Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 8 Σεπτεμβρίου 2014

Πώς θα κάνουμε την ΕΕ καλύτερη για τις ΜΜΕ; η Επιτροπή ζητά την άποψή σας

Τι χρειάζονται οι μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις στην Ευρώπη από τη μελλοντική πολιτική της ΕΕ; Αυτό αποτελεί το κύριο ερώτημα της διαβούλευσης που ξεκίνησε σήμερα η Επιτροπή για να συμβάλει στην αναβάθμιση της πρωτοβουλίας «Small Business Act» (SBA). Η πρωτοβουλία SBA - η οποία αποτελείται από ένα ευρύ φάσμα μέτρων που έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν ευκολότερη τη ζωή των μικρών εταιρειών - έχει ήδη αποδείξει πόσο καλή βάση είναι για την πολιτική σχετικά με τις ΜΜΕ. Καθώς βασίζεται στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, την υποστήριξη της διεθνοποίησης και της επιχειρηματικότητας, καθώς και της πρόσβασης στη χρηματοδότηση (μέσω των χρηματοδοτικών μέσων CIP και τώρα του COSME), ενθαρρύνει τις χώρες της ΕΕ να υιοθετήσουν λύσεις που έχουν αποδειχτεί αποτελεσματικές αλλού, αλλά και να οδηγηθούν σε εξίσου καλές δικές τους ιδέες. Ο συνδυασμός της με σημαντικές πρωτοβουλίες για έξυπνη νομοθεσία έχει συμβάλει στην επιτυχημένη προσπάθεια των ΜΜΕ να αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση.

Ο κ. Ferdinando Nelli Feroci, αρμόδιος επίτροπος για θέματα βιομηχανίας και επιχειρηματικότητας, δήλωσε: «Καθώς η Ευρώπη εξακολουθεί να βαδίζει στον δρόμο της ανάκαμψης, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η Small Business Act εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες. Για τον λόγο αυτό, καλώ όλα τα μέρη που ενδιαφέρονται για τις ΜΜΕ να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους. Η Επιτροπή θέλει να μάθει τι σκέπτεστε και είναι έτοιμη να ακούσει τις παρατηρήσεις σας.»

Πέντε πυλώνες που θα βοηθήσουν τις μικρές επιχειρήσεις της ΕΕ να ευδοκιμήσουν

Τη φετινή άνοιξη, επιχειρηματικές οργανώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εκπρόσωποι ΜΜΕ των εθνικών κυβερνήσεων (απεσταλμένοι των ΜΜΕ) συμφώνησαν ήδη ότι οι τέσσερις υπάρχοντες πυλώνες της SBA θα πρέπει να διατηρηθούν:

  • Πρόσβαση στη χρηματοδότηση: παρά τις κάποιες ενδείξεις μιας θετικότερης προοπτικής, οι ΜΜΕ εξακολουθούν να έχουν μεγάλη ανάγκη από οικονομικά προσιτές λύσεις για την ικανοποίηση των χρηματοδοτικών τους αναγκών.

  • Πρόσβαση στις αγορές / διεθνοποίηση: για να αναπτυχθούν οι ΜΜΕ, πρέπει να διερευνηθούν νέες αγορές.

  • Επιχειρηματικότητα: η διαρκής υποστήριξη των δυνητικών επιχειρηματιών είναι ζωτικής σημασίας λόγω των ποσοστών της ανεργίας που παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, ιδίως μεταξύ των νέων.

  • Βελτίωση της νομοθεσίας: η μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό στόχο, παρά την πρόοδο που έχει ήδη επιτευχθεί στον τομέα αυτόν.

Για να περιοριστούν οι διαφορές δεξιοτήτων που διαπιστώνονται μεταξύ των οικονομιών της Ευρώπης, συμφωνήθηκε, επίσης, να προστεθεί ένα πέμπτος πυλώνας ώστε να γίνει ακόμη πιο σταθερή η πολιτική της ΕΕ για τις ΜΜΕ:

  • Κατάρτιση και δεξιότητες των επιχειρηματιών και του προσωπικού: για να αναπτυχθεί η οικονομία, οι επιχειρηματίες θα πρέπει αφενός να διαθέτουν οι ίδιοι δεξιότητες και αφετέρου να έχουν εξειδικευμένο προσωπικό.

Πρόσκληση για δράση

Η δημόσια διαβούλευση που ξεκίνησε σήμερα επιζητεί περισσότερες πληροφορίες από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματιών και των επιχειρηματικών οργανώσεων, που θα βοηθήσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η SBA θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις μελλοντικές προκλήσεις.

Καθώς οι δημόσιες διαβουλεύσεις που διοργανώνει η Επιτροπή παραμένουν ανοιχτές για 12 εβδομάδες, η εν λόγω διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 15/12/2014.

Η διεύθυνση για τη δημόσια διαβούλευση είναι.

Νομοθετική πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις («Small Business Act»)

Η πρωτοβουλία «Small Business Act» για την Ευρώπη, η οποία εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2008, αντικατοπτρίζει την πολιτική βούληση της Επιτροπής να αναγνωρίσει τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ΜΜΕ στην οικονομία της ΕΕ και για πρώτη φορά θεσπίζει ένα συνολικό πλαίσιο πολιτικής για τις ΜΜΕ για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της. Στόχος της είναι να βελτιωθεί η συνολική προσέγγιση της επιχειρηματικότητας, να παγιωθεί οριστικά η αρχή «Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» κατά τη χάραξη πολιτικής, από τις νομοθετικές ρυθμίσεις ως τις δημόσιες υπηρεσίες, και να προωθηθεί η ανάπτυξη των ΜΜΕ βοηθώντας τις να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που εξακολουθούν να εμποδίζουν την ανάπτυξή τους. Η πρωτοβουλία «Small Business Act» για την Ευρώπη αφορά όλες τις ανεξάρτητες εταιρείες που έχουν λιγότερους από 250 εργαζομένους, δηλαδή, το 99% όλων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Ιστορικό

Το COSME είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα των μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για την περίοδο από το 2014 έως το 2020 με προβλεπόμενο προϋπολογισμό 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με αποτέλεσμα μόχλευσης που μπορεί να αποδώσει έως και 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Το πρόγραμμα θα υποστηρίξει τις ΜΜΕ στους ακόλουθους τομείς: καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση για ΜΜΕ, πρόσβαση στις αγορές και προώθηση της επιχειρηματικής νοοτροπίας. Το πρόγραμμα COSME βασίζεται στην επιτυχία του προγράμματος πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (CIP) χάρη στο οποίο διοχετεύθηκαν περισσότερα από 16 δισεκατομμύρια ευρώ σε μορφή δανείων και 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ σε μορφή επιχειρηματικών κεφαλαίων σε πάνω από 328 000 ΜΜΕ στην Ευρώπη κατά την περίοδο 2007-2013.

Περισσότερες πληροφορίες:

«Small Business Act» για την Ευρώπη

Επανεξέταση των επιδόσεων των ΜΜΕ και στοιχεία ανά χώρα σχετικά με την SBA

Διακρίνεται ανάκαμψη στον ορίζοντα; Ετήσια έκθεση για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ 2012/13

Απαντώντας στις ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Miguel Sagredo (+32 2 296 85 89)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar