Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio kutsuu kaupunginjohtajat keskustelemaan liikkumisvapauden haasteista ja parhaista toimintatavoista

European Commission - IP/14/98   04/02/2014

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL CS ET HU LT LV MT PL SK SL BG RO HR

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 4. helmikuuta 2014

Euroopan komissio kutsuu kaupunginjohtajat keskustelemaan liikkumisvapauden haasteista ja parhaista toimintatavoista

Yli 100 kaupunginjohtajaa ja paikallisviranomaisten edustajaa eri puolilta Eurooppaa kokoontuu Brysselissä 11. helmikuuta 2014 keskustellakseen ajankohtaisista haasteista ja mahdollisuuksista, jotka liittyvät kansalaisten vapaaseen liikkuvuuteen Euroopan unionissa. Euroopan komission ja alueiden komitean yhdessä järjestämän kaupunginjohtajien kokouksen tavoitteena on auttaa paikallisviranomaisia keräämään vapaata liikkuvuutta koskeviin sääntöihin liittyviä ideoita ja jakamaan parhaita toimintatapoja. Kaupunginjohtajat käsittelevät myös vapaaseen liikkuvuuteen liittyviä sosiaalisen osallisuuden haasteita, joita syntyy paikallistasolla. Kokous on yksi viidestä toimenpiteestä, jotka Euroopan komissio esitti 25. marraskuuta 2013 vahvistaakseen oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen EU:ssa ja auttaakseen jäsenvaltioita hyötymään siitä (IP/13/1151). Tilaisuus on avoin lehdistölle. Toimittajat voivat ilmoittautua verkkosivulla tai sähköpostitse osoitteessa Joshua.SALSBY@ec.europa.eu.

Oikeus vapaaseen liikkuvuuteen on perusoikeus, ja se on keskeinen osa EU:n kansalaisuutta. Yli kaksi kolmasosaa eurooppalaisista sanoo, että vapaasta liikkuvuudesta on hyötyä heidän maalleen. Meidän on turvattava vapaa liikkuvuus ja vahvistettava sitä”, oikeus-, perusoikeus- ja kansalaisasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Viviane Reding sanoi. ”Paikallisviranomaiset ovat etulinjassa, kun vapaata liikkuvuutta koskevia sääntöjä sovelletaan käytännössä. Tämä konferenssi antaa meille tilaisuuden kuulla paikallistason edustajilta, mitä haasteita he kohtaavat ruohonjuuritasolla, ja keskustella siitä, miten sosiaaliseen integraatioon tarkoitettua EU:n rahoitusta voidaan ohjata sitä tarvitseville.

Työllisyydestä, sosiaaliasioista ja osallisuudesta vastaava komissaari László Andor puolestaan totesi seuraavaa: ”Meillä on vahvaa näyttöä siitä, että vapaa liikkuvuus hyödyttää työntekijöitä, vastaanottavaa valtiota ja kotivaltiota. Ihmiset menevät sinne, missä työpaikat ovat. Joidenkin kaupunkien koulutus- ja terveydenhuoltopalveluihin voi kuitenkin kohdistua paineita, jos suuri määrä toisten jäsenvaltioiden kansalaisia saapuu lyhyen ajan kuluessa. Meidän on yhdessä ratkaistava nämä haasteet sen sijaan, että rajoittaisimme vapaata liikkuvuutta. Jäsenvaltioissa suunnitellaan parhaillaan, miten ne aikovat käyttää Euroopan sosiaalirahaston määrärahoja seuraavien seitsemän vuoden aikana. Kun otetaan huomioon, että vähintään 20 prosenttia varoista on osoitettava sosiaalisen osallisuuden lisäämiseen ja köyhyyden torjuntaan, komissio on valmis auttamaan ja neuvomaan jäsenvaltioita käyttämään näitä varoja parhaalla mahdollisella tavalla.

Vuoden 2013 lopussa komissio esitti viisi toimenpidettä, joilla helpotetaan siirtymistä EU-maasta toiseen ja sen myötä parannetaan kansalaisten asemaa, nopeutetaan kasvua ja lisätään työllisyyttä EU:ssa.

Yksi viidestä toimesta on suunnattu paikallisten viranomaisten tarpeisiin. Tavoitteena on muun muassa auttaa eri puolilla Eurooppaa toimivia viranomaisia jakamaan parhaita toimintatapoja, jotka liittyvät vapaata liikkuvuutta koskevien sääntöjen täytäntöönpanoon ja sosiaalisen osallisuuden haasteisiin vastaamiseen. Kaupunginjohtajat voivat kokouksen aikana keskustella paikallishallinnon edustajien kanssa vaikutuksista, joita EU:n sisäisellä liikkuvuudella on paikallistasolla.

Tämä on toinen viidestä käynnissä olevasta toimesta, ja se perustuu 13. helmikuuta 2014 julkaistuun vakituisen asuinpaikan määrittämistä koskevaan oppaaseen, jota käytetään sovellettaessa sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevia EU:n sääntöjä (ks. IP/14/13). Vakituisen asuinpaikan määrittämiseen liittyvillä tiukoilla vaatimuksilla varmistetaan, että työelämän ulkopuolella olevat henkilöt eivät ole oikeutettuja sosiaaliturvaan toisessa jäsenvaltiossa ennen kuin heillä on sinne todelliset luontaiset siteet (esimerkiksi perhe asuu kyseisessä jäsenvaltiossa).

Komissio on myös teettänyt kansalaisten vapaan liikkuvuuden paikallistason vaikutuksista tutkimuksen, joka julkaistaan kokouksessa 11. helmikuuta 2014. Tutkimuksessa tarkastellaan tilannetta kuudessa EU:n kaupungissa (Barcelona, Dublin, Hampuri, Lille, Praha ja Torino) ja annetaan esimerkkejä kunkin kaupungin soveltamista parhaista toimintatavoista, joilla vastataan vapaaseen liikkuvuuteen liittyviin potentiaalisiin haasteisiin.

Tausta

Yli 14 miljoonaa EU-kansalaista asuu muussa maassa kuin kotimaassaan. Vapaa liikkuvuus – mahdollisuus asua, työskennellä tai opiskella missä tahansa unionin alueella – onkin eurooppalaisten eniten arvostama EU:n mukanaan tuoma oikeus. EU:n työntekijät ovat hyötyneet tästä oikeudesta Euroopan unionin alkuajoista lähtien, koska tämä periaate kirjattiin jo Roomassa vuonna 1957 allekirjoitettuun Euroopan talousyhteisön perustamissopimukseen (ks. MEMO/13/1041).

Kansalaisten vapaa liikkuvuus on myös sisämarkkinoiden keskeinen osa ja ehdoton edellytys niiden onnistumiselle: vapaa liikkuvuus kiihdyttää talouskasvua antamalla ihmisille mahdollisuuden matkustaa, tehdä ostoksia ja työskennellä yli rajojen tarjoamalla yrityksille enemmän valinnanvaraa työntekijöiden rekrytoinnissa. Työvoiman liikkuvuus jäsenvaltioiden välillä edistää ammattitaidon ja työpaikkojen tarjonnan ja kysynnän kohtaamista EU:n työmarkkinoilla, joiden toimintaa haittaavat merkittävä epätasapaino ja väestön ikääntyminen. Talouskriisistä huolimatta EU:ssa on tällä hetkellä täyttämättä noin 2 miljoonaa avointa työpaikkaa.

Vapaata liikkuvuutta koskeviin EU:n sääntöihin sisältyy useita tehokkaita suojatoimia, joiden avulla jäsenvaltiot voivat ehkäistä väärinkäyttöä.

Joissakin jäsenvaltioissa on herännyt kysymyksiä vapaata liikkuvuutta koskevien sääntöjen täytäntöönpanosta käytännön tasolla. Tämän vuoksi komissio on määritellyt viisi toimenpidettä, joiden tarkoituksena on auttaa kansallisia ja paikallisia viranomaisia ratkaisemaan seuraavat ongelmat:

Lumeavioliittojen torjunta: Komissio auttaa kansallisia viranomaisia panemaan EU:n säännöt täytäntöön laatimalla lumeavioliitto-ongelmaa koskevan käsikirjan, jonka avulla jäsenvaltiot voivat torjua vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden väärinkäyttöä.

Sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevien EU-sääntöjen soveltaminen: Komissio on tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa selkeyttänyt vakinaisen asuinpaikan vaatimusta, josta säädetään sosiaaliturvan koordinointia koskevissa EU:n säännöissä (asetus 883/2004/EY). Komissio julkaisi asiasta käytännön oppaan 13. tammikuuta 2014 (IP/14/13).

Sosiaaliseen osallisuuteen liittyviin haasteisiin vastaaminen: Autetaan jäsenvaltioita hyödyntämään paremmin Euroopan sosiaalirahastoa sosiaaliseen osallisuuteen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi: Tammikuun 1. päivästä 2014 vähintään 20 prosenttia Euroopan sosiaalirahaston varoista pitäisi käyttää sosiaalisen osallisuuden edistämiseen ja köyhyyden torjuntaan.

Varmistetaan vapaata liikkuvuutta koskevien EU:n sääntöjen soveltaminen käytännössä: komissio ottaa yhdessä jäsenvaltioiden kanssa vuoden 2014 loppuun mennessä käyttöön verkkokoulutusmoduulin, jolla autetaan paikallisten viranomaisten henkilöstöä ymmärtämään EU:n kansalaisten oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen paremmin ja soveltamaan sitä.

Edistetään parhaiden toimintatapojen vaihtoa paikallisviranomaisten välillä: Komissio auttaa paikallisia viranomaisia jakamaan ympäri Eurooppaa saatua tietämystä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi. Muun muassa tämän vuoksi järjestetään kaupunginjohtajien kokous.

Kaupunginjohtajien kokous pidetään 11. helmikuuta klo 9.00-18.00 alueiden komitean tiloissa, huone JDE 52, rue Belliard 99, 1040 Bryssel. Tarkemmat tiedot löytyvät tapahtuman verkkosivulta ja liitteenä olevasta aikataulun luonnoksesta.

Lisätietoa

Usein kysyttyä — vapaa liikkuvuus

Euroopan komissio – vapaa liikkuvuus

Oikeusasioista vastaavan komissaarin, varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu

Varapuheenjohtaja Reding Twitterissä:@VivianeRedingEU

EU:n oikeusasioiden pääosasto Twitterissä: @EU_Justice

ANNEX: DRAFT AGENDA

9:30: OPENING WORDS

László ANDOR, Member of the European Commission responsible for employment, social affairs and inclusion (video message)

Dimitrios KAFANTARIS, Mayor of Pylos

Mercedes BRESSO, 1st Vice-President of the Committee of the Regions

Françoise LE BAIL, Director-General for Justice, European Commission

10 :00 - 10:40: INFORMATION SESSION: EU POLICIES ON FREE MOVEMENT AND INCLUSION FOR THE LOCAL LEVEL

Claudia GALLO, Ernst & Young,

Chiara ADAMO, European Commission, DG Justice, Head of Unit for Union Citizenship and Free Movement

Armindo SILVA, Director, European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion,

Director for Employment and Social legislation, Social Dialogue Charlina VITCHEVA, Director for Inclusive Growth, Urban and Territorial Development and Northern Europe at DG Regional Policies

11:00 - 12:45: PANEL I: EXPERIENCES OF CITIES: IMPLEMENTING LOCAL POLICIES ON FREE MOVEMENT AND INCLUSION

Chair: Agnieszka KUDLINSKA, Director for Consultative Work at the Committee of the Regions

11:00-11:45 Panel interventions

Anna KÖNIG JERLMYR, Vice-Mayor of Stockholm for Social Affairs

Antonio Luis DOS SANTOS DA COSTA, Mayor of Lisbon and chair of the Committee of the Regions CIVEX commission

Jan PÖRKSEN, Hamburg State Secretary for work, social affairs, family and integration

11:45-12:45 General discussion

12:45 Press conference in Committee of the Regions, room JDE53

  • Viviane REDING, Vice-President of the European Commission

  • Antonio Luis DOS SANTOS DA COSTA, Mayor of Lisbon and chair of the Committee of the Regions CIVEX commission

14:15 - 15:45: PANEL II: IMPLEMENTING LOCAL POLICIES ON FREE MOVEMENT AND INCLUSION

Chair: Chiara ADAMO, European Commission, DG Justice, Head of Unit for Union Citizenship and Free Movement

14:15-15:00 Panel interventions

Richard BLAKEWAY, Deputy Mayor of London for housing

• Ovidiu PORTARIUC, Mayor of Botosani Municipality, Romania

Gilles PARGNEAUX, Vice-President of Eurometropolis Lille-Kortrijk-Tournai

15:00-16:00 General discussion

16:15 - 17:45: PANEL III: IMPLEMENTING LOCAL POLICIES ON FREE MOVEMENT AND INCLUSION

Chair: Lieve FRANSEN, Director European Commission, DG EMPLOYMENT Europe2020: Social policies

16:00-16:45 Panel interventions

Marnix NORDER, Deputy Mayor of The Hague for urban development, public housing and integration

Vladimir KISSIOV, Municipal Councillor of Sofia, Vice-Chair of Committee of the Regions CIVEX Commission (Commission for Citizenship, Governance, Institutional and External Affairs)

16:45-17:45 General discussion

17:45: CONCLUDING SPEECHES

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO, President of the Committee of the Regions

Viviane REDING, Vice-President of the European Commission

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva (+32-2) 299 13 82

Natasha Bertaud (+32-2) 296 74 56

Neuvoja kansalaisille: Europe Direct puhelin 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköposti


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website