Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 5 september 2014

Werkgelegenheid: Commissie stelt voor uit het globaliseringsfonds 911 934 euro beschikbaar te stellen voor voormalige staalarbeiders in België

De Europese Commissie heeft voorgesteld aan België 911 934 euro uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) beschikbaar te stellen om 752 voormalige werknemers van staalproducent Carsid S.A. aan een nieuwe baan te helpen. De ontslagen werknemers wonen voornamelijk in de regio Charleroi in het Waalse Gewest. Het voorstel wordt nu ter goedkeuring aan het Europees Parlement en de Raad van ministers van de EU voorgelegd.

EU-commissaris voor werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie, László Andor, merkte op: “De Europese staalsector heeft met een ernstige daling van de vraag te kampen gehad, met name als gevolg van het snel dalende aandeel van de EU op de wereldmarkt voor staal. Veel werknemers in de Europese staalindustrie maken moeilijke tijden door en het is belangrijk dat de EU blijk geeft van solidariteit door hen te helpen hun vaardigheden te verbeteren en uitzicht op nieuw werk te bieden. De voorgestelde 911 934 euro kunnen de ontslagen werknemers van Carsid helpen een nieuwe baan te vinden.”

Na het ontslag van 939 werknemers bij Carsid S.A. heeft België steun uit het EFG aangevraagd. Deze gedwongen ontslagen waren het gevolg van een snelle daling van het aandeel van de EU op de wereldmarkt voor continu gegoten ruwstaal en een afnemende vraag naar staal vanuit de automobiel- en bouwsector van de EU, waarvan de oorzaak in de economische crisis moet worden gezocht, in combinatie met een relatieve toename van de productiekosten.

De door het EFG medegefinancierde maatregelen zouden de 752 werknemers ondersteunen die het moeilijkst een nieuwe baan vinden: zij zouden hulp bij het zoeken van een baan, actieve baangeoriënteerde begeleiding en toegang tot diverse regelingen voor herscholing en beroepsopleiding krijgen.

De totale geraamde kosten van het pakket maatregelen bedragen 1,8 miljoen euro, waarvan het EFG de helft voor zijn rekening zou nemen.

Achtergrond

Het aandeel van de EU in de wereldmarkt voor staal is in de afgelopen jaren gekrompen, ondanks de algemene opwaartse trend in de sector. Met name het aandeel van de EU in de wereldwijde productie van continu gegoten ruwstaal is snel geslonken. Van 2006 tot 2011 is de productie van continu gegoten ruwstaal in de EU van 197,1 tot 170,8 miljoen ton gedaald (-13,4 %; een negatieve jaarlijkse groei van -2,8 %), terwijl de productie in de wereld van 1 149,6 naar 1 438,3 miljoen ton is gestegen (+25,1 %; een jaarlijkse groei van +4,6 %). Dit heeft tot een daling van het aandeel van de EU-27 in de wereldwijde productie van continu gegoten ruwstaal geleid van 17,1 % in 2006 tot 11,9 % in 2011 (-30,7 %; een negatieve jaarlijkse groei van -7,1 %). Ter vergelijking, in dezelfde periode steeg het marktaandeel van China van 35,5 % naar 46,8 % (+32,0 %; een jaarlijkse groei van +5,7 %), terwijl het marktaandeel van de overige vijf grootste producenten (die samen goed zijn voor 25 à 30 % van de wereldwijde productie) hetzij daalde - hoewel minder dan voor EU-27 - (Japan, VS, Rusland), hetzij licht steeg (Zuid-Korea, India).

Andere factoren, zoals een daling van de vraag naar staal in de automobiel- en bouwsector van de EU als gevolg van de economische crisis en een relatieve stijging van de productiekosten (bv. van grondstoffen en energie of wegens milieubeperkingen), hebben het concurrentievermogen van de staalindustrie in de EU geschaad en in de afgelopen jaren tot een aanzienlijk banenverlies in de staalsector geleid als gevolg van bedrijfssluitingen en herstructurering. Het aantal werknemers in de metaalverwerkende industrie van de EU is tussen 2008 en 2013 met 19,4 % gedaald.

De gedwongen ontslagen bij Carsid treffen voornamelijk de regio Charleroi in het Waalse Gewest, een voormalige kolen- en staalgebied waar de werkgelegenheid sterk afhankelijk is van de traditionele zware industrie. De gedwongen ontslagen bij Carsid zullen de werkloosheid in de regio Charleroi naar verwachting aanzienlijk verergeren; in 2012 bedroeg de werkloosheid daar 21,6 %, tegen gemiddeld 15,8 % in het Waalse Gewest en 11,2 % op nationaal niveau.

Het openstellen van de handel voor de rest van de wereld houdt in het algemeen voordelen in voor groei en werkgelegenheid, maar kan ook banen kosten, met name in kwetsbare sectoren en onder laaggeschoolde werknemers. Daarom heeft Commissievoorzitter Barroso de oprichting van een fonds voorgesteld om hulp te bieden bij aanpassingen aan de gevolgen van de globalisering. Sinds het EFG in 2007 zijn activiteiten startte, heeft het 128 steunaanvragen ontvangen. De aanvragen betroffen ongeveer 523 miljoen euro en meer dan 111 000 werknemers werden geholpen. Alleen al in 2013 werd voor meer dan 53,5 miljoen euro steun verleend.

Het EFG wordt tijdens de periode 2014-2020 voortgezet als een uiting van solidariteit in de EU en de werking ervan wordt verder verbeterd. Het toepassingsgebied van het fonds betreft werknemers die wegens de economische crisis zijn ontslagen, alsook werknemers met een tijdelijk contract, zelfstandigen, en, bij wijze van uitzondering tot het einde van 2017, jongeren die geen baan hebben en geen onderwijs of opleiding volgen in regio’s met een hoge jeugdwerkloosheid.

Voor meer informatie:

EFG-website

Videospots:

Europe acts to fight the crisis: the European Globalisation Fund revitalised

Facing up to a globalised world – The European Globalisation Fund

Abonneer u op de gratis e-nieuwsbrief van de Europese Commissie over werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Website van László Andor

Volg @László AndorEU op Twitter

Contact:

Jonathan Todd (+32 229-94107)

Cécile Dubois (+32 229-51883)

Voor de burger: Europe Direct per telefoon 00 800 6 7 8 9 10 11 of per e-mail


Side Bar