Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 10 september 2014

De Commissie-Juncker: Een sterk en ervaren team dat borg staat voor verandering

Vandaag maakte toekomstig Commissievoorzitter Juncker zijn team en de nieuwe structuur van de Europese Commissie bekend. Nu de Europese Unie een van de grootste crisissen uit haar geschiedenis heeft doorstaan, zal het een hele uitdaging zijn om de burgers ervan te overtuigen dat er wat zal veranderen. Om dingen te kunnen veranderen moet de Commissie open staan voor hervormingen. De nieuwe Europese Commissie zal zo worden opgezet dat de grote politieke uitdagingen waarvoor Europa staat, kunnen worden aangepakt: degelijke banen voor werklozen, meer investeringen, ervoor zorgen dat de banken opnieuw lenen aan de reële economie, een connectieve digitale markt tot stand brengen, een geloofwaardig buitenlands beleid voeren en ervoor zorgen dat Europa de continuïteit van de energievoorziening in eigen hand houdt. De nieuwe opzet van de Commissie weerspiegelt deze politieke beleidslijnen, op basis waarvan Jean-Claude Juncker door het Europees Parlement is verkozen.

Juncker sprak persoonlijk met alle kandidaat-Commissieleden en is ervan overtuigd deze sterke en ervaren ploeg resultaten kan boeken door efficiënter samen te werken.

Toekomstig Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker verklaarde: “Meer dan ooit verwachten de Europese burgers van ons resultaten. Na jaren van economische crisis en vaak pijnlijke hervormingen verwachten de burgers een goed werkende economie, duurzame werkgelegenheid, meer sociale bescherming, veiliger grenzen, energiezekerheid en digitale kansen. Ik presenteer vandaag een team dat Europa weer op de weg zet van werkgelegenheid en groei. In de nieuwe Europese Commissie staat de structuur in dienst van het doel. Wij moeten open staan voor verandering. Wij moeten aantonen dat de Commissie kan veranderen. Vandaag presenteer ik een politieke, dynamische en doeltreffende Europese Commissie, klaar om Europa een nieuwe start te geven. Ik heb de portefeuilles aan mensen gegeven, niet aan landen. Ik stuur 27 spelers in het veld die elk een specifieke rol krijgen toebedeeld - dit is mijn winnende team.”

Een nieuwe manier van werken

Het nieuwe college bestaat uit zeven vicevoorzitters, zes1 plus de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlands en Veiligheidsbeleid (Federica Mogherini), die elk een projectteam leiden. Hun taak bestaat erin de werkzaamheden van een aantal commissarissen te sturen en te coördineren in wisselende samenstelling volgens de behoeften en in het kader van nieuwe projecten die allengs ontwikkeld kunnen worden (zie bijlage 2). Deze projectteams weerspiegelen de politieke beleidslijnen. Voorbeelden: “Banen, Groei, Investeringen en Concurrentievermogen”, “Digitale interne markt”. Hiermee wordt een dynamische interactie tussen alle leden van het College verzekerd, waardoor hokjesdenken en statische structuren worden vermeden. De vicevoorzitters zullen fungeren als effectieve vervangers van de voorzitter.

In de nieuwe Commissie zijn er geen eerste- of tweederangscommissarissen, er zijn teamleiders en teamspelers. Zij zullen collegiaal en in onderlinge afhankelijkheid samenwerken. Ik wil het hokjesdenken doorbreken en een nieuwe manier van samenwerken invoeren op gebieden waar Europa een reële impact kan hebben,” aldus Juncker.

Juncker kijkt vooruit naar de hoorzittingen van de kandidaat-Commissieleden met het Europees Parlement, als democratisch platform om de doelstellingen en het politieke programma van de Commissie uit te leggen en door te lichten.

Belangrijke nieuwigheden

  • De eerste vicevoorzitter (Frans Timmermans) is de rechterhand van de voorzitter. Voor het eerst is er een aparte commissaris voor de agenda voor betere regelgeving. Hiermee wordt gewaarborgd dat elk voorstel van de Commissie ook echt noodzakelijk is en de doelstellingen ervan niet beter door de lidstaten alleen kunnen worden bereikt. De eerste vicevoorzitter zal ook toezicht uitoefenen op de naleving van het Handvest van de grondrechten en de rechtsstaat in alle activiteiten van de Commissie.

  • De nieuwe portefeuille Interne markt, industrie, ondernemerschap en midden- en kleinbedrijf (Elžbieta Bieńkowska) wordt het zenuwcentrum van de reële economie. Voor het eerst wordt ook specifiek melding gemaakt van kleine en middelgrote ondernemingen, die immers de ruggegraat van onze economie uitmaken.

  • De nieuwe portefeuille Economische en financiële zaken, belastingen en douane (Pierre Moscovici) moet verzekeren dat het beleid inzake belastingen en douane-unie vast wordt verankerd in een diepgaande en reële economische en monetaire unie en bijdraagt aan een vlot functioneren van het algemene bestuurskader van de EU inzake economie.

  • Er komt een sterke portefeuille Consumentenbeleid. Het consumentenbeleid is niet langer versnipperd over verschillende bevoegdheden, maar neemt een voorname plaats in binnen het bevoegdheidspakket van de Commissaris voor Justitie, consumentenbeleid en gelijke-kansenbeleid (Věra Jourová).

  • Zoals Juncker op 15 juli al aankondigde in het Europees Parlement komt er ook een aparte commissaris voor migratie (Dimitris Avramopoulos) om prioriteit te geven aan een nieuw migratiebeleid om illegale migratie streng aan te pakken en tegelijkertijd Europa aantrekkelijk te maken voor toptalent.

  • Een aantal portefeuilles wordt herschikt en gestroomlijnd. Zo worden Milieu en Maritieme zaken en Visserij gecombineerd (Karmenu Vella) om de logische samenhang van de "blauwe" en de "groene" groei weer te geven: beleid inzake milieu en inzake beschermde zeegebieden kan en moet een belangrijke rol spelen bij het stimuleren van werkgelegenheid, groei en investeringen en het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Zowel de bescherming van het milieu als het op peil houden van ons concurrentievermogen gaan over een duurzame toekomst, en zijn dus onlosmakelijk verbonden. Volgens dezelfde logica komt er één commissaris voor Klimaatactie en Energiebeleid (Miguel Arias Cañete). Meer hernieuwbare energie is niet alleen een kwestie van een verantwoord beleid inzake klimaatverandering, maar ook noodzakelijk voor het industrieel beleid als Europa op middellange termijn nog over betaalbare energie wil beschikken. Deze nieuwe portefeuilles zullen allebei bijdragen aan het projectteam "Energie-unie", dat wordt geleid en gecoördineerd door Alenka Bratušek.

  • In de portefeuille van het Europees Nabuurschapsbeleid en de Uitbreidingsonderhandelingen (Johannes Hahn) wordt het nabuurschapsbeleid versterkt en de nadruk gelegd op de voortzetting van de uitbreidingsonderhandelingen, hoewel er - zoals Juncker al vermeldde in zijn politieke beleidslijnen - de komende vijf jaar geen uitbreiding zal plaatsvinden.

  • In de nieuwe portefeuille Financiële stabiliteit, Financiële diensten en Kapitaalmarktenunie (Jonathan Hill) worden de bestaande expertise en verantwoordelijkheid gegroepeerd in één nieuw directoraat-generaal, om ervoor te zorgen dat de Commissie actief en alert blijft bij de uitvoering van de nieuwe regels inzake toezicht en afwikkeling voor de banken.

Bijlage 4 bevat een volledig overzicht van de projectteams en de portefeuilleverdeling.

De juiste taak voor de juiste persoon

Bij de verdeling van de portefeuilles heeft Juncker zorgvuldig gelet op het evenwicht tussen mannen en vrouwen, politieke strekkingen en bekwaamheden.

Politieke ervaring

Het sterke en ervaren team dat wordt gepresenteerd als de Commissie Juncker, telt 5 voormalige premiers, 4 vice-premiers, 19 voormalige ministers, 7 terugkerende commissarissen en 8 voormalige leden van het Europees Parlement. 11 van hen hebben een stevige economische en financiële achtergrond, en 8 kunnen bogen op ruime ervaring op het vlak van buitenlandse betrekkingen. De Commissie-Juncker beschikt over de nodige expertise om de huidige economische en geopolitieke problemen van Europa aan te pakken (zie bijlage 4).

Democratische legitimiteit

Een derde van de leden van de nieuwe Commissie (9 van de 28), onder wie Juncker zelf, voerden tijdens de Europese verkiezingen van dit jaar campagne om de steun te krijgen van de burgers.

Aantal vrouwen

Na intensieve onderhandelingen en het expliciete verzoek van Juncker om vrouwelijke kandidaten voor te dragen, telt de Commissie-Juncker 9 vrouwen en 19 mannen. 3 van de 7 vicevoorzitters zijn vrouwen.

Volgende stappen

Nu is het de beurt aan het Europees Parlement, dat moet instemmen met het volledige college van commissarissen, inclusief de voorzitter en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlands en veiligheidsbeleid. Voorafgaand daaraan worden de kandidaat-commissarissen gehoord door de desbetreffende parlementaire commissies, zoals beschreven in artikel 118 van het reglement van het Europees Parlement. Nadat het Parlement toestemming heeft verleend, wordt de Europese Commissie formeel benoemd door de Europese Raad, zoals beschreven in artikel 17, lid 7, van het Verdrag betreffende de Europese Unie.

Nadere informatie:

Gedetailleerde vragen en antwoorden inMEMO/14/523

Na een Europese verkiezingscampagne werd Jean-Claude Juncker op 27 juni 2014 door de Europese Raad voorgedragen als voorzitter van de Europese Commissie. Tijdens een plenaire vergadering van het Europees Parlement op 15 juli 2014 schetste Juncker zijn politieke beleidslijnen, waarna hij met een grote meerderheid van 422 stemmen tot voorzitter van de Europese Commissie werd gekozen.

Homepage van Jean-Claude Juncker:

http://ec.europa.eu/about/juncker-commission

Politieke beleidslijnen voor de volgende
Europese Commissie: "Een nieuwe start voor Europa: mijn agenda voor banen, groei, billijkheid en democratische verandering":

http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/docs/pg_nl.pdf

Volg Juncker op Twitter: @JunckerEU #TeamJunckerEU

Volg de woordvoerders van Juncker op Twitter: @MargSchinas, @Mina_Andreeva, @NatashaBertaud

Contact:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Voor het publiek: Europe Direct bel 00 800 6 7 8 9 10 11 of e­mail

BIJLAGE

1. De vorm van de nieuwe Commissie

2. De gezichten van de Commissie-Juncker

3. Leeftijd en geslacht: statistieken

4. Een sterk en ervaren team

5. Portefeuilles en ondersteunende diensten

European Commission 2014 – 2019

Allocation of portfolios and supporting services2

Portfolios

Names

Services

President of the Commission

Jean-Claude Juncker

Secretariat General (SG)

Legal Service (SJ)

DG Communication (COMM), including the Spokesperson's Service (SPP)

Bureau of European Policy Advisors (BEPA)

Changes for DG COMM:

- The part of Unit COMM A2 (Media Networks and Contracts) dealing with multimedia actions funded by budget line 16.03.01.01 (Euronews, Euranet, European Audiovisual Observatory) moves from DG COMM to
DG Communications Networks, Content and Technology (CONNECT).

- The part of Unit COMM C2 (Citizens Programme) covering the management of the Europe for Citizens Programme, and the responsibility for the Preparatory Action "New Narrative on Europe" 2015, moves from DG COMM to DG Education and Culture (EAC).

High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy / Vice-President

Federica Mogherini

European External Action Service

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

First Vice-President, in charge of Better Regulation, Inter-Institutional Relations, the Rule of Law and the Charter of Fundamental Rights

Frans Timmermans

As first Vice-President, in charge of Better Regulation, Inter-Institutional relations, the Rule of Law and the Charter of Fundamental Rights, Mr Timmermans will work closely with the other Vice-Presidents, and all Commissioners will liaise closely with him when it concerns the implementation of the better regulation agenda. In addition, for initiatives requiring a decision by the Commission in their area of responsibility, he will guide the work of the Commissioner for Justice, Consumers and Gender Equality and the Commissioner for Migration and Home Affairs.

Internal Audit Service (IAS)

Vice-President for Budget and Human Resources

Kristalina Georgieva

As Vice-President for Budget and Human Resources, Ms Georgieva will work closely with the other Vice-Presidents and, in her area of responsibility, will guide the work of all Commissioners.

DG Budget (BUDG)

DG Human Resources and Security (HR)

European Anti-Fraud Office (OLAF)

DG Translation (DGT)

DG Interpretation (SCIC)

The office for the administration and payment of individual entitlements (PMO)

The office for infrastructure and logistics in Brussels (OIB)

The office for infrastructure and logistics in Luxembourg (OIL)

Responsible for relations with:

The European Personnel Selection Office (EPSO) and the European School of Administration (EUSA)

The European Schools

The Translation Centre for the Bodies of the European Union (CdT)

Changes for OLAF:

- Unit OLAF D5 (Hercule, Pericles & EURO Protection) moves from OLAF to DG Economic and Financial Affairs (ECFIN).

Vice-President for the Digital Single Market

Andrus Ansip

As Vice-President for the Digital Single Market, Mr Ansip will work closely with the other Vice-Presidents. In his area of responsibility, he will steer and coordinate the work of several Commissioners, in particular the Commissioners for Digital Economy and Society; Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs; Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility; Justice, Consumers and Gender Equality; Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs; Regional Policy; and Agriculture and Rural Development.

Vice-President for Energy Union

Alenka Bratušek

As Vice-President for Energy Union, Ms Bratušek will work closely with the other Vice-Presidents. In her area of responsibility, she will steer and coordinate the work of several Commissioners, in particular the Commissioners for Climate Action and Energy; Transport and Space; Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs; Environment, Maritime Affairs and Fisheries; Regional Policy; Agriculture and Rural Development; and Research, Science and Innovation.

Vice-President for the Euro and Social Dialogue

Valdis Dombrovskis

As Vice-President for the Euro and Social Dialogue, Mr Dombrovskis will work closely with the other Vice-Presidents. In his area of responsibility, he will steer and coordinate the work of several Commissioners for Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs; Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility; Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs; Regional Policy; Justice, Consumers and Gender Equality.

Vice-President for Jobs, Growth, Investment and Competitiveness

Jyrki Katainen

As Vice-President for Jobs, Growth, Investment and Competitiveness,
Mr Katainen will work closely with the other Vice-Presidents. In his area of responsibility, he will steer and coordinate the work of several Commissioners, in particular the Commissioners for Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs; Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility; Regional Policy; Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs; Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; Digital Economy and Society; Climate Action and Energy; and Transport and Space.

Agriculture and Rural Development

Phil Hogan

DG Agriculture and Rural Development (AGRI)

The relevant parts of the Research Executive Agency (REA)

Climate Action and Energy

Miguel Arias Cañete

DG Climate Action (CLIMA)

DG Energy (ENER)

The Euratom Supply Agency (ESA)

The relevant parts of the Executive Agency for Small and Medium-Sized Enterprises (EASME)

The relevant parts of the Innovation and Networks Executive Agency (INEA)

Responsible for relations with:

The Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)

Competition

Margrethe Vestager

DG Competition (COMP)

Digital Economy and Society

Günther Oettinger

DG for Communications Networks, Content and Technology (CONNECT)

DG Informatics (DIGIT)

The relevant parts of the Education, Audio-visual and Culture Executive Agency (EACEA)

The relevant parts of the Executive Agency for Small and Medium-Sized Enterprises (EASME)

The relevant parts of the Innovation & Networks Executive Agency (INEA)

The relevant parts of the Research Executive Agency (REA)

Responsible for relations with:

The European Network and Information Security Agency (ENISA)

The Office for the Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC)

Changes for DG CONNECT:

- Unit MARKT D1 (Copyright), the part of Unit MARKT D3 (Fight against Counterfeiting and Piracy) dealing with copyright enforcement, and the part of unit MARKT E3 (Online and postal Services) dealing with online services moves from DG Internal Market and Services (MARKT) to DG CONNECT.

- Unit EAC E3 (Creative Europe Programme - MEDIA) moves from DG Education and Culture (EAC) to DG CONNECT.

- The part of Unit COMM A2 (Media Networks and Contracts) dealing with multimedia actions funded by budget line 16.03.01.01 (Euronews, Euranet, European Audiovisual Observatory) moves from DG Communication (COMM) to DG CONNECT.

Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs Union

Pierre Moscovici

DG Economic and Financial Affairs (ECFIN)

DG Taxation and Customs Union (TAXUD)

Changes for DG ECFIN:

- Unit OLAF D5 (Hercule, Pericles & EURO Protection) moves from the European Anti-Fraud Office (OLAF) to DG ECFIN.

- Unit ECFIN B3 (Labour Market Reforms) moves from ECFIN to DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL).

- Unit ECFIN E1 (Financial Markets and Infrastructures) and Unit ECFIN E2 (National Financial Systems) move from DG ECFIN to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union.

- The part of Unit ECFIN E3 (Financial Institutions and Stability Mechanisms) dealing with Financial Integration and Regulatory Policy moves from DG ECFIN to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, with the exception of the part covering the European Stability Mechanism firewall, which, together with the rest of Unit ECFIN E3 (including the part dealing with euro coin issues), remains in DG ECFIN.

Education, Culture, Youth and Citizenship

Tibor Navracsics

DG Education and Culture (EAC)

Joint Research Centre (JRC)

The relevant parts of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

The relevant parts of the Research Executive Agency (REA)

Responsible for relations with:

The European Institute of Innovation and Technology (EIT)

The Publications Office of the European Union (OP)

Changes for DG EAC:

- The part of Unit COMM C2 (Citizens Programme) covering the management of the Europe for Citizens Programme, and the responsibility for the Preparatory Action "New Narrative on Europe" 2015 move from DG Communication (COMM) to DG EAC.

- The parts of Unit EAC A3 (Skills and Qualification Strategies; Multilingualism Policy) dealing with Skills and Qualification, and of Unit EAC B2 (Vocational Training and Adult Education; Erasmus +) dealing with Vocational Training and Adult Education policy move from DG EAC to DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL).

- Unit EAC E3 (Creative Europe Programme - MEDIA) moves from DG EAC to DG Communications Networks, Content and Technology (CONNECT).

Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility

Marianne Thyssen

DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)

Eurostat (ESTAT)

Responsible for relations with:

The European Agency for Occupational Safety and Health (EU-OSHA)

The European Centre for Development of Vocational Training (CEDEFOP)

The European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound)

The European Training Foundation (ETF)

Changes for DG EMPL:

- Unit ECFIN B3 (Labour Market Reforms) moves from DG Economic and Financial Services (ECFIN) to DG EMPL.

- The parts of Unit EAC A3 (Skills and Qualification Strategies; Multilingualism Policy) dealing with Skills and Qualification, and of Unit EAC B2 (Vocational Training and Adult Education; Erasmus +) dealing with Vocational Training and Adult Education policy move from DG Education and Culture (EAC) to DG EMPL.

- Unit JUST D3 (Rights of Persons with Disabilities) and part of Unit JUST D1 (Equal Treatment Legislation) dealing with the Directive establishing a general Framework for Equal Treatment in Employment and Occupation, move from DG Justice (JUST) to DG EMPL.

Environment, Maritime Affairs and Fisheries

Karmenu Vella

DG Environment (ENV)

DG Maritime Affairs and Fisheries (MARE)

The relevant parts of the Executive Agency for Small and Medium-Sized Enterprises (EASME)

Responsible for relations with:

The European Environment Agency (EEA)

The European Fisheries Control Agency (EFCA)

Changes for DG ENV:

- The parts of Unit ENV A2 (Waste Management and Recycling) dealing with Food Waste, and of Unit ENV A3 (Chemicals) dealing with biocides, move from DG ENV to DG Health and Consumers (SANCO).

European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations

Johannes Hahn

DG Enlargement (ELARG)

Changes for DG ELARG (which will be called "European Neighbourhood and Enlargement Negotiations"):

- Unit ELARG D1 (Task Force Turkish Cypriot Community) moves from DG ELARG to DG Regional Policy (REGIO).

- Directorate DEVCO F (Neighbourhood) moves from DG Development and Cooperation – EuropAid (DEVCO) to DG ELARG.

Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Jonathan Hill

A new DG Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Responsible for relations with:

The European Banking Authority (EBA)

The European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)

The European Securities and Markets Authority (ESMA)

The European Systemic Risks Board (ESRB)

The Single Resolution Board (SRB)

The new DG Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union will include:

- Directorate MARKT F (Capital and Companies) moves from DG Internal Market and Services (MARKT) to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, except Unit MARKT F2 (Corporate Governance, Social Responsibility), which moves from DG Internal Market and Services (MARKT) to the Directorate-General for Justice (JUST).

- Directorate MARKT A (Resources and Communications), Directorate MARKT G (Financial Markets), Directorate MARKT H (Financial Institutions), the MARKT task force for the establishment of the Single Resolution Board and Unit MARKT 02 (Financial services policy, relations with the Council), which move from DG Internal Market and Services (MARKT) to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union.

- Unit ECFIN E1 (Financial Markets and Infrastructures) and Unit ECFIN E2 (National Financial Systems), which move from DG Economic and Financial Affairs (ECFIN) to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union.

- The part of Unit ECFIN E3 (Financial Institutions and Stability Mechanisms) dealing with Financial Integration and Regulatory Policy, which moves from DG Economic and Financial Affairs (ECFIN) to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, with the exception of the part covering the European Stability Mechanism firewall, which, together with the rest of Unit ECFIN E3 (including the part dealing with euro coin issues), remains in DG Economic and Financial Affairs (ECFIN).

Health and Food Safety

Vytenis Andriukaitis

DG Health and Consumers (SANCO)

The relevant parts of the Consumers, Health and Food Executive Agency (CHAFEA)

Responsible for relations with:

The Community Plant Variety Office (CPVO)

The European Centre for Disease Prevention and Control (ECDPC)

The European Food Safety Authority (EFSA)

Changes for DG SANCO:

- Units SANCO B2 (Health Technology and Cosmetics), SANCO D5 (Medicinal Products – Authorisations, European Medicines Agency) and SANCO D6 (Medical Products – Quality, Safety and Efficacy) move from DG SANCO to DG Enterprise and Industry (ENTR).

- Directorate SANCO B (Consumer Affairs) moves from DG SANCO to DG Justice (JUST), except for Unit SANCO B2 (Health Technology and Cosmetics), which moves from DG SANCO to DG Enterprise and Industry (ENTR).

- The parts of Unit ENV A2 (Waste Management and Recycling) dealing with Food Waste, and of Unit ENV A3 (Chemicals) dealing with biocides, move from DG Environment (ENV) to DG SANCO.

Humanitarian Aid and Crisis Management

Christos Stylianides

DG Humanitarian Aid and Civil Protection (ECHO)

The relevant parts of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Elżbieta Bieńkowska

DG Enterprise and Industry (ENTR)

DG Internal Market and Services (MARKT)

The relevant parts of the Executive Agency for Small and Medium-Sized Enterprises (EASME)

Responsible for relations with:

The European Chemicals Agency (ECHA)

The European Medicines Agency (EMA)

The Office for Harmonisation in the Internal Market (OHIM)

Changes for DG MARKT and DG ENTR:

- The two DGs are merged.

- Unit MARKT D1 (Copyright), the part of Unit MARKT D3 (Fight against Counterfeiting and Piracy) dealing with copyright enforcement, and the part of unit MARKT E3 (Online and postal Services) dealing with online services, move from DG MARKT to the Directorate General for Communications Networks, Content and Technology (CONNECT).

- Directorate MARKT F (Capital and Companies) moves from DG MARKT to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, except Unit MARKT F2 (Corporate Governance, Social Responsibility), which moves from DG MARKT to the Directorate-General for Justice (JUST).

- Directorate MARKT A (Resources and Communications), Directorate MARKT G (Financial Markets), Directorate MARKT H (Financial Institutions), the MARKT task force for the establishment of the Single Resolution Board and Unit MARKT 02 (Financial services policy, relations with the Council) move from DG MARKT to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union.

- Units ENTR G1 (Space Policy and Research), ENTR G2 (Copernicus: services), ENTR G3 (Copernicus: Infrastructures) and Directorate ENTR H (EU Satellite Navigation Programmes) move from DG ENTR to DG Mobility and Transport (MOVE).

- Unit ENTR G4 (Policy and Research in Security) moves from DG ENTR to DG Home Affairs (HOME).

- Units SANCO B2 (Health Technology and Cosmetics), SANCO D5 (Medicinal Products – Authorisations, European Medicines Agency) and SANCO D6 (Medical Products – Quality, Safety and Efficacy) move from DG Health and Consumers (SANCO) to DG ENTR.

International Cooperation and Development

Neven Mimica

DG Development and Cooperation – EuropeAid (DEVCO)

Changes for DG DEVCO:

- Directorate DEVCO F (Neighbourhood) moves from DG DEVCO to DG Enlargement (ELARG).

Justice, Consumers and Gender Equality

Věra Jourová

DG Justice (JUST)

The relevant parts of the Consumer, Health and Food Executive Agency (CHAFEA)

Responsible for relations with:

The EU Agency for Fundamental Rights (FRA)

The European Institute for Gender Equality (EIGE)

The European Union Judicial Cooperation Unit (EUROJUST)

Changes for DG JUST:

- Unit MARKT F2 (Corporate Governance, Social Responsibility) moves from DG Internal Market and Services (MARKT) to DG JUST.

- Directorate SANCO B (Consumer Affairs) moves from DG Health and Consumers (SANCO) to DG JUST, except for Unit SANCO B2 (Health Technology and Cosmetics), which moves from DG Health and Consumers (SANCO) to DG Enterprise and Industry (ENTR).

- Unit JUST B3 (Anti-Drugs Policy) moves from DG JUST to DG Home Affairs (HOME).

- Unit JUST D3 (Rights of Persons with Disabilities) and the part of Unit JUST D1 (Equal Treatment Legislation) dealing with the Directive establishing a general Framework for Equal Treatment in Employment and Occupation, move from DG JUST to DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL).

Migration and Home Affairs

Dimitris Avramopoulos

DG Home Affairs (HOME)

The relevant parts of the Research Executive Agency (REA)

Responsible for relations with:

The agency for the management of large IT systems (EU-LISA)

The European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders (FRONTEX)

The European Asylum Support Office (EASO)

The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)

The European Police Office (EUROPOL)

The European Police College (CEPOL)

Changes for DG HOME:

- Unit ENTR G4 (Policy and Research in Security) moves from DG Enterprise and Industry (ENTR) to DG HOME.

- Unit JUST B3 (Anti-Drugs Policy) moves from DG Justice (JUST) to DG HOME.

Regional Policy

Corina Crețu

DG Regional Policy (REGIO)

Changes for DG REGIO:

- Unit ELARG D1 (Task Force Turkish Cypriot Community) moves from DG Enlargement (ELARG) to DG REGIO.

Research, Science and Innovation

Carlos Moedas

Directorate-General for Research and Innovation (RTD)

The relevant parts of the European Research Council executive agency (ERCEA)

The relevant parts of the Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME)

The relevant parts of the Innovation and Networks executive agency (INEA)

The relevant parts of the Research Executive Agency (REA)

Trade

Cecilia Malmström

DG Trade (TRADE)

Transport and Space

Maroš Šefčovič

DG Mobility and Transport (MOVE)

The relevant parts of the Innovation and Networks Executive Agency (INEA)

The relevant parts of the Research Executive Agency (REA)

Responsible for relations with:

The European Aviation Safety Agency (EASA)

The European GNSS Supervisory Authority (GSA)

The European Maritime Safety Agency (EMSA)

The European Railway Agency (ERA)

Changes for DG MOVE:

- Units ENTR G1 (Space Policy and Research), ENTR G2 (Copernicus: services), ENTR G3 (Copernicus: Infrastructures) and Directorate ENTR H (EU Satellite Navigation Programmes) move from DG Enterprise and Industry (ENTR) to DG MOVE.

1 :

Frans Timmermans, Kristalina Georgieva, Andrus Ansip, Alenka Bratušek, Valdis Dombrovskis en Jyrki Katainen.

2 :

The structural changes in the services listed here will be implemented within three months following the entry in office of the new Commission. The names of some services will be adapted where necessary to reflect their new scope (in the list below, current names are used). The re-organisation of services will be an occasion to ensure synergies and should also contribute to the Commission's staff reduction objectives. The role of Vice-Presidents is explained in greater detail in their mission letter.


Side Bar