Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. rugsėjo 10 d.

J. C. Junckerio Komisija. Stipri ir patyrusi komanda pasiryžusi pokyčiams

Šiandien išrinktasis Komisijos Pirmininkas J. C. Junckeris pristatė savo komandą ir būsimą naujos formos Europos Komisiją. Europos Sąjungai išgyvenus vieną sunkiausių išbandymų laikotarpių savo istorijoje vienas iš didžiausių uždavinių bus įtikinti piliečius, kad padėtis pasikeis. Kad užtikrintų pokyčius, Komisija turi būti pasirengusi reformoms. Naujoji Europos Komisija daugiausia dėmesio skirs Europai kylantiems dideliems politiniams uždaviniams spręsti: pasiekti, kad žmonės vėl gautų deramo darbo, paskatinti daugiau investicijų, užtikrinti, kad bankai vėl skolintų realiajai ekonomikai, sukurti sujungtą skaitmeninę rinką, formuoti patikimą užsienio politiką ir užtikrinti, kad Europa būtų nepriklausoma energetinio saugumo srityje. Naujas Komisijos suformavimo būdas atitinka šias politines gaires. Jomis remdamasis Europos Parlamentas išrinko Jeaną-Claude'ą Junckerį.

Išrinktasis Pirmininkas asmeniškai kalbėjosi su visais kandidatais į Komisijos narius ir yra įsitikinęs, kad stipri ir patyrusi jo komanda veikdama bendromis jėgomis rezultatų pasiekti gali veiksmingiau.

Išrinktasis Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris: „Šiais precedento neturinčiais laikais Europos piliečiai tikisi, kad pasieksime rezultatų. Po ne vienų ekonominių sunkumų ir dažnai skausmingų reformų metų europiečiai tikisi efektyvios ekonomikos, tvarių darbo vietų, didesnės socialinės apsaugos, saugesnių sienų, energetinio saugumo ir skaitmeninių galimybių. Šiandien pristatau komandą, kuri sugrąžins Europą į darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo kelią. Naujojoje Europos Komisijoje forma nustatoma atsižvelgiant į užduotis. Turime būti atviri pokyčiams. Turime parodyti, kad Komisija gali pasikeisti. Šiandien jums pristatau politinę, dinamišką ir veiksmingą Europos Komisiją, pasirengusią užtikrinti Europai naują pradžią. Pareigas skyriau žmonėms, o ne šalims. Pristatau 27 komandos narius, kurių kiekvienas turi atlikti jam skirtą vaidmenį. Tai mano nugalėtojų komanda.“

Naujas darbo būdas

Naujojoje Komisijos narių kolegijoje bus septyni pirmininko pavaduotojai – Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai (Federica Mogherini) ir dar šeši1, kurių kiekvienas vadovaus projektų komandai. Jie suteiks kryptį kelių Komisijos narių darbui ir jį koordinuos. Komandų sudėtys pagal poreikius ir bėgant laikui atsirandant naujiems projektams gali kisti (žr. 2 priedą). Šios projektų komandos, pavyzdžiui, „Darbo vietos, augimas, investicijos ir konkurencingumas“, „Skaitmeninė bendroji rinka“ arba „Energetikos sąjunga“, atspindi politines gaires. Tai užtikrins dinamišką visų kolegijos narių bendradarbiavimą, bus panaikinta darbo izoliacija ir atsisakyta statiškų struktūrų. Pirmininko pavaduotojai iš tiesų pavaduos Komisijos Pirmininką.

Išrinktasis Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris kalbėjo: „Naujojoje Komisijoje nėra pirmaeilių ar antraeilių Komisijos narių – joje yra komandų vadovai ir komandų nariai. Jie drauge dirbs laikydamiesi kolegialumo ir tarpusavio pasitikėjimo principų. Noriu įveikti darbo izoliaciją ir įdiegti naują darbo būdą – bendradarbiavimą – srityse, kuriose Europa iš tiesų gali pasiekti pokyčių.“

Dabar J. C. Junckeris laukia kandidatų į Komisijos narius klausymų Europos Parlamente – demokratinio proceso, per kurį paaiškinami ir patikrinami Komisijos tikslai bei politinė programa.

Svarbios naujovės

  • Pirmasis pirmininko pavaduotojas (Fransas Timmermansas) bus dešinioji Komisijos Pirmininko ranka. Pirmą kartą dirbs už geresnio reglamentavimo darbotvarkę atsakingas Komisijos narys, užtikrinsiantis, kad kiekvienas Komisijos pasiūlymas būtų iš tikrųjų reikalingas, nes pavieniui valstybės narės tų tikslų negali pasiekti optimaliu būdu. Pirmasis pirmininko pavaduotojas taip pat bus sergėtojas, užtikrisiantis Pagrindinių teisių chartijos ir teisinės valstybės principų laikymąsi visoje Komisijos veikloje.

  • Naujosvidaus rinką, pramonę, verslumą ir MVĮ atsakingo Komisijos nario pareigos (Elžbieta Bieńkowska) bus realiosios ekonomikos variklis. Be to, pirmą kartą konkrečiai minimos mažosios ir vidutinės įmonės – mūsų ekonomikos pagrindas.

  • Naujomis už ekonomiką ir finansų reikalus, mokesčius ir muitus atsakingo Komisijos nario pareigomis (Pierre'as Moscovici) bus užtikrinta, kad mokesčių ir muitų sąjungos politika taptų neatskiriama stiprios ir veiksmingos ekonominės ir pinigų sąjungos dalimi ir prisidėtų prie sklandaus bendros ES ekonomikos valdymo sistemos veikimo.

  • Sukurtos svarbios už vartotojus atsakingo Komisijos nario pareigos. Vartotojų politika nebėra išsklaidyta ir priskirta už skirtingas sritis atsakingiems Komisijos nariams, bet yra svarbi už teisingumą, vartotojus ir lyčių lygybę atsakingo Komisijos nario pareigų dalis (Věra Jourová).

  • Kaip išrinktasis Komisijos Pirmininkas buvo paskelbęs savo kalboje Europos Parlamente liepos 15 d., jis sukūrė ir specialiai už migraciją atsakingo Komisijos nario pareigas (Dimitris Avramopoulos), kad prioritetu taptų nauja migracijos politika, kuria bus tvirtai sprendžiama neteisėtos migracijos problema, tuo pat metu siekiant, kad Europa taptų patrauklia vieta talentingiausiems žmonėms.

  • Kelių sričių Komisijos narių pareigos buvo pertvarkytos ir racionalizuotos. Buvo sujungtos už aplinką ir jūrų reikalus bei žuvininkystę atsakingų Komisijos narių pareigos (Karmenu Vella) siekiant atsižvelgti į „mėlynojo“ ir „žaliojo“ augimo tarpusavio sąsają: aplinkos ir jūrų apsaugos politikos kryptys gali ir turėtų vaidinti svarbų vaidmenį kuriant darbo vietas, išsaugant išteklius, skatinant augimą ir investicijas. Aplinkos apsauga ir mūsų konkurencingumo išlaikymas turi būti neatsiejami, jie abu užtikrina tvarią ateitį. Tais pačiais sumetimais remtasi nusprendžiant, kad vienas Komisijos narys bus atsakingas už klimato ir energetikos politiką (Miguelis Ariasas Cañete). Atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalies didinimas nėra tik atsakingos klimato kaitos politikos klausimas. Tuo pat metu tai yra pramonės politikos būtinybė, jei Europa tebenori turėti nebrangios energijos vidutinės trukmės laikotarpiu. Šios abi naujos sritys priklausys projektų komandai „Energetikos sąjunga“, kuriai vadovaus ir kurią koordinuos Alenka Bratušek.

  • Europos kaimynystės politiką ir derybas dėl ES plėtros atsakingo Komisijos nario pareigomis (Johannesas Hahnas) greta sustiprintos kaimynystės politikos daugiausia dėmesio skiriama tolesnėms deryboms dėl ES plėtros kartu pripažįstant, kaip išrinktasis Komisijos Pirmininkas išdėstė savo politinėse gairėse, kad per ateinančius penkerius metus Europos Sąjunga nesiplės.

  • Naujosiomis už finansinį stabilumą, finansines paslaugas ir kapitalo rinkų sąjungą atsakingo Komisijos nario pareigomis (Jonathanas Hillas) turima kompetencija ir atsakomybė bus sutelkta vienoje vietoje – bus sukurtas generalinis direktoratas ir bus užtikrinta, kad Komisija ir toliau aktyviai ir budriai įgyvendintų naująsias bankų priežiūros ir pertvarkymo taisykles.

Visos projektų komandos ir pareigos išvardytos ir apžvelgiamos 4 priede.

Tinkami darbai tinkamiems žmonėms

Skirstydamas pareigas išrinktasis Komisijos Pirmininkas J. C. Junckeris labai stengėsi išlaikyti tinkamą lyčių, politinės priklausomybės ir kompetencijos pusiausvyrą.

Politinė patirtis

J. C. Junckerio pasiūlytoje tvirtoje ir patyrusioje komandoje yra 5 buvę ministrai pirmininkai, 4 ministrų pirmininkų pavaduotojai, 19 buvusių ministrų, 7 buvę Komisijos nariai ir 8 buvę Europos Parlamento nariai. 11 iš jų turi tvirtą ekonomikos ir finansų žinių pagrindą, o 8 – plačią užsienio ryšių patirtį. J. C. Junckerio Komisija turi būtiną kompetenciją, kad galėtų spręsti dabartinius Euopai kylančius ekonomikos ir geopolitinius uždavinius (žr. 4 priedą).

Demokratinis teisėtumas

Trečdalis naujosios Komisijos narių (9 iš 28), įskaitant išrinktąjį Komisijos Pirmininką, dalyvavo šių metų Europos Parlamento rinkimuose palaikydami ryšius su piliečiais ir siekdami jų paramos.

Komisijos narės

Po intensyvių derybų dėl kandidačių moterų ir primygtinai to reikalaujant išrinktajam Komisijos Pirmininkui, J. C. Junckerio Komisijoje yra 9 moterys ir 19 vyrų. 3 iš 7 Komisijos pirmininko pavaduotojų yra moterys.

Tolesni veiksmai

Vėliau Europos Parlamentas turės patvirtinti visus Komisijos narius, įskaitant Pirmininką ir Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį ir Komisijos pirmininko pavaduotoją. Prieš patvirtinant visą Komisiją, atitinkamuose Europos Parlamento komitetuose įvyks Parlamento darbo tvarkos taisyklių 118 taisyklę atitinkantis kandidatų į Komisijos narius klausymas. Europos Parlamentui patvirtinus Komisijos narius, Europos Vadovų Taryba oficialiai paskirs Europos Komisiją pagal ES sutarties 17 straipsnio 7 dalį.

Daugiau informacijos

Išsamūs klausimai ir atsakymai pateikiami MEMO/14/523

2014 m. birželio 27 d., po visoje ES surengtos rinkimų kampanijos, Europos Vadovų Taryba pasiūlė Jeaną Claude'ą Junckerį kandidatu į Europos Komisijos pirmininkus. Per 2014 m. liepos 15 d. Europos Parlamento plenarinę sesiją, remdamasi Jeano Claude'o Junckerio Europos Parlamente išdėstytomis politinėmis gairėmis, už jo išrinkimą naujuoju Europos Komisijos pirmininku nubalsavo didžioji EP narių dauguma (422).

Išrinktojo Komisijos pirmininko Jeano Claude'o Junckerio svetainė

http://ec.europa.eu/about/juncker-commission

Politinės gairės būsimai Europos Komisijai „Nauja pradžia Europai. Mano darbotvarkė: darbo vietų kūrimas, augimas, teisingumas ir demokratiniai pokyčiai“

http://ec.europa.eu/news/eu_explained/140715_en.htm

Išrinktojo Komisijos Pirmininko Twitter @JunckerEU #TeamJunckerEU

Išrinktojo Komisijos Pirmininko atstovų spaudai Twitter @MargSchinas, @Mina_Andreeva, @NatashaBertaud

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva, tel. +32 2 299 13 82

Natasha Bertaud, tel. +32 2 296 74 56

Visuomenei: Europe Direct, tel. 00 800 67891011, e. paštas

ANNEX

1. The New Shape

2. The Faces of the Juncker Commission

3. Age and Gender: Statistics

4. A strong and experienced team

5. Allocation of portfolios and supporting services

European Commission 2014 – 2019

Allocation of portfolios and supporting services2

Portfolios

Names

Services

President of the Commission

Jean-Claude Juncker

Secretariat General (SG)

Legal Service (SJ)

DG Communication (COMM), including the Spokesperson's Service (SPP)

Bureau of European Policy Advisors (BEPA)

Changes for DG COMM:

- The part of Unit COMM A2 (Media Networks and Contracts) dealing with multimedia actions funded by budget line 16.03.01.01 (Euronews, Euranet, European Audiovisual Observatory) moves from DG COMM to
DG Communications Networks, Content and Technology (CONNECT).

- The part of Unit COMM C2 (Citizens Programme) covering the management of the Europe for Citizens Programme, and the responsibility for the Preparatory Action "New Narrative on Europe" 2015, moves from DG COMM to DG Education and Culture (EAC).

High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy / Vice-President

Federica Mogherini

European External Action Service

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

First Vice-President, in charge of Better Regulation, Inter-Institutional Relations, the Rule of Law and the Charter of Fundamental Rights

Frans Timmermans

As first Vice-President, in charge of Better Regulation, Inter-Institutional relations, the Rule of Law and the Charter of Fundamental Rights, Mr Timmermans will work closely with the other Vice-Presidents, and all Commissioners will liaise closely with him when it concerns the implementation of the better regulation agenda. In addition, for initiatives requiring a decision by the Commission in their area of responsibility, he will guide the work of the Commissioner for Justice, Consumers and Gender Equality and the Commissioner for Migration and Home Affairs.

Internal Audit Service (IAS)

Vice-President for Budget and Human Resources

Kristalina Georgieva

As Vice-President for Budget and Human Resources, Ms Georgieva will work closely with the other Vice-Presidents and, in her area of responsibility, will guide the work of all Commissioners.

DG Budget (BUDG)

DG Human Resources and Security (HR)

European Anti-Fraud Office (OLAF)

DG Translation (DGT)

DG Interpretation (SCIC)

The office for the administration and payment of individual entitlements (PMO)

The office for infrastructure and logistics in Brussels (OIB)

The office for infrastructure and logistics in Luxembourg (OIL)

Responsible for relations with:

The European Personnel Selection Office (EPSO) and the European School of Administration (EUSA)

The European Schools

The Translation Centre for the Bodies of the European Union (CdT)

Changes for OLAF:

- Unit OLAF D5 (Hercule, Pericles & EURO Protection) moves from OLAF to DG Economic and Financial Affairs (ECFIN).

Vice-President for the Digital Single Market

Andrus Ansip

As Vice-President for the Digital Single Market, Mr Ansip will work closely with the other Vice-Presidents. In his area of responsibility, he will steer and coordinate the work of several Commissioners, in particular the Commissioners for Digital Economy and Society; Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs; Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility; Justice, Consumers and Gender Equality; Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs; Regional Policy; and Agriculture and Rural Development.

Vice-President for Energy Union

Alenka Bratušek

As Vice-President for Energy Union, Ms Bratušek will work closely with the other Vice-Presidents. In her area of responsibility, she will steer and coordinate the work of several Commissioners, in particular the Commissioners for Climate Action and Energy; Transport and Space; Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs; Environment, Maritime Affairs and Fisheries; Regional Policy; Agriculture and Rural Development; and Research, Science and Innovation.

Vice-President for the Euro and Social Dialogue

Valdis Dombrovskis

As Vice-President for the Euro and Social Dialogue, Mr Dombrovskis will work closely with the other Vice-Presidents. In his area of responsibility, he will steer and coordinate the work of several Commissioners for Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs; Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility; Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs; Regional Policy; Justice, Consumers and Gender Equality.

Vice-President for Jobs, Growth, Investment and Competitiveness

Jyrki Katainen

As Vice-President for Jobs, Growth, Investment and Competitiveness,
Mr Katainen will work closely with the other Vice-Presidents. In his area of responsibility, he will steer and coordinate the work of several Commissioners, in particular the Commissioners for
Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs; Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility; Regional Policy; Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs; Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; Digital Economy and Society; Climate Action and Energy; and Transport and Space.

Agriculture and Rural Development

Phil Hogan

DG Agriculture and Rural Development (AGRI)

The relevant parts of the Research Executive Agency (REA)

Climate Action and Energy

Miguel Arias Cañete

DG Climate Action (CLIMA)

DG Energy (ENER)

The Euratom Supply Agency (ESA)

The relevant parts of the Executive Agency for Small and Medium-Sized Enterprises (EASME)

The relevant parts of the Innovation and Networks Executive Agency (INEA)

Responsible for relations with:

The Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)

Competition

Margrethe Vestager

DG Competition (COMP)

Digital Economy and Society

Günther Oettinger

DG for Communications Networks, Content and Technology (CONNECT)

DG Informatics (DIGIT)

The relevant parts of the Education, Audio-visual and Culture Executive Agency (EACEA)

The relevant parts of the Executive Agency for Small and Medium-Sized Enterprises (EASME)

The relevant parts of the Innovation & Networks Executive Agency (INEA)

The relevant parts of the Research Executive Agency (REA)

Responsible for relations with:

The European Network and Information Security Agency (ENISA)

The Office for the Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC)

Changes for DG CONNECT:

- Unit MARKT D1 (Copyright), the part of Unit MARKT D3 (Fight against Counterfeiting and Piracy) dealing with copyright enforcement, and the part of unit MARKT E3 (Online and postal Services) dealing with online services moves from DG Internal Market and Services (MARKT) to DG CONNECT.

- Unit EAC E3 (Creative Europe Programme - MEDIA) moves from DG Education and Culture (EAC) to DG CONNECT.

- The part of Unit COMM A2 (Media Networks and Contracts) dealing with multimedia actions funded by budget line 16.03.01.01 (Euronews, Euranet, European Audiovisual Observatory) moves from DG Communication (COMM) to DG CONNECT.

Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs Union

Pierre Moscovici

DG Economic and Financial Affairs (ECFIN)

DG Taxation and Customs Union (TAXUD)

Changes for DG ECFIN:

- Unit OLAF D5 (Hercule, Pericles & EURO Protection) moves from the European Anti-Fraud Office (OLAF) to DG ECFIN.

- Unit ECFIN B3 (Labour Market Reforms) moves from ECFIN to DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL).

- Unit ECFIN E1 (Financial Markets and Infrastructures) and Unit ECFIN E2 (National Financial Systems) move from DG ECFIN to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union.

- The part of Unit ECFIN E3 (Financial Institutions and Stability Mechanisms) dealing with Financial Integration and Regulatory Policy moves from DG ECFIN to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, with the exception of the part covering the European Stability Mechanism firewall, which, together with the rest of Unit ECFIN E3 (including the part dealing with euro coin issues), remains in DG ECFIN.

Education, Culture, Youth and Citizenship

Tibor Navracsics

DG Education and Culture (EAC)

Joint Research Centre (JRC)

The relevant parts of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

The relevant parts of the Research Executive Agency (REA)

Responsible for relations with:

The European Institute of Innovation and Technology (EIT)

The Publications Office of the European Union (OP)

Changes for DG EAC:

- The part of Unit COMM C2 (Citizens Programme) covering the management of the Europe for Citizens Programme, and the responsibility for the Preparatory Action "New Narrative on Europe" 2015 move from DG Communication (COMM) to DG EAC.

- The parts of Unit EAC A3 (Skills and Qualification Strategies; Multilingualism Policy) dealing with Skills and Qualification, and of Unit EAC B2 (Vocational Training and Adult Education; Erasmus +) dealing with Vocational Training and Adult Education policy move from DG EAC to DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL).

- Unit EAC E3 (Creative Europe Programme - MEDIA) moves from DG EAC to DG Communications Networks, Content and Technology (CONNECT).

Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility

Marianne Thyssen

DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)

Eurostat (ESTAT)

Responsible for relations with:

The European Agency for Occupational Safety and Health (EU-OSHA)

The European Centre for Development of Vocational Training (CEDEFOP)

The European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound)

The European Training Foundation (ETF)

Changes for DG EMPL:

- Unit ECFIN B3 (Labour Market Reforms) moves from DG Economic and Financial Services (ECFIN) to DG EMPL.

- The parts of Unit EAC A3 (Skills and Qualification Strategies; Multilingualism Policy) dealing with Skills and Qualification, and of Unit EAC B2 (Vocational Training and Adult Education; Erasmus +) dealing with Vocational Training and Adult Education policy move from DG Education and Culture (EAC) to DG EMPL.

- Unit JUST D3 (Rights of Persons with Disabilities) and part of Unit JUST D1 (Equal Treatment Legislation) dealing with the Directive establishing a general Framework for Equal Treatment in Employment and Occupation, move from DG Justice (JUST) to DG EMPL.

Environment, Maritime Affairs and Fisheries

Karmenu Vella

DG Environment (ENV)

DG Maritime Affairs and Fisheries (MARE)

The relevant parts of the Executive Agency for Small and Medium-Sized Enterprises (EASME)

Responsible for relations with:

The European Environment Agency (EEA)

The European Fisheries Control Agency (EFCA)

Changes for DG ENV:

- The parts of Unit ENV A2 (Waste Management and Recycling) dealing with Food Waste, and of Unit ENV A3 (Chemicals) dealing with biocides, move from DG ENV to DG Health and Consumers (SANCO).

European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations

Johannes Hahn

DG Enlargement (ELARG)

Changes for DG ELARG (which will be called "European Neighbourhood and Enlargement Negotiations"):

- Unit ELARG D1 (Task Force Turkish Cypriot Community) moves from DG ELARG to DG Regional Policy (REGIO).

- Directorate DEVCO F (Neighbourhood) moves from DG Development and Cooperation – EuropAid (DEVCO) to DG ELARG.

Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Jonathan Hill

A new DG Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Responsible for relations with:

The European Banking Authority (EBA)

The European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)

The European Securities and Markets Authority (ESMA)

The European Systemic Risks Board (ESRB)

The Single Resolution Board (SRB)

The new DG Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union will include:

- Directorate MARKT F (Capital and Companies) moves from DG Internal Market and Services (MARKT) to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, except Unit MARKT F2 (Corporate Governance, Social Responsibility), which moves from DG Internal Market and Services (MARKT) to the Directorate-General for Justice (JUST).

- Directorate MARKT A (Resources and Communications), Directorate MARKT G (Financial Markets), Directorate MARKT H (Financial Institutions), the MARKT task force for the establishment of the Single Resolution Board and Unit MARKT 02 (Financial services policy, relations with the Council), which move from DG Internal Market and Services (MARKT) to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union.

- Unit ECFIN E1 (Financial Markets and Infrastructures) and Unit ECFIN E2 (National Financial Systems), which move from DG Economic and Financial Affairs (ECFIN) to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union.

- The part of Unit ECFIN E3 (Financial Institutions and Stability Mechanisms) dealing with Financial Integration and Regulatory Policy, which moves from DG Economic and Financial Affairs (ECFIN) to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, with the exception of the part covering the European Stability Mechanism firewall, which, together with the rest of Unit ECFIN E3 (including the part dealing with euro coin issues), remains in DG Economic and Financial Affairs (ECFIN).

Health and Food Safety

Vytenis Andriukaitis

DG Health and Consumers (SANCO)

The relevant parts of the Consumers, Health and Food Executive Agency (CHAFEA)

Responsible for relations with:

The Community Plant Variety Office (CPVO)

The European Centre for Disease Prevention and Control (ECDPC)

The European Food Safety Authority (EFSA)

Changes for DG SANCO:

- Units SANCO B2 (Health Technology and Cosmetics), SANCO D5 (Medicinal Products – Authorisations, European Medicines Agency) and SANCO D6 (Medical Products – Quality, Safety and Efficacy) move from DG SANCO to DG Enterprise and Industry (ENTR).

- Directorate SANCO B (Consumer Affairs) moves from DG SANCO to DG Justice (JUST), except for Unit SANCO B2 (Health Technology and Cosmetics), which moves from DG SANCO to DG Enterprise and Industry (ENTR).

- The parts of Unit ENV A2 (Waste Management and Recycling) dealing with Food Waste, and of Unit ENV A3 (Chemicals) dealing with biocides, move from DG Environment (ENV) to DG SANCO.

Humanitarian Aid and Crisis Management

Christos Stylianides

DG Humanitarian Aid and Civil Protection (ECHO)

The relevant parts of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Elżbieta Bieńkowska

DG Enterprise and Industry (ENTR)

DG Internal Market and Services (MARKT)

The relevant parts of the Executive Agency for Small and Medium-Sized Enterprises (EASME)

Responsible for relations with:

The European Chemicals Agency (ECHA)

The European Medicines Agency (EMA)

The Office for Harmonisation in the Internal Market (OHIM)

Changes for DG MARKT and DG ENTR:

- The two DGs are merged.

- Unit MARKT D1 (Copyright), the part of Unit MARKT D3 (Fight against Counterfeiting and Piracy) dealing with copyright enforcement, and the part of unit MARKT E3 (Online and postal Services) dealing with online services, move from DG MARKT to the Directorate General for Communications Networks, Content and Technology (CONNECT).

- Directorate MARKT F (Capital and Companies) moves from DG MARKT to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, except Unit MARKT F2 (Corporate Governance, Social Responsibility), which moves from DG MARKT to the Directorate-General for Justice (JUST).

- Directorate MARKT A (Resources and Communications), Directorate MARKT G (Financial Markets), Directorate MARKT H (Financial Institutions), the MARKT task force for the establishment of the Single Resolution Board and Unit MARKT 02 (Financial services policy, relations with the Council) move from DG MARKT to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union.

- Units ENTR G1 (Space Policy and Research), ENTR G2 (Copernicus: services), ENTR G3 (Copernicus: Infrastructures) and Directorate ENTR H (EU Satellite Navigation Programmes) move from DG ENTR to DG Mobility and Transport (MOVE).

- Unit ENTR G4 (Policy and Research in Security) moves from DG ENTR to DG Home Affairs (HOME).

- Units SANCO B2 (Health Technology and Cosmetics), SANCO D5 (Medicinal Products – Authorisations, European Medicines Agency) and SANCO D6 (Medical Products – Quality, Safety and Efficacy) move from DG Health and Consumers (SANCO) to DG ENTR.

International Cooperation and Development

Neven Mimica

DG Development and Cooperation – EuropeAid (DEVCO)

Changes for DG DEVCO:

- Directorate DEVCO F (Neighbourhood) moves from DG DEVCO to DG Enlargement (ELARG).

Justice, Consumers and Gender Equality

Věra Jourová

DG Justice (JUST)

The relevant parts of the Consumer, Health and Food Executive Agency (CHAFEA)

Responsible for relations with:

The EU Agency for Fundamental Rights (FRA)

The European Institute for Gender Equality (EIGE)

The European Union Judicial Cooperation Unit (EUROJUST)

Changes for DG JUST:

- Unit MARKT F2 (Corporate Governance, Social Responsibility) moves from DG Internal Market and Services (MARKT) to DG JUST.

- Directorate SANCO B (Consumer Affairs) moves from DG Health and Consumers (SANCO) to DG JUST, except for Unit SANCO B2 (Health Technology and Cosmetics), which moves from DG Health and Consumers (SANCO) to DG Enterprise and Industry (ENTR).

- Unit JUST B3 (Anti-Drugs Policy) moves from DG JUST to DG Home Affairs (HOME).

- Unit JUST D3 (Rights of Persons with Disabilities) and the part of Unit JUST D1 (Equal Treatment Legislation) dealing with the Directive establishing a general Framework for Equal Treatment in Employment and Occupation, move from DG JUST to DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL).

Migration and Home Affairs

Dimitris Avramopoulos

DG Home Affairs (HOME)

The relevant parts of the Research Executive Agency (REA)

Responsible for relations with:

The agency for the management of large IT systems (EU-LISA)

The European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders (FRONTEX)

The European Asylum Support Office (EASO)

The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)

The European Police Office (EUROPOL)

The European Police College (CEPOL)

Changes for DG HOME:

- Unit ENTR G4 (Policy and Research in Security) moves from DG Enterprise and Industry (ENTR) to DG HOME.

- Unit JUST B3 (Anti-Drugs Policy) moves from DG Justice (JUST) to DG HOME.

Regional Policy

Corina Crețu

DG Regional Policy (REGIO)

Changes for DG REGIO:

- Unit ELARG D1 (Task Force Turkish Cypriot Community) moves from DG Enlargement (ELARG) to DG REGIO.

Research, Science and Innovation

Carlos Moedas

Directorate-General for Research and Innovation (RTD)

The relevant parts of the European Research Council executive agency (ERCEA)

The relevant parts of the Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME)

The relevant parts of the Innovation and Networks executive agency (INEA)

The relevant parts of the Research Executive Agency (REA)

Trade

Cecilia Malmström

DG Trade (TRADE)

Transport and Space

Maroš Šefčovič

DG Mobility and Transport (MOVE)

The relevant parts of the Innovation and Networks Executive Agency (INEA)

The relevant parts of the Research Executive Agency (REA)

Responsible for relations with:

The European Aviation Safety Agency (EASA)

The European GNSS Supervisory Authority (GSA)

The European Maritime Safety Agency (EMSA)

The European Railway Agency (ERA)

Changes for DG MOVE:

- Units ENTR G1 (Space Policy and Research), ENTR G2 (Copernicus: services), ENTR G3 (Copernicus: Infrastructures) and Directorate ENTR H (EU Satellite Navigation Programmes) move from DG Enterprise and Industry (ENTR) to DG MOVE.

1 :

Fransas Timmermansas, Kristalina Georgieva, Andrusas Ansipas, Alenka Bratušek, Valdis Dombrovskis ir Jyrkis Katainenas.

2 :

The structural changes in the services listed here will be implemented within three months following the entry in office of the new Commission. The names of some services will be adapted where necessary to reflect their new scope (in the list below, current names are used). The re-organisation of services will be an occasion to ensure synergies and should also contribute to the Commission's staff reduction objectives. The role of Vice-Presidents is explained in greater detail in their mission letter.


Side Bar