Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 10. septembra 2014

Junckerova komisia: silný a skúsený tím podporujúci zmenu

Zvolený predseda Komisie Jean-Claude Juncker dnes predstavil svoj tím a zloženie novej Európskej komisie. Po tom, ako Európska únia prešla jedným z najťažších období vo svojich dejinách, je jednou z najväčších výziev presvedčiť občanov, že sa veci zmenia. Aby k zmenám naozaj došlo, Komisia musí byť otvorená reforme. Práca novej Európskej komisie bude optimalizovaná tak, aby sa sústredila na riešenie veľkých politických výziev ktorým EÚ v súčasnosti čelí. Je potrebné zabezpečiť vytvorenie nových a kvalitných pracovných miest a zvýšiť investície. Ďalej je potrebné zaistiť, aby banky začali opäť požičiavať reálnej ekonomike, aby sa vytvoril prepojený digitálny trh a zvýšila dôveryhodnosť zahraničnej politiky EÚ a aby Únia stála na vlastných nohách, pokiaľ ide o otázku energetickej bezpečnosti. Zloženie novej Komisie bude odrážať tieto politické usmernenia, na základe ktorých bol Jean-Claude Juncker zvolený Európskym parlamentom.

Zvolený predseda Juncker uskutočnil rozhovory so všetkými dezignovanými komisármi a je presvedčený, že jeho silný a skúsený tím dokáže vďaka kolektívnej práci dosiahnuť výsledky efektívnejším spôsobom.

Zvolený predseda Jean-Claude Juncker uviedol: „V tomto bezprecedentne ťažkom období očakávajú od nás občania EÚ jasné výsledky. Po rokoch hospodárskych ťažkostí a často bolestivých reforiem očakávajú Európania výkonnú ekonomiku, udržateľné pracovné miesta, vyššiu mieru sociálnej ochrany, bezpečnejšie hranice, energetickú bezpečnosť a digitálny trh ponúkajúci nové možnosti. Dnes vám predstavujem tím, ktorý EÚ privedie späť na cestu k zamestnanosti a hospodárskemu rastu. V novej Európskej komisii funkcia podmieňuje formu. Musíme byť otvorení zmenám. Musíme ukázať, že sa Komisia dokáže zmeniť. Dnes vám predstavujem politickú, dynamickú a efektívnu Európsku komisiu, ktorá má rozbehnúť Európsku úniu. Portfóliá som dal ľuďom, nie štátom. Na ihrisko staviam 27 hráčov a každý z nich má konkrétnu úlohu – toto je môj víťazný tím.“

Nový spôsob práce

Nová Komisia bude mať sedem podpredsedov (šesť1 a vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federica Mogheriniová), pričom každý z nich bude viesť projektový tím. Ich úlohou bude viesť a koordinovať prácu skupín komisárov, ktorých zloženie sa môže zmeniť podľa potreby a v závislosti od nových projektov (pozri prílohu 2). Tieto projektové tímy odzrkadľujú politické usmernenia. Ako príklady projektových tímov možno uviesť „Zamestnanosť, rast, investície a konkurencieschopnosť“, „Digitálny jednotný trh“ alebo „Energetickú úniu“. Týmto spôsobom sa zabezpečí dynamická interakcia všetkých členov Komisie a odstránia silá a statické štruktúry. Podpredsedovia budú pôsobiť ako skutoční zástupcovia predsedu.

Zvolený predseda Jean-Claude Juncker uviedol: „V novej Komisii nie sú prvoradí a druhoradí komisári, ale tímoví lídri a tímoví hráči. Budú spolupracovať v duchu kolegiality a vzájomnej závislosti. Nechcem, aby sa každý staral len o svoju oblasť, ale v oblastiach, v ktorých EÚ môže skutočne pomôcť, chcem zaviesť nový spôsob založený na spolupráci .“

Jean-Claude Juncker víta vypočutia dezignovaných komisárov v Európskom parlamente, ktoré budú slúžiť ako demokratický proces na vysvetlenie a overenie cieľov a politického programu Komisie.

Dôležité novinky

  • Prvý podpredseda (Frans Timmermans) bude pravou rukou predsedu Komisie. Je to po prvýkrát, čo má Komisia komisára zodpovedného za program lepšej právnej regulácie. Týmto krokom sa má zabezpečiť, aby Komisia predkladala len návrhy, ktoré sú skutočne potrebné, a len v prípadoch, keď sa sledovaný cieľ nedá lepšie dosiahnuť na úrovni členských štátov. Prvý podpredseda bude tiež dohliadať na to, aby sa pri všetkých činnostiach Komisie dodržiavala Charta základných práv a princípy právneho štátu.

  • Nové portfólio pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP (Elžbieta Bieńkowska) bude hnacím motorom reálneho hospodárstva. Po prvýkrát sú konkrétne spomenuté malé a stredné podniky, ktoré tvoria chrbticu nášho hospodárstva.

  • Cieľom nového portfólia pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá (Pierre Moscovici) je zabezpečiť, že politiky v oblasti daní a colnej únie sa stanú nedeliteľnou súčasťou skutočnej a hlbokej hospodárskej a menovej únie a prispejú k hladkému fungovaniu celkového rámca správy hospodárskych záležitostí EÚ.

  • Vytvorilo sa silné portfólio v oblasti spotrebiteľov. Spotrebiteľská politika už nie je rozptýlená medzi rôznymi portfóliami, ale má popredné miesto v portfóliu komisárky pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť (Věra Jourová).

  • Ako zvolený predseda oznámil vo svojom prejave pred Európskym parlamentom 15. júla, zriadil aj úrad komisára osobitne pre oblasť migrácie (Dimitris Avramopoulos), aby tak zohľadnil prioritu novej politiky v oblasti migrácie. Táto politika sa bude priamo zaoberať nelegálnou migráciou a zároveň vytvárať podmienky na to, aby sa Európa stala atraktívnym miestom pre najvýraznejšie talenty.

  • Mnoho portfólií sa upravilo a zjednodušilo. Do značnej miery sa to týka oblastí životného prostredia a námorných záležitostí a rybárstva, ktorých portfóliá sa skombinovali (Karmenu Vella), aby odrážali prepojenú logiku „modrého“ a „zeleného“ rastu. Politiky na ochranu životného prostredia a námorných oblastí môžu a mali by zohrávať kľúčovú úlohu pri vytváraní pracovných miest, ochrane zdrojov, podnecovaní rastu a podpore investícií. Ochrana životného prostredia a udržanie našej konkurencieschopnosti musia byť prepojené, pretože obe znamenajú udržateľnú budúcnosť. Rovnaký prístup sa uplatnil aj pri rozhodovaní o ustanovení jedného komisára zodpovedného za oblasť klímy aj energetickú politiku (Miguel Arias Cañete). Posilnenie podielu energie z obnoviteľných zdrojov nie je iba vecou zodpovednej politiky v oblasti zmeny klímy. Zároveň je imperatívom priemyselnej politiky, ak Európa chce mať cenovo dostupnú energiu v strednodobom časovom horizonte. Obe nové portfóliá sú úzko späté s projektovým tímom Energetická únia, ktorý riadi a koordinuje Alenka Bratušek.

  • V rámci portfólia v oblasti európskej susedskej politiky a rokovaní o rozšírení (Johannes Hahn) sa okrem posilnenia susedskej politiky kladie dôraz na pokračovanie rokovaní o rozšírení, zároveň sa však uznáva, že najbližších päť rokov nedôjde k rozšíreniu Európskej únie, ako to uviedol zvolený predseda Juncker vo svojich politických usmerneniach.

  • Vďaka novému portfóliu pre finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov (Jonathan Hill) sa existujúcu expertíza a zodpovednosti sústredia na jednom mieste, novovytvorenom generálnom riaditeľstve, čím sa zabezpečí, že Komisia zostane aktívna a pozorná pri zavádzaní nových pravidiel dohľadu a riešenia krízových situácií pre banky.

V prílohe 4 nájdete celý zoznam a prehľad projektových tímov a rozdelenie portfólií.

Vhodné pracovné miesta pre vhodných ľudí

Zvolený predseda Juncker pri prideľovaní portfólií starostlivo zohľadnil správny pomer medzi pohlaviami, politickou príslušnosťou a kompetenciami.

Politická skúsenosť

Navrhnutá Junckerova komisia je silný a skúsený tím, ktorý zahŕňa 5 bývalých premiérov, 4 vicepremiérov, 19 bývalých ministrov, 7 znovuzvolených komisárov a 8 bývalých členov Európskeho parlamentu. 11 z nich majú veľmi dobré praktické znalosti z ekonomickej a finančnej oblasti a 8 komisári majú bohaté skúsenosti z oblasti vonkajších vzťahov. Junckerova komisia má potrebnú expertízu na riešenie súčasných hospodárskych a geopolitických výziev, ktorým Európa čelí (pozri prílohu 4).

Demokratická legitimita

Tretina členov novej Komisie (9 z 28) vrátane zvoleného predsedu sa zúčastnila kampane v tohtoročných európskych voľbách,v ktorej sa priblížila občanom a hľadala u nich podporu.

Ženský faktor

Po intenzívnych rokovaniach a naliehaní zvoleného predsedu Junckera v prospech ženských kandidátov tvorí Junckerovu komisiu 9 žien a 19 mužov a 3 zo 7 podpredsedov sú ženy.

Ďalšie kroky

V ďalšom kroku musí celé kolégium komisárov vrátane predsedu a vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredsedníčky Európskej komisie schváliť Európsky parlament. Tomuto predchádza vypočutie dezignovaných komisárov v príslušných parlamentných výboroch v súlade s pravidlom 118 rokovacieho poriadku Parlamentu. Keď Európsky parlament vyjadrí svoj súhlas, Európska rada formálne vymenuje Európsku komisiu v súlade s článkom 17 ods. 7 ZEÚ.

Ďalšie informácie:

Podrobné otázky a odpovede nájdete v MEMO/14/523

Po volebnej kampani, ktorá prebiehala v rámci celej EÚ, bol Jean-Claude Juncker 27. júna 2014 navrhnutý Európskou radou ako kandidát na predsedu Európskej komisie. Na základe politických usmernení, ktoré predstavil v Európskom parlamente, bol Jean-Claude Juncker na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu 15. júla 2014 zvolený veľkou väčšinou 422 hlasov za budúceho predsedu Európskej komisie.

Domovská stránka zvoleného predsedu Komisie Jeana-Clauda Junckera:

http://ec.europa.eu/about/juncker-commission

Politické usmernenia pre budúcu Komisiu: „Nový začiatok pre Európu: moja agenda pre zamestnanosť, rast, spravodlivosť a demokratickú zmenu“:

http://ec.europa.eu/news/eu_explained/140715_en.htm

Sledujte zvoleného predsedu Komisie na Twitteri: @JunckerEU #TeamJunckerEU

Sledujte hovorcov zvoleného predsedu Junckera na Twitteri: @MargSchinas, @Mina_Andreeva, @NatashaBertaud

Kontaktné osoby

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Pre verejnosť Europe Direct telefonicky 00 800 6 7 8 9 10 11 alebo e­mailom

PRÍLOHA

1. Nová štruktúra

2. Tváre Junckerovej komisie

3. Vek a rod: Štatistiky

4. Silný a skúsený tím

5. Rozdelenie portfólií a podporné služby

European Commission 2014 – 2019

Allocation of portfolios and supporting services2

Portfolios

Names

Services

President of the Commission

Jean-Claude Juncker

Secretariat General (SG)

Legal Service (SJ)

DG Communication (COMM), including the Spokesperson's Service (SPP)

Bureau of European Policy Advisors (BEPA)

Changes for DG COMM:

- The part of Unit COMM A2 (Media Networks and Contracts) dealing with multimedia actions funded by budget line 16.03.01.01 (Euronews, Euranet, European Audiovisual Observatory) moves from DG COMM to
DG Communications Networks, Content and Technology (CONNECT).

- The part of Unit COMM C2 (Citizens Programme) covering the management of the Europe for Citizens Programme, and the responsibility for the Preparatory Action "New Narrative on Europe" 2015, moves from DG COMM to DG Education and Culture (EAC).

High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy / Vice-President

Federica Mogherini

European External Action Service

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

First Vice-President, in charge of Better Regulation, Inter-Institutional Relations, the Rule of Law and the Charter of Fundamental Rights

Frans Timmermans

As first Vice-President, in charge of Better Regulation, Inter-Institutional relations, the Rule of Law and the Charter of Fundamental Rights, Mr Timmermans will work closely with the other Vice-Presidents, and all Commissioners will liaise closely with him when it concerns the implementation of the better regulation agenda. In addition, for initiatives requiring a decision by the Commission in their area of responsibility, he will guide the work of the Commissioner for Justice, Consumers and Gender Equality and the Commissioner for Migration and Home Affairs.

Internal Audit Service (IAS)

Vice-President for Budget and Human Resources

Kristalina Georgieva

As Vice-President for Budget and Human Resources, Ms Georgieva will work closely with the other Vice-Presidents and, in her area of responsibility, will guide the work of all Commissioners.

DG Budget (BUDG)

DG Human Resources and Security (HR)

European Anti-Fraud Office (OLAF)

DG Translation (DGT)

DG Interpretation (SCIC)

The office for the administration and payment of individual entitlements (PMO)

The office for infrastructure and logistics in Brussels (OIB)

The office for infrastructure and logistics in Luxembourg (OIL)

Responsible for relations with:

The European Personnel Selection Office (EPSO) and the European School of Administration (EUSA)

The European Schools

The Translation Centre for the Bodies of the European Union (CdT)

Changes for OLAF:

- Unit OLAF D5 (Hercule, Pericles & EURO Protection) moves from OLAF to DG Economic and Financial Affairs (ECFIN).

Vice-President for the Digital Single Market

Andrus Ansip

As Vice-President for the Digital Single Market, Mr Ansip will work closely with the other Vice-Presidents. In his area of responsibility, he will steer and coordinate the work of several Commissioners, in particular the Commissioners for Digital Economy and Society; Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs; Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility; Justice, Consumers and Gender Equality; Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs; Regional Policy; and Agriculture and Rural Development.

Vice-President for Energy Union

Alenka Bratušek

As Vice-President for Energy Union, Ms Bratušek will work closely with the other Vice-Presidents. In her area of responsibility, she will steer and coordinate the work of several Commissioners, in particular the Commissioners for Climate Action and Energy; Transport and Space; Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs; Environment, Maritime Affairs and Fisheries; Regional Policy; Agriculture and Rural Development; and Research, Science and Innovation.

Vice-President for the Euro and Social Dialogue

Valdis Dombrovskis

As Vice-President for the Euro and Social Dialogue, Mr Dombrovskis will work closely with the other Vice-Presidents. In his area of responsibility, he will steer and coordinate the work of several Commissioners for Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs; Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility; Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs; Regional Policy; Justice, Consumers and Gender Equality.

Vice-President for Jobs, Growth, Investment and Competitiveness

Jyrki Katainen

As Vice-President for Jobs, Growth, Investment and Competitiveness,
Mr Katainen will work closely with the other Vice-Presidents. In his area of responsibility, he will steer and coordinate the work of several Commissioners, in particular the Commissioners for
Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs; Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility; Regional Policy; Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs; Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; Digital Economy and Society; Climate Action and Energy; and Transport and Space.

Agriculture and Rural Development

Phil Hogan

DG Agriculture and Rural Development (AGRI)

The relevant parts of the Research Executive Agency (REA)

Climate Action and Energy

Miguel Arias Cañete

DG Climate Action (CLIMA)

DG Energy (ENER)

The Euratom Supply Agency (ESA)

The relevant parts of the Executive Agency for Small and Medium-Sized Enterprises (EASME)

The relevant parts of the Innovation and Networks Executive Agency (INEA)

Responsible for relations with:

The Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)

Competition

Margrethe Vestager

DG Competition (COMP)

Digital Economy and Society

Günther Oettinger

DG for Communications Networks, Content and Technology (CONNECT)

DG Informatics (DIGIT)

The relevant parts of the Education, Audio-visual and Culture Executive Agency (EACEA)

The relevant parts of the Executive Agency for Small and Medium-Sized Enterprises (EASME)

The relevant parts of the Innovation & Networks Executive Agency (INEA)

The relevant parts of the Research Executive Agency (REA)

Responsible for relations with:

The European Network and Information Security Agency (ENISA)

The Office for the Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC)

Changes for DG CONNECT:

- Unit MARKT D1 (Copyright), the part of Unit MARKT D3 (Fight against Counterfeiting and Piracy) dealing with copyright enforcement, and the part of unit MARKT E3 (Online and postal Services) dealing with online services moves from DG Internal Market and Services (MARKT) to DG CONNECT.

- Unit EAC E3 (Creative Europe Programme - MEDIA) moves from DG Education and Culture (EAC) to DG CONNECT.

- The part of Unit COMM A2 (Media Networks and Contracts) dealing with multimedia actions funded by budget line 16.03.01.01 (Euronews, Euranet, European Audiovisual Observatory) moves from DG Communication (COMM) to DG CONNECT.

Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs Union

Pierre Moscovici

DG Economic and Financial Affairs (ECFIN)

DG Taxation and Customs Union (TAXUD)

Changes for DG ECFIN:

- Unit OLAF D5 (Hercule, Pericles & EURO Protection) moves from the European Anti-Fraud Office (OLAF) to DG ECFIN.

- Unit ECFIN B3 (Labour Market Reforms) moves from ECFIN to DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL).

- Unit ECFIN E1 (Financial Markets and Infrastructures) and Unit ECFIN E2 (National Financial Systems) move from DG ECFIN to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union.

- The part of Unit ECFIN E3 (Financial Institutions and Stability Mechanisms) dealing with Financial Integration and Regulatory Policy moves from DG ECFIN to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, with the exception of the part covering the European Stability Mechanism firewall, which, together with the rest of Unit ECFIN E3 (including the part dealing with euro coin issues), remains in DG ECFIN.

Education, Culture, Youth and Citizenship

Tibor Navracsics

DG Education and Culture (EAC)

Joint Research Centre (JRC)

The relevant parts of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

The relevant parts of the Research Executive Agency (REA)

Responsible for relations with:

The European Institute of Innovation and Technology (EIT)

The Publications Office of the European Union (OP)

Changes for DG EAC:

- The part of Unit COMM C2 (Citizens Programme) covering the management of the Europe for Citizens Programme, and the responsibility for the Preparatory Action "New Narrative on Europe" 2015 move from DG Communication (COMM) to DG EAC.

- The parts of Unit EAC A3 (Skills and Qualification Strategies; Multilingualism Policy) dealing with Skills and Qualification, and of Unit EAC B2 (Vocational Training and Adult Education; Erasmus +) dealing with Vocational Training and Adult Education policy move from DG EAC to DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL).

- Unit EAC E3 (Creative Europe Programme - MEDIA) moves from DG EAC to DG Communications Networks, Content and Technology (CONNECT).

Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility

Marianne Thyssen

DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)

Eurostat (ESTAT)

Responsible for relations with:

The European Agency for Occupational Safety and Health (EU-OSHA)

The European Centre for Development of Vocational Training (CEDEFOP)

The European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound)

The European Training Foundation (ETF)

Changes for DG EMPL:

- Unit ECFIN B3 (Labour Market Reforms) moves from DG Economic and Financial Services (ECFIN) to DG EMPL.

- The parts of Unit EAC A3 (Skills and Qualification Strategies; Multilingualism Policy) dealing with Skills and Qualification, and of Unit EAC B2 (Vocational Training and Adult Education; Erasmus +) dealing with Vocational Training and Adult Education policy move from DG Education and Culture (EAC) to DG EMPL.

- Unit JUST D3 (Rights of Persons with Disabilities) and part of Unit JUST D1 (Equal Treatment Legislation) dealing with the Directive establishing a general Framework for Equal Treatment in Employment and Occupation, move from DG Justice (JUST) to DG EMPL.

Environment, Maritime Affairs and Fisheries

Karmenu Vella

DG Environment (ENV)

DG Maritime Affairs and Fisheries (MARE)

The relevant parts of the Executive Agency for Small and Medium-Sized Enterprises (EASME)

Responsible for relations with:

The European Environment Agency (EEA)

The European Fisheries Control Agency (EFCA)

Changes for DG ENV:

- The parts of Unit ENV A2 (Waste Management and Recycling) dealing with Food Waste, and of Unit ENV A3 (Chemicals) dealing with biocides, move from DG ENV to DG Health and Consumers (SANCO).

European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations

Johannes Hahn

DG Enlargement (ELARG)

Changes for DG ELARG (which will be called "European Neighbourhood and Enlargement Negotiations"):

- Unit ELARG D1 (Task Force Turkish Cypriot Community) moves from DG ELARG to DG Regional Policy (REGIO).

- Directorate DEVCO F (Neighbourhood) moves from DG Development and Cooperation – EuropAid (DEVCO) to DG ELARG.

Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Jonathan Hill

A new DG Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Responsible for relations with:

The European Banking Authority (EBA)

The European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)

The European Securities and Markets Authority (ESMA)

The European Systemic Risks Board (ESRB)

The Single Resolution Board (SRB)

The new DG Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union will include:

- Directorate MARKT F (Capital and Companies) moves from DG Internal Market and Services (MARKT) to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, except Unit MARKT F2 (Corporate Governance, Social Responsibility), which moves from DG Internal Market and Services (MARKT) to the Directorate-General for Justice (JUST).

- Directorate MARKT A (Resources and Communications), Directorate MARKT G (Financial Markets), Directorate MARKT H (Financial Institutions), the MARKT task force for the establishment of the Single Resolution Board and Unit MARKT 02 (Financial services policy, relations with the Council), which move from DG Internal Market and Services (MARKT) to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union.

- Unit ECFIN E1 (Financial Markets and Infrastructures) and Unit ECFIN E2 (National Financial Systems), which move from DG Economic and Financial Affairs (ECFIN) to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union.

- The part of Unit ECFIN E3 (Financial Institutions and Stability Mechanisms) dealing with Financial Integration and Regulatory Policy, which moves from DG Economic and Financial Affairs (ECFIN) to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, with the exception of the part covering the European Stability Mechanism firewall, which, together with the rest of Unit ECFIN E3 (including the part dealing with euro coin issues), remains in DG Economic and Financial Affairs (ECFIN).

Health and Food Safety

Vytenis Andriukaitis

DG Health and Consumers (SANCO)

The relevant parts of the Consumers, Health and Food Executive Agency (CHAFEA)

Responsible for relations with:

The Community Plant Variety Office (CPVO)

The European Centre for Disease Prevention and Control (ECDPC)

The European Food Safety Authority (EFSA)

Changes for DG SANCO:

- Units SANCO B2 (Health Technology and Cosmetics), SANCO D5 (Medicinal Products – Authorisations, European Medicines Agency) and SANCO D6 (Medical Products – Quality, Safety and Efficacy) move from DG SANCO to DG Enterprise and Industry (ENTR).

- Directorate SANCO B (Consumer Affairs) moves from DG SANCO to DG Justice (JUST), except for Unit SANCO B2 (Health Technology and Cosmetics), which moves from DG SANCO to DG Enterprise and Industry (ENTR).

- The parts of Unit ENV A2 (Waste Management and Recycling) dealing with Food Waste, and of Unit ENV A3 (Chemicals) dealing with biocides, move from DG Environment (ENV) to DG SANCO.

Humanitarian Aid and Crisis Management

Christos Stylianides

DG Humanitarian Aid and Civil Protection (ECHO)

The relevant parts of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Elżbieta Bieńkowska

DG Enterprise and Industry (ENTR)

DG Internal Market and Services (MARKT)

The relevant parts of the Executive Agency for Small and Medium-Sized Enterprises (EASME)

Responsible for relations with:

The European Chemicals Agency (ECHA)

The European Medicines Agency (EMA)

The Office for Harmonisation in the Internal Market (OHIM)

Changes for DG MARKT and DG ENTR:

- The two DGs are merged.

- Unit MARKT D1 (Copyright), the part of Unit MARKT D3 (Fight against Counterfeiting and Piracy) dealing with copyright enforcement, and the part of unit MARKT E3 (Online and postal Services) dealing with online services, move from DG MARKT to the Directorate General for Communications Networks, Content and Technology (CONNECT).

- Directorate MARKT F (Capital and Companies) moves from DG MARKT to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, except Unit MARKT F2 (Corporate Governance, Social Responsibility), which moves from DG MARKT to the Directorate-General for Justice (JUST).

- Directorate MARKT A (Resources and Communications), Directorate MARKT G (Financial Markets), Directorate MARKT H (Financial Institutions), the MARKT task force for the establishment of the Single Resolution Board and Unit MARKT 02 (Financial services policy, relations with the Council) move from DG MARKT to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union.

- Units ENTR G1 (Space Policy and Research), ENTR G2 (Copernicus: services), ENTR G3 (Copernicus: Infrastructures) and Directorate ENTR H (EU Satellite Navigation Programmes) move from DG ENTR to DG Mobility and Transport (MOVE).

- Unit ENTR G4 (Policy and Research in Security) moves from DG ENTR to DG Home Affairs (HOME).

- Units SANCO B2 (Health Technology and Cosmetics), SANCO D5 (Medicinal Products – Authorisations, European Medicines Agency) and SANCO D6 (Medical Products – Quality, Safety and Efficacy) move from DG Health and Consumers (SANCO) to DG ENTR.

International Cooperation and Development

Neven Mimica

DG Development and Cooperation – EuropeAid (DEVCO)

Changes for DG DEVCO:

- Directorate DEVCO F (Neighbourhood) moves from DG DEVCO to DG Enlargement (ELARG).

Justice, Consumers and Gender Equality

Věra Jourová

DG Justice (JUST)

The relevant parts of the Consumer, Health and Food Executive Agency (CHAFEA)

Responsible for relations with:

The EU Agency for Fundamental Rights (FRA)

The European Institute for Gender Equality (EIGE)

The European Union Judicial Cooperation Unit (EUROJUST)

Changes for DG JUST:

- Unit MARKT F2 (Corporate Governance, Social Responsibility) moves from DG Internal Market and Services (MARKT) to DG JUST.

- Directorate SANCO B (Consumer Affairs) moves from DG Health and Consumers (SANCO) to DG JUST, except for Unit SANCO B2 (Health Technology and Cosmetics), which moves from DG Health and Consumers (SANCO) to DG Enterprise and Industry (ENTR).

- Unit JUST B3 (Anti-Drugs Policy) moves from DG JUST to DG Home Affairs (HOME).

- Unit JUST D3 (Rights of Persons with Disabilities) and the part of Unit JUST D1 (Equal Treatment Legislation) dealing with the Directive establishing a general Framework for Equal Treatment in Employment and Occupation, move from DG JUST to DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL).

Migration and Home Affairs

Dimitris Avramopoulos

DG Home Affairs (HOME)

The relevant parts of the Research Executive Agency (REA)

Responsible for relations with:

The agency for the management of large IT systems (EU-LISA)

The European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders (FRONTEX)

The European Asylum Support Office (EASO)

The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)

The European Police Office (EUROPOL)

The European Police College (CEPOL)

Changes for DG HOME:

- Unit ENTR G4 (Policy and Research in Security) moves from DG Enterprise and Industry (ENTR) to DG HOME.

- Unit JUST B3 (Anti-Drugs Policy) moves from DG Justice (JUST) to DG HOME.

Regional Policy

Corina Crețu

DG Regional Policy (REGIO)

Changes for DG REGIO:

- Unit ELARG D1 (Task Force Turkish Cypriot Community) moves from DG Enlargement (ELARG) to DG REGIO.

Research, Science and Innovation

Carlos Moedas

Directorate-General for Research and Innovation (RTD)

The relevant parts of the European Research Council executive agency (ERCEA)

The relevant parts of the Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME)

The relevant parts of the Innovation and Networks executive agency (INEA)

The relevant parts of the Research Executive Agency (REA)

Trade

Cecilia Malmström

DG Trade (TRADE)

Transport and Space

Maroš Šefčovič

DG Mobility and Transport (MOVE)

The relevant parts of the Innovation and Networks Executive Agency (INEA)

The relevant parts of the Research Executive Agency (REA)

Responsible for relations with:

The European Aviation Safety Agency (EASA)

The European GNSS Supervisory Authority (GSA)

The European Maritime Safety Agency (EMSA)

The European Railway Agency (ERA)

Changes for DG MOVE:

- Units ENTR G1 (Space Policy and Research), ENTR G2 (Copernicus: services), ENTR G3 (Copernicus: Infrastructures) and Directorate ENTR H (EU Satellite Navigation Programmes) move from DG Enterprise and Industry (ENTR) to DG MOVE.

1 :

Frans Timmermans, Kristalina Georgieva, Andrus Ansip, Alenka Bratušek, Valdis Dombrovskis a Jyrki Katainen.

2 :

The structural changes in the services listed here will be implemented within three months following the entry in office of the new Commission. The names of some services will be adapted where necessary to reflect their new scope (in the list below, current names are used). The re-organisation of services will be an occasion to ensure synergies and should also contribute to the Commission's staff reduction objectives. The role of Vice-Presidents is explained in greater detail in their mission letter.


Side Bar