Navigation path

Left navigation

Additional tools

Brīva pārvietošanās: Eiropas Komisija aicina pilsētu vadītājus apspriest problēmas un apmainīties ar labāko praksi

European Commission - IP/14/98   04/02/2014

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI EL CS ET HU LT MT PL SK SL BG RO HR

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 4. februārī

Brīva pārvietošanās: Eiropas Komisija aicina pilsētu vadītājus apspriest problēmas un apmainīties ar labāko praksi

Vairāk nekā 100 pilsētu vadītāju un vietējo pašvaldību pārstāvju no visas Eiropas tiksies Briselē 11. februārī, lai apspriestu aktuālas problēmas un iespējas saistībā ar pilsoņu brīvu pārvietošanos Eiropas Savienībā. Eiropas Komisijas un Reģionu komitejas kopīgi organizētās pilsētas vadītāju konferences mērķis ir palīdzēt vietējām pašvaldībām apkopot idejas un apmainīties ar labāko praksi brīvas pārvietošanās noteikumu īstenošanā. Vadītāji pievērsīsies arī sociālās iekļaušanas problēmām, kas rodas vietējā līmenī un ir saistītas ar brīvu pārvietošanos. Tikšanās ir viena no piecām darbībām, ko Eiropas Komisija ierosināja 2013. gada 25. novembrī, lai nostiprinātu tiesības uz brīvu pārvietošanos ES, vienlaikus palīdzot dalībvalstīm pilnībā izmantot tās sniegtās priekšrocības (IP/13/1151).Pasākumā var piedalīties preses pārstāvji: žurnālisti, kuri vēlas piedalīties, var reģistrēties vai nu tīmekļa vietnē, vai sazinoties pa šādu e-pastu Joshua.SALSBY@ec.europa.eu.

"Tiesības brīvi pārvietoties ir vienas no pamattiesībām, tās ir saistītas ar ES pilsonības būtību. Vairāk nekā divas trešdaļas eiropiešu apgalvo, ka brīva pārvietošanās viņu valsti ietekmē labvēlīgi. Mums tās ir jāstiprina un jāsargā,” teica Komisijas priekšsēdētāja vietniece un ES tiesiskuma komisāre Viviāna Redinga. "Īstenojot brīvas pārvietošanās noteikumus un nodrošinot to darbību, vietējās pašvaldības pirmās saskaras ar šīm problēmām. Šī konference sniegs mums iespēju uzklausīt vietējā līmeņa pārstāvjus, noskaidrot, ar kādām problēmām viņi saskaras uz vietas, un apspriest to, kā vislabāk saņemt ES finansējumu sociālās iekļaušanas mērķiem, ja tas nepieciešams."

Nodarbinātības, sociālo lietu un integrācijas komisārs Lāslo Andors piebilda: "Ir skaidri pierādījies, ka no mobilitātes labumu gūst gan paši darba ņēmēji, gan uzņēmēja valsts un mītnes valsts. Cilvēki dodas turp, kur ir darbs. Tomēr, ja pēkšņi ierodas liels skaits pilsoņu no citām ES dalībvalstīm, attiecīgajās pilsētās tas var radīt saspringtu situāciju konkrētu pakalpojumu, piemēram, izglītības un veselības aprūpes jomā. Mums ir kopīgi jārisina šīs konkrētās problēmas, nevis jāierobežo brīva pārvietošanās. Dalībvalstis pašlaik plāno, kā tās tērēs tām iedalītos līdzekļus no Eiropas Sociālā fonda piešķīrumiem nākamajiem septiņiem gadiem. Paturot prātā to, ka vismaz 20 % no līdzekļiem būs jāatvēl sociālajai iekļaušanai un nabadzības apkarošanai, mēs esam gatavi palīdzēt dalībvalstīm un konsultēt tās, lai šos līdzekļus izmantotu iespējami labākajā veidā.”

2013. gada beigās Komisija ierosināja piecas darbības nolūkā panākt uzlabojumu personu brīvas pārvietošanās jomā, lai ieguvēji būtu iedzīvotāji un tiktu veicināta izaugsme un nodarbinātība Eiropas Savienībā.

Viena no piecām darbībām ir vērsta uz vietējo iestāžu vajadzību risināšanu, tostarp palīdzot tām apmainīties ar labāko praksi visā Eiropā, īstenojot brīvas pārvietošanās noteikumus un saistītās sociālās iekļaušanas problēmas. Pilsētu vadītāju kopīgajā konferencē tiksies pilsētu vadītāji un vietējo pašvaldību pārstāvji, lai apspriestu ES iekšējās mobilitātes ietekmi vietējā līmenī.

Šī ir otrā no piecām darbībām, kas tiek pabeigta pēc tam, kad 2014. gada 13. janvārī tika publicēts praktisks ceļvedis par "pastāvīgās dzīvesvietas noteikšanas testu", ko izmanto ES noteikumos sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanai (skatīt IP/14/13). Šā testa stingrie kritēriji nodrošina, ka tiem pilsoņiem, kuri nestrādā, pieeja citas dalībvalsts sociālās nodrošināšanas sistēmai ir tikai tad, kad viņi uz šo valsti faktiski ir pārcēluši savu interešu centru (piemēram, ja tur atrodas viņu ģimene).

Tāpat Komisija ir veikusi pētījumu par pilsoņu brīvas pārvietošanās ietekmi vietējā līmenī, pētījuma rezultāti tiks paziņoti 11. februāra konferencē. Pētījumā tiek aplūkota situācija sešās ES pilsētās (Barselonā, Dublinā, Hamburgā, Lillē, Prāgā un Turīnā) un apzināti labākās prakses piemēri katrā pilsētā, risinot iespējamās problēmas saistībā ar brīvu pārvietošanos.

Vispārīga informācija

Vairāk nekā 14 miljoni ES pilsoņu dzīvo citā dalībvalstī, tāpēc pārvietošanās brīvību – jeb iespēju dzīvot, strādāt un mācīties jebkur Savienībā – eiropieši uzskata par svarīgāko no ES tiesībām. ES darba ņēmēji ir bijuši ieguvēji no šīm tiesībām jau kopš Eiropas Savienības pirmsākumiem – šis princips tika noteikts pirmajā Eiropas līgumā – Romas līgumā 1957. gadā (skatīt MEMO/13/1041).

Personu brīva pārvietošanās ir neatņemama vienotā tirgus sastāvdaļa un būtisks tā veiksmīgas darbības elements: tā sekmē ekonomisko izaugsmi, ļaujot cilvēkiem ceļot, iepirkties un strādāt pāri robežām, kā arī sniedzot uzņēmumiem iespēju pieņemt darbā darbiniekus no plašāka talantīgu pretendentu klāsta. Darbaspēka mobilitāte starp dalībvalstīm veicina prasmju un darbvietu neatbilstības risināšanu, ņemot vērā ievērojamas atšķirības ES darba tirgos un sabiedrības novecošanu. Neraugoties uz ekonomikas krīzi, ES aizvien ir 2 miljoni brīvu darbavietu.

Visbeidzot, ES brīvas pārvietošanās noteikumos ir ietverta virkne spēcīgu aizsardzības pasākumu, kas dalībvalstīm ļauj novērst šo tiesību ļaunprātīgu izmantošanu.

Lai novērstu bažas dažās ES dalībvalstīs par brīvas pārvietošanās noteikumu īstenošanu, Komisija noteica piecas darbības, lai palīdzētu valsts un vietējām iestādēm.

Cīnīties pret fiktīvām laulībām. Izstrādājot rokasgrāmatu cīņai pret fiktīvām laulībām, Komisija palīdz valsts iestādēm īstenot ES noteikumus, kas tām ļauj apkarot iespējamos brīvas pārvietošanās tiesību ļaunprātīgas izmantošanas gadījumus.

Piemērot ES noteikumus par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu. Komisija ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm ir strādājusi pie tā, lai praktiskajā ceļvedī, kurš tika publicēts 2014. gada 13. janvārī (IP/14/13), izskaidrotu "pastāvīgās dzīvesvietas noteikšanas testa" būtību, ko izmanto ES noteikumos par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu (Regula 883/2004/EK).

Risināt ar sociālo iekļaušanu saistītas problēmas. Sniegt dalībvalstīm palīdzību saistībā ar Eiropas Sociālā fonda turpmāku izmantošanu, lai risinātu sociālās iekļaušanas problēmas: sākot ar 2014. gada 1. janvāri sociālās iekļaušanas sekmēšanai un nabadzības apkarošanai katrā dalībvalstī būtu jātērē vismaz 20 % no ESF piešķīrumiem.

Nodrošināt ES brīvas pārvietošanās noteikumu piemērošanu. Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm līdz 2014. gada beigām izveidos arī tiešsaistes mācību moduli, lai vietējo iestāžu darbiniekiem palīdzētu pilnībā izprast ES pilsoņu brīvas pārvietošanās tiesības un tās piemērot.

Veicināt apmaiņu ar labāko praksi starp vietējām iestādēm. Komisija palīdzēs vietējām iestādēm apmainīties ar zināšanām, kas iegūtas visā Eiropā, lai veiksmīgāk risinātu ar sociālo iekļaušanu saistītas problēmas, tostarp izmantojot pilsētu vadītāju konferencē gūtās atziņas.

Pilsētu vadītāju konference notiks 11. februārī no plkst. 9:00 līdz 18.00 Reģionu komitejas telpās: JDE 52, Rue Belliard/Belliardstraat 99-101, 1040 Brussels. Sīkāka informācija ir pieejama pasākuma mājas lapā un programmas projektā pielikumā.

Plašāka informācija

Bieži uzdotie jautājumi — skaidrojumi par brīvu pārvietošanos:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-9_en.htm

Eiropas Komisija – brīva pārvietošanās

http://ec.europa.eu/justice/citizen/move-live/index_en.htm

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/reding

Sekojiet priekšsēdētāja vietniecei Twitter:@VivianeRedingEU

Sekojiet ES Tieslietu ģenerāldirektorātam Twitter: @EU_Justice

Kontaktpersonas:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Sabiedrībai: Europe Direct tālrunis 00 800 6 7 8 9 10 11 vai e-­pasts

ANNEX: DRAFT AGENDA

9:30: OPENING WORDS

László ANDOR, Member of the European Commission responsible for employment, social affairs and inclusion (video message)

Dimitrios KAFANTARIS, Mayor of Pylos

Mercedes BRESSO, 1st Vice-President of the Committee of the Regions

Françoise LE BAIL, Director-General for Justice, European Commission

10 :00 - 10:40: INFORMATION SESSION: EU POLICIES ON FREE MOVEMENT AND INCLUSION FOR THE LOCAL LEVEL

Claudia GALLO, Ernst & Young,

Chiara ADAMO, European Commission, DG Justice, Head of Unit for Union Citizenship and Free Movement

Armindo SILVA, Director, European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion,

Director for Employment and Social legislation, Social Dialogue Charlina VITCHEVA, Director for Inclusive Growth, Urban and Territorial Development and Northern Europe at DG Regional Policies

11:00 - 12:45: PANEL I: EXPERIENCES OF CITIES: IMPLEMENTING LOCAL POLICIES ON FREE MOVEMENT AND INCLUSION

Chair: Agnieszka KUDLINSKA, Director for Consultative Work at the Committee of the Regions

11:00-11:45 Panel interventions

Anna KÖNIG JERLMYR, Vice-Mayor of Stockholm for Social Affairs

Antonio Luis DOS SANTOS DA COSTA, Mayor of Lisbon and chair of the Committee of the Regions CIVEX commission

Jan PÖRKSEN, Hamburg State Secretary for work, social affairs, family and integration

11:45-12:45 General discussion

12:45 Press conference in Committee of the Regions, room JDE53

  • Viviane REDING, Vice-President of the European Commission

  • Antonio Luis DOS SANTOS DA COSTA, Mayor of Lisbon and chair of the Committee of the Regions CIVEX commission

14:15 - 15:45: PANEL II: IMPLEMENTING LOCAL POLICIES ON FREE MOVEMENT AND INCLUSION

Chair: Chiara ADAMO, European Commission, DG Justice, Head of Unit for Union Citizenship and Free Movement

14:15-15:00 Panel interventions

Richard BLAKEWAY, Deputy Mayor of London for housing

• Ovidiu PORTARIUC, Mayor of Botosani Municipality, Romania

Gilles PARGNEAUX, Vice-President of Eurometropolis Lille-Kortrijk-Tournai

15:00-16:00 General discussion

16:15 - 17:45: PANEL III: IMPLEMENTING LOCAL POLICIES ON FREE MOVEMENT AND INCLUSION

Chair: Lieve FRANSEN, Director European Commission, DG EMPLOYMENT Europe2020: Social policies

16:00-16:45 Panel interventions

Marnix NORDER, Deputy Mayor of The Hague for urban development, public housing and integration

Vladimir KISSIOV, Municipal Councillor of Sofia, Vice-Chair of Committee of the Regions CIVEX Commission (Commission for Citizenship, Governance, Institutional and External Affairs)

16:45-17:45 General discussion

17:45: CONCLUDING SPEECHES

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO, President of the Committee of the Regions

Viviane REDING, Vice-President of the European Commission


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website