Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 8. syyskuuta 2014

Komissio pyytää kommenttejasi: Miten EU voisi auttaa pk-yrityksiä?

Minkälaista tukea eurooppalaiset pienet ja keskisuuret yritykset tarvitsevat EU:n tulevalta politiikalta? Tämä on keskeinen kysymys komission tänään käynnistämässä kuulemisessa, jonka avulla pk-yrityksiä tukeva Small Business Act –aloite pyritään saattamaan ajan tasalle. Aloitteeseen kuuluu laaja joukko pienten yritysten toimintaa helpottavia toimenpiteitä, ja se on jo osoittautunut hyväksi perustaksi pk-yrityksiä koskevassa politiikassa. Aloite perustuu parhaiden toimintatapojen vaihtoon sekä kansainvälistymisen, yrittäjyyden ja rahoitusmahdollisuuksien edistämiseen (CIP- ja COSME-ohjelmien rahoitusvälineiden kautta täytäntöönpantuina). EU-maita kannustetaan ottamaan käyttöön muualla jo toimiviksi osoittautuneita ratkaisuja ja esittämään itsekin hyviä ideoita. Yhdessä järkevää sääntelyä koskevien aloitteiden kanssa Small Business Act on lisännyt pk-yritysten kykyä selviytyä talouskriisistä.

Teollisuus- ja yrittäjyyskomissaari Ferdinando Nelli Feroci kehottaa kaikkia pk-yrityksistä kiinnostuneita tahoja kertomaan näkemyksensä kuulemisessa. "Euroopan talouden elpyessä on varmistettava, että Small Business Act ‑aloite vastaa edelleen tarpeita", toteaa komissaari. ”Komissio haluaa kuulla ideoitasi ja on valmis kuuntelemaan kommenttejasi.”

EU:n pienyritysten toimintaa tukevat viisi pilaria

Euroopan tason liike-elämän organisaatiot ja kansallisten hallitusten pk-yritysedustajat sopivat jo viime keväänä, että Small Business Act -aloitteen nykyiset neljä pilaria olisi jätettävä paikoilleen:

  • Rahoituksen saanti: Vaikka viitteitä valoisammista näkymistä on, pk-yritykset tarvitsevat edelleen kipeästi kohtuuhintaisia ratkaisuja rahoitustarpeisiinsa.

  • Markkinoille pääsy ja kansainvälistyminen: Jotta pk-yritykset voisivat kasvaa, on etsittävä uusia markkinoita.

  • Yrittäjyys: Potentiaalisten yrittäjien jatkuva tukeminen on ratkaisevan tärkeää työttömyyden pysytellessä korkeana etenkin nuorten keskuudessa.

  • Parempi sääntely: Hallinnollisen taakan vähentäminen on edelleen tärkeä tavoite jo saavutetusta edistymisestä huolimatta.

Monissa Euroopan talouksissa vallitsevan osaamisvajeen kuromiseksi umpeen sovittiin EU:n pk-yrityspolitiikkaa entisestään vakauttavan viidennen pilarin lisäämisestä:

  • Yrittäjien ja yritysten henkilöstön kouluttaminen ja osaaminen: Jotta talous voi kasvaa, yrittäjillä on oltava sekä omaa osaamista että osaavaa henkilökuntaa.

Kehotus toimia

Tänään käynnistetyllä julkisella kuulemisella pyritään keräämään lisää tietoa kaikilta asiasta kiinnostuneilta tahoilta, mukaan lukien yrittäjät ja yritysjärjestöt, jotta Euroopan komissio voisi varmistaa, että Small Business Act -aloite kykenee vastaamaan tuleviin haasteisiin.

Koska komission julkiset kuulemiset ovat avoinna 12 viikkoa, tämä kuuleminen päättyy 15/12/2014.

Julkinen kuuleminen on osoitteessa.

Small Business Act -aloite

Kesäkuussa 2008 hyväksytty eurooppalaisia pk-yrityksiä tukeva Small Business Act -aloite kuvastaa komission poliittista halua tunnustaa pk-yritysten keskeinen rooli unionin taloudessa. Aloitteen myötä otettiin ensimmäistä kertaa käyttöön kattava pk-yrityspolitiikan kehys EU:ta ja sen jäsenvaltioita varten.

Tarkoituksena on parantaa yleistä asennetta yrittäjyyteen, nivoa ”pienyritykset etusijalle” -periaate pysyväksi osaksi päätöksentekoa sääntelystä aina julkisiin palveluihin asti sekä turvata eurooppalaisten pk-yritysten kasvu auttamalla niitä ratkaisemaan loputkin niiden kehitystä jarruttavat ongelmat.

Small Business Act -aloite koskee kaikkia itsenäisiä yrityksiä, joiden palveluksessa on alle 250 työntekijää, eli 99:ää prosenttia eurooppalaisista yrityksistä.

Taustaa

COSME on yritysten kilpailukykyä sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskeva EU-ohjelma, jota toteutetaan vuosina 2014–2020. Sen suunniteltu budjetti on 2,3 miljardia euroa. Ohjelman vipuvaikutus voi tuottaa jopa 25 miljardia euroa. COSME-ohjelmalla tuetaan pk-yrityksiä niiden rahoituksen saannin helpottamisessa, markkinoille pääsyssä ja yrityskulttuurin edistämisessä. COSME-ohjelman menestyksekkään edeltäjän, EU:n kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman avulla mobilisoitiin lainoja yli 16 miljardia euroa ja pääomasijoituksia 2,8 miljardia euroa Euroopassa yli 328 000 pk-yritykselle vuosina 2007–2013.

Lisätietoja:

Eurooppalaisia pk-yrityksiä tukeva aloite (”Small Business Act”)

Pk-yritysten suorituskyvyn tarkastelu ja SBA maakohtaiset tietosivut

Elpyminen näkyvissä? Eurooppalaisten pk-yritysten vuosikertomus 2012–13

Pienten yritysten tarpeisiin vastaaminen

Yhteyshenkilöt:

Miguel Sagredo (+32 2 296 85 89)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar