Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 10 септември 2014 г.

Комисията „Юнкер“ – авторитетен и опитен екип ще работи за промяна

Днес новоизбраният президент Юнкер разкри състава на своя екип и новата структура на следващата Европейска комисия. След като Европейският съюз премина през един от най-тежките периоди на изпитания в своята история, едно от най-големите предизвикателства ще бъде да се убедят хората, че нещата ще се променят. За да постигне промяна, Комисията трябва да бъде готова за реформа. Новата Европейска комисия ще съсредоточи основно вниманието си върху справянето с големите политически предизвикателства, пред които е изправена Европа: да върне хората на работа при достойни условия на труд, да привлече повече инвестиции, да гарантира, че банките отново отпускат заеми за реалната икономика, да създаде свързан цифров пазар и надеждна външна политика и да направи така, че Европа да разполага със собствени ресурси, когато става въпрос за енергийната сигурност. Новият начин, по който ще бъде създадена Комисията, отразява тези Политически насоки, въз основа на които Жан-Клод Юнкер беше избран от Европейския парламент.

Новоизбраният председател лично проведе събеседвания с всички кандидати за членове на Комисията и е убеден, че неговият авторитетен и опитен екип е в състояние по-ефикасно да изпълни мисията си, като се опира на съвместните усилия на своите членове.

Новоизбраният председател Жан-Клод Юнкер заяви: „В настоящия исторически момент европейските граждани очакват от нас да постигнем видими резултати. След години на икономически трудности и често болезнени реформи европейците очакват икономика с по-добри показатели, устойчиви работни места, по-добра социална закрила, по-безопасни граници, енергийна сигурност и възможностите, предоставяни от цифровия свят. Днес представям екипа, който ще изведе Европа отново на пътя, водещ към растеж и заетост. В новата Европейска комисия структурата произтича от функциите. Трябва да бъдем готови за промяна. Трябва да покажем, че Комисията може да се промени. Днес ви представям политическа, динамична и ефективна Европейска комисия, която е в състояние да даде на Европа ново начало. Разпределих портфейлите според личностите, а не според държавите. Изкарвам 27 играча на терена, всеки от които има специфична роля — това е моят печеливш отбор.“

Нов начин на работа

В новия колегиум ще има седем заместник-председателя – шестима1 плюс върховният представител на Съюза по въпросите на външната политика и политиката на сигурност (Федерика Могерини), като всеки от тях ще води екип по проект. Те ще направляват и координират работата на няколко комисари, организирани в състави, които могат да се променят в зависимост от нуждите и възникването на нови проекти с течение на времето (вж. приложение 2). Тези екипи по проекти отразяват Политическите насоки. Примери за това са „Работни места, растеж, инвестиции и конкурентоспособност“, „Цифров единен пазар“ или „Енергиен съюз“. Това ще осигури динамично взаимодействие между всички членове на колегиума, разчупване на стереотипите и изоставяне на закостенелите структури. Заместник-председателите ще действат като ефективни заместници на председателя.

Новоизбраният председател Жан-Клод Юнкер заяви: „В новата Комисия няма първоразредни или второразредни комисари – налице са ръководители на екипи и екипни играчи. Те ще работят заедно в дух на колегиалност и взаимна зависимост. Искам да преодолея стереотипите и да въведа нов начин на съвместна работа в области, в които Европа наистина може да постигне много.“

Той очаква с нетърпение изслушванията в Европейския парламент на кандидатите за членове на Комисията. Тези изслушвания ще гарантират демократичния процес на изясняване и одобряване на целите и политическата програма на Комисията.

Важни новости

  • Първият заместник-председател (Франс Тимерманс) ще бъде дясната ръка на председателя. За първи път има комисар, който се занимава специално с програмата за по-добро законотворчество, което ще гарантира, че всяко предложение на Комисията наистина е необходимо и че целите не могат да бъдат постигнати по-добре от държавите членки самостоятелно. Първият заместник-председател ще действа също като страж, следящ за спазването на Хартата на основните права и върховенството на закона във всички дейности на Комисията.

  • Новият портфейл вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП (ръководен от Елжбиета Биенковска) ще бъде двигателят на реалната икономика. За първи път също така специално се споменават малките и средните предприятия, които са гръбнакът на нашата икономика.

  • Новият портфейл икономически и финансови въпроси, данъчно облагане и митнически въпроси (ръководен от Пиер Московиси) ще гарантира, че политиките в областта на данъчното облагане и митническия съюз са неделима част от задълбочен и истински икономически и паричен съюз и допринасят за плавното функциониране на цялостната рамка за икономическо управление на ЕС.

  • Беше създаден стабилен потребителски портфейл. Политиката за защита на потребителите вече не е разпокъсана между различни ресори, а заема важно място в портфейла на комисаря, отговарящ за правосъдието, потребителите и равенството между половете (Вера Журова).

  • Както новоизбраният председател вече обяви в речта си пред Европейския парламент на 15 юли, той създаде и комисар, специално занимаващ се с миграцията (Димитрис Аврамопулос), който ще има за задача да отдаде приоритетно място на нова политика за миграцията, чрез която да се справи енергично с незаконната миграция, като същевременно Европа се превърне привлекателна дестинация за най-талантливите.

  • Редица портфейли бяха преформулирани и рационализирани. От особена важност е обединяването на портфейлите околна среда и морско дело и рибарство (ръководени от Кармену Вела). Това отразява двойната логика на „синия“ и „зеления“ растеж – политиките за околната среда и защитените морски територии могат и следва да играят ключова роля в създаването на работни места, съхраняването на ресурсите, стимулирането на растежа и насърчаването на инвестициите. Опазването на околната среда и поддържането на нашата конкурентоспособност вървят ръка за ръка, тъй като и двете се отнасят до устойчивото ни бъдеще. Същата логика беше следвана, когато се реши назначаването на един комисар, отговарящ както за действията по климата, така и за енергетиката (Мигел Ариас Канете). Увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници не е само въпрос на отговорна политика в областта на изменението на климата. То е едновременно с това императив на промишлената политика, ако Европа все още желае да има достъпна енергия в средносрочен план. И двата нови портфейла ще бъдат част от екипа по проект „Енергиен съюз“, ръководен и координиран от Аленка Братушек.

  • Портфейлът европейска политика за съседство и преговори за разширяване (ръководен от Йоханес Хаан), наред с подсилването на политиката за съседство, поставя акцента върху продължаването на преговорите за разширяване, като същевременно се признава, че няма да има разширяване на Европейския съюз през следващите пет години, както посочи новоизбраният председател Юнкер в своите Политически насоки.

  • Новият портфейл финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари (ръководен от Джонатан Хил) ще съсредоточи съществуващия експертен опит и отговорност на едно място – в новосъздадена генерална дирекция – и ще гарантира, че Комисията остава активна и бдителна при прилагането на новите правила за надзор и оздравяване на банки.

За пълна разбивка и общ поглед върху екипите по проекти и разпределението на портфейлите вж. приложение 4.

Подходящите постове за подходящите хора

При определянето на портфейлите, новоизбраният президент Юнкер активно се постара да се намери точният баланс между половете, политическите убеждения и компетенциите.

Политически опит

Авторитетен и опитен екип, предложената Комисия „Юнкер“ включва 5 бивши министър-председатели, 4 заместник министър-председатели, 19 бивши министри, 7 връщащи се за нов мандат комисари и 8 бивши членове на Европейския парламент. 11 от тях притежават солидни икономически и финансови познания, а 8 имат богат опит в областта на външните отношения. Комисията „Юнкер“ разполага с необходимите експертни знания и опит, за да се справи с настоящите икономически и геополитически предизвикателства, пред които е изправена Европа (вж. приложение 4).

Демократична легитимност

Една трета от членовете на новата Комисия (9 от 28), включително новоизбраният председател, участваха в тазгодишната предизборна кампания за европейски избори, като се допитаха до гражданите и потърсиха тяхната подкрепа.

Женският фактор

След интензивни преговори и настойчивостта на новоизбрания председател Юнкер относно жените кандидати, съставът на Комисията „Юнкер“ се състои от 9 жени и 19 мъже, като трима от седемте заместник-председатели са жени.

Следващи етапи

Като следващ етап Европейският парламент трябва да даде своето одобрение за целия колегиум от комисари, включително за председателя и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Европейската комисия. Това се предшества от изслушванията на кандидатите за членове на Комисията от компетентните парламентарни комисии в съответствие с правило 118 от Правилника за дейността на Европейския парламент. След като Европейският парламент даде съгласието си, Европейският съвет официално назначава Европейската комисия в съответствие с член 17, параграф 7 от ДЕС.

За повече информация:

Вж. подробните въпроси и отговори в MEMO/14/523.

След проведена в целия ЕС предизборна кампания на 27 юни 2014 г. Европейският съвет предложи Жан-Клод Юнкер за кандидат за председател на Европейската комисия. Въз основа на Политическите насоки, които изложи пред Европейския парламент, на 15 юли 2014 г. на негово пленарно заседание Жан-Клод Юнкер беше избран за следващия председател на Европейската комисия с голямо мнозинство от 422 гласа.

Интернет страница на новоизбрания председател Жан-Клод Юнкер:

http://ec.europa.eu/about/juncker-commission

Политически насоки за следващата Европейска комисия: „Ново начало за Европа: моята програма за работни места, растеж, справедливост и демократична промяна“:

http://ec.europa.eu/news/eu_explained/140715_bg.htm

Следете съобщенията на новоизбрания председател в Twitter: @JunckerEU #TeamJunckerEU

Следете съобщенията на говорителите на новоизбрания председател в Twitter: @MargSchinas, @Mina_Andreeva, @NatashaBertaud

За контакти:

Мина Андреева (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

За гражданите: Europe Direct на телефон 00 800 6 7 8 9 10 11 или наелектронния адрес на информационната служба

ANNEX

1. The New Shape

2. The Faces of the Juncker Commission

3. Age and Gender: Statistics

4. A strong and experienced team

5. Allocation of portfolios and supporting services

European Commission 2014 – 2019

Allocation of portfolios and supporting services2

Portfolios

Names

Services

President of the Commission

Jean-Claude Juncker

Secretariat General (SG)

Legal Service (SJ)

DG Communication (COMM), including the Spokesperson's Service (SPP)

Bureau of European Policy Advisors (BEPA)

Changes for DG COMM:

- The part of Unit COMM A2 (Media Networks and Contracts) dealing with multimedia actions funded by budget line 16.03.01.01 (Euronews, Euranet, European Audiovisual Observatory) moves from DG COMM to
DG Communications Networks, Content and Technology (CONNECT).

- The part of Unit COMM C2 (Citizens Programme) covering the management of the Europe for Citizens Programme, and the responsibility for the Preparatory Action "New Narrative on Europe" 2015, moves from DG COMM to DG Education and Culture (EAC).

High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy / Vice-President

Federica Mogherini

European External Action Service

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

First Vice-President, in charge of Better Regulation, Inter-Institutional Relations, the Rule of Law and the Charter of Fundamental Rights

Frans Timmermans

As first Vice-President, in charge of Better Regulation, Inter-Institutional relations, the Rule of Law and the Charter of Fundamental Rights, Mr Timmermans will work closely with the other Vice-Presidents, and all Commissioners will liaise closely with him when it concerns the implementation of the better regulation agenda. In addition, for initiatives requiring a decision by the Commission in their area of responsibility, he will guide the work of the Commissioner for Justice, Consumers and Gender Equality and the Commissioner for Migration and Home Affairs.

Internal Audit Service (IAS)

Vice-President for Budget and Human Resources

Kristalina Georgieva

As Vice-President for Budget and Human Resources, Ms Georgieva will work closely with the other Vice-Presidents and, in her area of responsibility, will guide the work of all Commissioners.

DG Budget (BUDG)

DG Human Resources and Security (HR)

European Anti-Fraud Office (OLAF)

DG Translation (DGT)

DG Interpretation (SCIC)

The office for the administration and payment of individual entitlements (PMO)

The office for infrastructure and logistics in Brussels (OIB)

The office for infrastructure and logistics in Luxembourg (OIL)

Responsible for relations with:

The European Personnel Selection Office (EPSO) and the European School of Administration (EUSA)

The European Schools

The Translation Centre for the Bodies of the European Union (CdT)

Changes for OLAF:

- Unit OLAF D5 (Hercule, Pericles & EURO Protection) moves from OLAF to DG Economic and Financial Affairs (ECFIN).

Vice-President for the Digital Single Market

Andrus Ansip

As Vice-President for the Digital Single Market, Mr Ansip will work closely with the other Vice-Presidents. In his area of responsibility, he will steer and coordinate the work of several Commissioners, in particular the Commissioners for Digital Economy and Society; Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs; Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility; Justice, Consumers and Gender Equality; Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs; Regional Policy; and Agriculture and Rural Development.

Vice-President for Energy Union

Alenka Bratušek

As Vice-President for Energy Union, Ms Bratušek will work closely with the other Vice-Presidents. In her area of responsibility, she will steer and coordinate the work of several Commissioners, in particular the Commissioners for Climate Action and Energy; Transport and Space; Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs; Environment, Maritime Affairs and Fisheries; Regional Policy; Agriculture and Rural Development; and Research, Science and Innovation.

Vice-President for the Euro and Social Dialogue

Valdis Dombrovskis

As Vice-President for the Euro and Social Dialogue, Mr Dombrovskis will work closely with the other Vice-Presidents. In his area of responsibility, he will steer and coordinate the work of several Commissioners for Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs; Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility; Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs; Regional Policy; Justice, Consumers and Gender Equality.

Vice-President for Jobs, Growth, Investment and Competitiveness

Jyrki Katainen

As Vice-President for Jobs, Growth, Investment and Competitiveness,
Mr Katainen will work closely with the other Vice-Presidents. In his area of responsibility, he will steer and coordinate the work of several Commissioners, in particular the Commissioners for
Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs; Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility; Regional Policy; Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs; Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; Digital Economy and Society; Climate Action and Energy; and Transport and Space.

Agriculture and Rural Development

Phil Hogan

DG Agriculture and Rural Development (AGRI)

The relevant parts of the Research Executive Agency (REA)

Climate Action and Energy

Miguel Arias Cañete

DG Climate Action (CLIMA)

DG Energy (ENER)

The Euratom Supply Agency (ESA)

The relevant parts of the Executive Agency for Small and Medium-Sized Enterprises (EASME)

The relevant parts of the Innovation and Networks Executive Agency (INEA)

Responsible for relations with:

The Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)

Competition

Margrethe Vestager

DG Competition (COMP)

Digital Economy and Society

Günther Oettinger

DG for Communications Networks, Content and Technology (CONNECT)

DG Informatics (DIGIT)

The relevant parts of the Education, Audio-visual and Culture Executive Agency (EACEA)

The relevant parts of the Executive Agency for Small and Medium-Sized Enterprises (EASME)

The relevant parts of the Innovation & Networks Executive Agency (INEA)

The relevant parts of the Research Executive Agency (REA)

Responsible for relations with:

The European Network and Information Security Agency (ENISA)

The Office for the Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC)

Changes for DG CONNECT:

- Unit MARKT D1 (Copyright), the part of Unit MARKT D3 (Fight against Counterfeiting and Piracy) dealing with copyright enforcement, and the part of unit MARKT E3 (Online and postal Services) dealing with online services moves from DG Internal Market and Services (MARKT) to DG CONNECT.

- Unit EAC E3 (Creative Europe Programme - MEDIA) moves from DG Education and Culture (EAC) to DG CONNECT.

- The part of Unit COMM A2 (Media Networks and Contracts) dealing with multimedia actions funded by budget line 16.03.01.01 (Euronews, Euranet, European Audiovisual Observatory) moves from DG Communication (COMM) to DG CONNECT.

Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs Union

Pierre Moscovici

DG Economic and Financial Affairs (ECFIN)

DG Taxation and Customs Union (TAXUD)

Changes for DG ECFIN:

- Unit OLAF D5 (Hercule, Pericles & EURO Protection) moves from the European Anti-Fraud Office (OLAF) to DG ECFIN.

- Unit ECFIN B3 (Labour Market Reforms) moves from ECFIN to DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL).

- Unit ECFIN E1 (Financial Markets and Infrastructures) and Unit ECFIN E2 (National Financial Systems) move from DG ECFIN to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union.

- The part of Unit ECFIN E3 (Financial Institutions and Stability Mechanisms) dealing with Financial Integration and Regulatory Policy moves from DG ECFIN to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, with the exception of the part covering the European Stability Mechanism firewall, which, together with the rest of Unit ECFIN E3 (including the part dealing with euro coin issues), remains in DG ECFIN.

Education, Culture, Youth and Citizenship

Tibor Navracsics

DG Education and Culture (EAC)

Joint Research Centre (JRC)

The relevant parts of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

The relevant parts of the Research Executive Agency (REA)

Responsible for relations with:

The European Institute of Innovation and Technology (EIT)

The Publications Office of the European Union (OP)

Changes for DG EAC:

- The part of Unit COMM C2 (Citizens Programme) covering the management of the Europe for Citizens Programme, and the responsibility for the Preparatory Action "New Narrative on Europe" 2015 move from DG Communication (COMM) to DG EAC.

- The parts of Unit EAC A3 (Skills and Qualification Strategies; Multilingualism Policy) dealing with Skills and Qualification, and of Unit EAC B2 (Vocational Training and Adult Education; Erasmus +) dealing with Vocational Training and Adult Education policy move from DG EAC to DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL).

- Unit EAC E3 (Creative Europe Programme - MEDIA) moves from DG EAC to DG Communications Networks, Content and Technology (CONNECT).

Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility

Marianne Thyssen

DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)

Eurostat (ESTAT)

Responsible for relations with:

The European Agency for Occupational Safety and Health (EU-OSHA)

The European Centre for Development of Vocational Training (CEDEFOP)

The European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound)

The European Training Foundation (ETF)

Changes for DG EMPL:

- Unit ECFIN B3 (Labour Market Reforms) moves from DG Economic and Financial Services (ECFIN) to DG EMPL.

- The parts of Unit EAC A3 (Skills and Qualification Strategies; Multilingualism Policy) dealing with Skills and Qualification, and of Unit EAC B2 (Vocational Training and Adult Education; Erasmus +) dealing with Vocational Training and Adult Education policy move from DG Education and Culture (EAC) to DG EMPL.

- Unit JUST D3 (Rights of Persons with Disabilities) and part of Unit JUST D1 (Equal Treatment Legislation) dealing with the Directive establishing a general Framework for Equal Treatment in Employment and Occupation, move from DG Justice (JUST) to DG EMPL.

Environment, Maritime Affairs and Fisheries

Karmenu Vella

DG Environment (ENV)

DG Maritime Affairs and Fisheries (MARE)

The relevant parts of the Executive Agency for Small and Medium-Sized Enterprises (EASME)

Responsible for relations with:

The European Environment Agency (EEA)

The European Fisheries Control Agency (EFCA)

Changes for DG ENV:

- The parts of Unit ENV A2 (Waste Management and Recycling) dealing with Food Waste, and of Unit ENV A3 (Chemicals) dealing with biocides, move from DG ENV to DG Health and Consumers (SANCO).

European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations

Johannes Hahn

DG Enlargement (ELARG)

Changes for DG ELARG (which will be called "European Neighbourhood and Enlargement Negotiations"):

- Unit ELARG D1 (Task Force Turkish Cypriot Community) moves from DG ELARG to DG Regional Policy (REGIO).

- Directorate DEVCO F (Neighbourhood) moves from DG Development and Cooperation – EuropAid (DEVCO) to DG ELARG.

Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Jonathan Hill

A new DG Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Responsible for relations with:

The European Banking Authority (EBA)

The European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)

The European Securities and Markets Authority (ESMA)

The European Systemic Risks Board (ESRB)

The Single Resolution Board (SRB)

The new DG Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union will include:

- Directorate MARKT F (Capital and Companies) moves from DG Internal Market and Services (MARKT) to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, except Unit MARKT F2 (Corporate Governance, Social Responsibility), which moves from DG Internal Market and Services (MARKT) to the Directorate-General for Justice (JUST).

- Directorate MARKT A (Resources and Communications), Directorate MARKT G (Financial Markets), Directorate MARKT H (Financial Institutions), the MARKT task force for the establishment of the Single Resolution Board and Unit MARKT 02 (Financial services policy, relations with the Council), which move from DG Internal Market and Services (MARKT) to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union.

- Unit ECFIN E1 (Financial Markets and Infrastructures) and Unit ECFIN E2 (National Financial Systems), which move from DG Economic and Financial Affairs (ECFIN) to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union.

- The part of Unit ECFIN E3 (Financial Institutions and Stability Mechanisms) dealing with Financial Integration and Regulatory Policy, which moves from DG Economic and Financial Affairs (ECFIN) to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, with the exception of the part covering the European Stability Mechanism firewall, which, together with the rest of Unit ECFIN E3 (including the part dealing with euro coin issues), remains in DG Economic and Financial Affairs (ECFIN).

Health and Food Safety

Vytenis Andriukaitis

DG Health and Consumers (SANCO)

The relevant parts of the Consumers, Health and Food Executive Agency (CHAFEA)

Responsible for relations with:

The Community Plant Variety Office (CPVO)

The European Centre for Disease Prevention and Control (ECDPC)

The European Food Safety Authority (EFSA)

Changes for DG SANCO:

- Units SANCO B2 (Health Technology and Cosmetics), SANCO D5 (Medicinal Products – Authorisations, European Medicines Agency) and SANCO D6 (Medical Products – Quality, Safety and Efficacy) move from DG SANCO to DG Enterprise and Industry (ENTR).

- Directorate SANCO B (Consumer Affairs) moves from DG SANCO to DG Justice (JUST), except for Unit SANCO B2 (Health Technology and Cosmetics), which moves from DG SANCO to DG Enterprise and Industry (ENTR).

- The parts of Unit ENV A2 (Waste Management and Recycling) dealing with Food Waste, and of Unit ENV A3 (Chemicals) dealing with biocides, move from DG Environment (ENV) to DG SANCO.

Humanitarian Aid and Crisis Management

Christos Stylianides

DG Humanitarian Aid and Civil Protection (ECHO)

The relevant parts of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Elżbieta Bieńkowska

DG Enterprise and Industry (ENTR)

DG Internal Market and Services (MARKT)

The relevant parts of the Executive Agency for Small and Medium-Sized Enterprises (EASME)

Responsible for relations with:

The European Chemicals Agency (ECHA)

The European Medicines Agency (EMA)

The Office for Harmonisation in the Internal Market (OHIM)

Changes for DG MARKT and DG ENTR:

- The two DGs are merged.

- Unit MARKT D1 (Copyright), the part of Unit MARKT D3 (Fight against Counterfeiting and Piracy) dealing with copyright enforcement, and the part of unit MARKT E3 (Online and postal Services) dealing with online services, move from DG MARKT to the Directorate General for Communications Networks, Content and Technology (CONNECT).

- Directorate MARKT F (Capital and Companies) moves from DG MARKT to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, except Unit MARKT F2 (Corporate Governance, Social Responsibility), which moves from DG MARKT to the Directorate-General for Justice (JUST).

- Directorate MARKT A (Resources and Communications), Directorate MARKT G (Financial Markets), Directorate MARKT H (Financial Institutions), the MARKT task force for the establishment of the Single Resolution Board and Unit MARKT 02 (Financial services policy, relations with the Council) move from DG MARKT to the new DG for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union.

- Units ENTR G1 (Space Policy and Research), ENTR G2 (Copernicus: services), ENTR G3 (Copernicus: Infrastructures) and Directorate ENTR H (EU Satellite Navigation Programmes) move from DG ENTR to DG Mobility and Transport (MOVE).

- Unit ENTR G4 (Policy and Research in Security) moves from DG ENTR to DG Home Affairs (HOME).

- Units SANCO B2 (Health Technology and Cosmetics), SANCO D5 (Medicinal Products – Authorisations, European Medicines Agency) and SANCO D6 (Medical Products – Quality, Safety and Efficacy) move from DG Health and Consumers (SANCO) to DG ENTR.

International Cooperation and Development

Neven Mimica

DG Development and Cooperation – EuropeAid (DEVCO)

Changes for DG DEVCO:

- Directorate DEVCO F (Neighbourhood) moves from DG DEVCO to DG Enlargement (ELARG).

Justice, Consumers and Gender Equality

Věra Jourová

DG Justice (JUST)

The relevant parts of the Consumer, Health and Food Executive Agency (CHAFEA)

Responsible for relations with:

The EU Agency for Fundamental Rights (FRA)

The European Institute for Gender Equality (EIGE)

The European Union Judicial Cooperation Unit (EUROJUST)

Changes for DG JUST:

- Unit MARKT F2 (Corporate Governance, Social Responsibility) moves from DG Internal Market and Services (MARKT) to DG JUST.

- Directorate SANCO B (Consumer Affairs) moves from DG Health and Consumers (SANCO) to DG JUST, except for Unit SANCO B2 (Health Technology and Cosmetics), which moves from DG Health and Consumers (SANCO) to DG Enterprise and Industry (ENTR).

- Unit JUST B3 (Anti-Drugs Policy) moves from DG JUST to DG Home Affairs (HOME).

- Unit JUST D3 (Rights of Persons with Disabilities) and the part of Unit JUST D1 (Equal Treatment Legislation) dealing with the Directive establishing a general Framework for Equal Treatment in Employment and Occupation, move from DG JUST to DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL).

Migration and Home Affairs

Dimitris Avramopoulos

DG Home Affairs (HOME)

The relevant parts of the Research Executive Agency (REA)

Responsible for relations with:

The agency for the management of large IT systems (EU-LISA)

The European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders (FRONTEX)

The European Asylum Support Office (EASO)

The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)

The European Police Office (EUROPOL)

The European Police College (CEPOL)

Changes for DG HOME:

- Unit ENTR G4 (Policy and Research in Security) moves from DG Enterprise and Industry (ENTR) to DG HOME.

- Unit JUST B3 (Anti-Drugs Policy) moves from DG Justice (JUST) to DG HOME.

Regional Policy

Corina Crețu

DG Regional Policy (REGIO)

Changes for DG REGIO:

- Unit ELARG D1 (Task Force Turkish Cypriot Community) moves from DG Enlargement (ELARG) to DG REGIO.

Research, Science and Innovation

Carlos Moedas

Directorate-General for Research and Innovation (RTD)

The relevant parts of the European Research Council executive agency (ERCEA)

The relevant parts of the Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME)

The relevant parts of the Innovation and Networks executive agency (INEA)

The relevant parts of the Research Executive Agency (REA)

Trade

Cecilia Malmström

DG Trade (TRADE)

Transport and Space

Maroš Šefčovič

DG Mobility and Transport (MOVE)

The relevant parts of the Innovation and Networks Executive Agency (INEA)

The relevant parts of the Research Executive Agency (REA)

Responsible for relations with:

The European Aviation Safety Agency (EASA)

The European GNSS Supervisory Authority (GSA)

The European Maritime Safety Agency (EMSA)

The European Railway Agency (ERA)

Changes for DG MOVE:

- Units ENTR G1 (Space Policy and Research), ENTR G2 (Copernicus: services), ENTR G3 (Copernicus: Infrastructures) and Directorate ENTR H (EU Satellite Navigation Programmes) move from DG Enterprise and Industry (ENTR) to DG MOVE.

1 :

Франс Тимерман, Кристалина Георгиева, Андрус Ансип, Аленка Братушек, Валдис Домбровскис и Юрки Катайнен.

2 :

The structural changes in the services listed here will be implemented within three months following the entry in office of the new Commission. The names of some services will be adapted where necessary to reflect their new scope (in the list below, current names are used). The re-organisation of services will be an occasion to ensure synergies and should also contribute to the Commission's staff reduction objectives. The role of Vice-Presidents is explained in greater detail in their mission letter.


Side Bar