Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 10. syyskuuta 2014

Junckerin komissio: Vahva ja kokenut joukkue muutoksen toteuttajaksi

Komission puheenjohtajaksi valittu Jean-Claude Juncker on tänään julkistanut seuraavan Euroopan komission kokoonpanon. Euroopan unioni on juuri selviytynyt historiansa koettelevimpiin kuuluvasta ajanjaksosta. Nyt yhtenä suurimmista haasteista on saada kansalaiset vakuuttuneiksi siitä, että edessä ovat uudet ajat. Voidakseen toteuttaa tämän muutoksen komission on oltava avoin uudistuksille. Uusi Euroopan komissio keskittyy toimissaan EU:n suuriin poliittisiin haasteisiin: on luotava ihmisille kunnon työpaikkoja, lisättävä investointien määrää, varmistettava reaalitalouden luotonsaanti, luotava yhdennetyt digitaaliset sisämarkkinat ja uskottava ulkopolitiikka ja varmistettava EU:n omavaraisuus energian toimitusvarmuuden suhteen. Komission uudenlainen kokoonpano perustuu niihin poliittisiin suuntaviivoihin, joiden pohjalta Euroopan parlamentti valitsi Jean-Claude Junckerin komission puheenjohtajaksi.

Jean-Claude Juncker haastatteli kaikki komissaariehdokkaat ja on vakuuttunut siitä, että tämä vahva ja kokenut joukkue pystyy yhteisvoimin toteuttamaan asetetut tavoitteet entistä tehokkaammin.

"Elämme murrosten aikaa, ja Euroopan kansalaiset odottavat meiltä tekoja. Vuosia jatkuneiden talousongelmien ja usein kipeiksi osoittautuneiden uudistusten jälkeen kansalaiset kaipaavat menestyvää taloutta, pysyviä työpaikkoja, vahvempaa sosiaalista suojelua, turvallisempia rajoja, energiaturvallisuutta ja digitaalimarkkinoiden tuomia uusia mahdollisuuksia. Esittelen tänään joukkueen, joka ohjaa Euroopan takaisin kasvun ja työllisyyden tielle. Uuden Euroopan komission kokoonpano pohjautuu sille asetettuihin tavoitteisiin. Meidän on osoitettava, että komissio pystyy uudistumaan. Esittelen teille tänään poliittisen, dynaamisen ja tehokkaan Euroopan komission, jonka tehtävänä on johtaa Eurooppa uuteen nousuun. Olen jakanut salkut henkilöille, en jäsenvaltioille. Lähetän kentälle 27 pelaajaa, joista kullakin on siellä oma tehtävänsä. Tämä joukkue voittaa!", komission puheenjohtajaksi valittu Jean-Claude Juncker kertoi.

Uusi työskentelytapa

Uudessa kollegiossa on seitsemän varapuheenjohtajaa, eli unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan (Federica Mogherini) lisäksi kuusi muuta henkilöä1, joista kukin johtaa omaa projektiryhmäänsä. He ohjaavat ja koordinoivat useiden muiden komissaarien työtä; näiden ryhmien kokoonpano voi vaihdella tarpeen mukaan, kun uusia hankkeita syntyy ajan myötä (ks. liite 2). Projektiryhmiä ovat poliittisten suuntaviivojen mukaisesti esimerkiksi ”työllisyys, kasvu, investoinnit ja kilpailukyky”, ”digitaaliset sisämarkkinat” ja ”energiaunioni”. Näin voidaan varmistaa dynaaminen vuorovaikutus kaikkien kollegion jäsenten kesken ja päästä eroon jakolinjoista ja staattisista rakenteista. Kaikki varapuheenjohtajat toimivat myös käytännössä puheenjohtajan sijaisina.

"Uudessa komissiossa ei ole kahden kerroksen komissaareja – on vain ”tiiminvetäjiä” ja joukkuepelaajia. He työskentelevät yhdessä kollegiaalisuuden ja keskinäisen luottamuksen hengessä. Haluan päästä eroon vastakkainasetteluista ja ottaa käyttöön uuden yhteistyöhön perustuvan mallin toteuttaa toimia niillä aloilla, joilla EU voi todella tuoda lisäarvoa", Juncker selvitti.

Seuraavaksi on Euroopan parlamentin vuoro kuulla komissaariehdokkaita. Kyseessä on demokraattinen prosessi, jonka myötä tarjoutuu tilaisuus esitellä komission tavoitteita ja poliittista ohjelmaa ja selvittää sen toteuttajien taustat.

Merkittäviä uudistuksia

  • Ensimmäinen varapuheenjohtaja (Frans Timmermans) on puheenjohtajan oikea käsi. Ensimmäisen kerran komissiossa on nyt komissaari, jonka tehtävänä on edistää sääntelyn parantamista. Näin pyritään varmistamaan, että kaikki komission ehdotukset ovat todella tarpeen ja että samoja tavoitteita ei voitaisi saavuttaa paremmin jäsenvaltioiden toimin. Ensimmäisen varapuheenjohtajan tehtävänä on myös valvoa, että EU:n perusoikeuskirjan ja oikeusvaltion periaatteita noudatetaan kaikessa komission toiminnassa.

  • Uusi sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritysten komissaari (Elžbieta Bieńkowska) johtaa reaalitalouden konehuonetta. Salkun nimessä mainitaan nyt ensi kertaa erikseen pienet ja keskisuuret yritykset, jotka ovat Euroopan talouden selkäranka.

  • Uusi talous- ja rahoitusasioiden sekä verotus- ja tulliasioiden komissaari (Pierre Moscovici) huolehtii siitä, että verotukseen ja tulliliittoon liittyvistä kysymyksistä tulee erottamaton osa tiivistä ja aitoa talous- ja rahaliittoa ja että ne edistävät osaltaan EU:n talouden ohjausjärjestelmän sujuvaa toimintaa.

  • Lisäksi on luotu vahva kuluttaja-asioiden tehtäväkokonaisuus. Aiemmin pieninä paloina eri komissaarien vastuualueisiin kuuluneet kuluttaja-asiat on nyt koottu yhteen salkkuun, jota hoitaa oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioiden komissaari (Věra Jourová).

  • Kuten Juncker ilmoitti puheessaan Euroopan parlamentille 15. heinäkuuta, uudessa komissiossa on erityisesti muuttoliikeasioista vastaava komissaari (Dimitris Avramopoulos). Tämän tehtävän myötä otetaan painopisteeksi uusi muuttoliikepolitiikka, jonka avulla puututaan lujasti laittomaan maahanmuuttoon samalla kun Euroopasta pyritään tekemään houkutteleva kohde huippuammattilaisille.

  • Useita komissaarinsalkkuja on muokattu uusiksi. Esimerkiksi ympäristö- sekä meri- ja kalastusasiat on yhdistetty samaan salkkuun (Karmenu Vella), jotta voidaan ottaa huomioon sekä ns. sinisen että vihreän kasvun asettamat vaatimukset – ympäristön ja merten suojelulla voi olla ja niillä on oltava keskeinen rooli työpaikkojen luomisessa, luonnonvarojen säilyttämisessä sekä kasvun ja investointien edistämisessä. Ympäristönsuojelun ja kilpailukyvyn säilyttämisen on kuljettava käsi kädessä, sillä molemmissa on kyse kestävästä tulevaisuudesta. Saman logiikan mukaisesti on päätetty perustaa ilmastotoimista ja energiapolitiikasta vastaavan komissaarin tehtävä (Miguel Arias Cañete). Sen lisäksi, että uusiutuvien energialähteiden osuuden kasvattaminen on vastuullista ilmastonmuutospolitiikkaa, se on tarpeen Euroopan teollisuuden kannalta, jotta energiaa olisi saatavilla kohtuulliseen hintaan myös keskipitkällä aikavälillä. Molemmat uudet tehtävät ovat osa energiaunionista vastaavaa projektiryhmää, jota ohjaa ja koordinoi Alenka Bratušek.

  • Euroopan naapuruuspolitiikasta ja laajentumisneuvotteluista vastaava komissaari (Johannes Hahn) keskittyy lujitetun naapuruuspolitiikan ohella laajentumisneuvottelujen jatkamiseen siitä huolimatta, että Junckerin poliittisten suuntaviivojen mukaan EU ei tule laajentumaan ainakaan seuraavien viiden vuoden aikana.

  • Uusi rahoitusvakaudesta, rahoituspalveluista ja pääomamarkkinaunionista vastaava komissaari (Jonathan Hill) huolehtii siitä, että käytettävissä oleva asiantuntemus ja vastuu keskitetään tähän uuteen pääosastoon ja että komissio panee pankkien uudet valvonta- ja kriisinratkaisusäännöt aktiivisesti ja valppaasti täytäntöön.

Projektiryhmien kokoonpano ja tehtävät ja salkkujako esitetään kokonaisuudessaan liitteessä 4.

Oikeat ihmiset oikeille paikoille

Komission puheenjohtajaksi valittu Jean-Claude Juncker on pyrkinyt salkkujaossa siihen, että sukupuolet, poliittiset näkemykset ja erilaiset kyvyt olisivat uudessa komissiossa tasapainossa.

Poliittinen kokemus

Junckerin ehdottama komissio muodostaa vahvan ja kokeneen joukkueen, johon kuuluu viisi entistä pääministeriä, neljä entistä varapääministeriä, 19 entistä ministeriä, seitsemän kokenutta komissaaria ja kaksi entistä Euroopan parlamentin jäsentä. Uuden komission jäsenistä yhdellätoista on vankka kokemus talous- ja rahoitusasioista ja kahdeksalla laaja kokemus ulkosuhteiden alalta. Junckerin komissiolla on näin ollen tarvittava asiantuntemus tarttua EU:n kohtaamiin taloudellisiin ja geopoliittisiin haasteisiin (ks. liite 4).

Demokraattinen oikeutus

Kolmasosa uuden komission jäsenistä (yhdeksän 28:sta), mukaan lukien puheenjohtajaksi valittu Juncker itse, oli ehdokkaana tämänvuotisissa Euroopan parlamentin vaaleissa kuulemassa Euroopan kansalaisia ja tavoittelemassa näiden tukea.

Naisvoimaa

Tiukkojen neuvottelujen tuloksena Junckerin tavoite naiskomissaarien nimittämisestä on toteutunut niin, että uuteen komissioon tulee yhdeksän naista ja yhdeksäntoista miestä. Seitsemästä varapuheenjohtajasta kolme on naisia.

Mitä seuraavaksi?

Seuraavaksi Euroopan parlamentin on annettava hyväksyntänsä koko komissiolle kollegiona, johon kuuluvat myös puheenjohtaja ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja / komission varapuheenjohtaja. Sitä ennen komissaariehdokkaita kuullaan parlamentin eri valiokunnissa Euroopan parlamentin työjärjestyksen 118 artiklan mukaisesti. Sen jälkeen kun Euroopan parlamentti on antanut hyväksyntänsä, Eurooppa-neuvosto nimittää komission virallisesti Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 7 kohdan mukaisesti.

Lisätietoja:

Ks. kysymyksiä ja vastauksia taustatiedotteessa MEMO/14/523.

Eurooppa-neuvosto esitti Jean-Claude Junckeria Euroopan komission puheenjohtajaksi Euroopan-laajuisen vaalikampanjan jälkeen 27. kesäkuuta 2014. Tämän jälkeen Juncker esitti Euroopan parlamentille poliittiset suuntaviivat, joiden perusteella hänet valittiin seuraavaksi Euroopan komission puheenjohtajaksi Euroopan parlamentin täysistunnossa 15. heinäkuuta 2014 vahvalla 422 äänen enemmistöllä.

Komission puheenjohtajaksi valitun Jean-Claude Junckerin kotisivut:

http://ec.europa.eu/about/juncker-commission

Poliittiset suuntaviivat seuraavalle Euroopan komissiolle: Uusi alku Euroopalle: Työllisyyden, kasvun, oikeudenmukaisuuden ja demokraattisen muutoksen ohjelma:

http://ec.europa.eu/news/eu_explained/140715_en.htm

Juncker Twitterissä: @JunckerEU #TeamJunckerEU

Junckerin tiedottajat Twitterissä: @MargSchinas, @Mina_Andreeva, @NatashaBertaud

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva (+32-2) 299 13 82

Natasha Bertaud (+32-2) 296 74 56

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköposti

LIITE

1. Uudenlainen kokoonpano

2. Junckerin komission jäsenet

3. Ikä ja sukupuoli: tilastotietoja

4. Vahva ja kokenut joukkue

5. Salkkujako ja tukipalvelut

European Commission 2014 – 2019

Allocation of portfolios and supporting services2

Portfolios

Names

Services

President of the Commission

Jean-Claude Juncker

Secretariat General (SG)

Legal Service (SJ)

DG Communication (COMM), including the Spokesperson's Service (SPP)

Bureau of European Policy Advisors (BEPA)

Changes for DG COMM:

- The part of Unit COMM A2 (Media Networks and Contracts) dealing with multimedia actions funded by budget line 16.03.01.01 (Euronews, Euranet, European Audiovisual Observatory) moves from DG COMM to
DG Communications Networks, Content and Technology (CONNECT).

- The part of Unit COMM C2 (Citizens Programme) covering the management of the Europe for Citizens Programme, and the responsibility for the Preparatory Action "New Narrative on Europe" 2015, moves from DG COMM to DG Education and Culture (EAC).

High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy / Vice-President

Federica Mogherini

European External Action Service

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

First Vice-President, in charge of Better Regulation, Inter-Institutional Relations, the Rule of Law and the Charter of Fundamental Rights

Frans Timmermans

As first Vice-President, in charge of Better Regulation, Inter-Institutional relations, the Rule of Law and the Charter of Fundamental Rights, Mr Timmermans will work closely with the other Vice-Presidents, and all Commissioners will liaise closely with him when it concerns the implementation of the better regulation agenda. In addition, for initiatives requiring a decision by the Commission in their area of responsibility, he will guide the work of the Commissioner for Justice, Consumers and Gender Equality and the Commissioner for Migration and Home Affairs.

Internal Audit Service (IAS)

Vice-President for Budget and Human Resources

Kristalina Georgieva

As Vice-President for Budget and Human Resources, Ms Georgieva will work closely with the other Vice-Presidents and, in her area of responsibility, will guide the work of all Commissioners.

DG Budget (BUDG)

DG Human Resources and Security (HR)

European Anti-Fraud Office (OLAF)

DG Translation (DGT)

DG Interpretation (SCIC)

The office for the administration and payment of individual entitlements (PMO)

The office for infrastructure and logistics in Brussels (OIB)

The office for infrastructure and logistics in Luxembourg (OIL)

Responsible for relations with:

The European Personnel Selection Office (EPSO) and the European School of Administration (EUSA)

The European Schools

The Translation Centre for the Bodies of the European Union (CdT)

Changes for OLAF:

- Unit OLAF D5 (Hercule, Pericles & EURO Protection) moves from OLAF to DG Economic and Financial Affairs (ECFIN).

Vice-President for the Digital Single Market

Andrus Ansip

As Vice-President for the Digital Single Market, Mr Ansip will work closely with the other Vice-Presidents. In his area of responsibility, he will steer and coordinate the work of several Commissioners, in particular the Commissioners for Digital Economy and Society; Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs; Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility; Justice, Consumers and Gender Equality; Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs; Regional Policy; and Agriculture and Rural Development.

Vice-President for Energy Union

Alenka Bratušek

As Vice-President for Energy Union, Ms Bratušek will work closely with the other Vice-Presidents. In her area of responsibility, she will steer and coordinate the work of several Commissioners, in particular the Commissioners for Climate Action and Energy; Transport and Space; Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs; Environment, Maritime Affairs and Fisheries; Regional Policy; Agriculture and Rural Development; and Research, Science and Innovation.

Vice-President for the Euro and Social Dialogue

Valdis Dombrovskis

As Vice-President for the Euro and Social Dialogue, Mr Dombrovskis will work closely with the other Vice-Presidents. In his area of responsibility, he will steer and coordinate the work of several Commissioners for Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs; Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility; Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs; Regional Policy; Justice, Consumers and Gender Equality.

Vice-President for Jobs, Growth, Investment and Competitiveness

Jyrki Katainen

As Vice-President for Jobs, Growth, Investment and Competitiveness,
Mr Katainen will work closely with the other Vice-Presidents. In his area of responsibility, he will steer and coordinate the work of several Commissioners, in particular the Commissioners for
Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs; Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility; Regional Policy; Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs; Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; Digital Economy and Society; Climate Action and Energy; and Transport and Space.

Agriculture and Rural Development

Phil Hogan

DG Agriculture and Rural Development (AGRI)

The relevant parts of the Research Executive Agency (REA)

Climate Action and Energy

Miguel Arias Cañete

DG Climate Action (CLIMA)

DG Energy (ENER)

The Euratom Supply Agency (ESA)

The relevant parts of the Executive Agency for Small and Medium-Sized Enterprises (EASME)

The relevant parts of the Innovation and Networks Executive Agency (INEA)

Responsible for relations with:

The Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)

Competition

Margrethe Vestager

DG Competition (COMP)

Digital Economy and Society

Günther Oettinger

DG for Communications Networks, Content and Technology (CONNECT)

DG Informatics (DIGIT)

The relevant parts of the Education, Audio-visual and Culture Executive Agency (EACEA)

The relevant parts of the Executive Agency for Small and Medium-Sized Enterprises (EASME)

The relevant parts of the Innovation & Networks Executive Agency (INEA)

The relevant parts of the Research Executive Agency (REA)

Responsible for relations with:

The European Network and Information Security Agency (ENISA)

The Office for the Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC)

Changes for DG CONNECT:

- Unit MARKT D1 (Copyright), the part of Unit MARKT D3 (Fight against Counterfeiting and Piracy) dealing with copyright enforcement, and the part of unit MARKT E3 (Online and postal Services) dealing with online services moves from DG Internal Market and Services (MARKT) to DG CONNECT.

- Unit EAC E3 (Creative Europe Programme - MEDIA) moves from DG Education and Culture (EAC) to DG CONNECT.

- The part of Unit COMM A2 (Media Networks and Contracts) dealing with multimedia actions funded by budget line 16.03.01.01 (Euronews, Euranet, European Audiovisual Observatory) moves from DG Communication (COMM) to DG CONNECT.

Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs Union

Pierre Moscovici

DG Economic and Financial Affairs (ECFIN)

DG Taxation and Customs Union (TAXUD)

Changes for DG ECFIN:

- Unit OLAF D5 (Hercule, Pericles & EURO Protection) moves from the European Anti-Fraud Office (OLAF) to DG ECFIN.

- Unit ECFIN B3 (Labour Market Reforms) moves from ECFIN to DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL).

- Unit ECFIN E1 (Financial Markets and Infrastructures) and Unit ECFIN E2 (National Financial Systems) move from DG ECFIN to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union.

- The part of Unit ECFIN E3 (Financial Institutions and Stability Mechanisms) dealing with Financial Integration and Regulatory Policy moves from DG ECFIN to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, with the exception of the part covering the European Stability Mechanism firewall, which, together with the rest of Unit ECFIN E3 (including the part dealing with euro coin issues), remains in DG ECFIN.

Education, Culture, Youth and Citizenship

Tibor Navracsics

DG Education and Culture (EAC)

Joint Research Centre (JRC)

The relevant parts of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

The relevant parts of the Research Executive Agency (REA)

Responsible for relations with:

The European Institute of Innovation and Technology (EIT)

The Publications Office of the European Union (OP)

Changes for DG EAC:

- The part of Unit COMM C2 (Citizens Programme) covering the management of the Europe for Citizens Programme, and the responsibility for the Preparatory Action "New Narrative on Europe" 2015 move from DG Communication (COMM) to DG EAC.

- The parts of Unit EAC A3 (Skills and Qualification Strategies; Multilingualism Policy) dealing with Skills and Qualification, and of Unit EAC B2 (Vocational Training and Adult Education; Erasmus +) dealing with Vocational Training and Adult Education policy move from DG EAC to DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL).

- Unit EAC E3 (Creative Europe Programme - MEDIA) moves from DG EAC to DG Communications Networks, Content and Technology (CONNECT).

Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility

Marianne Thyssen

DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)

Eurostat (ESTAT)

Responsible for relations with:

The European Agency for Occupational Safety and Health (EU-OSHA)

The European Centre for Development of Vocational Training (CEDEFOP)

The European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound)

The European Training Foundation (ETF)

Changes for DG EMPL:

- Unit ECFIN B3 (Labour Market Reforms) moves from DG Economic and Financial Services (ECFIN) to DG EMPL.

- The parts of Unit EAC A3 (Skills and Qualification Strategies; Multilingualism Policy) dealing with Skills and Qualification, and of Unit EAC B2 (Vocational Training and Adult Education; Erasmus +) dealing with Vocational Training and Adult Education policy move from DG Education and Culture (EAC) to DG EMPL.

- Unit JUST D3 (Rights of Persons with Disabilities) and part of Unit JUST D1 (Equal Treatment Legislation) dealing with the Directive establishing a general Framework for Equal Treatment in Employment and Occupation, move from DG Justice (JUST) to DG EMPL.

Environment, Maritime Affairs and Fisheries

Karmenu Vella

DG Environment (ENV)

DG Maritime Affairs and Fisheries (MARE)

The relevant parts of the Executive Agency for Small and Medium-Sized Enterprises (EASME)

Responsible for relations with:

The European Environment Agency (EEA)

The European Fisheries Control Agency (EFCA)

Changes for DG ENV:

- The parts of Unit ENV A2 (Waste Management and Recycling) dealing with Food Waste, and of Unit ENV A3 (Chemicals) dealing with biocides, move from DG ENV to DG Health and Consumers (SANCO).

European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations

Johannes Hahn

DG Enlargement (ELARG)

Changes for DG ELARG (which will be called "European Neighbourhood and Enlargement Negotiations"):

- Unit ELARG D1 (Task Force Turkish Cypriot Community) moves from DG ELARG to DG Regional Policy (REGIO).

- Directorate DEVCO F (Neighbourhood) moves from DG Development and Cooperation – EuropAid (DEVCO) to DG ELARG.

Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Jonathan Hill

A new DG Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Responsible for relations with:

The European Banking Authority (EBA)

The European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)

The European Securities and Markets Authority (ESMA)

The European Systemic Risks Board (ESRB)

The Single Resolution Board (SRB)

The new DG Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union will include:

- Directorate MARKT F (Capital and Companies) moves from DG Internal Market and Services (MARKT) to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, except Unit MARKT F2 (Corporate Governance, Social Responsibility), which moves from DG Internal Market and Services (MARKT) to the Directorate-General for Justice (JUST).

- Directorate MARKT A (Resources and Communications), Directorate MARKT G (Financial Markets), Directorate MARKT H (Financial Institutions), the MARKT task force for the establishment of the Single Resolution Board and Unit MARKT 02 (Financial services policy, relations with the Council), which move from DG Internal Market and Services (MARKT) to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union.

- Unit ECFIN E1 (Financial Markets and Infrastructures) and Unit ECFIN E2 (National Financial Systems), which move from DG Economic and Financial Affairs (ECFIN) to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union.

- The part of Unit ECFIN E3 (Financial Institutions and Stability Mechanisms) dealing with Financial Integration and Regulatory Policy, which moves from DG Economic and Financial Affairs (ECFIN) to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, with the exception of the part covering the European Stability Mechanism firewall, which, together with the rest of Unit ECFIN E3 (including the part dealing with euro coin issues), remains in DG Economic and Financial Affairs (ECFIN).

Health and Food Safety

Vytenis Andriukaitis

DG Health and Consumers (SANCO)

The relevant parts of the Consumers, Health and Food Executive Agency (CHAFEA)

Responsible for relations with:

The Community Plant Variety Office (CPVO)

The European Centre for Disease Prevention and Control (ECDPC)

The European Food Safety Authority (EFSA)

Changes for DG SANCO:

- Units SANCO B2 (Health Technology and Cosmetics), SANCO D5 (Medicinal Products – Authorisations, European Medicines Agency) and SANCO D6 (Medical Products – Quality, Safety and Efficacy) move from DG SANCO to DG Enterprise and Industry (ENTR).

- Directorate SANCO B (Consumer Affairs) moves from DG SANCO to DG Justice (JUST), except for Unit SANCO B2 (Health Technology and Cosmetics), which moves from DG SANCO to DG Enterprise and Industry (ENTR).

- The parts of Unit ENV A2 (Waste Management and Recycling) dealing with Food Waste, and of Unit ENV A3 (Chemicals) dealing with biocides, move from DG Environment (ENV) to DG SANCO.

Humanitarian Aid and Crisis Management

Christos Stylianides

DG Humanitarian Aid and Civil Protection (ECHO)

The relevant parts of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Elżbieta Bieńkowska

DG Enterprise and Industry (ENTR)

DG Internal Market and Services (MARKT)

The relevant parts of the Executive Agency for Small and Medium-Sized Enterprises (EASME)

Responsible for relations with:

The European Chemicals Agency (ECHA)

The European Medicines Agency (EMA)

The Office for Harmonisation in the Internal Market (OHIM)

Changes for DG MARKT and DG ENTR:

- The two DGs are merged.

- Unit MARKT D1 (Copyright), the part of Unit MARKT D3 (Fight against Counterfeiting and Piracy) dealing with copyright enforcement, and the part of unit MARKT E3 (Online and postal Services) dealing with online services, move from DG MARKT to the Directorate General for Communications Networks, Content and Technology (CONNECT).

- Directorate MARKT F (Capital and Companies) moves from DG MARKT to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, except Unit MARKT F2 (Corporate Governance, Social Responsibility), which moves from DG MARKT to the Directorate-General for Justice (JUST).

- Directorate MARKT A (Resources and Communications), Directorate MARKT G (Financial Markets), Directorate MARKT H (Financial Institutions), the MARKT task force for the establishment of the Single Resolution Board and Unit MARKT 02 (Financial services policy, relations with the Council) move from DG MARKT to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union.

- Units ENTR G1 (Space Policy and Research), ENTR G2 (Copernicus: services), ENTR G3 (Copernicus: Infrastructures) and Directorate ENTR H (EU Satellite Navigation Programmes) move from DG ENTR to DG Mobility and Transport (MOVE).

- Unit ENTR G4 (Policy and Research in Security) moves from DG ENTR to DG Home Affairs (HOME).

- Units SANCO B2 (Health Technology and Cosmetics), SANCO D5 (Medicinal Products – Authorisations, European Medicines Agency) and SANCO D6 (Medical Products – Quality, Safety and Efficacy) move from DG Health and Consumers (SANCO) to DG ENTR.

International Cooperation and Development

Neven Mimica

DG Development and Cooperation – EuropeAid (DEVCO)

Changes for DG DEVCO:

- Directorate DEVCO F (Neighbourhood) moves from DG DEVCO to DG Enlargement (ELARG).

Justice, Consumers and Gender Equality

Věra Jourová

DG Justice (JUST)

The relevant parts of the Consumer, Health and Food Executive Agency (CHAFEA)

Responsible for relations with:

The EU Agency for Fundamental Rights (FRA)

The European Institute for Gender Equality (EIGE)

The European Union Judicial Cooperation Unit (EUROJUST)

Changes for DG JUST:

- Unit MARKT F2 (Corporate Governance, Social Responsibility) moves from DG Internal Market and Services (MARKT) to DG JUST.

- Directorate SANCO B (Consumer Affairs) moves from DG Health and Consumers (SANCO) to DG JUST, except for Unit SANCO B2 (Health Technology and Cosmetics), which moves from DG Health and Consumers (SANCO) to DG Enterprise and Industry (ENTR).

- Unit JUST B3 (Anti-Drugs Policy) moves from DG JUST to DG Home Affairs (HOME).

- Unit JUST D3 (Rights of Persons with Disabilities) and the part of Unit JUST D1 (Equal Treatment Legislation) dealing with the Directive establishing a general Framework for Equal Treatment in Employment and Occupation, move from DG JUST to DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL).

Migration and Home Affairs

Dimitris Avramopoulos

DG Home Affairs (HOME)

The relevant parts of the Research Executive Agency (REA)

Responsible for relations with:

The agency for the management of large IT systems (EU-LISA)

The European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders (FRONTEX)

The European Asylum Support Office (EASO)

The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)

The European Police Office (EUROPOL)

The European Police College (CEPOL)

Changes for DG HOME:

- Unit ENTR G4 (Policy and Research in Security) moves from DG Enterprise and Industry (ENTR) to DG HOME.

- Unit JUST B3 (Anti-Drugs Policy) moves from DG Justice (JUST) to DG HOME.

Regional Policy

Corina Crețu

DG Regional Policy (REGIO)

Changes for DG REGIO:

- Unit ELARG D1 (Task Force Turkish Cypriot Community) moves from DG Enlargement (ELARG) to DG REGIO.

Research, Science and Innovation

Carlos Moedas

Directorate-General for Research and Innovation (RTD)

The relevant parts of the European Research Council executive agency (ERCEA)

The relevant parts of the Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME)

The relevant parts of the Innovation and Networks executive agency (INEA)

The relevant parts of the Research Executive Agency (REA)

Trade

Cecilia Malmström

DG Trade (TRADE)

Transport and Space

Maroš Šefčovič

DG Mobility and Transport (MOVE)

The relevant parts of the Innovation and Networks Executive Agency (INEA)

The relevant parts of the Research Executive Agency (REA)

Responsible for relations with:

The European Aviation Safety Agency (EASA)

The European GNSS Supervisory Authority (GSA)

The European Maritime Safety Agency (EMSA)

The European Railway Agency (ERA)

Changes for DG MOVE:

- Units ENTR G1 (Space Policy and Research), ENTR G2 (Copernicus: services), ENTR G3 (Copernicus: Infrastructures) and Directorate ENTR H (EU Satellite Navigation Programmes) move from DG Enterprise and Industry (ENTR) to DG MOVE.

1 :

Frans Timmermans, Kristalina Georgieva, Andrus Ansip, Alenka Bratušek, Valdis Dombrovskis ja Jyrki Katainen.

2 :

The structural changes in the services listed here will be implemented within three months following the entry in office of the new Commission. The names of some services will be adapted where necessary to reflect their new scope (in the list below, current names are used). The re-organisation of services will be an occasion to ensure synergies and should also contribute to the Commission's staff reduction objectives. The role of Vice-Presidents is explained in greater detail in their mission letter.


Side Bar