Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 10 september 2014

Commissie keurt voorstellen goed om de gezondheid van mensen en dieren te verbeteren

De Commissie heeft vandaag voorstellen goedgekeurd betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik en diervoeders met medicinale werking, teneinde de gezondheid en het welzijn van dieren te verbeteren, antimicrobiële resistentie (AMR) in de EU aan te pakken en innovatie te bevorderen.

  • Het voorstel betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik wil met name meer geneesmiddelen beschikbaar maken in de EU om ziekten bij dieren te behandelen en te voorkomen.

  • Het voorstel tot modernisering van de wetgeving inzake diervoeders met medicinale werking breidt het toepassingsgebied van die wetgeving uit tot voeders voor gezelschapsdieren. Beoogd wordt een passend niveau van kwaliteit en veiligheid van producten in de EU te garanderen, en tegelijkertijd de weg te effenen voor een betere behandeling van zieke dieren.

De voorgestelde regeling zal ten goede komen aan dieren (met inbegrip van aquatische soorten), hun houders, eigenaren van gezelschapsdieren, dierenartsen en bedrijven (inclusief de farmaceutische en de diervoederindustrie) in de EU.

Tonio Borg, Europees commissaris voor Gezondheid, zei hierover: "Diergezondheid en dierenwelzijn vormen de kern van deze voorstellen. Zij betekenen echter ook een grote stap vooruit voor de volksgezondheid, nu zij maatregelen bevatten die bijdragen tot de bestrijding van de toenemende dreiging van antimicrobiële resistentie, zodat antibiotica zowel voor mensen als dieren doeltreffend kunnen blijven.”

Voorstel betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

Met haar voorstel beoogt de Commissie de wetgeving inzake geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik toe te snijden op de behoeften van de diergeneeskunde, en tegelijkertijd een hoog niveau van volksgezondheid en diergezondheid en een gezond milieu veilig te blijven stellen.

De voorgestelde verordening bouwt voort op de bestaande EU-regels voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik, die waarborgen dat alleen geneesmiddelen waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen is verleend, op de markt kunnen worden gebracht. De regels worden echter vereenvoudigd om de ontwikkeling van geschikte geneesmiddelen voor dieren in de EU mogelijk te maken. Deze vermindering van de bureaucratie betreft zowel de procedure inzake vergunningen voor het in de handel brengen als de controle op bijwerkingen (geneesmiddelenbewaking).

De voorgestelde regels komen met name op tijd voor minder gangbare diersoorten zoals bijen, geiten, kalkoenen, paarden, enz., waarvoor thans geen geneesmiddelen beschikbaar zijn.

Om AMR te bestrijden en te helpen antibiotica voor mensen en dieren doeltreffend te houden, voorziet het voorstel in de mogelijkheid om de vergunning voor en het gebruik bij dieren van bepaalde antimicrobiële stoffen die voor de behandeling van infecties bij mensen zijn gereserveerd, te beperken.

Voorstel inzake diervoeders met medicinale werking

De voorgestelde verordening strekt tot intrekking en vervanging van de achterhaalde Richtlijn 90/167/EEG inzake de bereiding, het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders met medicinale werking. Naast voorschriften door dierenartsen zijn diervoeders met medicinale werking een belangrijke wijze waarop geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik aan dieren worden toegediend. Het voorstel wil de productienormen en het in de handel brengen van diervoeders met medicinale werking in de EU op een passend veiligheidsniveau harmoniseren, en recht doen aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang op dit gebied.

De voorgestelde regels zullen garanderen dat diervoeders met medicinale werking alleen met specifiek toegelaten diergeneesmiddelen en door erkende producenten kunnen worden geproduceerd. Antimicrobiële resistentie zal worden aangepakt door maatregelen als het verbod om diervoeders met medicinale werking preventief of als groeibevorderaar te gebruiken. Bovendien worden voor residuen van diergeneesmiddelen in gewone diervoeders voor de gehele EU geldende grenswaarden vastgesteld op een niveau dat de ontwikkeling van antimicrobiële resistentie voorkomt.

Het toepassingsgebied van het voorstel omvat uitdrukkelijk voor gezelschapsdieren bestemde voeders met medicinale werking, zodat gezelschapsdieren, met name die welke lijden aan chronische ziekten, gemakkelijker kunnen worden behandeld met innovatieve, voor gezelschapsdieren bestemde voeders met medicinale werking.

Volgende stappen

De andere EU-instellingen, waaronder het Europees Parlement en de Raad, zullen overeenkomstig de medebeslissingsprocedure de voorstellen van de Commissie in overweging nemen en te zijner tijd een standpunt innemen.

Zie V&A inzake de voorstellen betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik en diervoeders met medicinale werking

Nadere informatie:

http://ec.europa.eu/health/veterinary-use/rev_frame_index_en.htm

http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/index_en.htm

Website van commissaris Borg:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/borg/index_en.htm

Volg ons op Twitter: @EU_Health

Contact:

Frédéric Vincent (+32 229-87166)

Aikaterini Apostola (+32 229-87624)

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 6 7 8 9 10 11 of e­mail


Side Bar