom zúčastniť, sa môžu zaregistrovať na webovej stránke alebo využiť kontakt Joshua.SALSBY@ec.europa.eu.

Právo na voľný pohyb je základným právom a podstatou európskeho občianstva. Viac než dve tretiny Európanov vnímajú voľný pohyb ako prospešný pre svoju krajinu. Preto ho musíme posilňovať a ochraňovať,“ uviedla podpredsedníčka Komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo Viviane Redingová. „Miestne orgány sú v prvej línii pri uplatňovaní pravidiel voľného pohybu a zabezpečujú ich fungovanie. Táto konferencia bude pre nás príležitosťou vypočuť si miestnych zástupcov a zistiť, akým výzvam čelia doma a diskutovať o tom, ako najlepšie získať finančné prostriedky EÚ na účely sociálneho začlenenia, kam majú smerovať.

László Andor, komisár EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, v tejto súvislosti dodal: „Existujú presvedčivé dôkazy, že mobilita prospieva samotným pracovníkom, hostiteľskej krajine aj domovskej krajine. Ľudia idú tam, kde sú pracovné miesta. V prípade hromadných a náhlych príchodov občanov z iných členských štátov EÚ však môžu byť služby, napríklad vzdelávanie a zdravotná starostlivosť v niektorých mestách vystavené tlaku. Musíme skôr spoločne pracovať na riešení týchto špecifických problémov, než obmedzovať voľný pohyb. Členské štáty v súčasnosti plánujú, ako vynaložia svoje prídely prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu počas nasledujúcich siedmich rokov. Majúc na pamäti, že najmenej 20 % prostriedkov sa bude venovať sociálnemu začleneniu a boju proti chudobe, sme pripravení pomôcť a poradiť členským štátom, ako využiť tieto finančné prostriedky čo najlepšie.“

Koncom roku 2013 Komisia predložila päť opatrení, ktoré majú priniesť zmeny vo voľnom pohybe ľudí v prospech občanov, rastu a zamestnanosti v EÚ.

Jedno z piatich opatrení sa zameriava na potreby miestnych orgánov vrátane pomoci týmto orgánom, aby si vymieňali najlepšie postupy v celej Európe pri uplatňovaní pravidiel voľného pohybu a riešení súvisiacich sociálnych výziev v oblasti začlenenia. Na spoločnej konferencii starostov sa stretnú starostovia so zástupcami miestnych orgánov, aby prediskutovali dosah mobility v rámci EÚ na miestnej úrovni.

Toto je druhé z piatich opatrení, ktoré sa majú uskutočniť po tom, čo 13. januára 2014 bola uverejnená praktická pomôcka k „skúške obvyklého pobytu“, ktorá sa používa v pravidlách EÚ týkajúcich sa koordinácie sociálneho zabezpečenia (pozri IP/14/13). Prísne kritériá tejto skúšky zabezpečujú, že občania, ktorí nepracujú, môžu mať prístup k sociálnemu zabezpečeniu v inom členskom štáte iba vtedy, keď skutočne a reálne preniesli svoj hlavný záujem na uvedený iný štát (napríklad v ňom žije ich rodina).

Komisia vykonala aj štúdiu o vplyve voľného pohybu občanov na miestnej úrovni, ktorá sa má predstaviť a zverejniť 11. februára na konferencii. Štúdia skúma situáciu v šiestich mestách EÚ (Barcelona, Dublin, Hamburg, Lille, Praha a Turín) a uvádza príklady najlepších postupov v každom z týchto miest, ktoré riešia potenciálne výzvy voľného pohybu.

Súvislosti

Viac než 14 miliónov občanov EÚ žijúcich v inom členskom štáte je dôkazom, že voľný pohyb, resp. možnosť žiť, pracovať a študovať kdekoľvek v Únii je právom EÚ, ktoré si Európania vážia najviac. Pracovníci z EÚ využívajú toto právo od samotného zrodu Európskej únie, pretože jeho princíp bol zakotvený už v prvej Rímskej zmluve z roku 1957(pozri MEMO/13/1041).

Voľný pohyb občanov je zároveň neoddeliteľnou súčasťou jednotného trhu a kľúčom k jeho úspechu: voľný pohyb stimuluje hospodársky rast tým, že ľuďom umožňuje cestovať, nakupovať a pracovať za hranicami a spoločnostiam umožňuje nábor z väčšieho okruhu nadaných jednotlivcov. Mobilita pracovnej sily medzi členskými štátmi prispieva k riešeniu nepomeru medzi kvalifikáciou pracovníkov a ponúkanými pracovnými pozíciami v kontexte výraznej nerovnováhy v rámci pracovných trhov EÚ a starnúcej populácie. Napriek hospodárskej kríze zostávajú v EÚ k dnešnému dňu asi dva milióny neobsadených pracovných miest.

Pravidlá voľného pohybu v EÚ okrem toho obsahujú súbor opatrení, ktoré umožnia členským štátom predchádzať jeho zneužívaniu.

V reakcii na obavy niektorých členských štátov z uplatňovania pravidiel voľného pohybu v praxi Komisia stanovila päť opatrení, ktoré majú štátnym a miestnym orgánom pomôcť v nasledujúcich oblastiach:

Boj proti účelovým manželstvám: Komisia bude národným orgánom pomáhať pri uplatňovaní pravidiel EÚ, ktoré im umožnia bojovať proti prípadnému zneužívaniu práva voľného pohybu tým, že vypracuje príručku na riešenie problematiky účelových manželstiev.

Uplatňovanie pravidiel EÚ v oblasti koordinácie sociálneho zabezpečenia: Komisia úzko spolupracuje s členskými štátmi na spresnení „skúšky obvyklého pobytu“, ktorá sa používa v pravidlách EÚ na koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia (nariadenie 883/2004/ES), a to prostredníctvom praktickej príručky, ktorá bola uverejnená 13. januára 2014 (IP/14/13).

Riešenie otázok sociálneho začlenenia a pomoc členským štátom, aby lepšie využívali Európsky sociálny fond pri riešení sociálneho začlenenia: Od 1. januára 2014 by sa malo aspoň 20 % finančných prostriedkov ESF použiť na podporu sociálneho začlenenia a boj proti chudobe v jednotlivých členských štátoch.

Zabezpečenie uplatňovania pravidiel voľného pohybu v praxi: Komisia v spolupráci s členskými štátmi zriadi do konca roku 2014 aj online modul odbornej prípravy s cieľom pomôcť zamestnancom miestnych orgánov v plnej miere pochopiť a uplatňovať právo občanov EÚ na voľný pohyb.

Presadzovanie výmeny najlepších postupov medzi miestnymi orgánmi: Komisia bude pomáhať miestnym orgánom vymieňať si poznatky získané v rámci celej Európy, vrátane konferencie starostov, s cieľom účinnejšie riešiť problematiku sociálneho začlenenia.

Konferencia starostov sa uskutoční 11. februára od 9.00 do 18.00 hod. v budove Výboru regiónov, sála JDE 52, adresa Rue Belliard/Belliardstraat 99-101, 1040 Brusel. Všetky podrobnosti sú dostupné na stránke podujatia a v návrhu programu v prílohe.

Ďalšie informácie

Najčastejšie otázky – vysvetlenia k voľnému pohybu:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-9_sk.htm.

Európska komisia – voľný pohyb

http://ec.europa.eu/justice/citizen/move-live/index_en.htm.

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding.

Sledujte podpredsedníčku na Twitteri: @VivianeRedingEU.

Sledujte tému spravodlivosť EÚ na Twitteri: @EU_Justice.

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 1382)

Natasha Bertaud (+32 2 296 7456).

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky 00 800 6 7 8 9 10 11 alebo cez e­mail.

ANNEX: DRAFT AGENDA

9:30: OPENING WORDS

László ANDOR, Member of the European Commission responsible for employment, social affairs and inclusion (video message)

Dimitrios KAFANTARIS, Mayor of Pylos

Mercedes BRESSO, 1st Vice-President of the Committee of the Regions

Françoise LE BAIL, Director-General for Justice, European Commission

10 :00 - 10:40: INFORMATION SESSION: EU POLICIES ON FREE MOVEMENT AND INCLUSION FOR THE LOCAL LEVEL

Claudia GALLO, Ernst & Young,

Chiara ADAMO, European Commission, DG Justice, Head of Unit for Union Citizenship and Free Movement

Armindo SILVA, Director, European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion,

Director for Employment and Social legislation, Social Dialogue Charlina VITCHEVA, Director for Inclusive Growth, Urban and Territorial Development and Northern Europe at DG Regional Policies

11:00 - 12:45: PANEL I: EXPERIENCES OF CITIES: IMPLEMENTING LOCAL POLICIES ON FREE MOVEMENT AND INCLUSION

Chair: Agnieszka KUDLINSKA, Director for Consultative Work at the Committee of the Regions

11:00-11:45 Panel interventions

Anna KÖNIG JERLMYR, Vice-Mayor of Stockholm for Social Affairs

Antonio Luis DOS SANTOS DA COSTA, Mayor of Lisbon and chair of the Committee of the Regions CIVEX commission

Jan PÖRKSEN, Hamburg State Secretary for work, social affairs, family and integration

11:45-12:45 General discussion

12:45 Press conference in Committee of the Regions, room JDE53

  • Viviane REDING, Vice-President of the European Commission

  • Antonio Luis DOS SANTOS DA COSTA, Mayor of Lisbon and chair of the Committee of the Regions CIVEX commission

14:15 - 15:45: PANEL II: IMPLEMENTING LOCAL POLICIES ON FREE MOVEMENT AND INCLUSION

Chair: Chiara ADAMO, European Commission, DG Justice, Head of Unit for Union Citizenship and Free Movement

14:15-15:00 Panel interventions

Richard BLAKEWAY, Deputy Mayor of London for housing

• Ovidiu PORTARIUC, Mayor of Botosani Municipality, Romania

Gilles PARGNEAUX, Vice-President of Eurometropolis Lille-Kortrijk-Tournai

15:00-16:00 General discussion

16:15 - 17:45: PANEL III: IMPLEMENTING LOCAL POLICIES ON FREE MOVEMENT AND INCLUSION

Chair: Lieve FRANSEN, Director European Commission, DG EMPLOYMENT Europe2020: Social policies

16:00-16:45 Panel interventions

Marnix NORDER, Deputy Mayor of The Hague for urban development, public housing and integration

Vladimir KISSIOV, Municipal Councillor of Sofia, Vice-Chair of Committee of the Regions CIVEX Commission (Commission for Citizenship, Governance, Institutional and External Affairs)

16:45-17:45 General discussion

17:45: CONCLUDING SPEECHES

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO, President of the Committee of the Regions

Viviane REDING, Vice-President of the European Commission


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website