Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA FI ET LT LV PL

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 3 september 2014

Östersjön: Hållbara bestånd av sill/strömming
– ökade fiskemöjligheter för 2015

Kommissionen lade i dag för första gången inom ramen för den reformerade gemensamma fiskeripolitiken fram ett förslag om fiskemöjligheterna vad gäller de viktigaste kommersiella fiskbestånden i Östersjön för 2015. Eftersom vissa bestånd nu fiskas på hållbara nivåer kommer den totala tillåtna fångstmängden nästa år att höjas med 12 % jämfört med årets siffra, det vill säga till cirka 629 000 ton.

En genomsnittlig höjning med 31 % föreslås för fyra bestånd av sill/strömming samtidigt med en sänkning för det västra torskbeståndet (–48 %), för skarpsillsbeståndet (–17 %) och för två laxbestånd (–15 %). Om rådet vid sitt oktobermöte antar kommissionens föreslagna fångstbegränsningar skulle antalet bestånd som fiskas på hållbar nivå (maximalt hållbart uttag) kunna fördubblas i Östersjön under 2015 från tre till sex bestånd, enligt forskarna.

Sill (som i delar av Östersjön kallas strömming)

Efter en fångstminskning på sill/strömming i västra Östersjön det gångna året kan kommissionen nu föreslå en 12-procentig ökning av den totala tillåtna fångstmängden för detta bestånd. Beståndet av sill/strömming i västra Östersjön förväntas ligga på nivån för maximalt hållbart uttag precis som tre andra bestånd av sill/strömming som redan i fjol låg på maximalt hållbart uttag.

Eftersom de baltiska medlemsländerna ifjol antog lägre totala tillåtna fångstmängder än de i kommissionen förslag kan kommissionen nu för andra året i rad föreslå en ökning av fiskemöjligheterna inom de två största bestånden i Östersjön, dvs. sill/strömming i centrala Östersjön och strömming i Bottniska viken. Dessa länders totala tillåtna fångstmängder ökar med 51 % respektive 35 %, samtidigt som de hålls inom nivån för maximalt hållbart uttag. För sill i Rigabukten kommer den totala tillåtna fångstmängden att höjas med 26 % till 38 780 ton.

Värdet på fiskemöjligheterna inom sill/strömmingbestånden 2015 kommer genom förslaget att öka med nästan 80 miljoner euro till sammanlagt 164 miljoner euro.

Torsk

Kommissionen föreslår att den totala tillåtna fångstmängden för torsk i västra Östersjön ska sänkas med 48 % till 8 793 ton. Sänkningen återspeglar det beslut som fattats av Internationella havsforskningsrådet (Ices) om att ändra de uppgifter som ligger till grund för fastställandet av den totala tillåtna fångstmängden. Den motsvarar också en totalt tillåten fångstmängd som ligger i nivå med det maximalt hållbara uttaget och överensstämmer med bestämmelserna i förvaltningsplanen för östersjötorsk.

På grund av förändringar i det östra torskbeståndets biologi kunde Ices inte göra en fullständig bedömning, och därför bygger dess råd på beräkningsmetoder som används när det bara finns begränsade uppgifter att tillgå om bestånden. Kommissionen kan följaktligen ännu inte föreslå några uppgifter för 2015. Detta förväntas fortfarande kunna ske i september.

Lax

Efter ökade fångstbegränsningar för lax de senaste två åren i egentliga Östersjön och i Finska viken föreslår kommissionen nu att begränsningarna ökas ytterligare med 8 % respektive 23 % för nästa år för att bevara bestånden. Minskad fiskedödlighet gör att den potentiella kapaciteten för smoltproduktion i älvarna kommer att nå 75 %, vilket för laxbeståndens del anses vara nivån för maximalt hållbart uttag. De totala tillåtna fångstmängderna för båda laxbestånden ligger helt i linje med de vetenskapliga rekommendationerna och grundar sig på de fångstbestämmelser som föreslås i förvaltningsplanen för lax i Östersjön.

Skarpsill

Kommissionen föreslår att den totala tillåtna fångstmängden för skarpsill minskas med 17 % till 199 622 ton, i linje med vetenskaplig rön för att uppnå det maximala hållbara uttaget.

Rödspätta

Forskarna har tagit fram en metod för beräkning av storleken på bestånden av rödspätta, som det finns begränsade uppgifter om. På grundval av metoden, som har använts i flera år, bör den totala tillåtna fångstmängden för rödspätta minskas med 5 % till 3 249 ton.

Bakgrund

Förslaget ska härnäst diskuteras av ministrarna vid rådets (fiske) möte den 13–14 oktober. Det bygger på de vetenskapliga rön som lämnats av vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF) och Internationella havsforskningsrådet (Ices). På rekommendation av Ices har också den regionala rådgivande nämnden för Östersjön (BSAC) konsulterats om förslaget.

Mer information:

Den totalt tillåtna fångstmängden samt kvoter: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_sv.htm

Vetenskaplig rådgivning: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/scientific_advice/index_sv.htm

MEMO/14/516

Tabell: Översikt över ändringarna av den totalt tillåtna fångstmängden 2014-2015 (i ton med undantag av lax som anges i antal individer)

Bestånd

Ices-fiskezon; delområde

Total tillåten fångstmängd antagen för 2014

Grundval för
2014 års totala tillåtna fångstmängd

Förslag till total tillåten fångstmängd för 2015

Grundval för förslaget till total tillåten fångstmängd för 2015

Torsk i östra Östersjön

25-32

65 934

Förvaltningsplan (artikel 6.1) / Maximalt hållbart uttag

-

-

Torsk i västra Östersjön

22-24

17 037

Förvaltningsplan (artikel 6.2)

8 793
(-48 %)

Förvaltningsplan
(Artikel 7) / Maximalt hållbart uttag

Sill/strömming i västra Östersjön

22-24

19 754

Övergång till maximalt hållbart uttag

22 220
(+12 %)

Maximalt hållbart uttag

Strömming i Bottniska viken

30-31

137 800

Maximalt hållbart uttag

186 534
(+35 %)

Maximalt hållbart uttag

Sill i Rigabukten

28,1

30 720

Maximalt hållbart uttag

38 780
(+26 %)

Maximalt hållbart uttag

Sill/strömming i centrala Östersjön

25-29, 32

112 725

Maximalt hållbart uttag

170 185
(+51 %)

Maximalt hållbart uttag

Rödspätta

22-32

3 409

Metod med begränsade uppgifter

3 249
(-5 %)

Metod med begränsade uppgifter

Lax i egentliga Östersjön

22-31

106 587

Förvaltningsplan

97 911
(-8 %)

Förvaltningsplan

Lax i Finska viken

32

13 106

Försiktighetsprincipen

10 034
(-23 %)

Försiktighetsprincipen

Skarpsill

22-32

239 979

Försiktighetsprincipen

199 622
(-17 %)

Maximalt hållbart uttag

Kontaktpersoner:

Helene Banner (+32-2 295 24 07)

Lone Mikkelsen (+32-2 296 05 67)

För allmänheten: Europe Direct per telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller per e­post


Side Bar