Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL PT EL PL

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 11. august 2014

Bekæmpelse af overfiskeri: Europa-Kommissionen offentliggør nedsættelser af fiskekvoterne for 2014

De ti medlemslande, som har erklæret at have overskredet deres fiskekvoter i 2013, får reducerede fiskekvoter for disse bestande i 2014. Europa-Kommissionen meddeler disse nedsættelser en gang om året for straks at rette op på de skader, der er sket på de overfiskede bestande i det foregående år, og sikre, at medlemslandene anvender de fælles fiskeressourcer på en bæredygtig måde. Antallet af nedsættelser er faldet med 22 % i forhold til sidste år.

EU-kommissær for maritime anliggender og fiskeri Maria Damanaki udtaler: "Hvis vi tager kampen mod overfiskeri alvorligt, må vi anvende vores regler efter bogen – og det betyder også at overholde kvoterne. Det glæder mig at se, at vi klarede os bedre i 2013 end i de foregående år med hensyn til at holde os inden for kvoterne. Men når det er sagt, er det også nødvendigt med effektive kontroller for at håndhæve de gældende regler, hvis vi skal sikre sunde fiskebestande i hele Europa."

Baggrund

Belgien, Danmark, Grækenland, Spanien, Frankrig, Irland, Holland, Polen, Portugal og Storbritannien samt 45 fiskebestande er berørt af dette års kvotenedsættelser. Kvotenedsættelser omfatter de bestande, som blev overfisket året forinden, og der foretages yderligere nedsættelser ved efterfølgende overfiskning og overfiskning på over 5 %, eller hvis den berørte bestand er omfattet af en flerårig plan.

Hvis et medlemsland ikke har fiskekvoter til rådighed til at "tilbagebetale" sin overfiskning, vil nedsættelserne ske på kvoter for andre bestande i det samme geografiske område, dog således at behovet for at undgå udsmid i blandede fiskerier tilgodeses. Beslutningen om nedsættelser for alternative bestande træffes i samråd med de berørte medlemslande og offentliggøres i en separat forordning senere på året. Men hvis den tilgængelige kvote ikke er stor nok til at udføre de nævnte nedsættelser, vil de restereende mængder blive overført til det følgende år.

Retsgrundlaget for kvotenedsættelserne er forordning (EF) nr. 1224/2009. Denne forordning bemyndiger Kommissionen til at nedsætte fremtidige kvoter for de medlemslande, der har overfisket. For at sikre bestandenes bæredygtighed er visse multiplikationsfaktorer gældende, jf. forordningens artikel 105, stk. 2-3.

Læs mere

Find hele listen over nedsættelser for 2014 på http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/info/quota-deductions-for-2014.pdf

Find hele listen over nedsættelser for 2013 på http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/info/quota-deductions-for-2013.pdf

Pressehenvendelser:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 6 7 8 9 10 11 eller pr. mail


Side Bar