Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 8. september 2014

Kuidas saab Euroopa Liit VKEsid aidata? Komisjon ootab arvamusi

Mida ootavad Euroopa väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd) ELi poliitikalt tulevikus? See on keskseks küsimuseks täna komisjoni poolt algatatud konsulteerimisel, mille eesmärk on täiustada väikeettevõtlusalgatust „Small Business Act”. Euroopa väikeettevõtlusalgatuse alla koondatud ulatuslikud meetmed, mis on mõeldud väikeettevõtete elu lihtsustamiseks, on juba praegu osutunud VKEde poliitikale tugevaks vundamendiks. Algatuse aluseks on parimate tavade vahetus ning rahvusvahelistumise, ettevõtluse ja rahastamisvõimaluste edendamine (programmide CIP ja COSME rahastamisvahendite kaudu). Sellega kutsutakse ELi riike üles võtma kasutusele mujal juba tulemusi andnud tõhusaid lahendusi ning esitama ka ise samavõrd häid ideid. Koos aruka reguleerimise algatusega on väikeettevõtlusalgatus aidanud tõsta VKEde suutlikkust saada hakkama majanduskriisiga.

Tööstuse ja ettevõtluse volinik Ferdinando Nelli Feroci märkis: „Euroopa majanduse taastumise jätkudes tuleb tagada, et ELi väikeettevõtlusalgatus ajaga kaasas käiks. Seetõttu kutsun kõiki VKEde probleemidest huvitatud osapooli üles oma seisukohti esitama. Komisjon soovib teada kõigi mõtteid ning on valmis kuulama erinevaid arvamusi.”

ELi väikeettevõtjate tegevust toetavad viis sammast

Selle aasta kevadel leppisid Euroopa tasandi ettevõtlusorganisatsioonid ja liikmesriikide valitsuste VKEde küsimustega tegelevad esindajad kokku, et väikeettevõtlusalgatuse neli olemasolevat sammast peaksid jääma samaks:

  • Juurdepääs rahalistele vahenditele: Kuigi tulevik paistab helgem, vajavad VKEd senini oma rahastamisvajadustele taskukohast lahendust.

  • Turulepääs/rahvusvahelistumine: VKEd vajavad kasvamiseks uusi turge.

  • Ettevõtlus: Potentsiaalsete ettevõtjate toetamine on endiselt oluline, kuna eelkõige noorte seas on töötus jätkuvalt kõrge.

  • Parem õigusloome: Halduskoormuse vähendamine on vaatamata juba saavutatud tulemustele ka praegu oluline eesmärk.

Paljudes Euroopa riikides tunda andva oskustöötajate nappuse vähendamiseks lepiti kokku, et ELi VKEde poliitika tõhustamiseks lisatakse sellele viies sammas:

  • Ettevõtjate ja töötajate koolitamine ning oskused: Majanduse kasvamiseks vajavad ettevõtjad oskusi ning kvalifitseeritud tööjõudu.

Üleskutse tegutsemisele

Täna algatatud avaliku konsulteerimise käigus soovitakse koguda arvamusi kõigilt huvitatud osapooltelt, sealhulgas ettevõtjatelt ja ettevõtlusorganisatsioonidelt, et Euroopa Komisjonil oleks võimalik tagada, et Euroopa väikeettevõtlusalgatuse raames oleks ka tulevikus võimalik VKEde ees seisvatele probleemidele reageerida.

Kuna komisjoni algatatud avalikud konsultatsioonid on avatud 12 nädalat, suletakse konsultatsioon 15/12/2014.

Avalik konsultatsioon on kättesaadav veebisaidil.

Väikeettevõtlusalgatus „Small Business Act”

2008. aasta juunis vastu võetud Euroopa väikeettevõtlusalgatus peegeldab komisjoni poliitilist tahet tunnustada VKEde keskset rolli ELi majanduses. Algatusega kehtestati esimest korda ELi ja selle liikmesriikide terviklik VKEde poliitika raamistik. Selle eesmärk on parandada üldist lähenemisviisi ettevõtlusele ja alaliselt kinnistada põhimõte „kõigepealt mõtle väikestele” poliitika kujundamisse alates õigusaktide koostamise etapist kuni avalike teenuste osutamise etapini, ning soodustada VKEde kasvu, aidates neil lahendada arengut takistavaid probleeme. Euroopa väikeettevõtlusalgatust kohaldatakse kõigi vähem kui 250 töötajaga sõltumatute ettevõtjate suhtes, kes moodustavad 99% Euroopa ettevõtjatest.

Taustteave

COSME on ELi ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) programm, mis kestab 2014. aastast 2020. aastani ja mille kavandatav eelarve on 2,3 miljardit eurot, kuid mille võimendav mõju võib ulatuda kuni 25 miljardi euroni. Programmiga toetatakse VKEsid paremate rahastamisvõimaluste ja uute turgude leidmisel ning ettevõtluskultuuri edendamisega. COSME programmi kaudu jätkatakse tegevust, mida alustati konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammiga. Raamprogrammi abil tehti ajavahemikus 2007–2013 üle 328 000 VKE-le kättesaadavaks üle 16 miljardi euro ulatuses laene ja 2,8 miljardi euro ulatuses riskikapitali.

Lisateave

Euroopa väikeettevõtlusalgatus

VKEde tulemuslikkuse hindamine ja väikeettevõtlusalgatust käsitlevad riigipõhised teabelehed

Euroopa VKEsid käsitlev aastaaruanne 2012–2013

Väikeettevõtjate vajadustele vastamine

Kontaktisikud:

Miguel Sagredo (+32 2 296 85 89)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar