Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 8 септември 2014 г.

Как да направим ЕС по-добро място за МСП? Комисията търси мнението ви

От каква бъдеща политика на ЕС се нуждаят малките и средните предприятия в Европа? Това е основният въпрос в консултация, която Комисията започна днес с цел подобряване на Законодателния акт на ЕС за малкия бизнес (SBA). Този акт — широкообхватен набор от мерки за улесняване на дейността на малките предприятия — вече се утвърди като добра основа на политиката относно МСП. Тъй като актът се основава на добри практики, на подкрепа за интернационализацията и предприемачеството, както и на достъп до финансиране (чрез финансовите инструменти по РПКИ и по COSME), с него се насърчават страните от ЕС да използват ефективни решения, които са дали резултат другаде, и самите те да представят също толкова добри идеи. В съчетание със силни инициативи за интелигентно регулиране, той допринесе за укрепване на способността на МСП да устоят на икономическата криза.

Фердинандо Нели Ферочи, комисар по въпросите на промишлеността и предприемачеството, заяви: „Европа продължава да се възстановява и ние трябва да гарантираме, че Законодателният акт за малкия бизнес все още отговаря на целите. Поради това приканвам всички лица, заинтересовани от МСП, да споделят своите възгледи. Комисията иска да се запознае с вашите идеи и е готова да чуе вашите коментари.“

Пет стълба за подпомагане на процъфтяването на малките предприятия в ЕС

Тази пролет европейски бизнес организации и представителите за МСП от националните правителства вече се договориха, че четирите съществуващи стълба на Законодателния акт за малкия бизнес трябва да се запазят.

  • Достъп до финансиране: въпреки че се забелязват някои признаци на по-положителни перспективи, МСП все още се нуждаят от достъпни решения за своите финансови нужди.

  • Достъп до пазари/ интернационализация: за да могат МСП да се разрастват, е необходимо да се проучват нови пазари.

  • Предприемачество: изключително важно е да продължи подпомагането на потенциалните предприемачи поради наличието на все още висока безработица, особено сред младите хора.

  • По-добро регулиране: намаляването на административната тежест остава важна цел въпреки постигнатия напредък в тази област.

С цел преодоляване на недостига на умения, усещан в много европейски икономики, бе постигнато съгласие и за пети стълб, чрез който политиката за МСП да стане още по-стабилна:

  • Обучение и развитие на уменията на предприемачите и служителите: за да може икономиката да расте, предприемачите и техните служители трябва да притежават необходимите умения.

Призив за действие

Със стартиралата днес обществена консултация се търсят още мнения от всички заинтересовани лица, включително от предприемачи и бизнес организации, за да се помогне на Европейската комисия да гарантира, че Законодателният акт за малкия бизнес е готов да посрещне бъдещите предизвикателства.

Тъй като всички обществени консултации на Комисията продължават 12 седмици, тази консултация ще приключи на 15/12/2014.

Обществената консултация е достъпна тук.

Законодателен акт за малкия бизнес

Законодателният акт за малкия бизнес, приет през юни 2008 г., отразява политическата воля на Комисията да признае централната роля на МСП в икономиката на ЕС и чрез него за пръв път се създава всеобхватна рамка за политиката относно МСП за ЕС и неговите страни членки. Той има за цел подобряване на цялостния подход към предприемачеството, трайно залагане на принципа „Мисли първо за малките!“ в процеса на изготвяне на политиките, от нормативната дейност до дейността на публичните служби, и насърчаване на растежа на МСП, като им се помага да разрешават оставащите проблеми, които възпрепятстват развитието им. Законодателният акт за малкия бизнес в Европа се отнася до всички независими предприятия с по-малко от 250 служители, т.е. до 99% от всички европейски предприятия.

Контекст

COSME е програма на ЕС за конкурентоспособност на предприятията и МСП. Тя ще се изпълнява от 2014 до 2020 г. и има планиран бюджет от 2,3 млрд. евро, чрез който благодарение на ефекта на лоста могат да се осигурят до 25 млрд. евро. С програмата ще се подкрепят МСП в следните области: по-добър достъп на МСП до финансиране, достъп до пазари и насърчаване на предприемаческата култура. Програма COSME се основава на успеха на Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (ПКИ), която спомогна за мобилизирането на повече от 16 млрд. евро заеми и 2,8 млрд. евро рисков капитал за над 328 000 МСП в Европа през периода 2007 — 2013 г.

За повече информация:

Законодателен акт за малкия бизнес в Европа

Преглед на постиженията на МСП и данни във връзка със SBA по страни

Забелязва ли се перспектива за възстановяване? Годишен доклад относно европейските МСП за периода 2012–2013 г.

Отговор на нуждите на малките предприятия

За контакти:

Miguel Sagredo (+32 2 296 85 89)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar