Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA SV ET LT LV PL

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 3. syyskuuta 2014

Komissio ehdottaa vuodeksi 2015 suurempia kalastuskiintiöitä Itämerelle – silakkakannat kestävällä tasolla

Euroopan komissio on ehdottanut kiintiöitä Itämeren tärkeimpien kaupallisten kalakantojen kalastukselle vuodeksi 2015. Ehdotus on ensimmäinen EU:n uudistetun yhteisen kalastuspolitiikan puitteissa. Joidenkin kalakantojen kalastus on nyt kestävällä pohjalla, ja sen vuoksi suurimpia sallittuja saaliita (nk. TAC) nostetaan 12 prosentilla verrattuna vuoteen 2014. Määrä on ensi vuonna noin 629 000 tonnia.

Neljän silakkakannan kalastusmääriä ehdotetaan lisättävänkeskimäärin 31 prosenttia, kun taas pudotusta tulisi läntisen turskakannan (–48 %), kilohailin (–17 %) ja kahden lohikannan (–15 %) kalastukseen. Jos neuvosto lokakuun kokouksessaan hyväksyy komission ehdottamat enimmäismäärät, kestävällä tasolla – kestävä enimmäistuotto – kalastettavien kantojen määrä voisi tutkijoiden mukaan Itämerellä kaksinkertaistua aiemmasta kolmesta kuuteen kantaan vuonna 2015.

Silakka

Länsi-Itämeren silakkakannan TACia vähennettiin viime vuonna, ja komissio voi siksi nyt ehdottaa kantaa koskevan TACin korottamista 12 prosentilla. Länsi-Itämeren silakkakannan pyynnin odotetaan olevan kestävän enimmäistuoton tasolla, joten se voidaan lisätä niiden kolmen muun silakkakannan joukkoon, joilla kestävä enimmäistuoton taso toteutui jo viime vuonna.

Koska Itämeren alueen jäsenvaltiot vahvistivat viime vuonna pienemmät TACit kuin komissio oli ehdottanut, komissio voi ehdottaa, että kalastusmahdollisuuksia korotetaan vuonna 2015 kahden suurimman Itämeren kannan osalta. Näin ollen Keski-Itämeren ja Pohjanlahden silakkakantojen TACeja korotettaisiin nyt toisena perättäisenä vuotena. Kyseisten kantojen TACeja korotetaan 51 ja 35 prosenttia, ja ne pysyvät kestävän enimmäistuoton tasolla. Riianlahden silakkakannan TACia korotetaan 26 prosenttia, jolloin määrä on 38 780 tonnia.

Ehdotuksen myötä silakkakantojen kalastusmahdollisuuksien arvo voisi vuonna 2015 kasvaa lähes 80 miljoonaa euroa, jolloin kokonaisarvo olisi 164 miljoonaa euroa.

Turska

Komissio ehdottaa, että Itämeren läntisen turskan suurinta sallittua saalista (TAC) vähennetään 48 prosentilla 8 793 tonniin. Vähennys vastaa Kansainvälisen merentutkimusneuvoston ICESin päätöstä muuttaa TACien vahvistamisen taustatietoja. Vähennys vastaa myös kestävän enimmäistuoton tasoista TACia ja Itämeren turskan hoitosuunnitelmaa.

Itäisen turskakannan biologisten muutosten vuoksi ICES ei pystynyt esittämään täyttä arviota kannasta. Sen lausunto perustuu siksi menetelmiin, joita sovelletaan kantoihin, joiden tiedot ovat puutteelliset. Tämän vuoksi komissio ei vielä pysty ehdottamaan lukuja vuodelle 2015. Näin on määrä tehdä vielä syyskuussa.

Lohi

Kahden lohikannan (pääallas ja Suomenlahti) saalisrajoituksia oli viime vuosina pienennettävä, ja nyt komissio ehdottaa, että kantojen säilyttämiseksi niitä pienennetään myös ensi vuodeksi (8 % ja 23 %). Kalastuskuolevuuden pienenemisen ansiosta jokien smolttituotantokapasiteetti lähenee 75:tä prosenttia, jota pidetään lohikantojen kestävän enimmäistuoton tasona. Molempien lohikantojen TACit noudattavat täysin tieteellisiä lausuntoja ja perustuvat Itämeren lohen hoitosuunnitelmassa ehdotettuun pyynninvalvontasääntöön.

Kilohaili

Komissio ehdottaa, että kilohailin TACia vähennetään 17 prosenttia 199 622 tonniin. Näin pyrittäisiin saavuttamaan kestävä enimmäistuotto tieteellisten lausuntojen mukaisesti.

Punakampela

Punakampelakannan koosta on aiemmin ollut saatavilla vain niukasti tietoja, mutta tutkijat ovat kehittäneet menetelmän sen arvioimiseksi. Menetelmää on sovellettu useita vuosia, ja sen perusteella punakampelan TACia ehdotetaan vähennettäväksi 5 prosenttia 3 249 tonniin.

Taustaa

Ehdotuksesta keskustellaan kalastusneuvoston kokouksessa 13.–14. lokakuuta. Ehdotus perustuu tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean (STECF) ja Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) antamiin tieteellisiin lausuntoihin. Ehdotuksesta on kuultu myös Itämeren alueellista neuvoa-antavaa toimikuntaa ICESin lausunnon perusteella.

Lisätietoja:

TACit ja kiintiöt: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm

Tieteelliset lausunnot: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/scientific_advice/index_en.htm

MEMO/14/516

Taulukko: Yhteenveto TACien muutoksista vuosina 2014 ja 2015 (luvut tonneina lukuun ottamatta lohta, jota koskeva luku ilmaistaan kalojen lukumääränä)

Kanta

ICES-kalastusalue;
osa-alue

Vuodeksi 2014 hyväksytty TAC

Vuoden 2014 TACin perusta

Vuodeksi 2015 ehdotet­tu TAC

Vuodeksi 2015 ehdotetun TACin perusta

Itäinen turska

25–32

65 934

Hoitosuunnitel­ma (6 artiklan 1 kohta) / kestävä enimmäistuotto

-

-

Läntinen turska

22–24

17 037

Hoitosuunnitel­ma (6 artiklan 2 kohta)

8 793
(–48%)

Hoitosuunnitelma
(7 artikla) / kestävä enimmäistuotto

Länsi-Itämeren silakka

22–24

19 754

Kestävään enimmäistuot­toon siirtyminen

22 220
(+12 %)

Kestävä enimmäistuotto

Pohjanlah­den silakka

30–31

137 800

Kestävä enimmäistuotto

186 534
(+35 %)

Kestävä enimmäistuotto

Riianlah­den silakka

28.1

30 720

Kestävä enimmäistuotto

38 780
(+26 %)

Kestävä enimmäistuotto

Keski-Itämeren silakka

25–29, 32

112 725

Kestävä enimmäistuotto

170 185
(+51 %)

Kestävä enimmäistuotto

Puna­kampela

22–32

3 409

Lähestymistapa perustuu rajallisiin tietoihin

3 249
(–5 %)

Lähestymistapa perustuu rajallisiin tietoihin

Pääaltaan lohi

22–31

106 587

Hoitosuunnitel­ma

97 911
(–8 %)

Hoitosuunnitelma

Suomenlah­den lohi

32

13 106

Ennalta varautumisen periaate

10 034
(–23 %)

Ennalta varautumisen periaate

Kilohaili

22–32

239 979

Ennalta varautuva lähestymistapa

199  622
(–17 %)

Kestävä enimmäistuotto

Yhteyshenkilöt:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Lisätietoja yleisölle: Europe Direct -palvelu. puh. 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköposti


Side Bar