Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT PT EL CS BG RO

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 5 sierpnia 2014 r.

Co sądzisz o wtórnym wykorzystaniu wody w Europie?

Wtórne wykorzystanie wody nie jest szeroko rozpowszechnione w Europie. Większość ścieków z komunalnych oczyszczalni ścieków jest po prostu wpuszczana do rzek i jezior. Zwiększenie wtórnego wykorzystania wody mogłoby nam pomóc znaleźć rozwiązanie narastających problemów związanych z niedoborem wody i suszą, a jednocześnie ograniczyć ryzyko zanieczyszczenia spowodowanego ściekami i obniżyć koszty ich oczyszczania. Wtórne wykorzystanie wody ma również mniejszy wpływ na środowisko niż inne sposoby jej pozyskiwania, takie jak międzyregionalne przerzuty wody lub odsalanie wody.

Pomimo tych korzyści i znacznego potencjału dalszego rozwoju istnieje kilka przyczyn tak niskiego poziomu wtórnego wykorzystania wody, do których należą:

brak wspólnych unijnych norm środowiskowych i sanitarnych dotyczących wtórnego wykorzystania wody;

potencjalne utrudnienia dla swobodnego przepływu produktów rolnych nawadnianych wtórnie wykorzystaną wodą;

nieodpowiednie ceny wody i modele biznesowe;

niska świadomość zainteresowanych stron w zakresie korzyści płynących z wtórnego wykorzystania wody;

brak akceptacji społecznej;

bariery techniczne i niepewność naukowa.

Komisja Europejska rozpoczyna konsultacje społeczne w sprawie szeregu ewentualnych środków unijnych, które miałyby zachęcić do wtórnego wykorzystania oczyszczonych ścieków. Celem tych konsultacji jest uzyskanie wiedzy na temat tego, co obywatele, zainteresowane strony, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe i organy publiczne sądzą o możliwości wtórnego wykorzystania wody oraz o przeszkodach, które to utrudniają, a także na temat tego, jakie środki regulacyjne i pozaregulacyjne na poziomie UE mogłyby skutecznie rozwiać te obawy i zwiększyć stopień rozpowszechnienia bezpiecznego wtórnego wykorzystania wody w UE.

Kolejne kroki

Konsultacje, które są opublikowane tutaj, są otwarte do dnia 7 listopada 2014 r. Wyniki zostaną uwzględnione w ocenie skutków, obejmującej wszystkie kluczowe aspekty wtórnego wykorzystania wody, w tym w celach rolniczych, komunalnych, przemysłowych i rekreacyjnych. W 2015 r., na podstawie ustaleń przedstawionych w ocenie skutków, Komisja zamierza przedstawić formalny wniosek.

Kontekst

Globalna zmiana klimatu coraz bardziej zagraża zasobom słodkiej wody w Europie. Pomimo że problem ten dotyczy głównie suchych regionów o niskich opadach i dużej gęstości zaludnienia, może on również dotykać regiony o klimacie umiarkowanym, ale charakteryzujące się intensywnym rolnictwem, turystyką i działalnością przemysłową. Prowadzi to do coraz większej konkurencji o zasoby wody między różnymi sektorami wykorzystującymi wodę, co zwiększa obawy dotyczące dostaw zasobów o wysokiej jakości, zarezerwowanych dla wody pitnej.

Maksymalizacja wtórnego wykorzystania wody to jeden z celów szczegółowych planu ochrony zasobów wodnych Europy, w którym jest mowa o możliwości przyjęcia rozporządzenia ustanawiającego wspólne normy wtórnego wykorzystania wody. Jest to również główny obszar priorytetowy w strategicznym planie wdrażania europejskiego partnerstwa innowacyjnego w zakresie wody.

Link do konsultacji społecznych

http://ec.europa.eu/environment/consultations/water_reuse_en.htm

Dodatkowe informacje

http://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm

Kontakt:

Dla prasy:

Joe Hennon (+32 22953593)

Andreja Skerl (+32 22951445)

Dla ogółu obywateli: Europe Direct pod nr tel. 00 800 6 7 8 9 10 11 lub pocztą elektroniczną


Side Bar