Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL FI

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 28 sierpnia 2014 r.

Komisja Europejska ogłasza nadzwyczajną pomoc dla sektora mleczarskiego

Komisja Europejska ogłosiła dzisiaj, że uruchomi dopłaty do prywatnego przechowywania masła, odtłuszczonego mleka w proszku oraz niektórych serów, w celu złagodzenia wpływu rosyjskich ograniczeń na import produktów mlecznych z UE oraz zmniejszenia negatywnych skutków rosyjskich działań dla rynku wewnętrznego. Komisja potwierdziła także, że okres interwencji publicznej dla masła i odtłuszczonego mleka w proszku zostanie wydłużony do końca roku.

Unijny komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Dacian Cioloș wyjaśnia:

„Sygnały cenowe na europejskim rynku mlecznym pokazują, że rosyjski zakaz zaczyna uderzać w ten sektor. Niektóre państwa członkowskie tracą przychody z eksportu i muszą znaleźć nowych odbiorców. Europejski sektor mleczny potrzebuje wsparcia i czasu na dostosowanie się, dlatego ogłaszam dzisiaj ukierunkowane wsparcie rynkowe dla mleka w proszku, masła i eksportowanych serów. W razie potrzeby wprowadzimy dalsze środki.”

Komisarz stwierdza również:

„W najbliższych dniach zaprezentuję państwom członkowskim i Parlamentowi Europejskiemu pierwszą pełną analizę wpływu rosyjskiego zakazu eksportu na wszystkie najważniejsze obszary europejskiego sektora rolno-spożywczego w krótkim i średnim okresie, wraz z omówieniem dostępnych opcji. Producentów w UE chcę raz jeszcze zapewnić, że tam, gdzie wystąpi poważne ryzyko destabilizacji rynku, będę nadal stosować nowe rozwiązania dostępne w ramach WPR, które pozwalają nam działać z wyprzedzeniem i stabilizować rynek.”

Komisja zapewni dopłaty do prywatnego przechowywania masła i oddtłuszczonego mleka w proszku, pokrywające dzienny koszt przechowywania tych produktów w okresie 3-7 miesięcy. W przyszłym tygodniu Komitetowi zostanie przedstawiony projekt aktu wykonawczego, który zostanie następnie poddany formalnemu głosowaniu.

Ze względu na wysoki udział niektórych rodzajów sera w łącznej wartości unijnego eksportu do Rosji (eksport sera był wart prawie 1 mld euro w 2013 r.), Komisja chciałaby rozszerzyć zakres dopłat również na sery. Zasady realizacji dopłat do prywatnego przechowywania sera oraz przedłużenie okresu interwencji publicznej określi akt delegowany, który Komisja złoży w najbliższej przyszłości zgodnie z zasadami stosowania nadzwyczajnych środków rynkowych, wprowadzonymi ubiegłoroczną reformą wspólnej polityki rolnej.

Kontekst

Dopłaty do prywatnego przechowywania to środek przewidziany dla masła i odtłuszczonego mleka w proszku zgodnie z regulacjami rynkowymi obowiązującymi w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR). Polega on na tym, że Komisja pomaga w sfinansowaniu kosztów tymczasowego przechowywania produktów przez okres nie krótszy niż 90 dni i nie dłuższy niż 210 dni. W ramach WPR finansowana jest część łącznego kosztu takiego przechowywania (wypłacana jest stała stawka za każdą tonę oraz dzienna dopłata do każdej tony). Produkty objęte dopłatami pozostają własnością producentów, którzy sami odpowiadają za ich sprzedaż po zakończeniu przechowywania.

Ze względu na wysoki udział niektórych rodzajów sera w łącznej wartości unijnego eksportu do Rosji (eksport sera był wart prawie 1 mld euro w 2013 r.), Komisja chciałaby rozszerzyć zakres dopłat również na sery. Jednak ponieważ obecnie obowiązujące przepisy w ramach WPR przewidują dopłaty do prywatnego przechowywania tylko w przypadku masła, odtłuszczonego mleka w proszku i serów posiadających chronione nazwy pochodzenia (ChNP) i chronione oznaczenia geograficzne (ChOG), objęcie dopłatami wszystkich licznych rodzajów sera eksportowanych do Rosji będzie wymagało wdrożenia nadzwyczajnych środków.

Unijny eksport produktów mlecznych do Rosji w ubiegłym roku wart był 2,3 mld euro. Największy udział w tej kwocie miały sery, na które przypadał 1,0 mld euro, a także przetwory spożywcze (CN 2106 90): 0,47 mld euro; masło/olej maślany: 0,14 mld euro; świeże produkty mleczne: 0,10 mld euro; wyroby gotowe (1901 90): 0,09 mld euro; odtłuszczone mleko w proszku: 0,07 mld euro; oraz serwatka w proszku: 0,03 mld euro. W 2013 r. ser eksportowało do Rosji 25 państw członkowskich UE, jednak największymi eksporterami były Holandia, Litwa, Finlandia, Polska, Dania, Niemcy, Włochy, Francja i Łotwa.

Dzisiejsza decyzja o dopłatach dla przemysłu mleczarskiego jest kolejnym krokiem uzupełniającym wprowadzone już wcześniej nadzwyczajne środki wsparcia rynku, dotyczące brzoskwiń i nektarynek (32,7mln euro, decyzja z dnia 11 sierpnia) oraz łatwo psujących się owoców i warzyw (125 mln euro, decyzja z dnia 25 sierpnia).

Zob. także: http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I092075

Contacts :

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Madalina Chiriac (+32 2 297 44 13)

For the public: Europe Direct by phone 00 800 6 7 8 9 10 11 or by e­mail


Side Bar