Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 9. septembra 2014

Jamstvo za mlade: Komisija pregleduje dosežke 18 pilotnih projektov

Evropska komisija se danes v Bruslju sestaja s koordinatorji 18 pilotnih projektov, ki se izvajajo v okviru programa jamstva za mlade. Na sestanku bodo pregledali rezultate projektov in pridobljene izkušnje. S pilotnimi projekti se program jamstva za mlade uresničuje v praksi, na primer s krepitvijo povezav med delodajalci in šolami ter izboljšanjem podpore, ki jo mladim nudijo javne službe za zaposlovanje (za podrobnosti glej MEMO/14/521).

Evropski komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje László Andor je ob tem povedal: „Jamstvo za mlade je strukturna reforma, v okviru katere morajo države članice svoje politike zaposlovanja mladih izpopolniti na vseh ravneh. Pilotni projekti kažejo, da je tak pristop učinkovit in prinaša rezultate. Jamstvo za mlade postaja najhitreje izvajana strukturna reforma EU. Komisija neposredno sodeluje z vsemi državami članicami ter tako zagotavlja polno in hitro izvajanje programa.“

Osemnajst pilotnih projektov programa jamstva za mlade se je začelo med avgustom in decembrom 2013, vsak pa traja približno 12 mesecev. Projekti se trenutno izvajajo v sedmih državah (na Irskem, v Italiji, Litvi, na Poljskem, v Romuniji, Španiji in Združenem kraljestvu). Njihov cilj je državam članicam zagotoviti relevantne praktične izkušnje za izvajanje nacionalnih programov jamstva za mlade in z njimi povezane ukrepe v okviru Evropskega socialnega sklada in pobude za zaposlovanje mladih.

Ozadje

Priporočilo o vzpostavitvi jamstva za mladino je bilo uradno sprejeto na zasedanju Sveta ministrov EU 22. aprila 2013 (glej MEMO/13/152) na podlagi predloga, ki ga je decembra 2012 predstavila Komisija (glej IP/12/1311 in MEMO/12/938), junija 2013 pa ga je potrdil Evropski svet. V okviru jamstva za mlade morajo države članice zagotoviti, da lahko mladi v štirih mesecih po prenehanju izobraževanja ali izgubi dela bodisi najdejo zaposlitev, ki ustreza njihovi izobrazbi, spretnostim in izkušnjam, bodisi pridobijo izobrazbo, spretnosti in izkušnje, potrebne pri iskanju zaposlitve v prihodnosti.

Vseh 28 držav članic je oddalo načrte za izvajanje jamstva za mlade, zdaj pa se pripravljajo na oblikovanje nacionalnih programov jamstva za mlade (več o tem tukaj). Osemnajst pilotnih projektov je bilo uvedenih na zahtevo Evropskega parlamenta leta 2012.

Glavni vir finančnih sredstev EU za izvajanje jamstva za mlade bo Evropski socialni sklad, v okviru katerega je v obdobju 2014–2020 državam članicam vsako leto na voljo več kot 10 milijard evrov. Izvajanje jamstva za mlade je opredeljeno kot pomembna prednostna naloga v sporazumih o partnerstvu. Te sporazume, ki zadevajo porabo sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov v obdobju 2014–2020, je Komisija do zdaj sklenila s 16 državami članicami (Dansko, Nemčijo, Poljsko, Grčijo, Slovaško, Ciprom, Latvijo, Estonijo, Litvo, Portugalsko, Romunijo, Bolgarijo, Francijo, Nizozemsko, Češko in Madžarsko). Sporazume o partnerstvu s preostalimi državami članicami Komisija še preučuje.

Svet in Evropski parlament sta se dogovorila, da bosta kot dodatek k razpoložljivim finančnim sredstvom EU za podporo regijam z najvišjimi ravnmi brezposelnosti in neaktivnosti mladih uvedla posebno pobudo za zaposlovanje mladih v višini 6 milijard evrov, ki bo državam članicam z regijami, kjer brezposelnost mladih presega 25 %, v pomoč pri izvajanju jamstva za mlade. Pobudi so namenjene 3 milijarde evrov iz posebne nove proračunske vrstice EU za zaposlovanje mladih (težišče financiranja je na začetnem obdobju 2014–2015), ki jih bodo države članice dopolnile z najmanj 3 milijardami evrov dodeljenih sredstev iz Evropskega socialnega sklada.

Pobuda za zaposlovanje mladih krepi podporo iz Evropskega socialnega sklada za izvajanje jamstva za mlade, saj financira dejavnosti, ki neposredno pomagajo mladim, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, v starosti do 25 let oziroma, kadar se državam članicam zdi ustrezno, do 29 let. Sredstva iz pobude je mogoče porabiti za ukrepe, kot so subvencije za zaposlovanje in pomoč mladim pri ustanovitvi podjetja. Primerna so tudi za zagotavljanje prvih delovnih izkušenj, pripravništev, vajeništev ter nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja.

Do sredstev iz pobude za zaposlovanje mladih je upravičenih 20 držav članic z regijami, kjer stopnja brezposelnosti mladih presega 25 %. Ta sredstva so načrtovana v okviru Evropskega socialnega sklada v obdobju 2014–2020, izdatki pa so upravičeni od 1. septembra 2013, tako da se finančna sredstva lahko črpajo za nazaj. Nacionalni organi morajo v operativnih programih opisati ukrepe, za katere bodo uporabili sredstva iz pobude, in jih poslati Komisiji v odobritev. Komisija je že sprejela dva operativna programa, povezana s pobudo za zaposlovanje mladih, ki sta ju predložili Francija (IP/14/622) in Italija (IP/14/826). Priprave v drugih državah članicah so v polnem teku.

Več informacij

Glej MEMO/14/521

Poročilo o prvih ugotovitvah glede pilotnih projektov programa jamstva za mlade

Zaposlovanje mladih

Spletišče komisarja Lászla Andorja

Komisar László Andor na Twitterju

Naročite se na brezplačni e-bilten Evropske komisije o zaposlovanju, socialnih zadevah in vključevanju

Kontakti:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Cécile Dubois (+32 22951883)


Side Bar