Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 10. september 2014

Jean-Claude Junckeri juhitav Euroopa Komisjon – muudatusi toetav tugev ja kogenud meeskond

Täna tegi äsjavalitud president Jean-Claude Juncker teatavaks oma meeskonna ja Euroopa Komisjoni ülesannete jaotuse. Euroopa Liit on ületanud ühe oma ajaloo raskeimatest ajajärkudest. Nüüd peab Euroopa Liit täitma oma kodanike ootused ja oma toimimist muutma. Selleks peab komisjon algatama reforme. Uue Euroopa Komisjon kujundamisel peetakse silmas vajadust lahendada suuri Euroopa tasandi poliitilisi ülesandeid: suurendada tööhõivet ja luua praemaid töökohti, elavdada investeerimist, saavutada, et pangad hakkaksid reaalmajandusele taas laenu andma, luua ühtne digitaalne turg, edendada veenvat välispoliitikat ja saavutada, et Euroopa suudaks ise tagada oma energiajulgeoleku. Komisjon ehitatakse üles uutmoodi, vastavalt poliitilistele suunisele, mille alusel Euroopa Parlament valis Jean-Claude Junckeri uueks Euroopa Komisjoni presidendiks.

Ametisse astuv president küsitles kõiki volinikukandidaate ja on veendunud, et tema meeskond on küllalt tugev ja kogenud ning suudab tõhusat koostööd tehes eesmärgid saavutada.

Ametisse astuv Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ütles: „Ajad on muutunud ja Euroopa kodanikud ootavad meilt tegusid. Majandusraskused on kestnud aastaid ja reformid on olnud valulikud. Nüüd oodatakse, et majandus asuks tõusuteele, töökohtade loomine stabiliseeruks, sotsiaalkaitse paraneks, piiride valvamine paraneks, energiajulgeolek suureneks ja võimalused digitaalvaldkonnas avarduksid. Esitlen teile täna meeskonda, kes on võimeline taastama Euroopas tööhõive ja majanduskasvu. Uues komisjonis on portfellide sisu tähtsam kui vorm, sest peame olema avatud muutustele. Me tõestame, et komisjonis on võimalik teha ümberkorraldusi. Täna esitlen ma poliitilist, dünaamilist ja tegusat Euroopa Komisjoni, kes suudab anda tõuke Euroopa arengule. Volinikuportfellide jagamisel olen lähtunud isikutest, mitte riikidest. Väljakule saabub 27 meeskonnaliiget, kellest igaühel on oma kindel roll. Sellest saab edukas meeskond.”

Uus töömeetod

Kolleegiumil on kokku seitse asepresidenti – kuus asepresidenti1 ning liidu välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja (Federica Mogherini). Iga asepresident juhib ühte projektimeeskonda. Iga asepresident juhib ja koordineerib mitme voliniku tegevust rühmiti, mille koosseis võib vajaduse korral muutuda. Tulevikus võidaks algatada ka uusi projekte (vt 2. lisa). Projektimeeskonnad on moodustatud poliitiliste suuniste alusel ja nende hulka kuulvad näiteks „Töökohad, majanduskasv, investeerimine ja konkurentsivõime”, „Ühtne digitaalne turg” ja „Energialiit”. See võimaldab kolleegiumi liikmetel teha dünaamiliselt koostööd, käsitleda küsimusi valdkonnaüleselt ja lõhkuda organisatsioonilisi tõkkeid. Asepresidendid täidavad ka reaalselt presidendi asetäitja ülesandeid.

Ametisse astuv Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ütles: Uues komisjonis ei ole esimese ja teise klassi volinikke – kõik töötavad koos, jagades meeskonnavaimu ning ülesandeid. Nad tegutsevad koostöö ja üksteise toetamise vaimus. Soovin ületada valdkondlikud barjäärid ja kasutusele võtta uue koostöövormi, et keskenduda valdkondadele, milles Euroopa Liit saab tõesti midagi ära teha”.

Volinikukandidaadid valmistuvad esinemiseks Euroopa Parlamendis, kus demokraatliku protsessi raames selgitatakse välja ja hinnatakse komisjoni eesmärke ja poliitilist programmi.

Peamised uuendused

  • Presidendi parem käsi on esimene asepresident Frans Timmermans. Tegemist on esimese korraga, kui parema reguleerimise valdkond saab oma voliniku. Voliniku ülesanne on tagada, et komisjon esitab ainult vajalikke ettepanekuid, mille eesmärki liikmesriigid eraldi tegutsedes ei suuda saavutada. Esimene asepresident vastutab ka selle eest, et kogu komisjoni tegevus oleks kooskõlas põhiõiguste harta ja õigusriigi põhimõtetega.

  • Reaalmajandusele hoo andmiseks luuakse uus portfell, mis hõlmab siseturgu, tööstust, ettevõtlust ja VKEsid (volinik Elžbieta Bieńkowska). Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted on majanduse selgroog, kuid kuuluvad voliniku pädevuse esmakordselt.

  • Uue majandus- ja rahandusküsimuste ning maksunduse ja tolli voliniku portfelli (volinik Pierre Moscovici) loomisega tagatakse, et maksu- ja tolliliidu poliitika jääb tõelise majandus- ja rahaliidu lahutamatuks osaks ning aitab kaasa kogu ELi majanduse juhtimise raamistiku ladusale toimimisele.

  • Loodud on mõjukas tarbijaküsimuste portfell. Tarbijapoliitika ei ole enam killustatud eri portfellide vahel, vaid on tähtsal kohal õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse voliniku (Věra Jourová) portfellis.

  • Nagu ametisse astuv president oma 15. juulil Euroopa Parlamendi ees peetud kõnes teatas, on ta loonud ka spetsiaalse rändevoliniku ametikoha (Dimitris Avramopoulos), et prioriseerida uut rändepoliitikat, mille raames hakatakse jõuliselt tegelema ebaseadusliku rändega, ning teha Euroopast samal ajal külgetõmbav sihtkoht tipptalentidele.

  • Rida portfelle on ümber kujundatud ja lihtsustatud. Siinkohal võib mainida keskkonna ning merenduse ja kalanduse portfellide ühendamist (volinik Karmenu Vella) eesmärgiga viidata „sinise” ja „rohelise” kasvu paarisloogikale — keskkonna- ja merekaitse poliitikal on võimalus ja kohustus etendada tähtsat osa töökohtade loomisel, loodusvarade säilitamisel, majanduskasvu ergutamisel ja investeerimise soodustamisel. Keskkonna kaitsmine ja konkurentsivõime säilitamine peavad käima käsikäes, sest mõlema eesmärk on jätkusuutlik tulevik. Sama põhimõtte alusel otsustati luua kliimameetmete ja energiapoliitika voliniku (Miguel Arias Cañete) ametikoht. Taastuvenergia osakaalu suurendamine ei kuulu üksnes vastutustundliku kliimamuutuste poliitika valdkonda. See on ka tööstuspoliitiline imperatiiv, kui tahame, et Euroopal oleks keskmises perspektiivis veel võimalik kasutada taskukohast energiat. Mõlemad uued portfellid toetavad projektimeeskonda „Energialiit”, mida juhib ja koordineerib Alenka Bratušek.

  • Euroopa naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste portfell (volinik Johannes Hahn) keskendub lisaks tugevdatud naabruspoliitikale ka laienemiskõneluste jätkamisele, võttes arvesse, et lähema viie aasta jooksul Euroopa Liit ei laiene, nagu ametisseastuv president Juncker oma poliitilistes suunistes ka sätestas.

  • Uus finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu portfell (volinik Jonathan Hill) suunab olemasoleva oskusteabe ja kohustused vastloodud peadirektoraati, ning aitab tagada, et komisjon jääb pankade uute järelevalve- ja kriisilahendusnormide elluviimisel tegusaks ja valvsaks.

Projektimeeskondade ja portfellide täielik jaotus ja ülevaade on esitatud 4. lisas.

Õiged töökohad õigetele inimestele

Portfellide jagamisel püüdis ametisse astuv president Juncker hoolikalt säilitada tasakaalu soolise ja poliitilise kuuluvuse ning pädevuse vahel.

Poliitiline kogemus

Tugeva ja kogenud meeskonnana koosneb Junckeri pakutav komisjon viiest endisest peaministrist, neljast asepeaministrist, 19 ministrist, seitsmest varasemast volinikust ning kaheksast endisest Euroopa Parlamendi liikmest. Üheteistkümnel nendest on tugev majandus- ja finantstaust, kaheksal aga laialdane välissuhete kogemus. Junckeri komisjonil on vajalik oskusteave Euroopa ees seisvate majanduslike ja geopoliitiliste ülesannete lahendamiseks (vt 4. lisa).

Demokraatlik legitiimsus

Uue komisjoni liikmetest kolmandik (28st üheksa), sealhulgas ametisseastuv president, kandideeris tänavustel Euroopa Parlamendi valimistel, püüdes jõuda kodanikeni ja pälvida nende toetust.

Naiste osatähtsus

Pärast pingelisi läbirääkimisi ning ametisseastuva president Junckeri nõudmist naiskandidaatide määramiseks on Junckeri komisjonis nüüd üheksa nais- ja 19 meesvolinikku ning seitsmest asepresidendist kolm on naised.

Edasised sammud

Järgmiseks peab Euroopa Parlament kiitma heaks kogu volinike kolleegiumi, sealhulgas presidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja, kes on ühtlasi Euroopa Komisjoni asepresident. Enne seda toimuvad volinikukandidaatide kuulamised Euroopa Parlamendi asjaomastes komisjonides vastavalt parlamendi kodukorraartiklile 118. Kui Euroopa Parlament on oma nõusoleku andnud, nimetab Euroopa Ülemkogu Euroopa Komisjoni ametlikult ametisse vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 17 lõikele 7.

Lisateave:

Küsimused ja vastused: MEMO/14/523

Üleeuroopalise valimiskampaania tulemusena soovitas Euroopa Ülemkogu 27. juunil 2014 Jean-Claude Junckeri Euroopa Komisjoni presidendikandidaadiks. Poliitiliste suuniste põhjal, mille Jean-Claude Juncker esitas Euroopa Parlamendile, valiti ta 15. juulil 2014 parlamendi täiskogu istungil suure häälteenamusega (422 häälega) Euroopa Komisjoni järgmiseks presidendiks.

Ametisse astuva presidendi Jean-Claude Junckeri koduleht:

http://ec.europa.eu/about/juncker-commission

Euroopa Komisjoni järgmise koosseisu poliitilised suunised: „Euroopa uus algus: minu tegevuskava töökohtade loomiseks ning majanduskasvu, õigluse ja demokraatlike muutuste tagamiseks”:

http://ec.europa.eu/news/eu_explained/140715_et.htm

Ametisse astuv komisjoni president Twitteris: @JunckerEU #TeamJunckerEU

Ametisseastuva presidendi kõneisikud Twitteris: @MargSchinas, @Mina_Andreeva, @NatashaBertaud

LISA

1. Uus kuju

2. Junckeri komisjon

3. Vanus ja sugu: statistika

4. Tugev ja kogenud meeskond

5. Portfellide ning talituste ja teenistuste jaotus

Euroopa Komisjon 2014 – 2019

Portfellide ja tugiteenuste jaotus2

Portfolios

Names

Services

President of the Commission

Jean-Claude Juncker

Secretariat General (SG)

Legal Service (SJ)

DG Communication (COMM), including the Spokesperson's Service (SPP)

Bureau of European Policy Advisors (BEPA)

Changes for DG COMM:

- The part of Unit COMM A2 (Media Networks and Contracts) dealing with multimedia actions funded by budget line 16.03.01.01 (Euronews, Euranet, European Audiovisual Observatory) moves from DG COMM to
DG Communications Networks, Content and Technology (CONNECT).

- The part of Unit COMM C2 (Citizens Programme) covering the management of the Europe for Citizens Programme, and the responsibility for the Preparatory Action "New Narrative on Europe" 2015, moves from DG COMM to DG Education and Culture (EAC).

High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy / Vice-President

Federica Mogherini

European External Action Service

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

First Vice-President, in charge of Better Regulation, Inter-Institutional Relations, the Rule of Law and the Charter of Fundamental Rights

Frans Timmermans

As first Vice-President, in charge of Better Regulation, Inter-Institutional relations, the Rule of Law and the Charter of Fundamental Rights, Mr Timmermans will work closely with the other Vice-Presidents, and all Commissioners will liaise closely with him when it concerns the implementation of the better regulation agenda. In addition, for initiatives requiring a decision by the Commission in their area of responsibility, he will guide the work of the Commissioner for Justice, Consumers and Gender Equality and the Commissioner for Migration and Home Affairs.

Internal Audit Service (IAS)

Vice-President for Budget and Human Resources

Kristalina Georgieva

As Vice-President for Budget and Human Resources, Ms Georgieva will work closely with the other Vice-Presidents and, in her area of responsibility, will guide the work of all Commissioners.

DG Budget (BUDG)

DG Human Resources and Security (HR)

European Anti-Fraud Office (OLAF)

DG Translation (DGT)

DG Interpretation (SCIC)

The office for the administration and payment of individual entitlements (PMO)

The office for infrastructure and logistics in Brussels (OIB)

The office for infrastructure and logistics in Luxembourg (OIL)

Responsible for relations with:

The European Personnel Selection Office (EPSO) and the European School of Administration (EUSA)

The European Schools

The Translation Centre for the Bodies of the European Union (CdT)

Changes for OLAF:

- Unit OLAF D5 (Hercule, Pericles & EURO Protection) moves from OLAF to DG Economic and Financial Affairs (ECFIN).

Vice-President for the Digital Single Market

Andrus Ansip

As Vice-President for the Digital Single Market, Mr Ansip will work closely with the other Vice-Presidents. In his area of responsibility, he will steer and coordinate the work of several Commissioners, in particular the Commissioners for Digital Economy and Society; Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs; Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility; Justice, Consumers and Gender Equality; Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs; Regional Policy; and Agriculture and Rural Development.

Vice-President for Energy Union

Alenka Bratušek

As Vice-President for Energy Union, Ms Bratušek will work closely with the other Vice-Presidents. In her area of responsibility, she will steer and coordinate the work of several Commissioners, in particular the Commissioners for Climate Action and Energy; Transport and Space; Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs; Environment, Maritime Affairs and Fisheries; Regional Policy; Agriculture and Rural Development; and Research, Science and Innovation.

Vice-President for the Euro and Social Dialogue

Valdis Dombrovskis

As Vice-President for the Euro and Social Dialogue, Mr Dombrovskis will work closely with the other Vice-Presidents. In his area of responsibility, he will steer and coordinate the work of several Commissioners for Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs; Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility; Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs; Regional Policy; Justice, Consumers and Gender Equality.

Vice-President for Jobs, Growth, Investment and Competitiveness

Jyrki Katainen

As Vice-President for Jobs, Growth, Investment and Competitiveness,
Mr Katainen will work closely with the other Vice-Presidents. In his area of responsibility, he will steer and coordinate the work of several Commissioners, in particular the Commissioners for Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs; Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility; Regional Policy; Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs; Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; Digital Economy and Society; Climate Action and Energy; and Transport and Space.

Agriculture and Rural Development

Phil Hogan

DG Agriculture and Rural Development (AGRI)

The relevant parts of the Research Executive Agency (REA)

Climate Action and Energy

Miguel Arias Cañete

DG Climate Action (CLIMA)

DG Energy (ENER)

The Euratom Supply Agency (ESA)

The relevant parts of the Executive Agency for Small and Medium-Sized Enterprises (EASME)

The relevant parts of the Innovation and Networks Executive Agency (INEA)

Responsible for relations with:

The Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)

Competition

Margrethe Vestager

DG Competition (COMP)

Digital Economy and Society

Günther Oettinger

DG for Communications Networks, Content and Technology (CONNECT)

DG Informatics (DIGIT)

The relevant parts of the Education, Audio-visual and Culture Executive Agency (EACEA)

The relevant parts of the Executive Agency for Small and Medium-Sized Enterprises (EASME)

The relevant parts of the Innovation & Networks Executive Agency (INEA)

The relevant parts of the Research Executive Agency (REA)

Responsible for relations with:

The European Network and Information Security Agency (ENISA)

The Office for the Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC)

Changes for DG CONNECT:

- Unit MARKT D1 (Copyright), the part of Unit MARKT D3 (Fight against Counterfeiting and Piracy) dealing with copyright enforcement, and the part of unit MARKT E3 (Online and postal Services) dealing with online services moves from DG Internal Market and Services (MARKT) to DG CONNECT.

- Unit EAC E3 (Creative Europe Programme - MEDIA) moves from DG Education and Culture (EAC) to DG CONNECT.

- The part of Unit COMM A2 (Media Networks and Contracts) dealing with multimedia actions funded by budget line 16.03.01.01 (Euronews, Euranet, European Audiovisual Observatory) moves from DG Communication (COMM) to DG CONNECT.

Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs Union

Pierre Moscovici

DG Economic and Financial Affairs (ECFIN)

DG Taxation and Customs Union (TAXUD)

Changes for DG ECFIN:

- Unit OLAF D5 (Hercule, Pericles & EURO Protection) moves from the European Anti-Fraud Office (OLAF) to DG ECFIN.

- Unit ECFIN B3 (Labour Market Reforms) moves from ECFIN to DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL).

- Unit ECFIN E1 (Financial Markets and Infrastructures) and Unit ECFIN E2 (National Financial Systems) move from DG ECFIN to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union.

- The part of Unit ECFIN E3 (Financial Institutions and Stability Mechanisms) dealing with Financial Integration and Regulatory Policy moves from DG ECFIN to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, with the exception of the part covering the European Stability Mechanism firewall, which, together with the rest of Unit ECFIN E3 (including the part dealing with euro coin issues), remains in DG ECFIN.

Education, Culture, Youth and Citizenship

Tibor Navracsics

DG Education and Culture (EAC)

Joint Research Centre (JRC)

The relevant parts of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

The relevant parts of the Research Executive Agency (REA)

Responsible for relations with:

The European Institute of Innovation and Technology (EIT)

The Publications Office of the European Union (OP)

Changes for DG EAC:

- The part of Unit COMM C2 (Citizens Programme) covering the management of the Europe for Citizens Programme, and the responsibility for the Preparatory Action "New Narrative on Europe" 2015 move from DG Communication (COMM) to DG EAC.

- The parts of Unit EAC A3 (Skills and Qualification Strategies; Multilingualism Policy) dealing with Skills and Qualification, and of Unit EAC B2 (Vocational Training and Adult Education; Erasmus +) dealing with Vocational Training and Adult Education policy move from DG EAC to DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL).

- Unit EAC E3 (Creative Europe Programme - MEDIA) moves from DG EAC to DG Communications Networks, Content and Technology (CONNECT).

Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility

Marianne Thyssen

DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)

Eurostat (ESTAT)

Responsible for relations with:

The European Agency for Occupational Safety and Health (EU-OSHA)

The European Centre for Development of Vocational Training (CEDEFOP)

The European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound)

The European Training Foundation (ETF)

Changes for DG EMPL:

- Unit ECFIN B3 (Labour Market Reforms) moves from DG Economic and Financial Services (ECFIN) to DG EMPL.

- The parts of Unit EAC A3 (Skills and Qualification Strategies; Multilingualism Policy) dealing with Skills and Qualification, and of Unit EAC B2 (Vocational Training and Adult Education; Erasmus +) dealing with Vocational Training and Adult Education policy move from DG Education and Culture (EAC) to DG EMPL.

- Unit JUST D3 (Rights of Persons with Disabilities) and part of Unit JUST D1 (Equal Treatment Legislation) dealing with the Directive establishing a general Framework for Equal Treatment in Employment and Occupation, move from DG Justice (JUST) to DG EMPL.

Environment, Maritime Affairs and Fisheries

Karmenu Vella

DG Environment (ENV)

DG Maritime Affairs and Fisheries (MARE)

The relevant parts of the Executive Agency for Small and Medium-Sized Enterprises (EASME)

Responsible for relations with:

The European Environment Agency (EEA)

The European Fisheries Control Agency (EFCA)

Changes for DG ENV:

- The parts of Unit ENV A2 (Waste Management and Recycling) dealing with Food Waste, and of Unit ENV A3 (Chemicals) dealing with biocides, move from DG ENV to DG Health and Consumers (SANCO).

European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations

Johannes Hahn

DG Enlargement (ELARG)

Changes for DG ELARG (which will be called "European Neighbourhood and Enlargement Negotiations"):

- Unit ELARG D1 (Task Force Turkish Cypriot Community) moves from DG ELARG to DG Regional Policy (REGIO).

- Directorate DEVCO F (Neighbourhood) moves from DG Development and Cooperation – EuropAid (DEVCO) to DG ELARG.

Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Jonathan Hill

A new DG Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Responsible for relations with:

The European Banking Authority (EBA)

The European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)

The European Securities and Markets Authority (ESMA)

The European Systemic Risks Board (ESRB)

The Single Resolution Board (SRB)

The new DG Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union will include:

- Directorate MARKT F (Capital and Companies) moves from DG Internal Market and Services (MARKT) to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, except Unit MARKT F2 (Corporate Governance, Social Responsibility), which moves from DG Internal Market and Services (MARKT) to the Directorate-General for Justice (JUST).

- Directorate MARKT A (Resources and Communications), Directorate MARKT G (Financial Markets), Directorate MARKT H (Financial Institutions), the MARKT task force for the establishment of the Single Resolution Board and Unit MARKT 02 (Financial services policy, relations with the Council), which move from DG Internal Market and Services (MARKT) to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union.

- Unit ECFIN E1 (Financial Markets and Infrastructures) and Unit ECFIN E2 (National Financial Systems), which move from DG Economic and Financial Affairs (ECFIN) to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union.

- The part of Unit ECFIN E3 (Financial Institutions and Stability Mechanisms) dealing with Financial Integration and Regulatory Policy, which moves from DG Economic and Financial Affairs (ECFIN) to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, with the exception of the part covering the European Stability Mechanism firewall, which, together with the rest of Unit ECFIN E3 (including the part dealing with euro coin issues), remains in DG Economic and Financial Affairs (ECFIN).

Health and Food Safety

Vytenis Andriukaitis

DG Health and Consumers (SANCO)

The relevant parts of the Consumers, Health and Food Executive Agency (CHAFEA)

Responsible for relations with:

The Community Plant Variety Office (CPVO)

The European Centre for Disease Prevention and Control (ECDPC)

The European Food Safety Authority (EFSA)

Changes for DG SANCO:

- Units SANCO B2 (Health Technology and Cosmetics), SANCO D5 (Medicinal Products – Authorisations, European Medicines Agency) and SANCO D6 (Medical Products – Quality, Safety and Efficacy) move from DG SANCO to DG Enterprise and Industry (ENTR).

- Directorate SANCO B (Consumer Affairs) moves from DG SANCO to DG Justice (JUST), except for Unit SANCO B2 (Health Technology and Cosmetics), which moves from DG SANCO to DG Enterprise and Industry (ENTR).

- The parts of Unit ENV A2 (Waste Management and Recycling) dealing with Food Waste, and of Unit ENV A3 (Chemicals) dealing with biocides, move from DG Environment (ENV) to DG SANCO.

Humanitarian Aid and Crisis Management

Christos Stylianides

DG Humanitarian Aid and Civil Protection (ECHO)

The relevant parts of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Elżbieta Bieńkowska

DG Enterprise and Industry (ENTR)

DG Internal Market and Services (MARKT)

The relevant parts of the Executive Agency for Small and Medium-Sized Enterprises (EASME)

Responsible for relations with:

The European Chemicals Agency (ECHA)

The European Medicines Agency (EMA)

The Office for Harmonisation in the Internal Market (OHIM)

Changes for DG MARKT and DG ENTR:

- The two DGs are merged.

- Unit MARKT D1 (Copyright), the part of Unit MARKT D3 (Fight against Counterfeiting and Piracy) dealing with copyright enforcement, and the part of unit MARKT E3 (Online and postal Services) dealing with online services, move from DG MARKT to the Directorate General for Communications Networks, Content and Technology (CONNECT).

- Directorate MARKT F (Capital and Companies) moves from DG MARKT to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, except Unit MARKT F2 (Corporate Governance, Social Responsibility), which moves from DG MARKT to the Directorate-General for Justice (JUST).

- Directorate MARKT A (Resources and Communications), Directorate MARKT G (Financial Markets), Directorate MARKT H (Financial Institutions), the MARKT task force for the establishment of the Single Resolution Board and Unit MARKT 02 (Financial services policy, relations with the Council) move from DG MARKT to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union.

- Units ENTR G1 (Space Policy and Research), ENTR G2 (Copernicus: services), ENTR G3 (Copernicus: Infrastructures) and Directorate ENTR H (EU Satellite Navigation Programmes) move from DG ENTR to DG Mobility and Transport (MOVE).

- Unit ENTR G4 (Policy and Research in Security) moves from DG ENTR to DG Home Affairs (HOME).

- Units SANCO B2 (Health Technology and Cosmetics), SANCO D5 (Medicinal Products – Authorisations, European Medicines Agency) and SANCO D6 (Medical Products – Quality, Safety and Efficacy) move from DG Health and Consumers (SANCO) to DG ENTR.

International Cooperation and Development

Neven Mimica

DG Development and Cooperation – EuropeAid (DEVCO)

Changes for DG DEVCO:

- Directorate DEVCO F (Neighbourhood) moves from DG DEVCO to DG Enlargement (ELARG).

Justice, Consumers and Gender Equality

Věra Jourová

DG Justice (JUST)

The relevant parts of the Consumer, Health and Food Executive Agency (CHAFEA)

Responsible for relations with:

The EU Agency for Fundamental Rights (FRA)

The European Institute for Gender Equality (EIGE)

The European Union Judicial Cooperation Unit (EUROJUST)

Changes for DG JUST:

- Unit MARKT F2 (Corporate Governance, Social Responsibility) moves from DG Internal Market and Services (MARKT) to DG JUST.

- Directorate SANCO B (Consumer Affairs) moves from DG Health and Consumers (SANCO) to DG JUST, except for Unit SANCO B2 (Health Technology and Cosmetics), which moves from DG Health and Consumers (SANCO) to DG Enterprise and Industry (ENTR).

- Unit JUST B3 (Anti-Drugs Policy) moves from DG JUST to DG Home Affairs (HOME).

- Unit JUST D3 (Rights of Persons with Disabilities) and the part of Unit JUST D1 (Equal Treatment Legislation) dealing with the Directive establishing a general Framework for Equal Treatment in Employment and Occupation, move from DG JUST to DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL).

Migration and Home Affairs

Dimitris Avramopoulos

DG Home Affairs (HOME)

The relevant parts of the Research Executive Agency (REA)

Responsible for relations with:

The agency for the management of large IT systems (EU-LISA)

The European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders (FRONTEX)

The European Asylum Support Office (EASO)

The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)

The European Police Office (EUROPOL)

The European Police College (CEPOL)

Changes for DG HOME:

- Unit ENTR G4 (Policy and Research in Security) moves from DG Enterprise and Industry (ENTR) to DG HOME.

- Unit JUST B3 (Anti-Drugs Policy) moves from DG Justice (JUST) to DG HOME.

Regional Policy

Corina Crețu

DG Regional Policy (REGIO)

Changes for DG REGIO:

- Unit ELARG D1 (Task Force Turkish Cypriot Community) moves from DG Enlargement (ELARG) to DG REGIO.

Research, Science and Innovation

Carlos Moedas

Directorate-General for Research and Innovation (RTD)

The relevant parts of the European Research Council executive agency (ERCEA)

The relevant parts of the Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME)

The relevant parts of the Innovation and Networks executive agency (INEA)

The relevant parts of the Research Executive Agency (REA)

Trade

Cecilia Malmström

DG Trade (TRADE)

Transport and Space

Maroš Šefčovič

DG Mobility and Transport (MOVE)

The relevant parts of the Innovation and Networks Executive Agency (INEA)

The relevant parts of the Research Executive Agency (REA)

Responsible for relations with:

The European Aviation Safety Agency (EASA)

The European GNSS Supervisory Authority (GSA)

The European Maritime Safety Agency (EMSA)

The European Railway Agency (ERA)

Changes for DG MOVE:

- Units ENTR G1 (Space Policy and Research), ENTR G2 (Copernicus: services), ENTR G3 (Copernicus: Infrastructures) and Directorate ENTR H (EU Satellite Navigation Programmes) move from DG Enterprise and Industry (ENTR) to DG MOVE.

Kontaktisikud:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Üldsuse jaoks: Europe Direct, telefon 00 800 6 7 8 9 10 11, e­post

1 :

Frans Timmermans, Kristalina Georgieva, Andrus Ansip, Alenka Bratušek, Valdis Dombrovskis ja Jyrki Katainen.

2 :

The structural changes in the services listed here will be implemented within three months following the entry in office of the new Commission. The names of some services will be adapted where necessary to reflect their new scope (in the list below, current names are used). The re-organisation of services will be an occasion to ensure synergies and should also contribute to the Commission's staff reduction objectives. The role of Vice-Presidents is explained in greater detail in their mission letter.


Side Bar