Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA SV FI LT LV PL

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 3. september 2014

Läänemeri: Komisjon kinnitab räimevarude jätkusuutlikkust ja teeb ettepaneku suurendada kalapüügivõimalusi 2015. aastaks

Uuendatud ühise kalanduspoliitika raames esitas komisjon täna esimest korda ettepaneku Läänemere peamiste kaubanduslike kalavarude püügivõimaluste kohta 2015. aastal. Kuna mõnda kalavaru püütakse praegu säästvalt, nn maksimaalse jätkusuutliku saagikuse tasemel, suurendatakse kalavarude lubatud kogupüüki (TAC) 2014. aastaga võrreldes 12% võrra, st ligikaudu 629 000 tonnini.

Nelja räimevaru puhul tehakse ettepanek suurendada lubatud kogupüüki keskmiselt 31%, samas kui läänepoolse tursavaru (–48%), kilu (–17%) ja kahe lõhevaru (–15%) puhul tehakse ettepanek seda näitajat vähendada. Kui nõukogu võtab oktoobri koosolekul vastu komisjoni pakutud püügi piirnormid, võivad säästvalt, MSY tasemel (MSY – maksimaalne jätkusuutlik saagikus) püütavad varud teadlaste hinnangul Läänemeres 2015. aastal kahekordistuda – kolmelt varult kuuele.

Räim

Pärast lääneosa räimepüügi piirnormide vähendamist eelmisel aastal saab komisjon teha ettepaneku suurendada kõnealuse kalavaru puhul lubatud kogupüüki 12%. Lääneosa räimevaru peaks olema maksimaalse jätkusuutliku saagikuse tasemel, nagu ka kolm muud räimevaru, mis olid maksimaalse jätkusuutliku saagikuse tasemel juba eelmisel aastal.

Kuna Läänemere-äärsed liikmesriigid kehtestasid eelmisel aastal lubatud kogupüügi tasemed, mis olid komisjoni kavandatust väiksemad, saab komisjon teist aastat järjest teha ettepaneku suurendada 2015. aasta püügivõimalusi Läänemere kahe suurima kalavaru puhul, st räime lubatud kogupüüki Läänemere keskosas ja Botnia lahes. Nende lubatud kogupüük suureneb vastavalt 51% ja 35%, säilitades samas maksimaalse jätkusuutliku saagikuse taseme. Räime lubatud kogupüüki Riia lahes suurendatakse 26%, st 38 780 tonnini.

Selle ettepaneku kohaselt võivad räimevarude püügivõimalused 2015. aastal suureneda peaaegu 80 miljoni euro võrra, kokku 164 miljoni euroni.

Tursk

Komisjon teeb ettepaneku vähendada Läänemere lääneosa tursavarude lubatud kogupüüki 48%, st 8793 tonnini. See vähendamine kajastab Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu (ICES) otsust muuta lubatud kogupüügi kehtestamise aluseks olevaid andmeid. See vastab ka lubatud kogupüügile maksimaalse jätkusuutliku saagikuse tasemel ja sellega järgitakse Läänemere tursavarude majandamise kava.

Muutuste tõttu idaosa tursavaru bioloogias ei olnud ICESil võimalik kalavarusid täielikult hinnata, seepärast põhinevad nõuanded meetoditel, mida kasutatakse varude piiratud andmete puhul. Sellest tulenevalt ei ole komisjonil veel võimalik esitada andmeid 2015. aasta kohta. See peaks olema võimalik septembris.

Lõhe

Pärast lõhepüügi piirnormide vähendamist kahe viimase aasta jooksul mere põhiosas ja Soome lahes teeb komisjon ettepaneku vähendada piirnorme järgmiseks aastaks vastavalt 8% ja 23%, et säilitada kalavarud. Kalastussuremuse vähendamine aitab saavutada 75% jõgede võimalikust noorlõhede tootmise suutlikkusest, mis on lõhevarude puhul maksimaalse jätkusuutliku saagikuse tasemel. Mõlema lõhevaru lubatud kogupüük on täielikult kooskõlas teaduslike nõuannetega ja põhineb Läänemere lõhevarude majandamise kava püügikontrollieeskirjadel.

Kilu

Komisjon teeb ettepaneku vähendada kilu lubatud kogupüüki kooskõlas teaduslike nõuannetega 17%, st 199 622 tonnini, et saavuta maksimaalse jätkusuutliku saagikuse tase.

Atlandi merilest

Teadlased on välja töötanud meetodi lestavaru suuruse hindamiseks väheste andmete põhjal. Seda meetodit on rakendatud kahel aastal ja on leitud, et lesta lubatud kogupüüki tuleb vähendada 5 % ehk 3249 tonnini.

Taustteave

Ministrid arutavad ettepanekut kalandusnõukogus 13.–14. oktoobril. Ettepanek põhineb kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomiteelt (STECF) ning Rahvusvaheliselt Mereuurimise Nõukogult (ICES) saadud teaduslikel nõuannetel. Käesoleva ettepaneku osas on konsulteeritud ka Läänemere nõuandekomisjoniga (BSAC), tuginedes ICESilt saadud nõuannetele.

Lisateave:

  1. Lubatud kogupüügid ja kvoodid (Ettepanek): http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_et.htm

  2. Teaduslikud nõuanded: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/scientific_advice/index_et.htm

  3. MEMO/14/516

    Tabel. Ülevaade lubatud kogupüügi muutmisest 2014.–2015. aastal (arvud on tonnides, v.a lõhe, mille puhul on esitatud püütavate kalade arv)

Kalavaru

ICESi püügipiirkond; alapiirkond

2014. aastaks kinnitatud TAC

2014. aasta
TACi alus

2015. aastaks kavandatud TAC

2015. aastaks kavandatud TACi alus

Idaosa tursk

25–32

65 934

Majandamiskava (artikli 6 lõige 1) /maksimaalne jätkusuutlik saagikus

Lääneosa tursk

22–24

17 037

Majandamiskava (artikli 6 lõige 2)

8793
48%)

Majandamiskava
(Artikkel 7) /maksimaalne jätkusuutlik saagikus

Lääneosa räim

22–24

19 754

Üleminek maksimaalse jätkusuutliku saagikuse tagamisele

22 220
(+12%)

Maksimaalne jätkusuutliku saagikus

Botnia lahe räim

30–31

137 800

Maksimaalne jätkusuutlik saagikus

186 534
(+35%)

Maksimaalne jätkusuutlik saagikus

Riia lahe räim

28.1

30 720

Maksimaalne jätkusuutlik saagikus

38 780
(+26%)

Maksimaalne jätkusuutlik saagikus

Keskosa räim

25–29, 32

112 725

Maksimaalne jätkusuutlik saagikus

170 185
(+51%)

Maksimaalne jätkusuutlik saagikus

Atlandi merilest

22–32

3409

Väheste andmete puhul kasutatav lähenemisviis

3 249
(5%)

Väheste andmete puhul kasutatav lähenemisviis

Põhibasseini lõhe

22–31

106 587

Majandamiskava

97 911
(8%)

Majandamiskava

Soome lahe lõhe

32

13 106

Ettevaatusprintsiip

10 034
(23%)

Ettevaatusprintsiip

Kilu

22–32

239 979

Ettevaatusprintsiip

199 622
(17%)

Maksimaalne jätkusuutlik saagikus

Kontaktisikud:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Kodanikule: Europe Direct, telefon 00 800 6 7 8 9 10 11, e-post


Side Bar