Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA SV FI ET LT LV

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 3 września 2014 r.

Morze Bałtyckie: Komisja potwierdza zrównoważenie stad śledzia i proponuje zwiększenie uprawnień do połowów na 2015 r.

Po raz pierwszy Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj w ramach zreformowanej wspólnej polityki rybołówstwa wniosek dotyczący uprawnień do połowów głównych stad ryb eksploatowanych komercyjnie w Morzu Bałtyckim na rok 2015. W związku z tym, że niektóre stada ryb są obecnie poławiane na poziomach zapewniających zrównoważenie, wielkość całkowitego dopuszczalnego połowu (TAC) wzrośnie o 12 proc. w porównaniu z rokiem 2014 i wyniesie około 629 000 ton.

W odniesieniu do czterech stad śledzia proponuje się średni wzrost o 31 proc., natomiast w przypadku zachodniego stada dorsza, stada szprota i dwóch stad łososia proponuje się obniżenie TAC (odpowiednio o 48 proc., 17 proc. i 15 proc.). Jeżeli na posiedzeniu w październiku Rada przyjmie limity połowowe zgodnie z wnioskiem Komisji, liczba stad poławianych na zrównoważonym poziomie (maksymalny podtrzymywalny połów – MSY) w Morzu Bałtyckim może – zdaniem naukowców – podwoić się w 2015 r. z trzech do sześciu.

Śledź

Po zmniejszeniu limitów połowowych śledzia ze stada zachodniego w ubiegłym roku Komisja jest w stanie zaproponować w odniesieniu do tego stada wzrost poziomu TAC o 12 proc. Oczekuje się, że zachodnie stado śledzia osiągnie poziom MSY i dołączy do grupy trzech innych stad śledzia, które były na poziomie MSY już w ubiegłym roku.

Bałtyckie państwa członkowskie przyjęły w ubiegłym roku poziomy TAC niższe niż zaproponowane przez Komisję, Komisja może zatem drugi rok z rzędu zaproponować na 2015 r. zwiększenie uprawnień do połowów w odniesieniu do dwóch największych stad Morza Bałtyckiego, tj. śledzia w centralnej części Morza Bałtyckiego i śledzia w Zatoce Botnickiej. Określone w odniesieniu do nich wielkości TAC będą oznaczały wzrost o odpowiednio 51 proc. i 35 proc., pozostając w granicach maksymalnego podtrzymywalnego połowu. W odniesieniu do śledzia w Zatoce Ryskiej wielkość TAC zostanie zwiększona o 26 proc. i wyniesie 38 780 ton.

W oparciu o tę propozycję wartość uprawnień do połowów stad śledzia w 2015 r. mogłaby wzrosnąć o prawie 80 mln euro i wynieść łącznie 164 mln euro.

Dorsz

Komisja proponuje obniżenie całkowitych dopuszczalnych połowów dorsza ze stada w zachodniej części Bałtyku o 48 proc., do poziomu 8 793 ton. Obniżka ta odzwierciedla decyzję Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) o zmianie danych stanowiących podstawę do ustalenia TAC. Odpowiada też wielkości TAC na poziomie MSY i będzie zgodna z zapisami planu zarządzania bałtyckimi zasobami dorsza.

Z powodu zmian biologicznych w obrębie stada dorsza we wschodniej części Bałtyku ICES nie mogła przedstawić pełnej oceny tego stada i podstawą do wydania opinii była metoda stosowana w przypadku stad, w odniesieniu do których dostępne dane są ograniczone. Wskutek tego Komisja nie jest w stanie zaproponować danych liczbowych na rok 2015. Oczekuje się, że nastąpi to jeszcze we wrześniu.

Łosoś

Po tym, jak konieczne było ograniczenie limitów połowowych w ostatnich trzech latach w przypadku dwóch stad łososia w basenie głównym oraz w Zatoce Fińskiej, Komisja proponuje dalsze obniżki, odpowiednio o 8 proc. i 23 proc. w przyszłym roku w celu zachowania zasobów. Zmniejszenie śmiertelności połowowej przyczyni się do osiągnięcia 75 proc. potencjalnej produktywności smoltów w rzekach, która jest uważana za poziom maksymalnego podtrzymywalnego połowu w odniesieniu do stad łososia. Wielkości TAC w odniesieniu do obydwu stad łososia są w pełni zgodne z opinią naukową i są oparte na zasadzie kontroli odłowu zaproponowanej w wieloletnim planie zarządzania bałtyckimi zasobami łososia.

Szprot

Komisja proponuje obniżenie całkowitych dopuszczalnych połowów szprota o 17 proc., do poziomu 199 622 ton, zgodnie z opinią naukową mająca na celu osiągniecie MSY.

Gładzica

Naukowcy opracowali sposób szacowania zasobów gładzicy, w odniesieniu do których dostępne dane są ograniczone. W oparciu o tę metodę, stosowaną już od kilku lat, proponuje się obniżenie całkowitych dopuszczalnych połowów gładzicy o 5 proc., do łącznej wielkości 3 249 ton.

Kontekst

Przedstawiony wniosek zostanie omówiony przez ministrów na forum Rady ds. Rybołówstwa w dniach 13–14 października. Podstawą wniosku Komisji jest opinia naukowa wydana przez Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF) oraz Międzynarodową Radę Badań Morza (ICES). Wniosek przedstawiono również do konsultacji Komitetowi Doradczemu ds. Morza Bałtyckiego (BSAC), na podstawie zalecenia wydanego przez ICES.

Dodatkowe informacje:

TAC i kwoty (wniosku): http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_pl.htm

Opinia naukowa: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/scientific_advice/index_pl.htm

Memo/14/516

Tabela: Przegląd zmian TAC w latach 2014–2015
(dane w tonach z wyjątkiem łososia, dla którego podano liczbę sztuk)

Stado

Podobszar obszaru połowowego ICES

Wielkość TAC przyjęta na 2014 r.

Podstawa
TAC na 2014 r.

Proponowana wielkość TAC na 2015 r.

Podstawa proponowanej wielkości TAC na 2015 r.

Wschodnie stado dorsza

25–32

65 934

Plan zarządzania (art. 6 ust. 1) /MSY

Zachodnie stado dorsza

22–24

17 037

Plan zarządzania (art. 6 ust. 2)

8 793
(–48%)

Plan zarządzania (art. 7)/MSY

Zachodnie stado śledzia

22–24

19 754

Przechodzenie na MSY

22 220
(+12%)

MSY

Stado śledzia w Zatoce Botnickiej

30–31

137 800

MSY

186 534
(+35%)

MSY

Stado śledzia w Zatoce Ryskiej

28.1

30 720

MSY

38 780
(+26%)

MSY

Centralne stado śledzia

25–29, 32

112 725

MSY

170 185
(+51%)

MSY

Gładzica

22–32

3 409

Podejście w przypadku ograniczonego dostępu do danych

3 249
(–5%)

Podejście w przypadku ograniczonego dostępu do danych

Stado łososia w basenie głównym

22–31

106 587

Plan zarządzania

97 911
(–8%)

Plan zarządzania

Stado łososia w Zatoce Fińskiej

32

13 106

Środki ostrożności

10 034
(–23%)

Środki ostrożności

Szprot

22–32

239 979

Zasada ostrożnego zarządzania zasobami

199 622
(–17%)

MSY

Kontakt:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Dla ogółu obywateli: Europe Direct pod nr. tel. 00 800 6 7 8 9 10 11
lub pocztą elektroniczną


Side Bar