Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ochrona konkurencji: w wyniku postępowania ugodowego Komisja nakłada 114 mln euro grzywny na producentów pianki używanej w produkcji materaców, kanap i foteli samochodowych

European Commission - IP/14/88   29/01/2014

Other available languages: EN FR DE NL ET HU RO

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 29 stycznia 2014 r.

Ochrona konkurencji: w wyniku postępowania ugodowego Komisja nakłada 114 mln euro grzywny na producentów pianki używanej w produkcji materaców, kanap i foteli samochodowych

Komisja Europejska ustaliła, że czterech czołowych producentów elastycznej pianki poliuretanowej – spółki Vita, Carpenter, Recticel i Eurofoam – uczestniczyły w kartelu. Komisja nałożyła na nie grzywny w łącznej wysokości 114 077 000 euro. Elastycznej pianki poliuretanowej używa się głównie przy produkcji takiego wyposażenia gospodarstwa domowego jak materace i kanapy. Zastosowanie w przemyśle samochodowym – w szczególności produkcja foteli samochodowych – stanowi około jednej czwartej łącznej wartości rynku pianki poliuretanowej.

Wymienione spółki wspólnie ustalały ceny sprzedaży różnych rodzajów pianki przez niemal pięć lat, od października 2005 r. do lipca 2010 r., w dziesięciu państwach członkowskich UE (Austrii, Belgii, Estonii, Francji, Holandii, Niemczech, Polsce, Rumunii, na Węgrzech i w Wielkiej Brytanii). Spółka Vita, która powiadomiła Komisję o istnieniu kartelu, została zwolniona z grzywny na podstawie Obwieszczenia Komisji z 2006 r. w sprawie darowania i obniżania kar pieniężnych w sprawach kartelowych. Na przedsiębiorstwa Eurofoam (spółka joint venture łącząca spółki Recticel i Greiner Holding AG), Recticel i Greiner nałożono grzywny w zmniejszonym wymiarze, jako że współpracowały one w dochodzeniu w ramach komisyjnego programu łagodzenia kar. Jako że wszystkie przedsiębiorstwa zawarły ugodę z Komisją, ich grzywny zmniejszono o kolejne 10 proc.

Wiceprzewodniczący Komisji Joaquín Almunia, odpowiedzialny za politykę konkurencji, powiedział: „Kartele szkodzą całej gospodarce i nie mogą być tolerowane. Sprawa ta pokazuje, jak ważna jest stała walka z takimi nielegalnymi praktykami i ich sankcjonowanie. W tym przypadku produkt będący przedmiotem kartelu jest zarówno główną częścią składową wyrobów kupowanych przez wszystkich obywateli – materaców i kanap – jak i ważnym surowcem dla niektórych przedsiębiorstw, np. w przemyśle samochodowym”.

Celem kartelu było przeniesienie na klientów wzrostu cen surowców do produkcji chemikaliów i unikanie agresywnej konkurencji cenowej między czterema producentami. Uczestnicy kartelu organizowali zatem spotkania na wszystkich szczeblach zarządzania w Europie, podczas których ustalano ceny. Uczestnicy kartelu spotykali się na marginesie działalności europejskich i krajowych stowarzyszeń handlowych, a także wielokrotnie kontaktowali się telefonicznie i za pomocą innych środków. Kartel działał przez prawie pięć lat – od października 2005 r. do lipca 2010 r.

Grzywny

Nałożono grzywny w następującej łącznej wysokości:

Zmniejszenie grzywny na podstawie obwieszczenia w sprawie łagodzenia kar

Zmniejszenie grzywny na podstawie obwieszczenia w sprawie postępowań ugodowych

Grzywna w euro

Vita

100 proc.

10 proc.

0

Carpenter

10 proc.

75 009 000

Recticel (za własny udział spółki)

50 proc.

10 proc.

7 442 000

Z tytułu działalności Eurofoam1:

- Eurofoam, Recticel i Greiner

- Greiner i Recticel

- Recticel

50 proc.

10 proc.

14 819 000

9 364 000

7 443 000

‎Łącznie

114 077 000

Oznacza, to że łącznie Eurofoam winien jest do 14 819 000 euro, Greiner – do 24 183 000 euro, a Recticel (zarówno z tytułu swojego własnego udziału, jak i działalności Eurofoam) – do 39 068 000 euro.

Wysokość grzywien ustalono na podstawie wytycznych Komisji w sprawie grzywien z 2006 r. (zob. IP/06/857 i MEMO/06/256).

Przy ustalaniu ich wysokości Komisja uwzględniła osiąganą przez spółki wielkość sprzedaży produktów objętych postępowaniem w odpowiednich państwach członkowskich, poważny charakter naruszenia, jego zakres geograficzny i czasowy.

Za ujawnienie kartelu spółka Vita uzyskała pełne zwolnienie z grzywny, która, biorąc pod uwagę udział spółki w kartelu, wyniosłaby 61.7 mln euro.

Na podstawie obwieszczenia w sprawie łagodzenia kar z 2006 r. spółkom Recticel, Eurofoam i Greiner obniżono grzywny o 50 proc. ze względu na ich współpracę w dochodzeniu. Decydując o tej obniżce, wzięto pod uwagę moment podjęcia współpracy i wpływ dostarczonej przez spółki dokumentacji na udowodnienie przez Komisję istnienia kartelu.

Co więcej, na podstawie obwieszczenia Komisji w sprawie postępowań ugodowych w sprawach kartelowych z 2008 r. Komisja zmniejszyła grzywny nałożone na wszystkie spółki o dalsze 10 proc., gdyż potwierdziły one swój udział w kartelu i odpowiedzialność w tym zakresie.

Odpowiedzialność przedsiębiorstwa Carpenter stwierdzono z uwagi na bezpośredni udział jego europejskich spółek zależnych, natomiast przedsiębiorstwo Carpenter Co uznano za odpowiedzialne wyłącznie jako spółka dominująca.

Kontekst

Elastyczna pianka poliuretanowa wykorzystywana jest w wyrobach „wypoczynkowych”, takich jak meble tapicerowane i materace, oraz w produktach o charakterze technicznym stosowanych w przemyśle samochodowym i innych branżach. Omawiany kartel dotyczył pianki tego pierwszego rodzaju oraz określonych rodzajów pianki elastycznej.

Komisja wszczęła postępowanie wyjaśniające, przeprowadzając niezapowiedziane kontrole w lipcu 2010 r. (zob. MEMO/10/359).

Po rozwiązaniu kwestii związanych z poufnością szczegółowe informacje na temat omawianej sprawy zamieszczone zostaną pod nr sprawy 39801 w ogólnodostępnym rejestrze spraw na stronie internetowej Komisji dotyczącej konkurencji. Dodatkowe informacje na temat działań Komisji skierowanych przeciwko kartelom znajdują się na jej stronie internetowej poświęconej kartelom.

Postępowanie ugodowe

Dzisiejsza decyzja jest dziesiątą decyzją o zawarciu ugody od czasu wprowadzenia postępowania ugodowego w sprawach kartelowych w czerwcu 2008 r. (zob. IP/08/1056 i MEMO/08/458). W ramach ugody spółki, które uczestniczyły w kartelu, potwierdzają swój udział w naruszeniu i wiążącą się z nim odpowiedzialność. Podstawą prawną procedury ugodowej jest rozporządzenie nr 1/2003. Procedura ta umożliwia Komisji zastosowanie procedury uproszczonej, a tym samym skrócenie czasu dochodzenia. Takie rozwiązanie jest korzystne dla konsumentów i podatników, ponieważ zmniejsza koszty, przyczynia się do egzekwowania prawa konkurencji, uwalniając zasoby potrzebne do badania innych możliwych przypadków naruszenia prawa, i działa na korzyść samych spółek, gdyż decyzje w ich sprawie podejmowane są szybciej, a grzywny zmniejszane są o 10 proc.

Poprzednio zawarte przez Komisję ugody z uczestnikami karteli dotyczyły kombinowanych form pamięci DRAM (IP/10/586), fosforanów paszowych (IP/10/985), proszku do prania (IP/11/473), szkła do lamp elektronopromieniowych (IP/11/1214), sprężarek do lodówek (IP/11/1511), produktów do uzdatniania wody (IP/12/704), wiązek przewodów (IP/13/673), instrumentów pochodnych na stopę procentową w euro oraz instrumentów pochodnych na stopę procentową w jenach (IP/13/1208).

Roszczenie o odszkodowanie

Każda osoba czy firma ponosząca skutki wyżej przedstawionego zachowania antykonkurencyjnego może wnieść sprawę do sądów w państwach członkowskich i ubiegać się o odszkodowanie. Zarówno orzecznictwo Trybunału, jak i rozporządzenie Rady nr 1/2003 potwierdzają, że w sprawach prowadzonych przed sądami krajowymi decyzja Komisji jest wiążącym dowodem tego, że takie zachowanie miało miejsce i było nielegalne. Mimo że Komisja nałożyła grzywnę na wyżej wymienione spółki, istnieje możliwość uzyskania odszkodowania, którego wysokość nie jest ograniczona z tytułu grzywny nałożonej przez Komisję.

W czerwcu 2013 r. Komisja przyjęła wniosek w sprawie dyrektywy mającej na celu ułatwienie dochodzenia takiego odszkodowania przez ofiary praktyk antykonkurencyjnych (zob. IP/13/525 i MEMO/13/531). Dodatkowe informacje temat tego typu roszczeń w sprawach dotyczących ochrony konkurencji, w tym praktyczny przewodnik opisujący sposób ustalenia wysokości szkody powstałej w wyniku naruszenia zasad konkurencji, wyniki konsultacji społecznej oraz zwięzła prezentacja przepisów dotyczących roszczeń o odszkodowanie za naruszenie zasad konkurencji znajdują się na stronie internetowej http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/documents.html

Kontakt:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13, Twitter: @ECspokesAntoine )

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)

1 :

Część grzywny nałożonej na spółki Recticel, Greiner i Eurofoam za działalność Eurofoam jest dla nich wspólna ze względu na odpowiedzialność solidarną spółki dominującej i spółki zależnej. Spółka Eurofoam jest odpowiedzialna za sprzedaż w pięciu państwach członkowskich (w Niemczech, Austrii, na Węgrzech, w Polsce i Rumunii), natomiast spółka Recticel jest bezpośrednio odpowiedzialna za sprzedaż w pozostałych pięciu państwach członkowskich (we Francji, Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii i Estonii) i pośrednio – za działalność swojej spółki zależnej.


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website