Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT PT EL PL BG RO

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 5. srpna 2014

Opětovné využívání vody v Evropě – jaký je váš názor?

Opětovné využití vody není v Evropě příliš rozšířené. Většina odpadních vod se z městských čistíren jednoduše vypouští do řek či jezer. Kdybychom je však více využívali, pomohlo by nám to řešit rostoucí problémy související s nedostatkem vody a suchem a zároveň snížit riziko znečištění odpadními vodami i náklady na jejich úpravu. Kromě toho má opětovné využívání vody menší dopad na životní prostředí, než když se získává z jiných zdrojů, například převáděním vody mezi regiony či odsolováním.

Navzdory těmto výhodám a značnému potenciálu pro další rozvoj však existuje několik důvodů, proč je úroveň opětovného využívání tak nízká. K nim se řadí:

neexistence společných environmentálních/zdravotních norem EU pro opětovné využívání vody,

možné překážky, které by bránily volnému pohybu zemědělských produktů zavlažovaných opětovně využívanou vodou,

neodpovídající obchodní modely a způsoby stanovení cen za vodu,

malá informovanost zainteresovaných aktérů o výhodách opětovného využití vody,

nedostatečná otevřenost veřejnosti,

technické překážky a nedostatečné vědecké poznatky.

Evropská komise zahajuje veřejnou konzultaci o různých možných opatřeních na úrovni EU, která by opětovné využívání vyčištěných odpadních vod podpořila. Zajímá nás názor občanů, zainteresovaných subjektů, podnikatelské sféry, nevládních organizací i veřejných orgánů na to, jaký je potenciál opětovného využití vody, jaké překážky mu brání a jaký druh regulačních a neregulačních opatření EU by tyto obavy mohl účinně řešit a rozšířit bezpečné opětovné využívání vody v EU.

Další kroky

Konzultace je otevřená do 7. listopadu 2014 – k dispozici zde. Výsledky budou zahrnuty do posouzení dopadů, které se bude zabývat všemi klíčovými aspekty opětovného využití vody, včetně použití pro zemědělské, městské, průmyslové a rekreační účely. Na základě důkazů obsažených v posouzení dopadů chce Komise v roce 2015 předložit formální návrh.

Souvislosti

Celosvětová změna klimatu klade stále větší nároky na evropské zdroje sladké vody. Nejvíce problémů vzniká v suchých oblastech s nízkým objemem srážek a vysokou hustotou obyvatelstva, pravděpodobně však budou zasaženy také oblasti mírného pásma s intenzivním zemědělstvím, cestovním ruchem a průmyslem. V důsledku toho dochází k většímu soupeření o vodní zdroje mezi různými odvětvími, která ke své činnosti vodu potřebují, což zesiluje obavy o dodávky z vysoce kvalitních zdrojů vyhrazených pro pitnou vodu.

Maximalizace opětovného využití vody je jedním ze specifických cílů plánu na ochranu vodních zdrojů Evropy, v němž se zmiňuje možnost připravit nařízení stanovující společné normy pro opětovné využití vody. Představuje rovněž jednu z hlavních priorit strategického prováděcího plánu evropského inovačního partnerství v oblasti hospodaření s vodou.

Odkaz na veřejnou konzultaci

http://ec.europa.eu/environment/consultations/water_reuse_en.htm

Další informace

http://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Pro tisk:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Andreja Skerl (+32 2 295 14 45)

Pro veřejnost: služba Europe Direct, tel.: 00 800 6 7 8 9 10 11 nebo e-mail


Side Bar