Navigation path

Left navigation

Additional tools

Vrij verkeer: Europese Commissie nodigt burgemeesters uit voor een discussie over uitdagingen en beste praktijken

European Commission - IP/14/98   04/02/2014

Other available languages: EN FR DE DA ES IT SV PT FI EL CS ET HU LT LV MT PL SK SL BG RO HR

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 4 februari 2014

Vrij verkeer: Europese Commissie nodigt burgemeesters uit voor een discussie over uitdagingen en beste praktijken

Meer dan honderd burgemeesters en vertegenwoordigers van plaatselijke overheden uit heel Europa zullen op 11 februari in Brussel samenkomen. Zij zullen het hebben over de uitdagingen en de mogelijkheden van het vrije verkeer van burgers in de Europese Unie. De conferentie van burgemeesters, die gezamenlijk wordt georganiseerd door de Europese Commissie en het Comité van de Regio's, moet plaatselijke overheden helpen ideeën te verzamelen en beste praktijken voor de uitvoering van de regels inzake vrij verkeer met elkaar te delen. De burgermeesters zullen ook spreken over de uitdagingen op plaatselijk niveau op het vlak van sociale integratie die verband houden met het vrije verkeer. Deze bijeenkomst is een van de vijf stappen die de Europese Commissie op 25 november 2013 heeft gepresenteerd om het recht van vrij verkeer in de EU te versterken en de lidstaten van dat recht de vruchten te laten plukken (IP/13/1151). De conferentie is toegankelijk voor de pers. Journalisten kunnen zich online of per e-mail aan Joshua.SALSBY@ec.europa.eu registreren.

"Het recht van vrij verkeer is een grondrecht dat deel uitmaakt van het wezen van het EU-burgerschap. Meer dan twee derde van de Europeanen zegt dat het vrije verkeer gunstig is voor hun land. Wij moeten het versterken en beschermen", aldus Viviane Reding, vicevoorzitter en EU-commissaris voor Justitie, grondrechten en burgerschap. "Het zijn de plaatselijke overheden die moeten zorgen voor een succesvolle uitvoering van de regels inzake vrij verkeer. Deze conferentie is voor ons een gelegenheid om te luisteren naar wat plaatselijke vertegenwoordigers te zeggen hebben, te ontdekken welke problemen zij ondervinden in de praktijk en te bespreken hoe EU-financiering voor sociale integratie het beste daar waar nodig kan worden ingezet."

László Andor, EU-commissaris voor Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie, voegde daar het volgende aan toe: "Veel wijst erop dat mobiliteit gunstig is voor de werknemers zelf, voor het gastland en voor het land van herkomst. Mensen trekken juist daarheen waar werk is. Wanneer er echter een plotse toevloed is van burgers uit andere EU-lidstaten, kunnen diensten zoals onderwijs en gezondheidszorg in bepaalde steden onder druk komen te staan. Wij moeten samen deze specifieke uitdagingen aangaan, in de plaats van het vrije verkeer te beperken. De lidstaten bekijken momenteel hoe zij hun toewijzingen uit het Europees Sociaal Fonds in de komende zeven jaar zullen besteden. Ten minste 20% van het toegewezen bedrag moet worden besteed aan de bevordering van de sociale integratie en de bestrijding van armoede. Wij zijn bereid om de lidstaten te helpen en advies te geven over hoe zij dat het beste kunnen doen."

Eind 2013 heeft de Commissie vijf stappen ter bevordering van het vrije verkeer van personen gepresenteerd, die voordelen moeten opleveren voor burgers, de groei en de werkgelegenheid in de EU.

Een van deze stappen richt zich op de behoeften van de plaatselijke overheden. Daarbij zal onder meer hulp worden verleend om beste praktijken voor de uitvoering van de regels inzake vrij verkeer te delen met andere Europese landen en de gerelateerde problemen op het vlak van sociale integratie aan te pakken. Op de gezamenlijke conferentie zullen burgermeesters en vertegenwoordigers van plaatselijke overheden samenkomen en spreken over de impact van mobiliteit binnen de EU op plaatselijk niveau.

Met de conferentie wordt de tweede van de vijf stappen gerealiseerd. Op 13 januari 2014 publiceerde de Commissie al een praktische gids over de "gewone verblijfplaats"-toetsing die in de EU-regelgeving voor de coördinatie van de sociale zekerheid wordt gebruikt (IP/14/13). De strikte criteria van deze toetsing zorgen ervoor dat burgers die niet werken pas toegang tot sociale zekerheid in een andere lidstaat krijgen als zij het centrum van hun belangen daadwerkelijk naar dat land hebben verplaatst (bijvoorbeeld wanneer hun gezin er woont).

Ook heeft de Commissie een studie uitgevoerd over de impact van het vrije verkeer van burgers op plaatselijk niveau. De presentatie en publicatie daarvan zullen plaatsvinden tijdens de conferentie, op 11 februari. In het kader van de studie is de situatie in zes steden in de EU (Barcelona, Dublin, Hamburg, Lille, Praag en Turijn) onderzocht en zijn voor elke stad beste praktijken vastgesteld om de mogelijke problemen inzake het vrije verkeer aan te pakken.

Achtergrond

Ruim 14 miljoen EU-burgers wonen in een andere lidstaat. Daarmee is het vrije verkeer — de mogelijkheid om overal in de EU te kunnen wonen, werken en studeren — het EU-recht dat Europeanen het meest waarderen. Het beginsel van vrij verkeer werd al in 1957 verankerd in het Verdrag van Rome. De werkende bevolking in de EU geniet dus reeds vanaf het ontstaan van de Europese Unie dit recht (zie MEMO/13/1041).

Het vrije verkeer van burgers is ook een wezenlijk onderdeel van de eengemaakte markt en is essentieel voor het welslagen ervan: het stimuleert de economische groei door het reizen, winkelen en werken over de grenzen heen mogelijk te maken en door bedrijven in staat te stellen uit een grotere pool aan talent te putten. In het licht van de aanzienlijke ongelijkheden tussen de EU-arbeidsmarkten en de vergrijzing van de bevolking helpt arbeidsmobiliteit tussen lidstaten het probleem van slecht op elkaar afgestemde vaardigheden en banen op te lossen. Ondanks de economische crisis zijn er in de EU op dit moment nog steeds ongeveer 2 miljoen onvervulde vacatures.

Tot slot omvatten de EU-regels inzake vrij verkeer een aantal waarborgen voor EU-lidstaten om misbruik te voorkomen.

Om de bezorgdheid van enkele EU-lidstaten over de praktische uitvoering van de regels inzake vrij verkeer weg te nemen, heeft de Commissie vijf stappen vastgesteld om de nationale en plaatselijke overheden te helpen bij:

het aanpakken van schijnhuwelijken: om de nationale overheden te helpen bij de uitvoering van de EU-regels om mogelijk misbruik van het recht van vrij verkeer tegen te gaan, werkt de Commissie aan een handboek over het aanpakken van schijnhuwelijken.

het toepassen van de EU-regels voor de coördinatie van de sociale zekerheid: de Commissie heeft nauw samengewerkt met de lidstaten om de toepassing van het criterium van de gewone verblijfplaats te verduidelijken dat in de EU-regelgeving voor de coördinatie van de sociale zekerheid (Verordening (EG) nr. 883/2004) wordt gebruikt. Op 13 januari 2014 is daarover een praktische gids uitgebracht (IP/14/13).

het aanpakken van sociale integratie: de Commissie helpt de lidstaten om het Europees Sociaal Fonds verder te gebruiken voor sociale integratie. Vanaf 1 januari 2014 moet ten minste 20% van het Europees Sociaal Fonds worden besteed aan het bevorderen van de sociale integratie en het bestrijden van armoede in elke lidstaat.

het praktisch toepassen van de EU-regels inzake vrij verkeer: uiterlijk eind 2014 zal de Commissie ook samen met de lidstaten een online opleidingsmodule opzetten om medewerkers van lokale overheden te helpen de rechten van de EU-burgers van vrij verkeer volledig te begrijpen en toe te passen.

het bevorderen van de uitwisseling van goede praktijken tussen plaatselijke overheden: de Commissie zal lokale overheden helpen kennis die in heel Europa is ontwikkeld uit te wisselen, om de problemen op het vlak van sociale integratie beter aan te pakken. De conferentie van burgemeesters past in dat kader.

De conferentie van burgemeesters vindt plaats op 11 februari van 9.00 tot 18.00 uur in het gebouw van het Comité van de Regio's, kamer JDE 52, Belliardstraat 99-101, 1040 Brussel. Meer informatie vindt u op de website van de conferentie en in het ontwerpprogramma in de bijlage.

ANNEX: DRAFT AGENDA

9:30: OPENING WORDS

László ANDOR, Member of the European Commission responsible for employment, social affairs and inclusion (video message)

Dimitrios KAFANTARIS, Mayor of Pylos

Mercedes BRESSO, 1st Vice-President of the Committee of the Regions

Françoise LE BAIL, Director-General for Justice, European Commission

10 :00 - 10:40: INFORMATION SESSION: EU POLICIES ON FREE MOVEMENT AND INCLUSION FOR THE LOCAL LEVEL

Claudia GALLO, Ernst & Young,

Chiara ADAMO, European Commission, DG Justice, Head of Unit for Union Citizenship and Free Movement

Armindo SILVA, Director, European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion,

Director for Employment and Social legislation, Social Dialogue Charlina VITCHEVA, Director for Inclusive Growth, Urban and Territorial Development and Northern Europe at DG Regional Policies

11:00 - 12:45: PANEL I: EXPERIENCES OF CITIES: IMPLEMENTING LOCAL POLICIES ON FREE MOVEMENT AND INCLUSION

Chair: Agnieszka KUDLINSKA, Director for Consultative Work at the Committee of the Regions

11:00-11:45 Panel interventions

Anna KÖNIG JERLMYR, Vice-Mayor of Stockholm for Social Affairs

Antonio Luis DOS SANTOS DA COSTA, Mayor of Lisbon and chair of the Committee of the Regions CIVEX commission

Jan PÖRKSEN, Hamburg State Secretary for work, social affairs, family and integration

11:45-12:45 General discussion

12:45 Press conference in Committee of the Regions, room JDE53

  • Viviane REDING, Vice-President of the European Commission

  • Antonio Luis DOS SANTOS DA COSTA, Mayor of Lisbon and chair of the Committee of the Regions CIVEX commission

14:15 - 15:45: PANEL II: IMPLEMENTING LOCAL POLICIES ON FREE MOVEMENT AND INCLUSION

Chair: Chiara ADAMO, European Commission, DG Justice, Head of Unit for Union Citizenship and Free Movement

14:15-15:00 Panel interventions

Richard BLAKEWAY, Deputy Mayor of London for housing

• Ovidiu PORTARIUC, Mayor of Botosani Municipality, Romania

Gilles PARGNEAUX, Vice-President of Eurometropolis Lille-Kortrijk-Tournai

15:00-16:00 General discussion

16:15 - 17:45: PANEL III: IMPLEMENTING LOCAL POLICIES ON FREE MOVEMENT AND INCLUSION

Chair: Lieve FRANSEN, Director European Commission, DG EMPLOYMENT Europe2020: Social policies

16:00-16:45 Panel interventions

Marnix NORDER, Deputy Mayor of The Hague for urban development, public housing and integration

Vladimir KISSIOV, Municipal Councillor of Sofia, Vice-Chair of Committee of the Regions CIVEX Commission (Commission for Citizenship, Governance, Institutional and External Affairs)

16:45-17:45 General discussion

17:45: CONCLUDING SPEECHES

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO, President of the Committee of the Regions

Viviane REDING, Vice-President of the European Commission


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website