Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 29 januari 2014

Val till Europaparlamentet: Lättare att ställa upp i ett annat EU-land

Enligt EU:s bestämmelser som bör finnas i alla medlemsländer från och med idag, kommer det att bli lättare för EU-medborgare som bor i ett annat medlemsland att kandidera i valen till Europaparlamentet 2014. Den nya lagen som beslutades i slutet av 2012 (MEMO/12/1020) och som är en uppdatering av tidigare bestämmelser (Direktiv 2013/1/EU), förenklar förfarandet för utländska EU-medborgare att kandidera till Europaparlamentet. Medlemsländerna hade till igår (den 28 januari 2014) på sig att genomföra de nya bestämmelserna. Enligt de senaste uppgifterna från EU-kommissionen har endast 14 länder (Kroatien, Cypern, Tyskland, Estland, Finland, Ungern, Irland, Lettland, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Slovenien, Sverige och Storbritannien) formellt anmält sin lagstiftning inom tidsfristen. Den nya lagen är en av flera åtgärder som EU-kommissionen vidtar för att främja deltagande i valen till Europaparlamentet som kommer att äga rum den 22-25 maj 2014 (se även IP/13/215).

Kommissionens vice ordförande Viviane Reding, EU:s kommissionsledamot med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap säger följande:

– Europa måste byggas tillsammans med européerna. Det är viktigt att invånarna får framföra sina synpunkter på EU:s utveckling. Varje EU-medborgare har rätt att rösta och ställa upp i valet till Europaparlamentet, oavsett om de bor i sitt hemland eller i ett annat EU-land. Denna rättighet måste finnas i hela unionen. Jag är besviken över att endast hälften av EU:s medlemsländer har hållit tidsfristen för uppdatering av dessa regler. Jag uppmanar dem som ännu inte har genomfört reglerna att göra det så snabbt som möjligt, så att EU:s medborgare kan utöva sina rättigheter i de kommande valen. Inför valen till Europaparlamentet kommer EU-kommissionen att hålla ett vakande öga på situationen. Varje röst är viktig i ett val.

I sin rapport om EU-medborgarskapet 2010 tog kommissionen upp frågan om det stadigt sjunkande valdeltagandet i valen till Europaparlamentet och behovet av att göra det lättare för unionsmedborgare att delta i valet (IP/10/1390, MEMO/10/525). Att förenkla förfarandena för medborgare från andra EU-länder att ställa upp som kandidater i det EU-land där de är bosatta är ett sätt att ta itu med denna fråga.

Enligt de nya reglerna skulle de inte längre vara tvungna att återvända till sitt eget EU-land för att erhålla ett intyg som styrker att de inte berövats sin rätt att ställa upp som kandidater i valen. I stället skulle de, när de ansöker om att få kandidera i det EU-land där de är bosatta, bara behöva lämna ett intyg om detta och bevisbördan skulle ligga på valmyndigheten i detta EU-land.

Kommissionen har också vidtagit åtgärder för att se till att EU-medborgare som är bosatta i ett annat EU-land än sin eget kan delta i valet till Europaparlamentet på samma villkor som landets medborgare (IP/13/874) i enlighet med EU-lagstiftningen (åtgärd 18 i rapporten om EU-medborgarskapet 2010 ).

Bakgrund

Tack vare EU-medborgarskapet – som inte ersätter utan kompletterar nationellt medborgarskap – har samtliga medborgare i EU:s 28 medlemsländer en ytterligare uppsättning rättigheter. Dessa omfattar rösträtt och rätt att kandidera i val till Europaparlamentet i det EU-land de är bosatta i. Fler än 14 miljoner EU-medborgare bor för närvarande i ett annat land än sitt hemland. Av dessa är 8 miljoner röstberättigade.

Efter det att diskussioner om föreslagna bestämmelser för att underlätta för EU-medborgare att rösta och kandidera i val till Europaparlamentet har blockerats i rådet 2008 återupptog EU-kommissionen förhandlingarna i oktober 2011. Man fokuserade då på de viktigaste aspekterna i det första förslaget från 2006: Att förenkla förfaranden för icke EU-medborgare att kandidera. Till följd av detta antogs arbetsordningen den 20 december 2012 (MEMO/12/1020) och det fastslogs att de ska genomföras i nationell lagstiftning inom två år efter offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning.

År 2006 föreslog EU-kommissionen att ändra reglerna från 1993 som fastställer åtgärder för att göra det möjligt för EU-medborgare att utnyttja sin rätt att rösta eller att ställa upp i val till Europaparlamentet i det EU-land där de är bosatta.

EU-kommissionens förslag skulle förenkla förfarandet för de kandidater som ställer upp i ett annat EU-land än sitt eget och reformerat mekanismen för att förhindra dubbel röstning i valen till Europaparlamentet. Eftersom medlemsländerna inte kunde enas om bestämmelserna för dubbel röstning avbröts förhandlingarna om förslaget 2008.

Läs mer

EU-kommissionen – EU-medborgarskapet

http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_sv.htm

Viviane Redings webbplats:

http://ec.europa.eu/reding

Följ vice ordföranden på Twitter:@VivianeRedingEU

Följ EU Justice på Twitter: @EU_Justice

Kontakter:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

För allmänheten Europe Direct telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller e­post


Side Bar