Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 10 september 2014

Junckerkommissionen: ett starkt lag med stor erfarenhet som står för förändring

I dag presenterar EU-kommissionens utnämnde ordförande Jean-Claude Juncker sitt lag och nästa kommissions utformning. Efter att EU har gått igenom en av sina hårdaste prövningar någonsin är nu en av de största utmaningarna att övertyga människor om att saker och ting kommer att förändras. För att åstadkomma förändring måste kommissionen vara öppen för reformer. Den nya kommissionen kommer att effektiviseras för att kunna fokusera på EU:s största politiska utmaningar: att få människor tillbaka i anständiga arbeten, driva på mer investeringar, se till att bankerna åter lånar ut pengar till realekonomin, skapa en sammankopplad digital marknad, en trovärdig utrikespolitik och garantera att EU står på egna ben när det gäller att trygga energiförsörjningen. Kommissionens nya utformning återspeglar de politiska riktlinjer som låg till grund för valet av Jean-Claude Juncker i Europaparlamentet.

Den utnämnde kommissionsordföranden har personligen hållit intervjuer med alla utsedda kommissionärer och är övertygad om att hans starka lag med stor erfarenhet kan uppnå resultat genom att arbeta tillsammans på ett effektivare sätt.

– I dessa kärva tider förväntar sig EU-medborgarna att vi ska uppnå resultat. Efter många års ekonomiska svårigheter och reformer som ofta varit smärtsamma förväntar sig människor i EU en resultatinriktad ekonomi, långsiktigt hållbara arbetstillfällen, ökad social trygghet, tryggare gränser, trygg energiförsörjning och möjligheter på det digitala området, säger Jean-Claude Juncker. I dag presenterar jag det lag som ska få EU tillbaka till sysselsättning och tillväxt. I den nya kommissionen rättar sig formen efter uppgiften. Vi måste vara öppna för förändring och visa att kommissionen kan förändra. Det jag presenterar i dag är en politisk, dynamisk och effektiv kommission inriktad på en ny start för EU. Jag har gett ansvarsområden till människor – inte till länder. Jag ställer upp med 27 spelare på planen, där var och en har en särskild uppgift – det är mitt vinnande lag.

Ett nytt arbetssätt

Det nya kommissionskollegiet kommer att bestå av sju vice ordförande – sex1 plus EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (Federica Mogherini) – som var och en leder en projektgrupp. De kommer att leda och samordna arbetet för ett antal kommissionärer i konstellationer som kan ändras efter behoven och allt eftersom nya projekt utformas i framtiden (se bilaga 2). Dessa projektgrupper avspeglar de politiska riktlinjerna, t.ex. ”sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft”, ”den digitala inre marknaden” och ”energiunionen”. Detta skapar ett dynamiskt samspel mellan alla kommissionärer, som bryter ner silomentaliteter och får statiska strukturer att förändras. De vice ordförandena kommer att fungera som verkliga biträdande kommissionsordförande.

– I den nya kommissionen finns inga första eller andra klassens kommissionärer – här finns lagledare och lagspelare. De kommer att samarbeta i kollegial anda och vara ömsesidigt beroende av varandra. Jag vill bryta ner silomentaliteten och införa ett nytt samarbetsinriktat arbetssätt på områden där EU verkligen kan uträtta något, säger Jean-Claude Juncker.

Han ser fram emot Europaparlamentets utfrågningar av de utsedda kommissionärerna, som är också är en demokratisk process där kommissionens mål och politiska program förklaras och granskas.

Viktiga nyheter

  • En förste vice ordförande (Frans Timmermans) blir Jean-Claude Junckers högra hand. Det här är första gången som det finns en kommissionär med särskilt ansvar för bättre lagstiftning, som ska se till att varje förslag från kommissionen verkligen är nödvändigt och att målen inte bättre kan uppnås av medlemsländerna själva. Kommissionens förste vice ordförande kommer också att agera som väktare för att upprätthålla EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och rättstatsprincipen i all verksamhet som kommissionen bedriver.

  • Det nya ansvarsområdet för den inre marknaden och näringsliv, entreprenörskap och små och medelstora företag (Elžbieta Bieńkowska) kommer att utgöra drivkraften för den reala ekonomin. Det här är också första gången det finns en särskild kommissionär för små och medelstora företag – ryggraden i vår ekonomi.

  • Det nya ansvarsområdet för ekonomiska och finansiella frågor, skatter och tullar (Pierre Moscovici) kommer att garantera att skattepolitiken och politiken som rör tullunionen blir en integrerad och genuin del av den ekonomiska och monetära unionen och bidrar till väl fungerande ramar för den allmänna ekonomiska styrningen av EU.

  • En stark konsumentpolitiskt ansvarsområde har skapats. Konsumentpolitiken är inte längre uppsplittrad på olika ansvarsområden, utan har en framträdande plats i ansvarsområdet för kommissionären för rättvisa, konsumenter och jämställdhet (Věra Jourová).

  • Som Jean-Claude Juncker tillkännagav i sitt tal i Europaparlamentet den 15 juli har han också infört en kommissionär med särskilt ansvar för migration (tilldelat Dimitris Avramopoulos) för att prioritera en ny migrationspolitik som beslutsamt tar sig an irreguljär migration och samtidigt gör Europa till en attraktiv destination för högbegåvade människor.

  • Några ansvarsområden har omskapats och effektiviserats. Ett talande exempel är att ansvarsområdena för miljö-, havs- och fiskerifrågor har kombineras (tilldelade Karmenu Vella) för att återspegla både ”blå” och ”grön” tillväxt. Politiken för att skydda miljön och haven kan och bör spela en viktig roll när det gäller att skapa arbetstillfällen, bevara resurser, stimulera tillväxt och uppmuntra investeringar. Miljöskyddet måste gå hand i hand med upprätthållandet av vår konkurrenskraft, eftersom båda gäller en hållbar framtid. Samma resonemang har legat till grund för beslutet att införa en kommissionär med ansvar för både klimatåtgärder och energipolitik (Miguel Arias Cañete). Att öka andelen förnybar energi är inte bara en fråga om en ansvarsfull klimatpolitik. Det är också en förutsättning för en industripolitik om EU fortfarande vill ha tillgång till energi till ett överkomligt pris på medellång sikt. Båda de nya ansvarsområdena kommer att bidra till projektgruppen ”energiunionen”, som leds och samordnas av Alenka Bratušek.

  • Ansvarsområdet för den europeiska grannskapspolitiken och utvidgningsförhandlingarna (Johannes Hahn), utöver en förstärkt grannskapspolitik, sätter fokus på fortsatta utvidgningsförhandlingar samtidigt som det görs tydligt att inga utvidgningar av EU kommer att bli aktuella under de kommande fem åren, som Jean-Claude Juncker angett i sina politiska riktlinjer.

  • Det nya ansvarsområdet finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen (tilldelat Jonathan Hill) kommer att fokusera på befintlig sakkunskap och ansvar på en och samma ställe – ett nytt generaldirektorat - och att säkerställa att kommissionen även fortsättningsvis är aktiv och vaksam i samband med införandet av de nya tillsyns- och resolutionreglerna för bankerna.

En fullständig fördelning och översikt över projektgrupperna och ansvarsfördelningen finns i bilaga 4.

Rätt jobb för rätt människor

När Jean-Claude Juncker fördelade ansvarsområdena var han ytterst noga med att finna den rätta balansen mellan kvinnor och män, politisk tillhörighet och kompetens.

Politisk erfarenhet

I Junckerkommissionens starka och erfarna lag ingår 5 tidigare premiärministrar, 4 vice premiärministrar, 19 före detta ministrar, 7 tidigare kommissionärer och 8 tidigare ledamöter av Europaparlamentet. Av dessa har elva personer en solid bakgrund på det ekonomiska och finansiella området och åtta har omfattande erfarenhet av utrikesförbindelser. Junckerkommissionen har den kompetens som krävs för att ta itu med de ekonomiska och geopolitiska utmaningar som EU står inför (se bilaga 4).

Demokratisk legitimitet

En tredjedel av ledamöterna i den nya kommissionen (9 av 28), inklusive ordföranden, drev kampanj i detta års val till Europaparlamentet och vände sig till medborgarna och sökte deras stöd.

Kvinnor

Efter intensiva förhandlingar och Jean-Claude Junckers insisterande på kvinnliga kandidater ingår nu 9 kvinnor och 19 män kommissionärer i Junckerkommissionen, och 3 av de 7 vice ordförandena är kvinnor.

Nästa steg

Näste steg är att Europaparlamentet beslutar om det ska ge sitt samtycke till hela kommissionskollegiet, inklusive ordföranden och EU:s utrikesrepresentant, tillika vice ordförande i kommissionen. Detta föregås av utfrågningar av de utsedda kommissionärerna i berörda parlamentsutskott i enlighet med regel 118 i parlamentets arbetsordning. Om Europaparlamentet ger sitt samtycke utnämner Europeiska rådet formellt EU-kommissionen i enlighet med artikel 17.7 i EU-fördraget.

Mer information

Detaljerade frågor och svar finns i MEMO/14/523

Efter en EU-omfattande valkampanj föreslogs Jean-Claude Juncker som kandidat till ordförandeposten i EU-kommissionen av Europeiska rådet den 27 juni 2014. På grundval av de politiska riktlinjer han redovisade för Europaparlamentet valdes Jean-Claude Juncker till EU-kommissionens nästa ordförande av en klar majoritet på 422 röster vid Europaparlamentets plenarsession den 15 juli 2014.

Jean-Claude Junckers webbsida:

http://ec.europa.eu/about/juncker-commission

Politiska riktlinjer för nästa Europeiska kommission: En ny start för EU: Mitt program för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring:

http://ec.europa.eu/news/eu_explained/140715_sv.htm

Jean-Claude Juncker på Twitter: @JunckerEU #TeamJunckerEU

Jean-Claude Junckers talespersoner på Twitter: @MargSchinas, @Mina_Andreeva, @NatashaBertaud

BILAGA

1. Den nya utformningen

2. Junckerkommissionen

3. Ålder och kön: statistik

4. Ett starkt lag med stor erfarenhet

5. Ansvarsfördelning och tjänstegrenar

Europeiska kommissionen 2014–2019

Ansvarsfördelning och tjänstegrenar2

Ansvarsområde

Namn

Tjänstegrenar

Kommissionens ordförande

Jean-Claude Juncker

Generalsekretariatet (SG)

Rättstjänsten (SJ)

GD Kommunikation (COMM), med talespersonstjänsten

Rådgivarbyrån för Europapolitik (BEPA)

Ändringar för GD COMM:

- Den del av enhet COMM A2 (medienätverk och medieavtal) som sysslar med multimedieåtgärder finansierade via budgetpost 16.03.01.01 (Euronews, Euranet, Europeiska audiovisuella observatoriet) flyttar från GD COMM till
GD Kommunikationsnätverk, innehåll och teknik (Connect).

- Den del av enheten COMM C2 (medborgarprogram) som omfattar handläggningen av programmet ett Europa för medborgarna och ansvaret för den förberedande åtgärden ”Ny skildring av Europa” 2015, flyttar från GD COMM till GD Utbildning och kultur (EAC).

Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik/ vice ordförande

Federica Mogherini

Europeiska utrikestjänsten

Tjänsten för utrikespolitiska instrument

Förste vice ordförande med ansvar för bättre lagstiftning, kontakter mellan institutionerna, rättstatsprincipen och stadgan om de grundläggande rättigheterna

Frans Timmermans

I egenskap av förste vice ordförande med ansvar för bättre lagstiftning, kontakter mellan institutionerna, rättstatsprincipen och stadgan om de grundläggande rättigheterna kommer Frans Timmermans att arbeta i nära samarbete med övriga vice ordförande, och alla kommissionärer kommer att samverka nära med honom när det gäller genomförandet av agendan för bättre lagstiftning. Frans Timmermans kommer dessutom att leda arbetet när det gäller initiativ som kräver ett kommissionsbeslut inom ansvarsområdena för kommissionären för rättvisa, konsumenter och jämställdhet och kommissionären för migration och inrikes frågor.

Internrevisionstjänsten (IAS).

Vice ordförande med ansvar för budget och personal

Kristalina Georgieva

I egenskap av vice ordförande med ansvar för budget och personal kommer Kristalina Georgieva att arbeta i nära samarbete med övriga vice ordförande och, inom sitt ansvarsområde, leda alla kommissionärers arbete.

GD Budget (BUDG)

GD Personal och säkerhet (HR)

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)

GD Översättning (DGT)

GD Tolkning (SCIC)

Byrån för löneadministration och individuella ersättningar (PMO)

Infrastruktur- och logistikbyrån i Bryssel (OIB)

Infrastruktur- och logistikbyrån i Luxemburg (OIL)

Ansvarig för kontakter med

Europeiska rekryteringsbyrån (EPSO) och Europeiska förvaltningsskolan (EUSA)

Europaskolorna

Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT)

Ändringar för Olaf:

- Enheten OLAF D5 (Herkules, Perikles och skydd av euron) flyttar från OLAF till GD Ekonomi och finans (ECFIN).

Vice ordförande med ansvar för Den digitala inre marknaden

Andrus Ansip

I egenskap av vice ordförande med ansvar för den digitala inre marknaden kommer Andrus Ansip att arbeta i nära samarbete med övriga vice ordförande. Inom sitt ansvarsområde kommer han att leda arbetet för flera kommissionärer, särskilt kommissionärerna för den digitala ekonomin och det digitala samhället; den inre marknaden, näringsliv, entreprenörskap och små och medelstora företag; sysselsättning, socialpolitik, kompetens och arbetskraftens rörlighet; rättvisa, konsumenter och jämställdhet; ekonomiska och finansiella frågor, beskattning och tullar; regionalpolitik samt jordbruk och landsbygdsutveckling.

Vice ordförande med ansvar för energiunionen

Alenka Bratušek

I egenskap av vice ordförande med ansvar för energiunionen kommer Alenka Bratušek att arbeta i nära samarbete med övriga vice ordförande. Inom sitt ansvarsområde kommer hon att leda och samordna arbetet för flera kommissionärer, särskilt kommissionärerna för klimatåtgärder och energi; transport och rymden; den inre marknaden, näringsliv, entreprenörskap och små och medelstora företag; miljö, havs- och fiskerifrågor; regionalpolitik; jordbruk och landsbygdsutveckling samt forskning, vetenskap och innovation.

Vice ordförande med ansvar för euron och dialogen mellan arbetsmarknadens parter

Valdis Dombrovskis

I egenskap av vice ordförande med ansvar för euron och dialogen mellan arbetsmarknadens parter kommer Valdis Dombrovskis att arbeta i nära samarbete med övriga vice ordförande. Inom sitt ansvarsområde kommer han att leda och samordna arbetet för flera kommissionärer, särskilt kommissionärerna för ekonomiska och finansiella frågor, beskattning och tullar; sysselsättning och socialpolitik, kompetens och arbetskraftens rörlighet; finansiell stabilitet, finansiella tjänster och unionen för kapitalmarknader; den inre marknaden, näringsliv, entreprenörskap och små och medelstora företag; regionalpolitik samt rättvisa, konsumenter och jämställdhet.

Vice ordförande med ansvar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft

Jyrki Katainen

I egenskap av vice ordförande med ansvar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft kommer Jyrki Katainen att arbeta i nära samarbete med övriga vice ordförande. Inom sitt ansvarsområde kommer han att leda och samordna arbetet för flera kommissionärer, särskilt kommissionärerna för ekonomiska och finansiella frågor, beskattning och tullar; sysselsättning, socialpolitik, kompetens och arbetskraftens rörlighet; regionalpolitik; den inre marknaden, näringsliv, entreprenörskap och små och medelstora företag; finansiell stabilitet, finansiella tjänster och unionen för kapitalmarknaderna; den digitala ekonomin och det digitala samhället; klimatåtgärder och energi samt transport och rymden.

Jordbruk och landsbygdsutveckling

Phil Hogan

GD Jordbruk och landsbygdsutveckling (AGRI)

Relevanta delar av genomförandeorganet för forskning (REA)

Klimatåtgärder och energi

Miguel Arias Cañete

GD Klimatpolitik (CLIMA)

GD Energi (ENER)

Euratoms försörjningsbyrå (ESA)

Relevanta delar av genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme)

Relevanta delar av genomförandeorganet för innovation och nätverk (Inea)

Ansvarig för kontakter med

Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer)

Konkurrens

Margrethe Vestager

GD Konkurrens (COMP)

Den digitala ekonomin och det digitala samhället

Günther Oettinger

GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik (CONNECT)

GD Informationsteknik (DIGIT)

Relevanta delar av genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (EACEA)

Relevanta delar av genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme)

Relevanta delar av genomförandeorganet för innovation och nätverk (Inea)

Relevanta delar av genomförandeorganet för forskning (REA)

Ansvarig för kontakter med

Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (Enisa)

Byrån för organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec)

Ändringar för GD CONNECT:

- Enhet MARKT D1 (upphovsrätt), den del av enhet MARKT D3 (bekämpning av varumärkesförfalskning och pirattillverkning) som sysslar med tillsyn av bestämmelser om upphovsrätt, och den del av enhet MARKT E3 (nät- och posttjänster) som sysslar med nättjänster flyttar från GD Inre marknaden och tjänster (MARKT) till GD CONNECT.

- Enhet EAC E3 (programmet Kreativa Europa - Media) flyttar från GD Utbildning och kultur (EAC) till GD CONNECT.

- Den del av enhet COMM A2 (medienätverk och medieavtal) som sysslar med multimedieåtgärder som finansieras via budgetpost 16.03.01.01 (Euronews, Euranet och Europeiska audiovisuella observationsorganet) flyttar från GD Kommunikation (COMM) till GD CONNECT.

Ekonomiska och finansiella frågor, beskattning och tullunionen

Pierre Moscovici

GD  Ekonomi och finans (ECFIN)

GD Beskattning och tullunion (TAXUD)

Ändringar för GD ECFIN:

- Enhet OLAF D5 (Herkules, Perikles och skydd av euron) flyttar från Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) till GD ECFIN.

- Enhet ECFIN B3 (arbetsmarknadsreformer) flyttar från GD ECFIN till GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering (EMPL).

- Enhet ECFIN E1 (finansmarknader och infrastruktur) och enhet ECFIN E2 (nationella finansiella system) flyttar från GD ECFIN till det nya generaldirektoratet för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen.

- Den del av enhet ECFIN E3 (finansinstitut och stabilitetsmekanismer) som sysslar med finansiell integration och reglering flyttar från GD ECFIN till det nya GD Finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen, med undantag av den del som omfattar brandväggen för den europiska stabilitetsmekanismen. Denna del stannar tillsammans med resten av enhet ECFIN E3 (inklusive den del som arbetat med frågor om euromynten) kvar hos GD ECFIN.

Utbildning, kultur, ungdom och medborgarskap

Tibor Navracsics

GD Utbildning och kultur (EAC)

Gemensamma forskningscentrumet (JRC)

Relevanta delar av genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (EACEA)

Relevanta delar av genomförandeorganet för forskning (REA)

Ansvarig för kontakter med

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

Europeiska unionens publikationsbyrå (OP)

Ändringar för GD EAC:

- Den del av enhet COMM C2 (medborgarprogrammet) som omfattar handläggningen av programmet Ett Europa för medborgarna och ansvaret för den förberedande åtgärden ”Ny skildring av Europa” 2015 flyttar från GD Kommunikation (COMM) till GD EAC.

- Den del av enhet EAC A3 (strategier för kompetens och kvalifikationer, flerspråkighetspolitik) som sysslar med kompetens och kvalifikationer, och den del av enhet EAC B2 (yrkesinriktad utbildning och vuxenutbildning; Erasmus +) som sysslar med yrkesinriktad utbildning och vuxenutbildning flyttar från GD EAC till GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering (EMPL).

- Enhet EAC E3 (programmet Kreativa Europa - Media) flyttar från GD EAC till GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik (CONNECT).

Sysselsättning, socialpolitik, kompetens och arbetskraftens rörlighet

Marianne Thyssen

GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering (EMPL)

Eurostat (ESTAT)

Ansvarig för kontakter med

Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-OSHA)

Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)

Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)

Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)

Ändringar för GD EMPL:

- Enhet ECFIN B3 (arbetsmarknadsreformer) flyttar från GD Ekonomi och finans (ECFIN) till GD EMPL.

- Den del av enhet EAC A3 (strategier för kompetens och kvalifikationer; flerspråkighetspolitik) som sysslar med kompetens och kvalifikationer, och den del av enhet EAC B2 (yrkesinriktad utbildning och vuxenutbildning; Erasmus +) som sysslar med yrkesinriktad utbildning och vuxenutbildning flyttar från GD Utbildning och kultur (EAC) till GD EMPL.

- Enhet JUST D3 (rättigheter för personer med funktionsnedsättning) och den del av enhet JUST D1 (lagstiftning om likabehandling) som sysslar med direktivet om en allmän ram för likabehandling i arbetslivet flyttar från GD Rättsliga frågor (JUST) till GD EMPL.

Miljö-, havs- och fiskerifrågor

Karmenu Vella

GD Miljö (ENV)

GD Havsfrågor och fiske (MARE)

Relevanta delar av genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme)

Ansvarig för kontakter med

Europeiska miljöbyrån (EEA)

Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA)

Ändringar för GD ENV:

- De delar av enhet ENV A2 (avfallshantering och återvinning) som sysslar med matavfall, och den del av enhet ENV A3 (kemikalier) som sysslar med biocider flyttar från GD ENV till GD Hälso- och konsumentfrågor (SANCO).

Europeisk grannskapspolitik och utvidgningsförhandlingar

Johannes Hahn

GD Utvidgning (ELARG)

Ändringar för GD ELARG (som kommer att benämnas ”Europeisk grannskapspolitik och utvidgningsförhandlingar”):

- Enhet ELARG D1 (arbetsgruppen för den turkcypriotiska befolkningsgruppen) flyttar från GD ELARG till GD Regionalpolitik (REGIO).

- Direktorat DEVCO F (grannskapspolitik) flyttar från GD Utveckling och samarbete – EuropAid (DEVCO) till GD ELARG.

Finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen

Jonathan Hill

Ett nytt generaldirektorat för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen

Ansvarig för kontakter med

Europeiska bankmyndigheten (EBA)

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten(Eiopa)

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)

Europeiska systemrisknämnden (ESRB)

Den gemensamma rekonstruktionsnämnden (SRB)

Det nya generaldirektoratet för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen kommer att omfatta följande:

- Direktorat MARKT F (kapital och företag) flyttar från GD Inre marknaden och tjänster till det nya GD Finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen, med undantag av enhet MARKT F2 (företagsstyrning, socialt ansvar), som flyttar från GD Inre marknaden och tjänster (MARKT) till GD Rättsliga frågor (JUST).

- Direktorat MARKT A (resurser och kommunikation), direktorat MARKT G (finansmarknader), direktorat MARKT H (finansinstitut), GD MARKT:s särskilda arbetsgrupp för upprättandet av den gemensamma rekonstruktionsnämnden och enhet MARKT 02 (politik för finansiella tjänster, kontakter med rådet), flyttar från GD Inre marknaden och tjänster (MARKT) till det nya GD Finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen.

- Enhet ECFIN E1 (finansmarknader och infrastruktur) och enhet ECFIN E2 (nationella finansiella system), flyttar från GD Ekonomi och finans (ECFIN) till det nya GD Finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen.

- Den del av enhet ECFIN E3 (finansinstitut och stabilitetsmekanismer) som sysslar med finansiell integration och regleringspolitik, flyttar från GD Ekonomi och finans (ECFIN) till det nya GD Finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen, med undantag av den del som omfattar brandväggen för den europeiska stabilitetsmekanismen, som tillsammans med resten av enhet ECFIN E3 (inklusive den del som rör frågor om euromynten), stannar kvar hos GD Ekonomi och finans.

Hälsa och livsmedelssäkerhet

Vytenis Andriukaitis

GD Hälso- och konsumentfrågor (SANCO)

Relevanta delar av genomförandeorganet för konsument-, hälso- och livsmedelsfrågor (Chafea)

Ansvarig för kontakter med

Gemenskapens växtsortsmyndighet (CPVO)

Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)

Ändringar för GD SANCO:

– Enheterna SANCO B2 (Hälsoteknik och kosmetiska produkter), SANCO D5 (Läkemedel – godkännanden, EMA) och SANCO D6 (Läkemedels kvalitet, säkerhet och effekt) flyttar från GD SANCO till GD Näringsliv (ENTR).

– Direktorat SANCO B (Konsumentpolitik) flyttar från GD SANCO till GD Rättsliga frågor (JUST), utom enhet SANCO B2 (Hälsoteknik och kosmetiska produkter), som flyttar från GD SANCO till GD Näringsliv (ENTR).

– De delar av enhet ENV A2 (Avfallshantering och återvinning) som sysslar med livsmedelsslöseri och av enhet ENV A3 (Kemikalier) som sysslar med biocider flyttar från GD Miljö (ENV) till GD SANCO.

Humanitärt bistånd och krishantering

Christos Stylianides

GD Humanitärt bistånd och civilskydd (Echo)

Relevanta delar av genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea)

Inre marknaden, näringsliv, entreprenörskap samt små och medelstora företag

Elżbieta Bieńkowska

GD Näringsliv (ENTR)

GD Inre marknaden och tjänster (MARKT)

Relevanta delar av genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme)

Ansvarig för kontakter med

Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)

Kontoret för harmonisering i den inre marknaden (varumärken och mönster) (KHIM)

Ändringar för GD MARKT och GD ENTR:

– De två generaldirektoraten slås ihop.

– Enhet MARKT D1 (Upphovsrätt), den del av enhet MARKT D3 (Bekämpning av varumärkesförfalskning och pirattillverkning) som sysslar med efterlevnaden av upphovsrätten, och den del av enhet MARKT E3 (Onlinetjänster och posttjänster) som sysslar med onlinetjänster, flyttar från GD MARKT till GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik (CNECT).

– Direktorat MARKT F (Kapital och företag) flyttar från GD MARKT till det nya generaldirektoratet för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen, utom enhet MARKT F2 (Företagsstyrning, socialt ansvar), som flyttar från GD MARKT till GD Rättsliga frågor (JUST).

– Direktorat MARKT A (Resursfrågor och kommunikation), direktorat MARKT G (Finansmarknader), direktorat MARKT H (Finansinstitut), MARKT:s arbetsgrupp för inrättandet av en gemensam rekonstruktionsnämnd och enhet MARKT 02 (Politik för finansiella tjänster, kontakter med rådet) flyttar från GD MARKT till det nya generaldirektoratet för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen.

– Enheterna ENTR G1 (Rymdpolitik och rymdforskning), ENTR G2 (Copernicus – tjänster), ENTR G3 (Copernicus – infrastruktur) och direktorat ENTR H (EU:s program för satellitnavigering) flyttar från GD ENTR till GD Transport och rörlighet (MOVE).

– Enhet ENTR G4 (Säkerhetspolitik och säkerhetsforskning) flyttar från GD ENTR till GD Inrikes frågor (HOME).

– Enheterna SANCO B2 (Hälsoteknik och kosmetiska produkter), SANCO D5 (Läkemedel – godkännanden, EMA) och SANCO D6 (Läkemedels kvalitet, säkerhet och effekt) flyttar från GD Hälso- och konsumentfrågor (SANCO) till GD ENTR.

Internationellt samarbete och utveckling

Neven Mimica

GD Utveckling och samarbete – EuropeAid (DEVCO)

Ändringar för DG DEVCO:

– Direktorat DEVCO F (Grannskapspolitik) flyttar från GD DEVCO till GD Utvidgning (ELARG).

Rättvisa, konsumentfrågor och jämställdhet

Věra Jourová

GD Rättsliga frågor (JUST)

Relevanta delar av genomförandeorganet för konsument-, hälso- och livsmedelsfrågor (Chafea)

Ansvarig för kontakter med

EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA)

Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)

Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (EUROJUST)

Ändringar för DG JUST:

– Enhet MARKT F2 (Företagsstyrning, social ansvar) flyttar från GD Inre marknaden och tjänster (MARKT) till GD JUST.

– Direktorat SANCO B (Konsumentpolitik) flyttar från GD Hälso- och konsumentfrågor (SANCO) till GD JUST, utom enhet SANCO B2 (Hälsoteknik och kosmetiska produkter), som flyttar från GD Hälso- och konsumentfrågor (SANCO) till GD Näringsliv (ENTR).

– Enhet JUST B3 (Narkotikabekämpning) flyttar från GD JUST till GD Inrikes frågor (HOME).

– Enhet JUST D3 (Rättigheter för personer med funktionsnedsättning) och den del av enhet JUST D1 (Lagstiftning om likabehandling) som sysslar med direktivet om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet, flyttar från GD JUST till GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering (EMPL).

Migration och inrikes frågor

Dimitris Avramopoulos

GD Inrikes frågor (HOME)

Relevanta delar av genomförandeorganet för forskning (REA)

Ansvarig för kontakterna med

Europeiska byrån för förvaltning av stora it-system (eu-LISA)

Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna (Frontex)

Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)

Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN)

Europeiska polisbyrån (Europol)

Europeiska polisakademin (Cepol)

Ändringar för GD HOME:

– Enhet ENTR G4 (Säkerhetspolitik och säkerhetsforskning) flyttar från GD Näringsliv (ENTR) till GD HOME.

– Enhet JUST B3 (Narkotikabekämpning) flyttar från GD Rättsliga frågor (JUST) till GD HOME.

Regionalpolitik

Corina Crețu

GD Regionalpolitik (REGIO)

Ändringar för GD REGIO:

– Enhet ELARG D1 (Arbetsgruppen för den turkcypriotiska befolkningsgruppen) flyttar från GD Utvidgning (ELARG) till GD REGIO.

Forskning, vetenskap och innovation

Carlos Moedas

GD forskning och innovation (RTD)

Relevanta delar av genomförandeorganet för Europeiska forskningsområdet (Ercea)

Relevanta delar av genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme)

Relevanta delar av genomförandeorganet för innovation och transportnät (Inea)

Relevanta delar av genomförandeorganet för forskning (REA)

Handel

Cecilia Malmström

GD Handel (TRADE)

Transport och rymden

Maroš Šefčovič

GD Transport och rörlighet (MOVE)

Relevanta delar av genomförandeorganet för innovation och transportnät (Inea)

Relevanta delar av genomförandeorganet för forskning (REA)

Ansvarig för kontakter med

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa)

Europeiska byrån för GNSS (GSA)

Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)

Europeiska järnvägsbyrån (ERA)

Ändringar för GD MOVE:

– Enheterna ENTR G1 (Rymdpolitik och rymdforskning), ENTR G2 (Copernicus – tjänster) och ENTR G3 (Copernicus – infrastruktur)samt direktorat ENTR H (EU:s program för satellitnavigering) flyttar från GD Näringsliv (ENTR) till GD MOVE.

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva +32 2 299 13 82

Natasha Bertaud +32 2 296 74 56

För allmänheten: Europa Direkt, tfn 00 800 6 7 8 9 10 11 eller e-post

1 :

Frans Timmermans, Kristalina Georgieva, Andrus Ansip, Alenka Bratušek, Valdis Dombrovskis och Jyrki Katainen.

2 :

De strukturella förändringar i de tjänstergrenar som anges här kommer att införas inom tre månader efter det att den nya kommissionen har tillträtt. Namnen på vissa tjänstegrenar kommer vid behov att anpassas för att återspegla de nya ansvarsområdena (i förteckningen nedan används de nuvarande beteckningarna). Omorganisationen kommer att ge möjlighet att säkerställa synergier och bör också bidra till kommissionens mål när det gäller personalinskränkningar. De vice ordförandenas roller förklaras närmare i deras uppdragsbeskrivningar.


Side Bar