Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 22 augustus 2014

Europese Commissie keurt partnerschapsovereenkomst met Nederland goed voor het gebruik van de Europese structuur- en investeringsfondsen voor groei en banen in de periode 2014-2020

De Europese Commissie heeft een partnerschapsovereenkomst met Nederland goedgekeurd waarin de strategie voor het optimaal gebruik van de Europese structuur- en investeringsfondsen in het hele land is bepaald. De overeenkomst van vandaag maakt de weg vrij voor een totaalbedrag van 1,4 miljard euro aan investeringen in het kader van het cohesiebeleid in de periode 2014-2020 (lopende prijzen, inclusief financiering in het kader van Europese territoriale samenwerking en de toewijzing voor het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief). Nederland ontvangt tevens 607 miljoen euro voor plattelandsontwikkeling en 102 miljoen euro voor visserij en de maritieme sector.

De EU-investeringen zullen de werkloosheid helpen aanpakken en het concurrentievermogen en de economische groei bevorderen doordat steun wordt verleend aan innovatie, opleiding en scholing in steden en plattelandsgebieden. Bovendien zal ondernemerschap worden bevorderd, sociale uitsluiting worden bestreden en worden bijgedragen aan de ontwikkeling van een milieuvriendelijke en hulpbronnenefficiënte economie.

De Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF) zijn:

• het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling;

• het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij;

• het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling.

Naar aanleiding van de goedkeuring zei Johannes Hahn, commissaris voor regionaal beleid: "Met het krachtige en strategische investeringsplan dat wij vandaag hebben goedgekeurd, wordt Nederland op weg geholpen om in de komende tien jaar banen en groei te creëren. Uit deze partnerschapsovereenkomst blijkt dat de Europese Commissie en Nederland samen vastbesloten zijn de EU-financiering zo efficiënt mogelijk te besteden. Onze investeringen moeten volgens het nieuwe cohesiebeleid strategisch zijn en zullen met name gericht zijn op de reële economie, duurzame groei en investeringen in mensen. Daarbij moet kwaliteit, en niet snelheid, vooropstaan en in de komende maanden zullen wij ons inzetten om te onderhandelen over zo goed mogelijke investeringen door de Europese structuur- en investeringsfondsen in 2014-2020. Om te zorgen voor programma's van goede kwaliteit, is inzet van alle partijen nodig."

Over Nederland zei commissaris Hahn het volgende: "Deze investeringsstrategie bouwt voort op de belangrijke bijdrage die Nederland al levert om de EU te helpen haar doelen op het gebied van slimme, duurzame en inclusieve groei te bereiken. Met deze partnerschapsovereenkomst beschikt Nederland nu over een stevige basis, die voor alle structuur- en investeringsfondsen geldt, en richtsnoeren biedt voor toekomstige programma's. Zij zullen als hefboom fungeren om het innovatievermogen van het Nederlandse mkb verder te ontwikkelen en zullen de weg banen voor een overgang naar een koolstofarme economie, en aldus het totale concurrentievermogen van Nederland vergroten. De Europese structuur- en investeringsfondsen helpen de Nederlandse regio's en steden deze uitdagingen aangaan."

Commissaris voor werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie László Andor zei hierover:

"Ik feliciteer Nederland met de goedkeuring van deze partnerschapsovereenkomst. Om de arbeidsparticipatie te vergroten moet Nederland gebruikmaken van zijn onbenutte arbeidspotentieel. Dit betekent dat de meest kwetsbare groepen, zoals gehandicapten en migranten, maar ook jongeren en vrouwen, moeten worden geholpen bij het veroveren van een plek op de arbeidsmarkt. Daarom ben ik zeer verheugd dat de Nederlandse autoriteiten na constructieve onderhandelingen hebben besloten meer dan 70% van de middelen van het Europees Sociaal Fonds in 2014-2020 aan dit doel te besteden. Het gaat om 361 miljoen euro van de in totaal 507 miljoen euro. Trajecten voor arbeidsintegratie, omscholing en individuele coaching zullen daarbij de belangrijkste hulpmiddelen vormen. Ondernemingen en werknemers zullen 101 miljoen euro, ofwel 20 % van het ESF, aan steun ontvangen om een werkomgeving te scheppen waarin werknemers in staat zijn langer actief te blijven."

Commissaris voor landbouw en plattelandsontwikkeling Dacian Cioloș zei hierover:

"De nieuwe Nederlandse partnerschapsovereenkomst vormt een echte stap voorwaarts, aangezien de specifieke behoeften van plattelandsgebieden met succes worden aangepakt en wordt aangegeven hoe de gestelde doelen kunnen worden bereikt. Tot mijn vreugde staan duurzaamheid, concurrentievermogen en innovatie centraal in de Nederlandse strategie voor de ontwikkeling van de landbouwsector en plattelandsgebieden. Ik ben blij dat de Nederlandse autoriteiten bij de opstelling van hun plattelandsontwikkelingsprogramma voor 2014-2020 de nadruk hebben gelegd op vereenvoudiging en de ontwikkeling van innovatie, ook gericht op energie, klimaat, milieu en duurzaamheid. Hierdoor worden de nodige middelen aan de belangrijkste prioriteiten besteed en zal de uitvoering van het programma doeltreffender zijn."

Commissaris voor maritieme zaken en visserij, Maria Damanaki, zei hierover:

"Het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij is bedoeld voor investeringen in economische activiteiten die banen opleveren in lokale gemeenschappen. De Commissie is zeer verheugd dat Nederland de nadruk op innovatie legt: dit land is een van de koplopers in Europa op het gebied van innovatie in oceaanenergie, diepzeemijnbouw, blauwe biotechnologie en kustbescherming. Nederland bevordert ook innovatieve visserijtechnieken om de visserij milieuvriendelijker te maken. Deze bedrijfstakken kunnen zorgen voor het soort groei en banen dat Europa nodig heeft. En "Brussel" gaat niet voorschrijven hoe elke cent moet worden uitgegeven:  de vakmensen ter plaatse, de bedrijfstak en de regio's kunnen het beste beslissen waar en hoe de middelen moeten worden besteed voor een duurzame toekomst."

Alle lidstaten hebben nu hun partnerschapsovereenkomsten bij de Commissie ingediend. De goedkeuring van deze overeenkomsten volgt na een raadplegingsproces.

Meer informatie:

Memo over partnerschapsovereenkomsten en operationele programma's

Cohesiebeleid en Nederland

Europese Commissie - Partnerschapsovereenkomst Nederland en samenvatting

Contact: Shirin Wheeler (+32 460 76 65 65) – Jonathan Todd (+32 4989 94107)

Roger Waite (+32 4989 61404) – Helene Banner (+32 4607 52407)


Side Bar