Navigation path

Left navigation

Additional tools

Konkurentsipoliitika: komisjon trahvib madratsites, diivanites ja autoistmetes kasutatava polüuretaanvahu tootjate kartelli kokkuleppemenetluses 114 miljoni euroga

European Commission - IP/14/88   29/01/2014

Other available languages: EN FR DE NL HU PL RO

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 29. jaanuar 2014

Konkurentsipoliitika: komisjon trahvib madratsites, diivanites ja autoistmetes kasutatava polüuretaanvahu tootjate kartelli kokkuleppemenetluses 114 miljoni euroga

Euroopa Komisjon avastas kartelli, milles osalesid neli suuremat elastse polüuretaanvahu tootjat, Vita, Carpenter, Recticel ja Eurofoam, ning trahvis neid selle eest kokku 114 077 000. euroga. Elastset polüuretaanvahtu kasutatakse põhiliselt kodumööblis, näiteks madratsites ja diivanites. Umbes veerandi materjali koguturust hõlmab autotööstus, kus seda vajatakse eelkõige autoistmetes.

Kartellis osalenud ettevõtjad kooskõlastasid 2005. aasta oktoobrist 2010. aasta juulini ehk peaaegu viie aasta jooksul kümnes liikmesriigis (Austrias, Belgias, Eestis, Madalmaades, Poolas, Prantsusmaal, Rumeenias, Saksamaal, Ungaris ja Ühendkuningriigis) mitme vahuliigi müügihindu. Ettevõtja Vita vabastati 2006. aasta leebema kohtlemise teatise alusel trahvist, sest ta teatas komisjonile kartelli olemasolust. Kuna ettevõtjad Recticel, Greiner ja Eurofoam (Recticeli ja Greiner Holding AG ühisettevõtja) tegid nimetatud teatise kohaselt uurimise käigus komisjoniga koostööd, vähendati ka nende trahve. Kõik ettevõtjad nõustusid ka kokkuleppemenetlusega, mistõttu komisjoni vähendas nende trahve veel 10%.

Konkurentsipoliitika eest vastutav komisjoni asepresident Joaquín Almunia ütles: „Me ei või kartellidega leppida, sest need kahjustavad kogu majandust. Käesolev juhtum näitab, kui tähtis on jätkata võitlust selliste rikkumiste vastu ja määrata nende eest karistusi – on ju vahu puhul tegu materjaliga, mida tarbitakse kõikjal mööblis, näiteks madratsites ja diivanites, ning mis kujutab endast olulist toorainet teatavate tööstusharude, näiteks autotootjate jaoks.”

Kartelli kuulunud nelja ettevõtja eesmärk oli suunata tooraineks kasutatavate tööstuskemikaalide hinnatõus edasi tarbijale ja vältida omavahel agressiivset hinnakonkurentsi. Selleks korraldasid ettevõtjad Euroopas igal juhtimistasandil kohtumisi hindade kooskõlastamiseks. Kartelliosalised said kokku nii Euroopa kui ka riiklike ettevõtjate ühenduste raames ning pidasid korduvalt telefoni teel ja näost-näkku kahepoolseid kohtumisi. Kartell tegutses peaaegu viis aastat 2005. aasta oktoobrist kuni 2010. aasta juulini.

Trahvid

Lõplikud trahvisummad olid järgmised:

Leebema kohtlemise teatisest tulenev vähendus

Kokkuleppemenetlusest tulenev vähendus

Trahv (eurodes)

Vita

100%

10%

0

Carpenter

10%

75 009 000

Recticel (oma tegevuse eest)

50%

10%

7 442 000

Eurofoami tegevuse eest:1

– Eurofoam, Recticel ja Greiner

– Greiner ja Recticel

– Recticel

50%

10 %

14 819 000

9 364 000

7 443 000

Kokku

114 077 000

Seega ulatub Eurofoami vastutus kuni 14 819 000. euroni, Greineri vastutus kuni 24 183 000 euroni ja Recticeli vastutus (nii enda kui ka Eurofoami eest) kuni 39 068 000 euroni.

Trahvide arvutamisel lähtuti trahve käsitlevatest komisjoni 2006. aasta suunistest (vt IP/06/857 ja MEMO/06/256).

Trahvi suuruse määramisel võttis komisjoni arvesse, millises summas ettevõtjad olid toodet nimetatud liikmesriikides müünud, rikkumise raskusastet, geograafilist ulatust ja kestust.

Vitale määrati rikkumise eest 61.7 miljoni euro suurune trahv, kuid kartelli olemasolust teatajana vabastati ta trahvist täielikult.

Recticeli, Eurofoami ja Greineri trahve vähendati 50%, sest nad nõustusid tegema 2006. aasta leebema kohtlemise teatise alusel koostööd. Vähenduse suurus peegeldab seda, millises etapis ettevõtjad koostööga soostusid ja kuivõrd nendelt saadud teave aitas komisjonil tõendada kartelli olemasolu.

Komisjon vähendas 2008. aasta kokkuleppemenetluse teatise kohaselt kõikide ettevõtjate trahve veelgi 10%, sest nad tunnistasid oma osalust kartellis ja sellest tulenevat vastutust.

Ettevõtja Carpenter puhul tehti kindlaks ainult tema Euroopa tütarettevõtjate otsene osalus ning ettevõtja ise leiti olevat vastutav üksnes emaettevõtjana.

Taust

Elastsel polüuretaanvahul on kaks rakendust: seda kasutatakse kas mugavuse tagamiseks pehmes mööblis ja madratsites või tehnilistel eesmärkidel auto- ja muus tööstuses. Kartell hõlmas teatavaid pehmenduseks kasutatavaid elastse polüuretaanvahu liike.

Komisjoni uurimine algas 2010. aasta juulis etteteatamata kontrollkäiguga (vt MEMO/10/359).

Juhtum on kantud numbri 39801 all komisjoni avalikku registrisse, mis asub konkurentsipoliitika veebisaidil. Selle kohta avaldatakse täiendavat teavet kohe, kui konfidentsiaalsusküsimused on lahendatud. Lisateabe saamiseks komisjoni kartellidevastase tegevuse kohta külastage sellealast veebisaiti.

Kokkuleppemenetlus

Tegu on kümnenda otsusega alates 2008. aasta juunist, mil kehtestati kartellide suhtes kohaldatav kokkuleppemenetlus (vt IP/08/1056 ja MEMO/08/458). Kokkuleppemenetluse kohaselt peavad kartellis osalenud ettevõtjad tunnistama oma rikkumist ja võtma selle eest vastutuse. Menetlus põhineb konkurentsimäärusel nr 1/2003 ning võimaldab komisjonil kohaldada lihtsustatud korda ja sel viisil lühendada uurimist. Kokkuleppemenetlus on kasulik nii tarbijatele ja maksumaksjatele, sest see kärbib kulusid, kui ka konkurentsiasutustele, sest see jätab rohkem vahendeid muude juhtumite uurimiseks. Samuti on see aga kasulik ettevõtjatele, sest otsused tehakse kiiremini ja nende trahv väheneb 10%.

Varem on komisjon kasutanud kartellide kokkuleppemenetlust dünaamiliste muutmälude (vt IP/10/586), loomasöödas kasutatavate fosfaatide (vt IP/10/985), pesupulbri (vt IP/11/473), elektronkiiretorude klaasi (vt IP/11/1214), külmikukompressorite (vt IP/11/1511), veemajandustoodete (vt IP/12/704), juhtmeköidiste (vt IP/13/673) ning euro ja jeeni intressimääratuletiste (vt IP/13/1208) puhul.

Kahju hüvitamise hagid

Ettevõtjad või eraisikud, keda kirjeldatud kartelli tegevus on kahjustanud, võivad pöörduda kahju hüvitamiseks liikmesriikide kohtute poole. Nii Euroopa Kohtu praktika kui ka nõukogu määrus nr 1/2003 kinnitavad, et kui komisjon on teinud otsuse kartelli ebaseadusliku tegevuse kohta, ei ole seda vaja liikmesriigi kohtus enam tõendada. Kuigi komisjon on ettevõtjaid juba trahvinud, võib kohus nõuda kahjuhüvitise tasumist ega pea selle summat vähendama.

2013. aasta juunis võttis komisjon vastu direktiivi ettepaneku, millega lihtsustatakse kahjuhüvitiste saamist konkurentsivastase tegevuse ohvrite jaoks (vt IP/13/525 ja MEMO/13/531). Lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas taotleda konkurentsivastasest tegevusest tuleneva kahju hüvitamist ja kuidas määrata üldjuhul kindlaks selliste rikkumiste põhjustatud kahju suurust, tutvuge selleteemalise avaliku konsultatsiooni ja selle lühikokkuvõttega aadressil: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/documents.html

Kontaktisikud:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13, Twitter: @ECspokesAntoine )

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)

1 :

Kuna ettevõtjad Recticel, Greiner ja Eurofoam on emaettevõtjate ja tütarettevõtjana omavahel seotud, vastutavad nad osaliselt Eurofoamile määratud trahvi eest solidaarselt. Eurofoam vastutab müügi eest viies liikmesriigis (Saksamaal, Austrias, Ungaris, Poolas ja Rumeenias) ja Recticel ülejäänud viies liikmesriigis (Prantsusmaal, Belgias, Madalmaades, Ühendkuningriigis ja Eestis). Lisaks vastutab viimane kaudselt oma tütarettevõtja tegevuse eest.


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website