Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT PT EL CS PL RO

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 5 август 2014 г.

Повторно използване на водата в Европа – какво мислите?

Повторното използване на водата не е широко разпространено в Европа. По-голяма част от отпадъчните води от градските пречиствателни станции просто се излива в реки и езера. Повишаването на повторната употреба на вода обаче може да ни помогне да отговорим на нарастващите проблеми, свързани с недостига на вода и сушите, и същевременно да понижим риска от замърсяване от отпадъчни води и разходите за пречистване на водата. Повторното използване на водата също така оказва по-слабо въздействие върху околната среда, отколкото набавянето ѝ от други източници, като например междурегионални трансфери или обезсоляване на вода.

Въпреки тези предимства и значителния потенциал за по-нататъшно развитие, съществуват няколко причини, поради които нивото на повторна употреба е толкова ниско, включително:

липсата на общи екологични/здравни стандарти на ЕС за повторно използване на водата,

евентуални пречки пред свободното движение на селскостопански продукти, напоявани с повторно използвана вода,

неподходящи бизнес модели и ценообразуване по отношение на водата,

недостатъчна осведоменост на заинтересованите страни относно ползите от повторно използване на водата,

липса на обществена подкрепа,

технически пречки и неясноти от научна гледна точка.

Европейската комисия започва обществена консултация относно редица възможни мерки на ЕС за насърчаване на повторното използване на пречистени отпадни води. Искаме да се запознаем с мнението на гражданите, заинтересованите страни, предприятията, неправителствените организации и публичните органи относно потенциала на повторното използване и пречките пред него, както и относно евентуалните регулаторни и нерегулаторни мерки на ЕС, чрез които може да се отговори ефективно на опасенията и да се повиши разпространението на безопасното повторно използване на водата в ЕС.

Следващи стъпки

Консултацията е отворена до 7 ноември 2014 г. Резултатите ще бъдат отразени в оценка на въздействието, която ще обхваща всички основни аспекти на повторното използване на водата, включително използването за селскостопански, градски, промишлени и развлекателни цели. През 2015 г. Комисията възнамерява да представи официално предложение въз основа на фактите от оценката на въздействието.

Контекст

Изменението на климата в световен мащаб оказва все по-голям натиск върху европейските запаси от сладка вода. Въпреки че това води до проблеми предимно в сухите региони с ниско количество на валежи и висока гъстота на населението, регионите с умерен климат, в които се развива активна селскостопанска, туристическа или промишлена дейност, също могат да бъдат засегнати. Възниква надпревара за водни ресурси между различните сектори, използващи вода, което повишава загрижеността относно висококачествените водни източници, запазени за снабдяване с питейна вода.

По-разпространеното повторно използване на водата е конкретна цел в плана за опазване на водните ресурси на Европа, в който се посочва възможността за регламент за установяване на общи стандарти за повторно използване на водата. Освен това то е и основен приоритет в стратегическия план за изпълнение на Европейското партньорство за иновации в сферата на водите.

Връзка към обществената консултация

http://ec.europa.eu/environment/consultations/water_reuse_en.htm

За повече информация

http://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm

За контакти:

За медиите:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Andreja Skerl (+32 2 295 14 45)

За гражданите: Europe Direct на телефон 00 800 6 7 8 9 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar