Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 26. srpna 2014

Evropská komise uzavřela „dohodu o partnerství“ s Českou republikou o využití strukturálních a investičních fondů EU pro růst a zaměstnanost v období 2014–2020

Evropská komise uzavřela „dohodu o partnerství“ s Českou republikou, jejímž předmětem je strategie pro optimální využívání evropských strukturálních a investičních fondů v České republice. Dnešní dohoda umožní investovat celkem 22 miliard eur z prostředků politiky soudržnosti v období 2014–2020 (v běžných cenách, včetně financování z Evropské územní spolupráce a přídělu na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí). Česká republika rovněž obdrží dvě miliardy eur na rozvoj venkova a 31 milionů eur na odvětví rybolovu.

Investice EU půjdou na podporu inovací, odborné přípravy a vzdělávání ve městech, obcích i venkovských oblastech. Pomohou tak s řešením nezaměstnanosti a dají impuls konkurenceschopnosti a hospodářskému růstu. Podpoří také podnikání, boj proti sociálnímu vyloučení a pomohou vytvořit ekonomiku účinně využívající zdroje a šetrnou k životnímu prostředí.

Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF):

Evropský fond pro regionální rozvoj

Evropský námořní a rybářský fond

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

Komisař EU pro regionální politiku Johannes Hahn řekl: „Dnes jsme přijali zásadní strategický investiční plán, který bude Českou republiku v následujících deseti letech provázet na cestě k hospodářskému růstu a tvorbě pracovních míst. Dohoda o partnerství je výrazem společného úsilí Evropské komise a České republiky o co nejúčinnější využití finančních prostředků EU. Investice musí mít v souladu s novou politikou soudržnosti strategickou povahu a zaměřovat se na reálnou ekonomiku, udržitelný růst a investice do lidských zdrojů. Prvořadá je přitom kvalita, nikoliv rychlost. V nadcházejících měsících chceme najít nejlepší možné řešení pro investice z evropských strukturálních a investičních fondů v období 2014–2020. Kvalitní programy vzniknou jen při nezbytném nasazení všech stran.“

Komisař Hahn dále podotkl: „Investiční strategie staví na důležitém prvku, kterým již Česká republika Evropské unii pomáhá ke splnění jejích cílů. Mám tím na mysli inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. V dohodě o partnerství tak Česká republika získává solidní základnu pro všechny strukturální a investiční fondy. Obsahuje i strategické směry pro programy, které v budoucnu přispějí k podpoře inovací, přeměně českých malých a středních podniků v tahouny růstu a potvrdí stále se zlepšující pověst České republiky v odvětvích, jako jsou například energetika, strojírenství a nanotechnologie. Evropské strukturální a investiční fondy pomohou českým regionům a městům, aby tuto problematiku úspěšně zvládly.“

Komisař EU pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování László Andor dodal:

„Blahopřeji České republice k úspěšnému dotažení dohody o partnerství do konce. Je to výsledek intenzivní spolupráce s Komisí. Evropský sociální fond (ESF) v České republice v letech 2014–2020 investuje více než 3,4 miliardy eur (přes 92 miliard korun), aby pomohl splnit cíle strategie Evropa 2020 v oblasti zaměstnanosti, vzdělávání a boje proti chudobě. Evropský sociální fond pomůže maximalizovat růstový potenciál České republiky podporou vytváření pracovních míst a přizpůsobivosti pracovníků a podniků hospodářským změnám, podporou sociálního začleňování díky vzdělávání a zaměstnanosti i zlepšením kvality vzdělávání na všech úrovních. Doufám také, že modernizace české veřejné správy, založená na novém zákonu o státní službě, bude postupovat podle plánu a brzy přinese občanům hmatatelné výsledky. I tato modernizace by měla obdržet podporu ze strukturálních fondů.“

Dacian Cioloş, evropský komisař pro zemědělství a rozvoj venkova, uvedl:

„Rozvoj venkova patří k důležitým pilířům společné zemědělské politiky. Je zaměřen na řešení hospodářské, environmentální a sociální problematiky venkovských oblastí, a to způsobem, který členským státům nebo regionům umožňuje, aby si vytvářely programy, které odpovídají jejich konkrétní situaci a prioritám. Strategie rozvoje venkova, která byla s Českou republikou dohodnuta, klade velký důraz na vyvážený územní rozvoj venkovských komunit a hospodářství prostřednictvím udržitelného využívání přírodních zdrojů, dále na biologickou rozmanitost a oblast klimatu a konkurenceschopnost zemědělsko-potravinářského odvětví. Na to vše se pamatuje i v rámci náležité podpory inovací a výzkumu.“

Maria Damanakiová, komisařka pro námořní záležitosti a rybolov, podotkla:

„Finanční podpora z Evropského námořního a rybářského fondu (EMFF) bude v případě České republiky zaměřena na další rozvoj konkurenceschopného a ekologického chovu ryb. Ryby pocházející z místních chovů přispívají k tvorbě pracovních příležitostí v dané lokalitě. Pravidla EU pro akvakulturu jsou jedna z nejpřísnějších na světě. Financování pomůže zajistit i zachování přirozeného životního prostředí a zdrojů.“

Dohody o partnerství po skončení konzultací Komisi předložily již všechny členské státy.

Více informací:

MEMO o dohodách o partnerství a operačních programech

Politika soudržnosti v České republice

Dohoda o partnerství mezi Evropskou komisí a Českou republikou a shrnutí

Kontaktní osoby: Shirin Wheeler (+32 460 76 65 65) – Jonathan Todd (+32 4989 94107)

Roger Waite (+32 4989 61404) – Helene Banner (+32 4607 52407)


Side Bar