Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA SV FI ET LT PL

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 3. septembrī

Komisija apstiprina, ka Baltijas jūrā reņģu krājumi ir ilgtspējīgi, un ierosina 2015. gadam palielināt zvejas iespējas

Šodien pirmo reizi kopš kopējās zivsaimniecības politikas reformas Eiropas Komisija nāca klajā ar priekšlikumu par svarīgāko komerciālo zivju krājumu zvejas iespējām Baltijas jūrā 2015. gadā. Tā kā dažus zivju krājumus tagad zvejo ilgtspējīgā daudzumā, kopējā pieļaujamā nozveja (KPN) salīdzinājumā ar 2014. gadu pieaugs par 12 % un tās apjoms būs apmēram 629 000 tonnas.

Tiek ierosināts četriem reņģu krājumiem nozvejas apjomu palielināt par vidēji 31 %. Toties samazināt ierosināts šādu krājumu nozveju: mencas rietumu krājums (–48 %), brētliņa (–17 %) un divi lašu krājumi (–15 %). Zinātnieki uzskata, ka tad, ja Padome oktobra sanāksmē apstiprinās Komisijas ierosinātos nozvejas limitus, 2015. gadā Baltijas jūrā varētu divkāršoties to krājumu skaits, kuru nozvejas līmenis ir ilgtspējīgs (atbilstīgs maksimālā ilgtspējīgas ieguves apjoma principam jeb MSY); šis pieaugums būtu no trim uz sešiem krājumiem.

Reņģe

Pēc rietumu krājuma reņģu nozvejas limita samazināšanas, kas notika pērn, Komisija nu var šiem krājumam ierosināt KPN pieaugumu par 12 %. Gaidāms, ka rietumu krājuma reņģes nozveja būs MSY līmenī un pievienosies trim pārējiem reņģu krājumiem, kuru nozveja bija MSY līmenī jau pagājušajā gadā.

Kopš pie Baltijas jūras esošās ES dalībvalstis pērn pieņēma zemāku KPN nekā Komisijas ierosinātā, Komisija var 2015. gadam (otro gadu pēc kārtas) ierosināt lielākas zvejas iespējas abiem vislielākajiem Baltijas jūras krājumiem, proti, reņģēm Baltijas jūras centrālajā daļā un reņģēm Botnijas līcī. To KPN pieaugs attiecīgi par 51 % un 35 %, un to nozveja būs MSY līmenī. Rīgas jūras līča reņģēm KPN palielinās par 26 %, nozvejas apjomam pieaugot līdz 38 780 tonnām.

Pamatojoties uz šo priekšlikumu, reņģu krājumu zvejas iespēju vērtība 2015. gadā varētu palielināties par gandrīz 80 miljoniem eiro (to kopējā vērtība varētu sasniegt 164 miljonus eiro).

Menca

Komisija ierosina par 48 % samazināt Baltijas jūras rietumdaļas mencas kopējo pieļaujamo nozveju (KPN), kas tādējādi nepārsniegs 8793 tonnas. Šis samazinājums ir reakcija uz Starptautiskās Jūras pētniecības padomes (ICES) lēmumu izmainīt KPN aprēķinos izmantotos datus. Tas arī atbilst MSY līmenī esošai KPN un Baltijas jūras mencu pārvaldības plānam.

Tā kā ir notikušas izmaiņas austrumu krājumu mencas bioloģijā, ICES nespēja pilnībā novērtēt šo krājumu. Tāpēc tās padoms pamatojas uz metodēm, kuras izmanto tad, ja dati par krājumiem ir nepietiekami. Līdz ar to Komisija vēl nevar ierosināt skaitļus 2015. gadam. Tie ir gaidāmi septembrī.

Lasis

Pagājušos gados diviem laša krājumiem jūras centrālajā baseinā un Somu līcī nozvejas limiti ir samazināti, un nākamajam gadam Komisija ierosina vēl lielāku samazinājumu par attiecīgi 8 % un 23 %, lai saglabātu šos krājumus. Samazinot zvejas izraisītu zivju mirstību, izdosies sasniegt 75 % smoltu atražošanas potenciālās kapacitātes upēs. To uzskata par MSY līmeni lašu krājumiem. Abu lašu krājumu KPN pilnībā atbilst zinātnieku ieteikumiem un pamatojas uz Baltijas laša pārvaldības plānā ierosinātajiem ieguves noteikumiem.

Brētliņa

Atbilstīgi zinātnieku padomam par to, kā sasniegt MSY, Komisija ierosina par 17 % samazināt brētliņas kopējo pieļaujamo nozveju, kas tādējādi nepārsniegs 199 622 tonnas.

Jūras zeltplekste

Zinātnieki ir izstrādājuši metodiku, ar kuru var novērtēt jūras zeltplekstes krājuma lielumu, par kuru pieejami ierobežoti dati. Pamatojoties uz šo metodiku, ko piemēro jau vairākus gadus, ir ierosināts jūras zeltplekstes kopējo pieļaujamo nozveju samazināt par 5 % jeb līdz 3249 tonnām.

Konteksts

Šo priekšlikumu 13.–14. oktobra Padomes sanāksmē apspriedīs par zivsaimniecību atbildīgie dalībvalstu ministri. Tas sagatavots, ievērojot Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komitejas (ZZTEK) un Starptautiskās Jūras pētniecības padomes (ICES) zinātnieku ieteikumus. Par šo priekšlikumu notikušas konsultācijas arī ar Baltijas jūras konsultatīvo padomi, pamatojoties uz padomiem, kas saņemti no ICES.

Sīkāka informācija:

Kopējā pieļaujamā nozveja un kvotas: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm

Zinātnieku ieteikumi: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/scientific_advice/index_en.htm

MEMO/14/516

Tabula: pārskats par KPN izmaiņām 2014.–2015. g. (tonnās, izņemot lasi, kam norādīts zivju skaits)

Krājums

ICES zvejas zona; apakšrajons

Pieņemtā 2014. gada KPN

2014. gada KPN pamats

Ierosinātā 2015. gada KPN

Ierosinātās 2015. gada KPN pamats

Mencas austrumu krājums

25-32

65 934

Pārvaldības plāns (6. panta 1. punkts), MSY

-

-

Mencas rietumu krājums

22-24

17 037

Pārvaldības plāns (6. panta 2. punkts)

8793
(-48 %)

Pārvaldības plāns
(7. pants),
MSY

Reņģes rietumu krājums

22-24

19 754

MSY pārejas ieteikums

22 220
(+12 %)

MSY

Reņģe Botnijas līcī

30-31

137 800

MSY

186 534
(+35 %)

MSY

Reņģe Rīgas jūras līcī

28,1

30 720

MSY

38 780
(+26 %)

MSY

Reņģe centrālajā daļā

25-29, 32

112 725

MSY

170 185
(+51 %)

MSY

Jūras zeltplekste

22-32

3409

Pieeja ierobežotu datu gadījumā

3249
(-5 %)

Pieeja ierobežotu datu gadījumā

Lasis centrālajā daļā

22-31

106 587

Pārvaldības plāns

97 911
(-8 %)

Pārvaldības plāns

Lasis Somu līcī

32

13 106

Piesardzības apsvērumi

10 034
(-23 %)

Piesardzības apsvērumi

Brētliņa

22-32

239 979

Piesardzīga pieeja

199 622
(-17 %)

MSY

Kontaktpersonas:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Vispārīgi jautājumi: Informatīvais dienests Europe Direct pa tālruni 00 800 6 7 8 9 10 11 vai pa e­pastu.


Side Bar